Skip to main content

Full text of "Historia ts nsou Keas"

See other formats


•" ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΨΥΛΛΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΗΣ 

ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 

' ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΚΡΟΝΟΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΔΑΠΑΝΗ. ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΕΙΩΝ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΥΠΟΓΡΑ<ΟΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, 
1920 ί Ρβ Ζ Πάν γνήσιον άντίτνπον φέρει την νπογραφην τον Προέδρου καϊ 
την σφραγίδα τον Σννδέομον ιών Κείο 

Έν 'ΛϊΙήναις, Τοπυγραφκΐον «Εστία» — 1234ί> Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ (ΙΕΙΡΑΙΕΙ ΚΕΙ9Ν ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ 

Ό ημέτερος Σύνδεσμος προοηκόντως έκτιμών το πολύτιμον 
άνέκδοτον έργον τον αειμνήστου ημετέρου συμπολίτου Ιοοάννον 
Ν. Ψύλλα, ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ, και φόρον τιμής απο- 
τίων εις την μνήμην του φιλότιμου συγγραφέως, δστις υπήρξε και δ 
πρώτος Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του Συνδέσμου, φέρει εις τήν 
δημοσιότητα τήν εν λόγω συγγραφήν αύτοϋ εν τή πεποιθήσει δτι 
εκτελεί έπιβαλλόμενον καθήκον. 

Μελέτη εμβριθής τής ιδιαιτέρας πατρίδος μας, μετ" εξαιρετικής 
επιμελείας γραφεΐσα παρά πολυμαθοϋς συγγραφέως, θα διέτρεχεν 
ίσως τον κίνδυνον να άπολεσθή, αν μη ο Σύνδεσμος κατέβαλλε πάσαν 
δυνατήν προσπάθειαν να τήν διάσωση και φέρη αυτήν εις φώς 
μεθ" δσης στοργής και επιμελείας τήν παρουσιάζει. 

Ό Σύνδεσμος ημών, δστις και άνώτερον τών υλικών του τουλά- 
χιστον δυνάμεων έργον έπεχείρησεν εν προκειμένω, καϊ δια το όποιον 
εις μύριους μόχθους και προσπάθειας υπεβλήθησαν οι διοικούντες 
αυτόν, είναι ευτυχής και υπερήφανος, διότι παρέχει εις τους συμπολί- 
τας του τήν εύκαιρίαν να γνωρίσωσι καθ" δλα τα σημεία αυτής και 
εν πάση δυνατή λεπτομέρεια τήν πάτριον αυτών ' Ιστορίαν, συγχρόνως 
δε και μικράν συμβολήν εις τήν μελέτην τής Εθνικής ημών ' Ιστο- 
ρίας, τής οποίας σελίδας εκ τών μάλλον ενδιαφερουσών καταλαμβάνει 
ή "Ιστορία τής νήσου μας. 

"Εν "Αθήναις τή 1 Μαρτίου 1920. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Πρόεδρος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αντιπρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡ. ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ Γεν. Γραμματεύς 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Φ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ειδ. Γραμματεύς 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΙΑΔΗΣ Ταμίας 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΟΥΡΗΣ "Εφορος 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΠΑΥΛΟΣ Λ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ ί^' : 'Ι» " : Ι φ* ■■■■' * >- : ^> ""--ν-ΙΓ "Φ ;<Φ $' Λ^ 
/ ^/^ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ 
Η ΝΗΣΟΣ ΚΕΩΣ Κατά την εν Κέω, τι} ιδιαιτέρα μου πατρίδι, διατριβήν ηντνχησα 
να περισώσω από βεβαίας καταστροφής πολλά έγγραφα, ώς και 
άντίγραφον Κωδικός της Κοινοτικής Καντζελαρίας, όμοιος τω όποίω, 
αγνοώ, αν εις άλλην νήσον ευρέθη. Τών εγγράφων τούτων άλλα μεν 
αναφέρονται εις τον καθόλου βίον της νήσον και εις ιστορικά γεγο- 
νότα διαφωτίζοντα τα τής φορολογίας και τών σχέσεων τής τουρκο- 
κρατούμενης Κέω, Κύθνου και Σερίφου και άλλων νήσουν όμοταγών 
αύτάϊς, άλλα δε εις τους χρόνους τής Ελληνικής Επαναστάσεως. 

Διά τής εύμεθόδου αυτών χρήσεχος ήδύνατό τις να σύνταξη την 
ίστορίαν τής νήσου κατά τους χρόνους εκείνους. *Αλλ* εκάστη εποχή 
είναι γέννημα τής παρελθούσης κάί συνδέεται προς αυτήν ώς πράξις 
δράματος τίνος προς την πρώτην. "Ανευ γνώσεως τής προηγουμένης 
ή επομένη είναι τι τυγαίον ή αίνιγματικόν, ώς το αποτέλεσμα άνευ 
τον αιτίου. Τούτου ένεκα ήχθην κατ ανάγκην εις την άναζήτησιν 
τών τυχών τής νήσου ανερχόμενος την σειράν τών παρελθόντων 
χρόνων και άντλήσας ειδήσεις εκ πηγών αρχαίων και νεωτέρα>ν, ετι 
δε περισυλλέξας άγραφους επιτόπιους παραδόσεις έγραψα τά περί 
τής νήσου οϋτο)ς, (οστε ή άλυσις τών γεγονότων διά μέσον τών 
αιώνων από τής απώτατης αρχαιότητος μέχρι τών εφ* ημάς χρόνων 
νά ή συνεχής. 

Εΐναι αληθές ότι ή ιστορία τής νήσου συσχετίζεται μετά τής Έϋνι- 
κής Ιστορίας ώς το μέρος προς το όλον και εν πολλοίς ταυτίζεται 
μετά τής τών 3 Αθηνών και τών Κυκλάδων, εις τά καθ* έκαστα όμως 
πολύ διαφέρει, καθ* όσον ποικίλα αίτια τοπικά ή εξωτερικά, ώς ή 
φύσις του εδάφους, ή σχετική θέσις, εθνογραφικά ή θρησκευτικά 
προηγούμενα επέβαλον εις τους κατοίκους ίδιον είδος βίου εσωτερι- 
κού κάί διαφορετικός σχέσεις προς το έξωτερικόν και άπετύπωσαν, 
οϋτως ειπείν, ιδίαν φυσιογνωμίαν κάί άτομικήν κράσιν. Εις ταύτα 
έγκειται το ενδιαφέρον τής μονογραφικής μελέτης τής νήσου δι ημάς 
ιδίως τους Κείους, εις τους όποιους ή γνώσις τής πατρίου ιστορίας 
ιδιαιτέρως επιβάλλεται ώς καθήκον. 

Άθήνησι 1899. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΛΛΑΣ ΜΕΡΟΣ Α Η ΝΗΣΟΣ ΚΕΩΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α 

ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (Χ — 1516 π. Χ.) Θέσις, μέγεθος, σχηματισμός της νήσου. 
Πρώτοι κάτοικοι. >? 1. Μία των ωραίων και ονομαστών εν ττ άρχαιότητι Κυκλάδων 
ή μικρά νήσο: Κέως. ή βορειότερα πασών, πρώτη ύπό το Σούνιον 
μεταςύ Ευβοίας και Κύθνου. κε"ιται ύπό βόρειον πλάτος 57°, ο7' καί 
μήκο: άνατολικόν Παρισίων 22°. Γ. Έχουσα 500 σταδίων μήκος 1 , 
περίμετρον όέ 12 γεωγραφικών μιλίων καί εμβαδόν 173. 49 χιλ. 
εκτείνεται άπό βορρά καί ανατολών -ρό: νότον καί όυσμά: Ιν σχή- 
ματ*. ώοειόεΤ προς το αφαΐρΐκόν άποκλίνοντι καί -ρό: άμύγόαλον 
προσομοιάζοντι. 

§ 2. Τό έοα^ο: αύτη:, πετρώδες καί άνώμαλον. από άπορρώγων 
ακτών καί βράχων απόκρημνων, που μεν ταπεινών καί βάτων, ποϋ 
όέ υψηλών καί άόάτων. άρχόμενον καί κατά μικρόν εί: σύγκραμα 
όυσόιάκριτον γεωλόγων, βουνών καί ίρίω-/ μετασχηματιζόμενον καί 
όλονέν ύψούμενον απολήγει εί: κεντρικό/ 'ίροζ. τοϋ οποίου ή κορυφή 
εις υψο: 570 μέτρων υπεράνω της επιφανείας τη: θαλάσσιας ανέρχεται. 
Προφήτης 3 Η/.ίας σήμερον καλούμενον καί πάση: τη: νήσου δεσπόζον. 
Άπό τοϋ όρου: τούτου πάλιν, περί τό δποΐον ω: περί κέντρον άπλοϋται 
άπασα ή επιφάνεια τη: νήσου, καθώ: καί από εκάστου τών άλλων 
βουνών καί ίρίω*/. χαράόραι άρχόμεναι. βαθμηδόν ο" εί: ράραγγας 

1 Πλ'.ν. Φυσ. Ίστ. IV, 6 8 Ή αρχαία Κέως 

βαθείας μεταβαλλόμενα: και τα πλευρώματα αυτών διασχίζουσαι και 
έλικοειδώς διήκουσαι καταλήγουσιν είς μικράς κοιλάδας και αυτά: 
πάλιν εις αιγιαλούς αμμώδεις, όρμους καΐ ορμίσκους, είς τους οποίους 
έκβάλλουσι χείμαρροι, από των παρακειμένων και απωτέρων φαράγ- 
γων και κλιτύων σχηματιζόμενοι. Πεδιάς ουδεμία υπάρχει, 

§ 3. Ούτε το μέγεθος ούτε το σχήμα ούτε την δψιν, την οποίαν 
έχει σήμερον ή νήσος, ειχεν εις απωτάτους αιώνας και απροσδιορίστους 
ούτε είναι τοιαύτη, οποίαν οι αρχαίοι "Ελληνες ευρον και κατέλαβον. 
Πολλαί περιστάσεις συνετέλεσαν κατά διαφόρους έποχάς ν"" άλλοιώσωσι 
και σχήμα και μέγεθος και να μεταβάλωσι την φυσικήν αυτής κατά- 
στασιν και το πρόσωπον αύτης. 

§ 4. Ύπηρξεν εποχή, μη δυναμένη νά προσδιορισθη, κατά την 
οποίαν, ως λέγουσιν οι γράψαντες την μεγάλην ίστορίαν της γης, ή νύν 
υπό των υδάτων του Αιγαίου καλυπτόμενη επιφάνεια ήτο δλη ξηρά 
και άπετέλει ειδός τι γέφυρας συνενούσης την Εύρώπην μετά της 
"Ασίας* βραδύτερον δε είς έποχήν επίσης άπροσδιόριστον ένεκα 
φυσικών επαναστάσεων τών στοιχείων και βιαίων ανατροπών και 
γεωλογικών αναστατώσεων δι' ηφαιστείων ή ποσειδωνείων δυνάμεων, 
τάς οποίας αινίσσονται τά παραδεδομένα περί Ώγυγείου κατακλυσμού 
και έπιμαρτυροΰσι πανάρχαια μυθεύματα, κατεποντίσθη πολλαχοΰ, τά 
δε μη καταποντισθέντα της ξηράς μέρη, τά άντιστάντα είς την άγρίαν 
όρμήν τών κυμάτων της θαλάσσης, απετέλεσαν τάς νήσους. Ή κατα- 
στροφή αύτη πιθανολογείται δτι συνέβη καθ' ην έποχήν ήνεο>χθη και 
ή τοΰ Ευξείνου Πόντου διέξοδος διά τοΰ θρακικού Βοσπόρου καΐ του 
Ελλησπόντου και εθετο είς συγκοινωνίαν τήν "Άτλαντικήν μετά της 
Μεσογείου διά του Ηρακλείου πορθμού. Μέχρις εϊκοσιν αίώνων π. Χ. 
άναβιβάζουσιν οι γεωλόγοι τον φρικώδη κατακλυσμόν, δστις κλονών 
τήν νήσον Σαντορίνην, ως δρύν μαστιγουμένην υπό τοΰ τυφώνος, κατε- 
βύθισε μέρος αυτής είς τήν άβυσσον και άλλο ύψωσεν. Ή Δήλος καΐ ή 
Κύθνος και άλλαι νήσοι ύψώθησαν υπεράνω τής αβύσσου, καθ' ήν 
έποχήν τό Ταίναρον και ό Ταύγετος έξήλθον εκ τών σπλάγχνων τής 
Πελοποννήσου. Είς τάς σκοτεινάς παραδόσεις απροσδιορίστων ωσαύτως 
εποχών ανάγονται και αί υπό τοΰ Πλινίου σχετικώς ώς προς τήν Κέω 
άναφερόμεναΐ'καταστροφαι και μεταβολαί, τάς οποίας εϊτε εκ παρα- 
δόσεων εϊτε εξ αναγνώσεως προγενεστέρων συγγραφέων απολεσθέντων 
παρέλαβε. Κατά τήν μαρτυρίαν αύτοΰ ή Κέως ήτό ποτέ ηνωμένη μετά 
τής Ευβοίας, ή δε θάλασσα βιαίως διέσπασεν αυτήν και απετέλεσε δύο 
νήσους, συγχρόνως δε μέγα μέρος γαιών τών προς τήν Βοιωτίαν Πανάρχαιοι χρόνοι 9 

παρεσύρθη και κατεποντίσθη υπό τής θαλάσσης. Αναφέρε: προσέτι 
6 Πλίνιος δτι μίρος της Κέω πλέον των τριάκοντα χιλιάδων βημάτων 
κατεποντίσθη αιφνιδίως με μέγαν αριθμόν ανθρώπων. « Εχ ίηδίιία 
θα απιρίίπδ ίπ^ίπία πιίΐία ρ&δδΐιαπι αβηιρΐα δΐιβίίο οχιτη ρίαπ- 
πιίδ πιοΓΐ&Ιΐβιΐδ ιαριιίΐ: (ιτιαΓθ) ] ». 

Μέγας σεισμός αναφέρεται δτι συνέβη κατά τον Πελοποννησιακόν 
πόλεμον, δστις συνώδευσε την φονικήν μάστιγα τοΰ λοιμού και διέσπειρε 
τον τρόμοι εις την Άττικήν και Βοιωτίαν καταστρεπτικώτερος απέβη 
ε?ς τάς γείτονας νήσους• αί υπόγειοι δονήσεις συνωδεύοντο υπό σφο- 
δράς θαλασσοταραχής, ή δε παλίρροια των κυμάτων κατεβρόχθισε 
την επί της δυτικής ακτής τής Ευβοίας πόλιν Όροβίαν. Αί μικραί 
νήσοι Αταλάντη και Πεπάρηθος υπέστησαν μεγάλας βλάβας. Έάν 
και ή έγγυτάτω τή Αττική και Εύβοια κειμένη Κέως υπέστη τότε 
βλάβην τινά, παρ' ούδενός των συγγραφέων μνημονεύεται. Εγχώριος 
τις παράδοσις εν Κύθνω λέγει * « οτι εν τω μεταξύ Κέας και Κύθνου 
πορθμω ην ποτέ νησίς ευμεγέθης δια στενοΰ και επιμήκους ισθμού τή 
Κέα συναπτόμενη κατά την Καρθαίαν πόλιν (Πόλες) την τω Κάστρω 
τής Κύθνου άντιτείνουσαν 2 ». 

§ δ. Πάντα τά ειρημένα συμβιβάζονται αρκετά με το σχήμα τής 
Κέω, έκτεινομένης από Βορρά προς Νότον και στενουμένης άπ' ανα- 
τολών προς δυσμάς. Και σήμερον ακόμη ό διαβάτης διακρίνει επί των 
βορειοανατολικών ακτών τής νήσου τά μαρτύρια ψοβερών καταστροφών. 

Άναστάτωσις και ανατροπή του εδάφους, βράχοι πελώριοι εκσφεν- 
δονισμένοι τήδε κάκεΐσε παρά τήν παραλίαν, κορυφαί βουνών ως 
νησίδια προεξέχουσαι, οιαι ή Σπανοπονλα και το Γαϊδουροχάλαρον , 
έν μέσω συνταρασσομένης και άγρίως κυμαινόμενης θαλάσσης και 
άποκρούουσαι τά κατ' αυτών συντριβόμενα λυσσαλέα κύματα τοΰ 
Καφηρέως, δεικνύουσιν δτι εκεί συνέβη ή υπό τοΰ Πλινίου αναφερο- 
μένη καταστροφή και καταβύθισις μεγάλου τμήματος εις τήν άβυσσον. 
Προ πεντήκοντα ακόμη ετών προς τά μέρη εκείνα έγένετο καθίζησις 
τοΰ εδάφους και ολόκληρος αγρός μετά δρυών κατωλίσθησεν εις πολύ 
κατώτερον έπίπεδον. Βραδύτερον προς το βορειοδυτικόν τής νήσου 
είς τήν θέσιν Σταυρός παρά τήν όδόν Κορησίας μέρος άγροΰ διερράγη, 
~το εν μέρος κατωλίσθησε και εκ τοΰ ρήγματος άνεδίδετο θειώδης οσμή. 

§ 6. Ήτο λοιπόν ή νήσος άσυγκρίτως μεγαλύτερα. Και δχι μόνον 
κατά το σχήμα και τό μέγεθος ήλλοιώθη και ήλαττώθη διά μέσου 

1 Ρΐΐη. Ναι. Ιιίδΐ:. Π, 94, 1. 

* Άντ. Βάλληνδα Κυθνιακά, §11. 10 Ή αρχαία Κ έως 

των αγώνων, άλλα και ή φυσική κατάστασις καί ή εξωτερική δψις πολύ 
μετεβλήθησαν. Το δασώδες των βουνών καί ορέων αντικατεστάθη δια 
του φαλακρού και γυμνού, του ξηροϋ καί άγονου, τών προς τάς άκτάς 
μάλιστα μερών οίονεί ζώνην πλατεΤαν καί όίο'ενο^ρον αποτελούντων 
ούτως, ώστε 6 από θαλάσσης καθορών αυτήν ξηρόνησον απολαμβάνει. 
Αντίθεσιν καταφανή άποτελούσι τα εσωτερικά καί κεντρικά της νήσου 
μέρη, καλυπτόμενα ετι διά πολλών μυριάδων δρυών, ενός τών ωραιό- 
τερων ειδών του κόσμου ι , μεγάλων ως επί το πολύ καί βαθυσκίων, 
ύπενθυμιζόντων τοΧς "Αγγλοις περιηγηταΤς τήν ύπερηφάνειαν τών 
Αγγλικών παραδείσων, αλλά μή συμπυκνουμένων εις δάσος. Τα 
άφθονα ύδατα, ένεκα τών οποίων Ύδρονσσα έκαλείτο το πάλαι, δεν 
ύπάρχουσι σ-ημερον, ούο' είναι άξια του ονόματος τούτου 2 , αν καί πηγαί 
σχετικώς ύπάρχουσι πλεΐσται δσαι. Ό 'Έλιξος ποταμός τοΰ Στράβωνος 
είναι ξηρός σήμερον, ή δε αμμώδης κοίτη του χρησιμεύει ως οδός 
τερπνή καί άρωματώδης ένεκα τών παρά τάς όχθας αυτού άφθόνως 
φυομένων θάμνων λύγου. 

§ 7. Το ζήτημα περί τών πρώτων κατοίκων θέλει μένει διά παντός 
άλυτον. Ουδείς δύναται νά είσδυση εις τά λαβυρινθώδη καί άδιεξίτητα 
βάθη τών αιώνων, ίνα μας εϊπη τίνες ήσαν οι πρώτοι πατήσαντες το 
έδαφος της νήσου καί πόθεν ήλθον. "Ιστορία περί της απώτατης 
εκείνης αρχαιότητος δεν υπάρχει. Τό άμυο'ρον φώς μεταγενεστέρων 
μυθικών παραδόσεων καί θρησκευτικών αναμνήσεων δεν δύναται νά 
διαπεράση τήν πυκνοτάτην όμίχλην, ήτις καλύπτει τους πανάρχαιους 
χρόνους, καί νά δείξη εις ημάς σαφή τών πραγμάτων τήν όψιν. Κατά 
έγχώριόν τίνα μυθικήν παράδοσιν « Νύμφαι ώκησαν πρότερον τήν 
νήσον» 8 . Άλλ' ή παράδοσις αυτή, εις τό Υ,ράτος τών μύθων αναγό- 
μενη καί ύπό το μυθικόν περικάλυμμα εννοιαν άλληγορικήν έγκρύ- 
πτουσα, άγνοεαν περί τών πρώτων κατοίκων μαρτυρεί καί επομένως 
ουδαμώς προς λύσιν τοΰ ζητήματος δύναται νά χρησιμεύση. 

§ 8. Ή προϊστορική αρχαιολογία πέραν τών μυθολογικών ορίων 
προβάσα ως τήν άρχαιοτέραν εποχήν πάσης άλλης της υπάρξεως 
λαοΰ, κατοικούντος χώραν τινά, θεωρεί Ικείνην, καθ 3 ήν ό λαός ούτος 
ως ίχνη της διαβάσεως του άφήκε λείψανα τίνα εργαλείων εκ λίθου 
χονδροειδώς ή έντέχνως κατά τό μάλλον ή ήττον Ιξειργασμένων. Τήν 1 ΤοιίΓΠθίοη νο^. άιι 1>εν. II, Ι,αΐ. VIII, ρ. 18. 

2 Μηλι,αράκη Κυκλαδ-.κά σ. 47. 
' Ήρακλ. Ποντ. IX. Πανάρχαιοι χρόνοι 11 

έποχήν ταύτην έκάλεσαν Λιθίνην και βάρεσαν είς παλαιολιθικόν και 
νεολιθικόν αίώνα. 

ΚαΙ τόν μεν πρώτον χαρακτηρίζουσι λίθινα εργαλεία, οίον πελέ- 
κεις, σμίλαι, μάχαιραι, χονδροειδώς έξειργασμένα, τόν δε δεύτερον 
αυτά ταΰτα τα εργαλεία, άλλα τελειότερον κατεσκευασμένα καΐ μετά 
μεγάλου κόπου και τέχνης έστιλπνωμένα. Λείψανα τοιούτων εργαλείων 
της λίθινης εποχής δεν ευρέθησαν εν Κέω, αλλά τούτο δεν αποτελεί 
άπόδειξιν δτι δεν ύπηργ^ον έπ' αυτής άνθρωποι κατά την περίοοΌν 
έκείνην, διότι, και αν τυχόν ευρέθησαν, τίς έγίνωσκε την σημασίαν 
αυτών: Έν τούτοις φέρεται άνά το στόμα τοΰ λαοΰ ή λέξις αστροπε- 
λέκια και δτι πολλοί ευρον τοιαύτα, έννοοΰντες δια της λέξεως ταύτης 
αυτούς τους κεραυνούς τους πίπτοντας εξ ουρανού και εισδύοντας εις 
τήν γήν, άγνοοΰντες δτι αυτά ταΰτα τα λεγόμενα αστροπελέκια είναι 
τά λίθινα εργαλεία, τά οποία οί αρχαίοι έκάλουν κεραννίονς βολάς. 
Εις τήν γείτονα της Κέω νήσον Έλένην ή Μάκρην, άκατοίκητον 
σήμερον, ως και επί Στράβωνος, μετά της Οποίας ή Κέως ε£ς χρόνους 
απροσδιορίστους ήτο γανωμένη, ευρέθησαν υπό τοΰ μηχανικοΰ των εν 
Λαυρείω μεταλλουργείων κ. Κορδέλλα τεμάχια λίθινων μαχαιρών, είς 
τήν λιθίνην έποχήν ανηκουσών. 

Έκ τών ευρεθέντων τούτων λειψάνων έν Μακρονήσω και άλλαις 
παρακειμέναις ^ήσοις, ως έν Σαντορίνη, τη Πομπηία ταύτη της 
Ελλάδος, δπου ευρέθησαν διάφορα αντικείμενα μαρτυροΰντα τήν 
ΰπαρξιν ανθρώπων προ 2,000 ετών π. Χ., κατεχόντων τά πρώτα σημεία 
τοΰ πολιτισμοΰ, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι και επί τοΰ εδάφους 
της Κέω εζων κατά τήν λιθίνην περίοοΌν άνθρωποι έν βαρβαρότητι 
και κατά τά συμπεράσματα τοΰ ΑΙβεΓ ϋιιπιοηΐ:, έξετάσαντος πολλά 
παλαιοντολογικά αντικείμενα, ιδίως τους ευρεθέντας έν ^Αμοργω και 
Θήρα λίθινους πελέκεις, και επί τών χρόνων ακόμη, καθ'ούς οί ποιηταί 
έθεντο τόν χρυσοΰν και άργυροΰν αιώνα, εζων άνθρωποι έν Ελλάδι 
και εις τάς Κυκλάδας, δπως οί άγριοι της Πύρινης γης ή τοΰ χίντρου 
της Αυστραλίας. "Αλλως τε δε το όρεινον και δασώδες έδαφος της 
Κέω, το καλυπτόμενον ετι και νΰν υπό μυριάδων δρυών ύψικαρήνων, 
προσφορώτερον ήτο διά τών άφθονων καρπών αυτών εύπόριστον νά 
παρέχη τήν τροφών είς ανθρώπους άγριας διαίτης και τελείας βαρβα- 
ρότΎ\τος. Πρώτον έκ τών φυτών, λέγει ό Πλούταρχος, ή δρυς άνέσχε 
και ταύτην ήγάπησαν οί άνθρωποι, τροφές βίου και σωτηρίας διαμονήν 
παρασχοΰσαν και ήτις καθ' Ήσίοδον «άκρη μεν φέρει βαλάνους, μέση 
δέ μέλισσας». Τήν δρΰν και σήμερον ύπερβαλλόντως άγαπώσι και 1 2 Ή αρχαία Κέως 

περιποιούνται οί Κεΐο , διότι αύτη εξ δλων των φυτών παρέχει αυτοί; 
δια του εμπορευομένου καρπού, βαλανιδίου καλουμένου, σωτηρίας 
διαμονήν και εύπορίαν. Την μέλισσαν άπετύπουν οί αρχαίοι ε?ς τα 
νομίσματα των, την δρΰν και την μέλισσαν επίσης άπετύπουν εις τα 
έγγραφα των δια των σφραγίδων αί τοπικαι των Κείων άρχαί κατά 
τους χρόνους της επαναστάσεως του 1821. 

§ 9. Καθώς τα εργαλεία τοΰ νεολιθικού αιώνος ήσαν τελειότερα, 
ούτω και ό κατ' αυτόν πολιτισμός ήτο όπωσοΰν ανώτερος του προ-η- 
γουμένου. Οί άνθρωποι έγνώρισαν τον σΐτον και την βρίζαν και 
χειρομύλους, ει και βάναυσους, προς άλεσιν επενόησαν. Ή χρησις 
του μετάλλου εμενεν εισέτι άγνωστος. 

§ 10. Πότε ήρχισεν ή λιθίνη περίοδος και πότε έτελείωσε, δεν 
γινώσκομεν, ώς επίσης, αν μεταξύ της πρώτης και της δευτέρας και 
από ταύτης μέχρι της αμέσως επομένης, της μυθικής, έμεσολάβησαν 
αιώνες ή χιλιετηρίδες εντελώς άγνοοΰμεν. Ενδείξεις μόνον υπάρχουσι 
μακράς τίνος περιόδου της υπάρξεως ανθρώπων και της ζωής αυτών 
προ τών μυθικών χρόνων. Πάντες συμφωνοΰσιν ότι, πριν ή οί Πελα- 
σγοί ελθωσιν, οί έπί τοΰ εδάφους, το όποιον βραδύτερον ώνομάσθη 
Ελλάς, ζώντες δεν έγνώριζον ή τον άγριον βίον τρεφόμενοι εκ ριζών 
και φύλλων και αυτομάτων από τών δένδρων καρπών, γυμνοί, άνευ 
καλύβης, άγνοοϋντες το πυρ και την συγκομιδήν της αγρίας τρο^ις. 
δι' δ πολλοί κατεστρέφοντο κατά τους χειμώνας διά τε το ψύχος και 
την σπάνιν της τρογ7\ς ότι παρά τών καταλαβόντων την χώραν 
αυτών Πελασγών έ'μαθον νά εύρίσκωσι τρο^Ύ\ν καλλιτέραν, να ένδύων- 
ται, νά στεγάζωνται, και έδιδάχθησαν παρ' αυτών δτι υπάρχουσι δυνά- 
μεις μυστηριώδεις υπεράνθρωποι, τάς οποίας όφείλουσι νά λατρεύωσι. 
Διά την Κέω υπάρχει γεγονός, το οποίον, καίτοι είς το ζοφώδες κρά- 
τος τών μύθων αναγόμενο ν, ούχ ήττον ύπο ποιητών και μυθογράφων 
και ιστορικών αναφέρεται και υπό της τοπικής θρησκείας και πολιτείας 
τών Κείων προσεκιμαρτυρείται. γεγονός άναμφισβήτητον, ότι ή Κέως 
ήτο κατωκημένη κατά τον 1 6ον αιώνα π. Χ., φθίνοντος τοΰ οποίου 
κατελήφθη υπό τοΰ Άρισταίου τεθέντος έπί κεφαλής Παρρασίων τής 
Αρκαδίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β 

ΜΥΘΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (1516 — 1000 π. Χ.) Οΐκισταί. Άρισταίος. Κάρες και Φοίνικες. Κρήτες. Κέως. 
"Ιωνες. Κτίσις των τεσσάρων πόλεων. 

α Άριοταΐος. 

§ 11. Ή μυθική περίοδος της Κέω άρχεται από τά τέλη της 
16ης έκατονταετηρίδος π. Χ., ήτοι από τά 1516. ? Ως εξάγεται εκ 
των περί Άρισταίου μυθολογουμένων, εζη τότε εν Κέω λαός βάρβαρος 
ετι και άγνοών πολλά εις τον ήμεροι βίον αναγόμενα, ούχ ήττον 
κεκτημένος ήδη βαθμόν τίνα πολιτισμού, άνώτερον της προηγουμένης 
περιόδου, ζών εν κοινωνία και έχων θρησκείαν τινά. Ή Κέως ωκεΐτο 
ήδη υπό Πελασγών, δτε ήλθον οι περί τον ΆρισταΤον. 

§ 12. Ό εγχώριος περί Νυμφών και λέοντος μϋθος, τον οποίον 
περιέσωσεν εις ημάς Ηρακλείδη: ό Ποντικός εν τη Κείων πολιτεία 
αυτού « έκαλείτο μεν Ρ Υδοονοσα ή νήσος. Λέγονται δε οικήσαι Νύμφαι 
πρότερον αυτήν φοβήσαντος δε αύτάς λέοντες εις Κάρυστον διαβή- 
ναι* διό και άκρωτήριον της Κέω Λέων καλείται », πιθανώτατα άπό 
της μεμακρυσμένης εκείνης εποχής έλκει τήν γένεσιν, διότι κατά τους 
απωτάτους εκείνους χρόνους πάν γεγονός, πάσα ιστορική αλήθεια δια 
της μυστηριώδους γλώσσης του μύθου διηγουμένη μετεδίδετο άπό 
γενεάς εις γενεάν, έωσου ο λίθος ή το νόμισμα, ή ποίησις ή ή ιστορία 
παραλάβωσιν εϊς το κράτος αυτών και καταστήσωσιν άνεξάλειπτα άπό 
της μνήμης των ανθρώπων. Ή μυστηριώδης και αινιγματική γλώσσα 
του μύθου τούτου φαίνεται ακατάληπτος. Τπό τήν μυθώδη αύτοΰ 
περιβολήν κρύπτεται νήμα τι συνάφειας αιτίου και αποτελέσματος, 
αλήθεια τις συμβολικώς ή άλληγορικώς εκπεφρασμένη, άτινα μόνον 
εν σχέσει προς τά μυθολογούμενα περί της άφίξεως εις Κέω του 
Άρισταίου αϊτια δύνανται να νοηθώσιν. Αι νύμφαι, παρθένοι άβραί και 
λευκόσωμοι και καλλονής εξαίσιας, χαρίεσσαι και φιλοπαίγμονες, λίαν 
παρεμφερείς προς τάς σημερινάς Νεράιδας, παρίστανται κατάτά ελλη- 
νικά μυθεύματα και τάς θρησκευτικάς παραδόσεις ως θεαί τών υδά- 14 Ή αρχαία Κέως 

των και των υγρών τόπων και οΕκοΟσιν, δπου άλση καλά καΐ χλοερά 
και πηγαί υδάτων και πίοεα ποιήεντα 1 . Προσωποποίησις του υγρού 
στοιχείου θεωρούνται. Περίρρυτος ήτο ή νήσος κατ' εκείνους τους 
χρόνους και δροσερά, και βλάστησιν είχε πλουσίαν και άλση καλά 
και τα δρη κεκαλυμμένα από δάση, αληθές Νυμφών οίκητήριον. 
Παρερχομένων ένιαυτών, αντίθετος φυσική κατάστασις έλαβε χώραν. 
Μεγάλη ξηρασία επεκράτησε. Κατά την θερμοτάτην ώραν του έτους, 
καθ' ην ό ήλιος διατρέχει τον Λέοντα, 6 δέ αστερισμός του μεγάλου 
Κυνός εμφανίζεται περί τήν άμφιλύκην, ό λαμπρότερος των αστέρων 
αύτοΰ και του ουρανού, ο Σείριος, ψλο^εράς έπεμπε τάς ακτίνας και 
κατέφλεγε πάσας τάς Κυκλάδας, ιδίως δμως τήν νήσον Κέω, εις τρό- 
πον ώστε τα ϋδατα τα τοιούτον ίπ αυτής άφθόνως ρέοντα έστείρευ- 
σαν, τα δένδρα και τα φυτά έμαράνθησαν και έξηράνθησαν, λοιμός δέ 
και λιμός εμάστιζε τους κατοίκους και έξεμηδένιζε και κατέστρεφε 
τον πληθυσμόν αυτής. Αί νύμφαι, ως προείρηται, είναι ή προσωπο- 
ποίησις της υγρασίας, ό δέ Λέων το αύμ^ολον των κυνικών καυμάτων 
και τής ξηρασίας. Άμφότεραι αύται αί φυσικά! καταστάσεις, υγρασία 
και ξηρασία, δέν δύνανται νά συνυπάρχωσιν ή μία διώκει τήν άλλην. 
Ευλόγως άρα ό περί Νυμφών μΰθος, ως πρώτων κατοίκων, δύναται 
νά θεωρηθή ως απόρροια τής τότε φυσικής καταστάσεως τής νήσου 
και εν σχέσει προς έτερον μΰθον, μετά του όποιου στενώς συνδέεται, 
δηλωτικός μεταβάσεως από μιας χρονικής περιόδου είς έτέραν, έξ ών 
προέκυψεν ό χαρίεις μΰθος, μετά του όποιου πιθανώτατα σχετίζεται 
και το σο)ζόμενον έτι μνημεΐον, το κείμενον πλησίον τής σημερινής 
πόλεως κατ' ανατολάς, ό κολοσσιαίος Λέων, έκκεκομένος εκ του βράγον 2 . 
§ 13. Οι ολίγοι κάτοικοι, οί'τινες διέφυγον τήν φονικήν μάστιγα, 
εν τη απελπισία των, όπ(ος άποτρέψωσι τάς περαιτέρω συμφοράς, 
προσέτρεξαν εις τήν θείαν άρωγήν και ίκέτευσαν επιμόνως τον Άρι- 
σταΐον, δπως λύτρωση αυτούς τών δεινών και οδήγηση εις τήν νήσον 
των άποικίαν τινά. Ό Άρισταίος, έπακούσας αυτών, εγκαταλείπει τάς 
πλούσιας νομάς τής Θεσσαλίας επί κεφαλής πλήθους Παρρασίων τής 1 Ίλιάδ. Υ, 8. 

2 Και σήμερον ετι παρά τήν Άγίαν Αίκατερίνην κάτωθι τής Αγίας "Αννης 
και ολίγον άνω του ιστορικού λέοντος προς ανατολάς άπάρχουσ•. τά κοινώς καλού- 
μενα Μάρμαρα, τά δποΐα θεωρούνται τών Νεράιδων ενδιαίτημα. Περίεργος δε είναι 
καϊ αξία προσοχής ή εν συνεχεία τής παραδόσεως διάσωσις αύτη, διότι και νυν 
ετι καλύπτουσι τους ύελοπίνακας τους προς ανατολάς βλέποντας, ί'να μη ή λεχώ 
α'ίφνης προσβλέψασα προς τά εκεί άτενίση Νεράιδας. Μυθικοί χρόνοι 15 

Αρκαδίας και μεταβαίνει εις Κέω. ΈκεΙ έπί της γ.ορυ^Ύ\ς του υψη- 
λότερου δρους, το όποιον σήμερον Προφήτης Ηλίας καλείται, ήγειρε 
μέγαν βωμόν εις τον κύριον της υγρασίας του ουρανού, εις Δία τόν 
Ίκμαΐον, και προσέφερε θυσίας εις τε τόν Σείριον και Δία τόν Κρόνιον, 
παρά του οποίου έπέτυχεν άνεμους δροσερούς διά νά ο^ροσίση κατά 
την ώραν ταύτην τους Λώρους καΐ τάς έξοχάς έπί τεσσαράκοντα ημέ- 
ρας. "Εκτοτε πνέουσιν οί άνεμοι ούτοι, κληθέντες έτησίαι (μελτέμια), 
οί'τινες επί 40 ημέρας δροσίζουσι το Αιγαίον 1 . Διά την εύεργεσίαν 
ταύτην του Άρισταίου προς τά θύματα της ξηρασίας, την Οποίαν οί 
άνεμοι παρέχουσιν επανερχόμενοι περιοδικώς εκαστον έτος, κάλλιστα 
καλούνται οί κήρυκες της θυσίας του Άρισταίου* 

« Εισέτι νυν κήρυκες Αρισταίοιο θνηλής γαΐαν άναψύχουοιν εκ 
Διός ανραι». 

§ 14. Επιτυχών τοιουτοτρόπως ό ΆρισταΤος την κατάπαυσιν των 
δεινών, ένομοθέτησεν, δπως οί ιερείς της Κέω μεθ' δπλων έπιτηρώσι 
κατ' έτος τήν έπιτολήν του αστερισμού του μεγάλου Κυνός, είς τον 
δποΐον ανήκει ο Σείριος, και προσφέρωσιν εξιλαστήριους θυσίας. 
Προσθέτει δέ Απολλώνιος ό "Ρόδιος δτι έπί τών ημερών του ακόμη 
περί τά 190 π. Χ. το ίερατεΤον της Κέω έποίει προσφοράς από τών 
πρώτων καρπών της γης προ της ανατολής του μεγάλου Κυνός. 
Άλλα και σήμερον ακόμη, οσάκις συμβαίνει ξηρασία, οί Χριστιανοί 
ιερείς τής Κέω, ένδεδυμένοι τήν ίερατικήν στολήν, παρακολουθοΰντος 
λάου, άναβαίνουσιν είς το δρος του Προφήτου Ηλία μετά. τών αγίων 
είκόνων και θυμιαμάτων ποιοΰντες λιτανείας, ίνα καταπέμψη δμβρον 
ό ουρανός. Ή συνήθεια αύτη του χριστιανικού ιερατείου και του λαού 
νά άναβαίνωσιν είς το προϊστορικόν εκείνο δρος, είς το οποίον ανέβαινε 
και το ίερατεΐον τών αρχαίων κατά το νομοθέτημα του Άρισταίου, 
είναι άρά γε συνήθεια εν συνεχεία από τής λίαν μεμακρυσμένης εκεί- 
νης εποχής; 

§ 15. Τούτων ούτως εχόντων, τίς έστιν 6 περί ου δ λόγος Άρι- 
σταΐος ; Αι περί αυτού παραδόσεις διαφέρουσιν. Ή αρχαιότερα πασών 
είναι ή του Ησιόδου, τήν οποίαν είχε περιλάβει είς τάς Ήοίας και ως 
μαίνεται ήκολούθησεν ό Πίνδαρος και έπανέλαβεν είς τήν ένάτην Πυ- 
θικήν ωδήν. Κατά ταύτην ό καλλίκομος Φοίβος Απόλλων ίδών ποτέ 1 Οί έτησίαι άρχονται πνέοντες, του ηλίου δντος εν τφ άστερισμώ του Καρ- 
κίνου περί τήν εσχάτην μοΐραν, πνέουσι 5•.* δλου του Λέοντος και λήγουσιν εν τφ 
διμοίρψ της Παρθένου. 16 Ή αρχαία Κέως 

τήν άγρευτικήν παρθένον Κυρήνην, θυγατέρα του Ύψέως, είς τάς 
κοιλάδας των συσκίων και άνεμοσφαράγων ορίων του Πηλίου μόνην 
και άνευ δπλων προς λέοντα μαχομένην και θαυμάσας της νεανίδος 

τήν ίσχύν και τόλμην και έρασθείς αυτής μετέβη εις τήν κοιλάδα, 
δπου εύρίσκετο ή κόρη, και άναρπάσας αυτήν μετεκόμισεν επί δίφρου 
χρυαοΌ έποχουμένην εις Λιβύην, ένθα κατόπιν έκτίσθη ή πόλις 
Κυρήνη. Έκεΐ ετεκε παΐδα, τον δπόϊον άναλαβών ό κλυτοτέχνης 
Έρμης άπό των γονάτων της μητρός παρέδωκεν εις τάς χρυσοθρόνους 
"Ωρας. Αύται παραλαβοΰσαι το βρέφος εις τάς άγκάλας και ένστάξασαι 
είς τά χείλη αύτου νέκταρ και άμβροσίαν κατέστησαν άθάνατον ως 
άλλον Δία και Απόλλωνα κατά γε τούτο αγλάισμα μεν και σέμνωμα 
φίλοις άνδράσιν, όπαδόν δε βοσκημάτων άγρευτικόν τε και ποιμαντι- 
κόν, εξ ων εκλήθη Άρισταΐος. θεωρεί δε ό Πίνδαρος, δτι ό Άρισταΐος 
ήλθεν ουχί εξ Αρκαδίας εις Κέω, άλλ' δτι μετέβη εκ Κέω εις Άρκα- 
δίαν, δπου έτιμήθη ως θεός. 

§ 16. Κατά Διόδωρον τον Σικελιώτην 6 Απόλλων παρέδωκε τον 
υίόν νήπιον δντα είς τάς Νύμφας να τρέφωσιν. Αύται δε έδωκαν είς 
τον παΐδα τρεις ονομασίας και έκάλουν αυτόν Νόμιον, Άρισταΐον, 
'Αγρέα. Παρά των Νυμφών εμαθεν ό Άρισταΐος τήν πήξιν τοΰ γάλα- 
κτος, τήν κατασκευήν των σμηνών και τήν κατεργασίαν των έλαιών, 
τά όποια έδίδαξε κατόπιν εις τους ανθρώπους. Μετά ταΰτα λέγουσιν 
δτι κατήντησεν ό Άρισταΐος είς Βοιωτίαν και έκεΐ εγημεν εκ τών 
θυγατέρων του Κάδμου τήν Αύτονόην, εξ ης έγεννήθη ό Άκταίων, 
δστις υπό τών ιδίων κυνών κατά τους μύθους οιεσπάσθη. Μετά δε τήν 
τελευτήν τοΰ Άκταίωνος λέγουσιν δτι ήλθεν είς τό χρηστήριον του 
πατρός και δτι ό Απόλλων προεΐπεν είς αυτόν τήν είς Κέω νήσον 
μετάβασιν αύτου και τάς έσομένας παρά τοΐς Κείοις τιμάς. Ό δε 
Άρισταΐος έπλευσεν είς τήν νήσον ταύτην. Επειδή δε λοιμός κατέ- 
σχε τήν Ελλάδα, υπέρ απάντων τών Ελλήνων τήν θυσίαν έποιήσατο. 
Γενομένης δε της θυσίας κατά τήν τοϋ Σειρίου άστρου έπιτολήν, 
καθ' ην συνέβαινε νά πνέωσιν οι έτησίαι, έληξαν αί λοιμικαί νόσοι. 
Αέγουσι δε δτι 6 Άρισταΐος κατέλιπεν .εγγονούς έν τη Κέω καΐ 
μετά ταύτα έπανήλθεν είς τήν Αιβύην. Τελευταΐον δε μυθολογοϋσιν 
δτι οίκήσας περί τό ορός το καλούμενον Αίμον έπί τίνα γ^ρόνον έγέ- 
νετο άφαντος και ετυχεν αθανάτων τιμών ου μόνον ενταύθα παρά 
τοΐς βαρβάροις, άλλα και παρά τοΐς Έλλησι. 

§ 17. Απολλώνιος δε ό Ρόδιος λέγει δτι αί μοϋσαι έδίδαξαν 
αυτόν ίατρικήν και θεοπροπίας και εποίησαν προστάτην τών προβά- Μυθικοί χρόνοι 17 

των αυτών δσα ενεμοντο εις το πεδίον της Φθίας Άθαμάντιον περί 
# τήν έρυμνήν "Οθρυν. Ό Σαλλούστιος παρεδέχθη την αυτήν παρά- 
δοσιν, ώς ό Απολλώνιος, κατά την μαρτυρίαν του Σερβίου ι . 

§ 18. Ό δε Τωμαίος Ιούλιος Τγίνος μυθολογεΐ δτι, ένφ ό Άρι- 
σταΐος έβασίλευεν εις την νήσον Κέω, Άθηναΐοί τίνες κατέφυγον έκεΐ, 
διότι, δτε εγγονός τις τοΰ Κάδμου έπεμψε τον Ίκάριον ή Ίκαρον εις 
την Άττικήν δια να διδάξη τους κατοίκους της χώρας ταύτης τον τρό- 
πον τοΰ φυτεύειν και καλλιεργείν την άμπελον, συνέβη, ώστε οι έργά- 
ται, τους όποιους μετεχειρίσθησαν εις τούτο, να πίωσι περισσότερο.ν 
οινον, να μεθυσθώσι καΐ νά νομίσωσιν δτι τους ειχον δηλητηριάσει. 
Τούτου ένεκα παραφερθέντες ώρμησαν κατά του Ίκαρου καΐ τον κατε- 
κρεούργησαν. Άφου ή θέρμη του οϊνου παρήλθε καΐ συνήλθον ε£ς εαυ- 
τούς, άναγνωρίσαντες το έγκλημα, το οποίον διέπραξαν, έπεβιβάσθησαν 
αμέσως διά νά άπομακρυνθώσιν από τον τόπον του εγκλήματος και 
προσωρμίσθησαν ε£ς τήν νήσον Κέω, ένθα έτυχον ΌποοΌγχις υπό των 
εν τη νήσω εγκατεστημένων συμπατριωτών των και μείναντες εκεί 
κατώκησαν μετ'αύτών.Έν τούτοις ή οργή τοΰ ύβρισθέντος θεοΰ επήλθε 
μετ' ολίγον γ^ρονον κατά τών ενόχων, ή ανατολή τοΰ Κυνός έκαυσε 
τόσον πολύ τάς έξοχάς τής νήσου ταύτης, ώστε κατέστρεψεν δλους 
τους καρπούς και έπροξένησεν εις τους νησιώτας τόσας νόσους, ώστε 
έξέλαβον τά δεινά ταΰτα ώς δικαίαν τιμωρίαν τοΰ ούρανοΰ, διότι έδέ- 
χθησαν εις τήν νήσον τους φονείς τοΰ ^ΙχάροΌ. Ό Άρισταίος συγκε- 
κινημένος από τόσας αθλιότητας και συμφοράς, αί όποΐαι κατεπίεζον 
τον λαόν του συνεβουλεύθη Απόλλωνα τον πατέρα διά νά μάθη τίνι 
τρόπω ήθελε δυνηθή νά λύτρωση αυτόν άπό τοαούτιαν δεινών. Προς 
τοϋτο ό Απόλλων διέταξε ν' άποπλύνη διά πολλών προσφορών τον 
φόνον τοΰ Ίκαρου, νά προσπαθήση νά πραύνη. τάς παρωργισμένας 
ψυχάς και νά παρακάλεση τον Δία νά εύαρεστηθή, δταν ό Σείριος 
άρχίση νά άνατέλλη, νά πέμψη άνεμους επί τεσσαράκοντα ημέρας, 
ίνα μετρίαση τά καύματα αύτοΰ. Ό Άρισταΐος έκτελέσας τάς διατα- 
γάς τοΰ πατρός του έπέτυχεν άνεμους κατά τήν ώραν ταύτην, οί'τινες 
εκλήθησαν 6πό τών Ελλήνων έτηοίαι και άνεκαλοΰντο διά τών προς 
Δία προαψορίόν, οσάκις ελειπον. Ηρακλείδης ό Ποντικός εν τή Κείων 
πολιτεία προστίθησιν δτι έμαθε παρά τών Νυμφών τήν τών προβάτων 
και βοών έπιστήμην, παρά δε τών Βρισών τήν μελισσουργίαν. 

§ 19. Με δλην τήν διαφοράν τών παραδόσεων περί τοΰ ηριαος 1 Βεργιλ. Γεωργ. βιβλ. Α', στίχ. 14. 

Ι. Ν. Ψυλλα — Ιστορία της νήσου Κέας 18 Ή αρχαία Κέως 

τούτου του ευεργετικού και ευρεσιμηχάνου, περί της τύχης αύτοϋ καΐ 
της διαμονής, δλαι αί παραδόσεις από εκείνων, τάς οποίας ήκολούθει 
ό Πίνδαρος, μέχρις εκείνων, αίτινες μετηνέχθησαν εις ημάς υπό Απολ- 
λώνιου του Τοδίου και του Διόδωρου, Κλήμεντος του Άλεξανδρέως, 
Όππιανοϋ και Νόννου, συμφωνουσιν δτι ήλθεν εις Κέω, δτι έκτοτε ή 
νήσος γίνεται πατρίς του, διό και ό Νόννος τόν ονομάζει ΦόΙβον 
Κψον υΐα, δτι ήτο 6 άριστος των ηρώων δντως ο Άρισταΐος και 
τούτου ένεκα εισήχθη εις την λαμπράν και επιφανή οίκογένειαν του 
Κάδμου και της 'Αρμονίας συζευχθείς την θυγατέρα των Αύτονόην. 
Της συγγενείας ταύτης μαρτύριον ευρίσκεται εις τους έξης στίχους της 
θεογονίας του Ησιόδου* 

»Κάδμω δ' Άρμονίη, θνγάτηρ χρνσέης Αφροδίτης, 
"Ινώ και Σεμέλην και ' Αγανην καλλιπάρηον 
Αντονόην θ 3 , ην γημεν 3 ΑριοταΊος βαθνχαίτης»\ 

§ 20. Ό θαυμάσιος λοιπόν ούτος υιός του Απόλλωνος και της 
Νύμφης Κυρήνης, πεπροικισμένος υπό της σπανιωτέρας μεγαλοφυίας 
και επινοητικού πνεύματος τοϋ πλέον εκτάκτου, έλθών εις την Κέω 
συνήντησε κατοίκους φυλής συγγενούς, εις τους οποίους έπεδαψίλευσε 
τάς ευεργεσίας και παρέδωκε τάς ανακαλύψεις του. Λιά των θυσιών. 
τάς οποίας προαεψερεν έπί τοΰ ύ'^Ύ}λοτεροΌ δρους της Κέω ως ιερεύς 
και ευνοούμενος των θεών εις Δία τόν ίκμαΤον, υπεχώρησε τό καϋμα 
είς τους ετησίας άνεμους, οί'τινες έδρόσισαν τους ανθρώπους, τά ζώα 
και τά φυτά. Διωργάνωσε τόν ποιμενικόν βίον και έδίδαξε την συνα- 
γωγήν του γάλακτος προς πηξιν και κατασκευήν τυρού. Έδίδαξε νά 
συνθλώσι τάς έλαίας και νά έξάγωσιν εξ αυτών ελαιον. Έπενόησε τάς 
κυψέλας και τήν τέχνην του άνατρέφειν τάς μέλισσας. Έτελειοποίησε 
τήν τέχνην τοΰ κυνηγίου και δι' ευφυών μέσων έςωλόθρευσε τά 
εχθρικά προς τόν άν^ρΐύπον ζώα και έπροστάτευσε κατά τών αγρίων 
θηρίων τά οικιακά ζώα και τάς φυτείας. "Εθηκε τήν βάσιν τών θρη- 
σκευτικών δοξασιών. "Ενεκα τοοούτων ευεργεσιών έτιμήθη ό ΆρισταΤος 
υπό τών Κείων ώς θεός, και περί τούτον περιστρέφεται ολόκληρος 
ή μυθολογική αρχαιολογία τών Κείων ώς κύριον άντικείμενον τόν 
ήρωα τούτον της άγαθότητος και της ευεργεσίας έχουσα, μετά του 
οποίου συνδέονται επίσης ό θείος πατήρ του Φοίβος Απόλλων, 6 μέγας 
θεός τών Κυκλάδων και χαρίεις Βάκχος και αί Νύμφαι, αίτινες υπη- 
ρετοϋσιν έν ακολουθία τάς θεότητας ταύτας. Ό Σείριος αστήρ, ή στα- Ήσ. θεογ. 975-977. Μυθικοί χρόνοι 19 φολή, ή μέλισσα, άτινα εικονίζονται επί του πλείστου των νομισμάτων 
της Κέω, αναφέρονται εις τάς παραδόσεις ταύτας και είναι τα σύμβολα 
της θρησκείας των Κείων. Και ου μόνον εν Κέω, άλλ' εν γένει είς 
άπασαν την άρχαίαν Ελλάδα έτιματο ό ΆρισταΖος ως προστάτης 
των ποιμνίων, της γεωργίας, της μελισσοτροφίας, της καλλιέργειας της 
έλαίας, ώς άλεξίκακος τοΰ καύ- 
σωνος και τοΰ λοιμού. "Ωμνυον οι 
Έλληνες εις το όνομα του* «ου μα 
τόν ΆρισταΐΌν και τον Άπόλλω 
αυτόν»• και ή λατρεία αύτοΰ συνε- 
χωνεύθη βραδύτερον μετά της του 
Απόλλωνος, εξ ου ή επιγραφή 
«τφ Άπόλλωνι Άρισταίω». 

§ 21 . Άπό της εποχής τής μετα- 
βάσεως του Άρισταίου εις Κέω, 
ήτοι άπό του 1516 π. Χ., νέος 
βίος άρχεται δια τους κατοίκους 
αυτής, μετάβασις άπό βαρβάρου 
καταστάσεως είς βαθμίδα ήμερώ- 
σεως,. αναπτύξεως και προόδου 
ανωτέρας. Νέα θρησκευτική βά- 
σις, άνάπτυξις του γεωργικού και 
ποιμενικού βίου και τής κτηνοτρο- 
φίας, ιατρική και άλλα του Ύ\μί- 
ρον βίου επιτηδεύματα άποτε- 
λουσι τήν νέαν κατάστασιν. 

§ 22. Είς τους μετέπειτα 
χρόνους ή ποίησις άντήχησεν εκ 
του ονόματος του Άρισταίου και 
ή τέχνη διαφόρως άναπαρέστησεν 
αυτόν επί των νομισμάτων και επί 
του λίθου. Και επί μεν των νομι- 
σμάτων τής νήσου άπετυποϋτο ή κεφαλή του Άρισταίου και ή είκώντου 
Σειρίου ώς κυνός εστεμμένου δι' άκτίνων, είκονίζουσαι τήν θέρμην τών 
κυνικών καυμάτων και τήν συγκεραννύουσαν ταύτη ν δροσεράν αυραν, 
ή ώς Απόλλων Άρισταΐος ήμφιεσμένος και πωγωνοφόρος, καίτοι 
νέος, με δλα τα κατηγορούμενα, τα οποία τφ ανήκον, ή μέ τίνα 
έξ αυτών, οια ό αστήρ, το άκτινωτόν διάδημα, ό κύων περικυκλωμένος 
ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ 20 Ή αρχαία Κέως 

από ακτίνας (Σείριος), ή μέλισσα. ΈπΙ του μαρμάρου δε διαφόρως 
επίσης αναπαρίσταται. Μεταξύ των αρχαίων αγαλμάτων του μουσείου 
Χιαραμόντι εις το Βατικανόν ευρίσκεται το τοΰ ξίοαγ,ΟΌ κρατούντος 
άρνίον ίπϊ των ώμων. Φρονουσιν δτι τούτο παριστά τον υίόν του 
Απόλλωνος και της Κυρήνης, τον δπόϊον αί Μουσαι ειχον τάξει ώς 
φύλακα των ποιμνίων των, δστις έτιμήθη δια τούτο και εκλήθη 
νόμιος. Άνάγλυφον άρχαΐον της συλλογής του Λούβρου πλησίον της 
Αρτέμιδος και του Ηρακλέους εικονίζει τον ΆρισταΤον ένδεδυμένον 
φόρεμα βραχύ με ευρείας χειρΤδας και κρατούντα εις την χείρα ποι- 
μενικήν ρά^οον. "Αλλο άνάγλυφον του αυτού μουαείου εκ της στοάς 
ΒθΓ§^1ιέδ6 εικονίζει αύτδν φέροντα πρόβατον. Ή μορψΎ} έχει πολλήν 
ομοιότητα με την του αγάλματος του Βατικανού και δύναται τις να 
έκλάβη αυτήν ώς μορψ•}])/ του αγαθού ποιμένος. "Αγαλμα είς το αυτό 
μουσεΤον τον εικονίζει γυμνόν, δρθιον, στηριζόμενον δια τού αριστερού 
βραχίονος είς γ,ορμον ο'έ^ρου, καλυπτόμενον κατά μέρος υπό δέρματος 
ά,ρ^ίοΌ και κρατούντα διά της δεξιάς χειρός χαμηλωμένης μακράν ποι- 
μενικήν (5άβδον, ήτις κατέρχεται μέχρι της βάσεως. Ή μορψΎΐ αύτη 
είναι άξιοπαρατήρητος διά την απλότητα και το φυσικον της στάσεως. 
Είς το μειλίχιο ν πρόσωπον είναι αποτυπωμένη εκφρασις μελαγχολική, 
ήτις αναπολεί τήν λύπην, την οποίαν έδοκίμασεν ό βοσκός μετά τον 
θάνατον των μελισσών του. 

§ 23. Οί μετά τού Άρισταίου έλθόντες είς τήν Κέω περί τά τέλη 
της 16ης έκατονταετηρίδος π. Χ. Άρκάδες ήσαν Πελασγοί και συγ- 
γενή λαόν συνήντησαν έκει, ήτοι Πελασγούς. 'Αλλά τίνες ήσαν ούτοι 
και πόθεν ήλθον ; Λέγουσιν δτι οί Πελασγοί άπό τά βάθη της Ασίας 
έξήλθον. Ό πατήρ της ιστορίας, ό ( Ή.ρό^οτος, δεν αποκρίνεται είς τήν 
έρώτησιν ταύτην θετικώς, άλλα λέγει δτι έλάλουν γλώσσαν βάρβαρον. 
«Ήσαν οί Πελασγοί βάρβαρον γλώσσαν ίέντες 1 » και άλλαχοΰ «ήντινα 
δε γλώσσαν ίεσαν οί Πελασγοί ούκ έχω άτρεκέως ειπείν» 2 . Φαίνεται 
δτι οί "Ελληνες υπό το όνομα τούτο έδήλουν τους προ αυτών 6ίγ."ί]το- 
ρας επί τού εδάφους της Ελλάδος, διά τους οποίους ειχον και διάφορα 
ονόματα, Δρύοπας = ανθρώπους τών δασών, Λέλεγας = πλήθη εκλε- 
κτά. 'Αλλ' οί ^ρύοπες και Αέλεγες και Κάρες ήσαν φύλα συγγενή 
μεν προς άλληλα, διεσκορπισμένα δε είς διαφόρους χώρας και νήσους 
της Ελλάδος, φύλα, τών οποίων ή σχέσις προς τους Πελασγούς δέν 1 Ήροδ. βςβλ. Α', κεφ. 57. 
' Αύτ. Μυθικοί χρόνοι 21 

δυνατοί νά όρισθζ μετ' ακριβείας. Όπωσδήποτε δμως οί Πελασγοί 
υπήρξαν οι ίδρυταί του πολιτισμοί) εκείνου, δστις συνδέει τους ανθρώ- 
πους μετά της γης και επαρκεί εις τάς ύλικάς τοΰ βίου άνάγκας, και 
είς αυτούς οφείλονται τα πρώτα σπέρματα της μορφώσεως, της ανα- 
πτύξεως και της προόοου. Αι μεταγενέστεραι γενεαί άποδίδουσιν είς 
αυτούς μνημεία ιδιαιτέρας κατασκευής, συνιστάμενα άπό υπερμεγέθη 
τεμάχια πετρών ότέ μεν ακατέργαστων, ότέ δέ πελεκητών, πάντοτε 
δμως τεθειμένων των μεν έπι των δέ άνευ άμμοκονίας κατά πολύ- 
γωνα ακανόνιστα. Εις φυλήν Γιγάντων η Κυκλώπων άπέδιδον ταύτα 
και γιγάντεια ή κυκλώπεια έκάλουν. Παριστάνοντα άγριόν τι καΐ 
σκαιόν τά τείχη ταύτα και ύπερβάλλουσαν φυσικήν δύναμιν έμφαί- 
νοντα, επίσημος πόλις, το άστυ δλου του λάου ήσαν ι . Αι τειχοδομίαι 
αύται έ'χουσι μεν τόν αυτόν γενικόν χαρακτήρα, άλλ' εκ τίνων λεπτο- 
μερειών δηλούσιν δτι άνήκουσιν εις έποχάς διαφόρους. Τά τείχη τών 
πόλεων της Κέω δεν είναι έκ τών κυκλωπικών, δύναμις δμως Κυκλώ- 
πων έχρειάζετο δια νά έπιτεθώσιν είς τοσούτον υψος πέτραι τόσον 
γιγαντώδεις. «Λεν ειδόν ποτέ», λέγει ό Τουρνεφόρτιος, «τόσον μεγάλα 
τμήματα πετρών δσα είναι εκείνα, τά οποία μετεχειρίσθησαν διά νά 
κτίσωσι τά τείχη της πόλεως Καρθαίας, τά όποια έχουσί τι το κυκλώ- 
πειον και φαίνονται τά αρχαιότερα της Κέω». 

β' Κάρες και Φοίνικες. 

§ 24. Μετά τους Πελασγούς έρχονται οί Κάρες και οί Φοίνικες. 
"Απασα ή Ιωνία φκειτο υπό Καρών και Αελέγων. Πλανήτες και 

βάρβαροι οί Κάρες ήσαν και τολμηροί πειράται. "Αγνωστον είναι είς 
ποίαν έποχήν κατωκίσθησαν αί νήσοι υπό τών Καρών και Φοινίκων. 
Κατά τον Αένορμαν ή φοινικική αποικία είναι ή πρώτη, χρονολογικώς 
άναβαίνουσα είς τον 17ον αιώνα π. Χ. Κατ' άλλας μαρτυρίας το Αιγαίον 
άπωκισαν οί έκ της Αιγύπτου έκδιωχθέντες ΦιλισταΤοι ή Φοίνικες. 
Ή Θήρα κατωκήθη υπό Φοινίκων τών μετά τοΰ Κάδμου Ιλθόντων 
εις τήν Ελλάδα το 1550 π. Χ. Έάν εις τάς λοιπάς Κυκλάδας έναπε- 
)>είφθησαν έκ τούτων κάτοικοι ή έάν νέοι έκ Φοινίκης ήλθον άποικοι 
ή οί εμπορευόμενοι συνιστών αποικίας είς αύτάς αρμοδίους είς τό πει- 
ρατικόν έμπόριον, δένγνωρίζομεν. Ή Νάξος διετήρησε τό δνομα τό 
δοθέν αύτη υπό αρχηγού τίνος τών Καρών. Τό δνομα της πόλεως Σπυρ. Π. Λάμπρ. Ίστορ. της Ελλάδος Α', β', σελ. 30. 22 Ή αρχαία Κέως 

Καρθαίας είναι, λέγεται, καταγωγής φοινικικής προερχομένου εκ του 
Συριακού */•ΠΖ3. Πλην τουτο\> συγγραφεύς τις αντιγράφεις υπό 
Στεφάνου του Βυζαντίου είχε παραγάγει τό δνομα της Καρθαίας από 
ήρωός τίνος, ονομαζόμενου Καρθαίου, τελευτήσαντος έκει. Οί Φοίνι- 
κες ανέπτυξαν τό έμπόριον και τό έξέτειναν έφ' δλων των ακτών της 
Μεσογείου. Κύριοι των θαλασσών ήρχισαν να έφοδιάζωσι τα άλλα 
έθνη δια τών προϊόντων της Αιγύπτου και της Άσσυρίας. «Άπαγι- 
νέοντας δέ φορτία Αιγύπτια τε και Άσσύρια» 1 . «Ποίοι είναι εκείνοι», 
αναφωνεί ό προφήτης Ησαΐας, «οί'τινες πετώσιν ώς νέφη και ώς περι- 
στέρα! εις τάς θυρίδας των; Είναι τα πλοία της θαρσείς δια να 
φέρωσι μακρόθεν τους υιούς σου, τό άργύριον αυτών και τό χρΌαίον 
αυτών με αυτούς». Μετά τών εμπορευμάτων άπεκόμιζον και τάς 
ιδέας των και μετέδιδον τα στοιχεία της γεωργίας και τάς πρώτας 
αρχάς της τέχνης του γράφειν. 

§ 25. Κατά τά Όμηρικά έπη οί Φοίνικες έφαίνοντο επί τών 
νήσων και τών παραλίων της Ελλάδος ώς πειράται ή έμποροι κατά 
τάς περιστάσεις. "Εφερον αθύρματα και ευτελή πράγματα στίλβοντα, 
τά δποϊα έπώλουν ακριβά εις τους όίπείροΌς "Ελληνας και ήρπαζον 
πολλάκις τά παιδία των άρρενα, ή θήλεα, τά όποϊα έπώλουν είς ύψω- 
μένας τιμάς εις τάς αγοράς τών δούλων της Ασίας και άλλαχου ή οί 
γονείς τά έξηγόραζον εκ νέου διά μεγάλων λύτρων. Ή εν τη Όδυσ- 
σεία απλοϊκή και χαρίεσσα διήγησις του βασιλόπαιδος Ευμαίου, άρπα- 
γέντος άπό της πατρίδος του και μετενεχθέντος είς Ίθάκην, δπου 
έπωλήθη είς τόν Ααέρτην, γνωρίζει εις ημάς τον τρόπον, καθ' δν 
ένηργεΐτο υπό τών Φοινίκων τό άποτρόπαιον τοΰτο είδος του εμπο- 
ρίου. Ό Εύμαιος συνανετράφη έκεϊ υπό της συζύγου του Ααέρτου 
μετά της νεωτάτης τών θυγατέρων της Κτιμένης και ήγαπατο σχεδόν 
εξ ϊσου προς έκείνην. Έλικιωθέντα τόν ένέδυσεν ή δέσποινα με χλαϊ- 
ναν, καλόν χιτώνα και δουσα υποδήματα τόν έξέπεμψεν ε?; τόν άγρόν, 
δπου ανέλαβε την υπηρεσίαν του άρχιχοιροβοσκοϋ. 

§ 26. Έπιστρέψας ό Όδυσσεύς είς Ίθάκην και συναντήσας έκεϊ 
τόν Εύμαιον ήρώτησεν αυτόν πώς άπεπλανήθη άπό της πατρίδος και 
τών γονέων. «Ποϊον έκ τών δύο» έρωτα, «άλούσης της πόλεως ή, ένω 
έβοσκες πρόβατα ή έβουκόλεις, πειράται έπιφανέντες σε άνήρπασαν 
και σε έφεραν έδώ, δπου σε έπώλησαν»; «Επειδή έπιθυμεϊς», άπαντα 
ό Εϋμαιος, «να μάθης τά κατ' έμέ, ω ξένε, θα προσπαθήσω νά σε εύχα- Ήρόδ. Βιβλ. Α', κβφ. 1 Μυθικοί χρόνοι 23 

ριστήσω. ΑΙ νύκτες είναι μακραί* να κοιμάται τις δι' όλης της νυκτός 
είναι όχληρόν». Και παραθέσας τράπεζαν έξηκολούθησε λέγων «ή διή- 
γησις μάλιστα είναι πλέον ευχάριστος, δταν τις εν τω μεταξύ μασον- 
λίζων και κουτσοπίνουν και εύφραινόμενος ανακοινώνω τα παθήματα 
του, διότι υπάρχει ηδονή τις και είς τα κακά, όταν τις πολύ πλανη- 
θείς και πολλά πειραθείς διηγήται ταΰτα εις άλλον όμοιοπαθή. 
Επειδή λοιπόν επιθυμείς να σοι εξιστορήσω τα κατ' έμέ, πρόσεχε. 
Υπάρχει νήσος τις, ονομαζόμενη Σνρίη, εάν ποτέ ήκουσας το 
όνομα τούτο, υπέρ την Όρτυγίαν κειμένη, όπου γίνονται αί τροπαί 
του ήλιου* δεν είναι πολύ μεγάλη, αγαθή όμως, εύβοτος, εύμηλος, 
οινοπληθής, πολύπΌρος' πεινά ποτέ δεν συμβαίνει εκεί ούτε άλλη τις 
νόσος στυγερά έπισκήπτει εις τους κατοίκους* όταν δε φθάση τις εις 
βαθύ γήρας, έλθών ό άργυρότοξος Απόλλων μετά τής Αρτέμιδος, 
τοξεύσας δια του βέλους άπαλλάττει από τής ζωής. Δύο πόλεις υπάρ- 
χουσιν έκεΐ, και εις δύο εχουσι μοιράσει τήν γήν. Και των δύο τούτων 
πόλεων ό εμός πατήρ έβασίλευεν 6 Κτήσιος, ό υιός τού Όρμενου. 
Εις ταύτην λοιπόν τήν νήσον άνδρες έλθόντες από Φοινίκης, δια 
τήν ναυτιλίαν των θαυμαζόμενοι, πανούργοι δε άλλως, γέροντες είς το 
πλοΐόν των μυρία όσα των αθυρμάτων, απέβησαν είς τήν ξηράν. 
Υπήρχε δε τότε είς τόν οϊχον του πατρός μου γυνή Φοίνισσα ίκανω- 
τάτη είς έργα. Ταύτην, ενώ έπλυνε πλησίον του πλοίοΌ, οί πανούρ- 
γοι Φοίνικες δι' απατηλών λέξεων εξελόγιαζον. Ήρώτων δ' έπειτα 
αυτήν ποία ήτο και πόθεν ήλθεν. Εκείνη προ%μυ)ς διηγήθη τα 
καθ' έαυτήν λέγουσα δτι πατρίς της ήτο ή Σιδών, πατήρ της δε ο 
πλουσιώτατος Άρύβας* ότι των Ταφίων τινές άνδρες λησταί άνήρ- 
πασαν έρχομένην εκ του αγρού και άπαγαγόντες με εδώ έπώλησαν 
αντί πολλών! θέλεις, είπεν ό άνήρ, μετά του οποίου εκρυφομίλει, να 
μας άκολουθήσης είς τήν πατρίδα και να έπανίδης τους γονείς σου; 
Ζώσιν εκείνοι και πολύς λόγος γίνεται διά τόν πλουτόν των. Πρέπει 
όμως, είπεν ή Φοίνισσα, να μου όρκισθήτε ότι ασφαλώς θά με όδηγή- 
σητε είς τήν πατρίδα. Όμοσάντων δ" εκείνων, άπομακρυνθήτε, είπε 
σιωπηλώς, και μή με χαιρετάτε μηδέ προσβλέπετε είς έμέ ούτε είς 
τόν ορόμον ούτε είς τήν βρύσιν, εάν πού ποτέ με συνάντηση κανείς 
από -σας, διά νά μή δοθή υποψία και μάθη τούτο ό κύριος, μου, οπότε 
εμέ μεν θά δέση διά δεσμών, σας δε θά κακοποίηση. "Ησυχα, ήσυχα 
έτοιμασθέντες ειδοποιήσατε με, διότι θέλω προσπαθήσει και γ^ρυοον 
ή ό τι άλλο άφαιρέσασα, έάν δυνηθώ, νά σάς δώσω* μέλλω μάλιστα 
ν' αποτολμήσω και πολύ μεγαλύτερον πράγμα προς πληρωμήν του 24 Ή αρχαία Κέως 

ναύλου* θέλω τόν υίόν του κυρίου μου, του οποίου ή ανατροφή είναι 
έμπεπιστευμένη είς έμέ, υποκλέψασα να παραδώσω εις σας. Είναι ενός 
έτους τώρα. "Οπου και αν φέρετε αυτόν, ακριβά θα τον άγοράσωσι. 
Ταύτα ειπούσα εκείνη απέβη εις τον οικον. Εκείνοι δε παραμείναντες 
εις την πατρίδα μου όλόκληρον χρόνον ήτοίμαζον το ψορτίον. "Οταν 
ήλθεν ή ώρα ν' άποπλεύσωσιν, έστειλαν νά είδοποιήσωσι την γυναίκα 
περί τούτου κατά τά συμπεφωνημένα. Ό δε προς τοϋτο αποσταλείς, 
άνθρωπος πανούργος, ήλθε προς ημάς έχων περιδέραιον εκ γ^ρυαοΰ 
και Ύ]λεγ.τρου έσκευασμένον. Ένω δε ή μήτηρ μου καΐ αί θεραπαι- 
νίδες παρετήρουν μετά περιέργειας το κόσμημα και έφαίνοντο δτι 
ήθελον νά το ά^οράαουν^ εν τφ μεταξύ νεύσας εκείνος εις τήν γυναίκα, 
χωρίς νά φανη, έπήρεν έπειτα το περιδέραιον και άπήλθεν εις το 
πλόϊον. Μετά ταΰτα ή Φοίνισσα λαβοΰσά με άπό της χειρός έφερε 
κατά μικρόν εκτός της οικίας και ευρουσα εις τον πρόοΌμο^ τήν 
τράπεζαν ήτοιμασμένην διά το δεΤπνον ήρπασε τρία ποτήρια, τά όποΤα 
κατέκρυψεν εις τον κόλπον της. Έγώ νήπιος ων Ύ\χολου^ουν ταχέως 
κατόπιν της. Δύοντος του ηλίου, έφθάσαμεν εις τον λιμένα, οι δέ 
Φοίνικες αμέσως άναλαβόντες ήμας εις το πλοίου απέπλευσαν. Έξ 
ημέρας και νύκτας έπλέομεν με οϋριον άνεμον, τήν δε έβδόμην 
όίπροα^ογ,Ύΐτως ή Φοίνισσα, τόξο) βληθεισα υπό της Αρτέμιδος, 
άφωνος είς το άντλον κατέπεσεν, ώσπερ κήξ (Χάρος) θαλασσία. Οί 
ναυται έρριψαν αυτήν είς τήν θάλασσαν, έγώ δέ έμεινα καταλυπημένος 
και ερ-ημος. Ό άνεμος έφερε το πλοΐον είς τήν Ίθάκην, δπου έκβα- 
λόντες με έπώλησαν είς τον Λαέρτη ν» '. 

§ 27. Διετής ών ό Εύμαιος, δτε άπεσπάσθη άπό των οικογενεια- 
κών κόλπων, δεν ήδύνατο νά γινώσκη τάς τύχας και περιπέτειας της 
νεανικής του ηλικίας, έάν δεν έμάνθανε ταύτας παρά του Λαέρτου ή 
της συζύγου αύτοΰ, οί'τινες τάς πληροφορίας ^λαβον παρά των 
Φοινίκων. 

§ 28. Περί της πατρίδος του, ήτοι ποία ήτο ή νήσος Σνρίη, είς 
τήν οποίαν έβασίλευσεν ό πατήρ του Κτήσιος, πλεΐσται δσαι εγενοντο 
συζητήσεις μεταξύ διασήμων φιλολόγων, μή δυναμένων εκ της Όμη- 
ρικής περιγραφής νά προσδιορίσωσι ταύτην. Έκ της άπηχήσεως τοΟ 
ονόματος υπέθεσαν τίνες τήν νήσον Συρο^. Ή τιμή της λύσεως τοΟ 
άλυτου τέως ζητήματος τούτου ανήκει είς τον σοφόν διευθυντήν τοΟ 
νομισματικού μουσείου κ. Ίωάννην Σβορώ^ο^. δστις διά μελέτης Όδυσ. Ο. 403-483. Μυθικοί χρόνοι 25 

εμβριθέστατης, τήν οποίαν κατά πρώτον άνεκοίνωσεν ε?ς το εν Αθή- 
ναις Γερμανικόν Ίνστιτοϋτον καΐ δι' ακαταμάχητων επιχειρημάτων 
άπέδειξεν δτι ουδέν των παρ' Όμήρω κατηγορουμένων ή χαρακτηρι- 
στικών δύναται ν' άποοΌ^ είς τήν νήσον Συρον, τουναντίον δε δτι 
πάντα εφαρμόζονται εις τήν Κέω, ήτις ήδη μετά τρείς χιλιετηρίδας 
αναγνωρίζεται ως πατρίς του βασιλόπαιδος Ευμαίου, τοΰ υίοΰ του 
Κτησίου, τον οποίον ή τύχη ερριψεν εις τήν Ίθάκην και άρχιχοιρο- 
βοσκόν κατέστησε ι . 

ρ' Κρήτες. 

§ 29. Το είδος του εμπορίου, το όποιον άνεφέραμεν ανωτέρω, 
εδέησε νά λάβη άλλην μορφήν και νά μή διαμάχηται μετά της πειρα- 
τείας, δτε οί "Ελληνες ηύξήθησαν κατά θάλασσαν. Μίνως ό βασιλεύς 
των Κρητών (1250 π. Χ.) ισχυρός γενόμενος κατά θάλασσαν έξεδίωξε 
τους Κάρας εκ των Κυκλάδων και τους εαυτού παΐδας ηγεμόνας 
εγκατέστησε 2 . 

Το γεγονός τοϋτο αινίσσεται Απολλώνιος ό Τόδιος, δταν λέγη : 
«ήμος δ' ούρανόθεν Μινωίδας έφλεγε Σείριος», και ό σχολιαστής: 
«Μινωΐδας τάς Κυκλάδας φησίν, έπεί Μίνως, Κρής ων, έβασίλευε των 
νήσων θαλασσοκρατών τους Κάρας έξελάσας». Το χωρίον του Διόδω- 
ρου, δπου γίνεται λόγος περί του Μίνωος, είναι άξιοσημείωτον, επειδή 
αναπολεί παράδοσιν πολλω άρχαιοτέραν του Διόδωρου. Άφου ομιλεί 
περί της δυνάμεως τοΰ Μίνωος και της καταλήψεως του πλείστου των 
Κυκλάδων υπό των Κρητών επάγεται : « ΤαΟτα μεν ούν έπράχθη προ 
τών Τρωικών μετά δε τήν Τροίας ά'λωσιν Κάρες αύξηθέντες επί πλεΐον 
έθαλαττοκράτησαν και τών Κυκλάδων νήσων κρατήσαντές τινας μεν 
ιδία κατέσχον και τους εν αύταΐς κατοικοΰντας Κρήτας έξέβαλον, τινάς 
δε κοινή μετά τών προενοικούντων Κρητών κατωκησαν. Ύστερον δε 
τών Ελλήνων αύξηθέντων, συνέβη τάς πλείους τών Κυκλάδων νήσων 
οίκισθήναι και τους βαρβάρους Κάρας εξ αυτών έκπεσεΤν» 8 . Έκ τών 
λόγων τούτων του Διόδωρου φαίνεται δτι οί Κάρες διωχθέντες υπό του 
Μίνωος άνεφάνησαν πάλιν βραδύτερον, δτε ή δύναμις τών Κρητών 
κατά θάλασσαν είχεν εξασθενήσει και δτι τέλος οί Φοινικο-Κάρες, οί 
πειράται τών Ελληνικών θαλασσών, οριστικώς εξεδιώχθησαν υπό τών 
Ιώνων κατά τήν από της Αττικής μετανάστευσίν των. 

1 Διεθν. Έφημ. νομισματ. άρχαιολ. Τόμ. 12 σελ. 147-182. — Δια τήν λύσιν 
τοΰ ζητήματος δ Δήμος Κέας τιμής Ινεκα άνεκήρυξε τον κ. Σβορώνον έπίτιμον 
πολίτην. 2 θουκυδ. βιβλ. Α', κεφ. 4. Άριστ. Πολιτ. βιβλ. Β', κεφ. 7, 20. 

3 Διοδ. βιβλ. Ε7 κεφ. 84, 3. 26 Ή αρχαία Κ έως 

§ 30. Περί της καταλήψεως της Κέω υπό του Μίνωος έχομεν και 
την μαρτυρίαν αύτου του ποιητοΰ της Κέω, του Βακχυλίδου, πολλφ 
άρχαιοτέραν των άλλων, εν τη εις ΆργεΖον τον Κεϊον φοη. 

«Τριτάται με . . . 
άμέραι Μίνως άρήιος 
ηλνθεν αϊολοπρν μνοις 
νανοϊ πεντήκοντα, 
συν Κρητών δμίλω' 
Διός Ενκλείον δε εκα- 
τι βαθύζωνον κόραν 
Δεξιθέαν δάμασεν, 
και οι λίπεν ημισν λαών 
άνδρας άρηϊφίλονς 
τοΐοιν πολνκρημνον χθόνα 
νείμας αποπλέων ώ%ετ ες 
Κνωσόν ΐμερτάν πάλιν 
βασιλεύς Ενρωπιάδας 
δεκάτφ ό* Ενξάντιον 
μην ι τέκ* ενπλόκαμος 
ννμφα φερεκυδέϊ νάοφ 
. . . . πρύτανιν » . 

Ήλθε λοιπόν ό Μίνως είς Κέω κατά την φδήν με πεντήκοντα 
ναυς, έδάμασε την βαθύζωνον κόρην Δεξιθέαν και άφήκεν εκεί τό 
ήμισυ των ανδρών, εις τους δποίους διεμοίρασε την πολύκρημνον γήν. 
Άλλα πολύ πρότερον του Μίνωος χρονολογείται μετανάστευσις 
Κρητών ε?ς Κέω, τών Τευκρίων της Κρήτης, κατά τόν 16ον αιώνα 
π. Χ., οί'τινες έκτισαν την Κορησσίαν, ως ρηθήσεται κατωτέρω. 

δ' Κέως έκ Ναυπάκτου. 

§ 31. — Περί τό τέλος του 12°υ π. Χ. ή την αρχήν του 11ου ήρως 

τις έκ Ναυπάκτου καλούμενος Κέως έπι κεφαλής Αοκρών κατέλαβε 
τήν νήσον και ώνόμασεν αυτήν από του ονόματος του. Πάν ο τι περιε- 
σώθη έκ της Ελληνικής φιλολογίας περί του ηρωος τούτου έν σχέσει 
προς τήν άπ' αύτοΰ όνομασθεΐσαν νήσον είναι τό μόνον χωρίον Έρα- 
κλείδου του Ποντικού έν τη « Κείων πολιτεία » έχον ούτω : « Κέως 
δ' έκ Ναυπάκτου ψκισε τήν νήσον και άπ' αύτου ταύτην ώνόμασεν». 
Μυθικοί χρόνοι 27 

ΟύδαμοΟ ευρίσκεται ενδεδειγμένη ή εποχή της άφίξεως είς Κέω του 
ηρωος της Ναυπάκτου. "Ισως τα αρχαιότατα ποιήματα τα καλούμενα 
Ναυπακτία έπη, τόσον συχνά αναφερόμενα υπό των Ελλήνων συγ- 
γραφέων, περιεΐχόν τι περί αύτοΰ ή αί μεγάλαι του Ησιόδου Ήοϊαι, 
αί'τινες είς την χάΰοο^ον των Ηρακλείδων αναφέρονται. Δεν φαίνεται 
τολμηρόν, λέγει 6 ΒΓοηάδίεά ι , να θέσωμεν τήν άφιξιν τοΰ εκ Ναυπά- 
κτου αρχηγού και τήν αρχήν του ίστορικοΰ ονόματος της νήσου εις 
έποχήν, ήτις ανέρχεται πέραν του χρόνου της εισβο- 
λής των Ηρακλείδων είς τήν Πελοπόννησον, περί το 
τέλος του 12ου αιώνος π. Χ. ή τήν αρχήν τοΰ 11ου. 
Έπιγραφαί, άνευρεθεΐσαι εν Καρθαία, μαρτυρουσιν 
δτι ενωρίς εκεί υπήρξαν σχέσεις και παλαιαί φιλίαι 
μεταξύ των πόλεων της Κέω και των Ναυπακτίων. 
Θρησκευτικά μνημεία της τέχνης και παραδόσεις 
άρχαΐαι γνωρίζουσιν είς ημάς τάς δύο άρχικάς έγκατα- κεως 

στάσεις, τήν των Άρκαδο - Πελασγών υπό τήν όδηγίαν 
του Άρισταίου και τήν των Αοχρω^ της Ναυπάκτου, επί κεφαλής 
τών οποίων ετέθη ό θεμελιωτής ήρως της πολιτείας των Κείων, δστις, 
καθώς και ό Άρισταίος, θείαν επίσης είχε τήν καταγωγήν υίός ων 
του Απόλλωνος και της νύμφης Τοδοέσσης. 

ε' 'Ίωνες. 

§ 32. Έν ετει 1130 π. Χ. ϊ^ενετο ή άποίκισις τών Ιώνων. Ή 
Αττική ήτο τότε υπερπεπληρωμένη κατοίκων, διότι είχε .δεχθή όλους 
τους λαούς, οί'τινες εφευγον τήν είσβολήν τών Δωριέων και τών 
Ηρακλείδων είς τήν Πελοπόννησον. "Ολος ούτος δ πληθυσμός αίσθα- 

νόμενος εαυτόν έστενοχωρημένον είς τήν οίγονον Άττικήν έτράπη είς 
τήν Μικράν Άσίαν. Ή φιλοδοξία τοΰ βασιλεύειν διήρεσε τους υιούς 
του Κόδρου και ή Πυθία ηύνόησε διά της έπινεύσεώς της τάς αξιώσεις 
του Μέδοντος. Ό Νηλεύς και οι άλλοι αδελφοί απεφάσισαν νά έκπα- 
τρισθώσι και εγί^οντο αρχηγοί δλων τών τζρδς τοϋτο διατεθειμένων. 
*Αν και αποδίδεται είς τήν έγκατάστασιν τών Ιώνων ό αληθής 
ιστορικός πληθυσμός τών νήσων, το μόνον γωρίον, το δποΐον δίδει 
λεπτομέρειας περί της εγκαταστάσεως ταύτης, είναι το τοΰ ανωνύμου 1 (Σημ. Έκδ.). Ό Δανός αρχαιολόγος ΡείβΓ Οΐυί Βτόηά&Ιεά, επισκεφθείς τήν 
Κέω έν ετει 1811, ένήργησεν άνασκαφάς έν Καρθαία και συνέγραψεν είδικόν βιβλίον 
περί της νήσου Κέω και τών τεσσάρων αυτής αρχαίων πόλεων. 28 Ή αρχαία Κέως 

σχολιαστοϋ Διονυσίου του πϊριηγητού, είς το οποίον γίνεται ή άπαρί- 
θμησις των Ιώνων αρχηγών, οί'τινες διηύθυνον τον άποικισμόν εις τάς 
Κυκλάδας. Ό αρχηγός της ε?ς Κέω όδηγηθείσης αποικίας ώνομάζετο 
θερσιδάμας. 

§ 33. Τοιουτοτρόπως λοιπόν Πελασγοί, Άρκαδοπελασγοί υπό την 
όδηγίαν του Άρισταίου, Φοινικο- Κάρες, Κρητες, ΛοκροΙ Ναυπάκτιοι 
υπό την άρχηγίαν τοΰ Κέω, "Ιωνες επί κεφαλής έχοντες τον Θερσι- 
δάμαντα απετέλεσαν τον πληθυσμόν της νήσου Κέω κατά την δευτέραν 
χιλιετηρίδα π. Χ. Έάν δμως έρωτήσωμεν τους "Ελληνας συγγραφείς 
περί των κατοίκων της Κέω πόθεν ήρχοντο και εις ποίαν φυλήν ανή- 
κον, άπαντες μια φωνή άπαντώσιν δτι ήσαν « "Ιωνες άπ' Αθηναίων». 
Ό 'Ή,ρό^οτος άπαριθμών τα πλοία, τά οποία έστειλαν οι Κεΐοι εις το 
Άρτεμίσιον, λέγει «μετά δέ Κεΐοι τάς αύτάς παρεχόμενοι έθνος έόν 
Ίωνικόν άπ' Αθηναίων». Ό Θουκυδίδης εις την άπαρίθμησιν των 
παρασυρθέντων λαών υπό τών Αθηναίων είς την έκστρατείαν της 
Σικελίας βέβαιο! επίσης δτι ήσαν « "Ιωνες άπ' Αθηναίων». Ό σχο- 
λιαστής Διονυσίου του περιηγητου ονομάζει τον άρχηγόν της είς Κέω 
όδηγηθείσης Ιωνικής, αποικίας. Ό Ευριπίδης, ό Ισοκράτης ομοίως 
"Ιωνας αυτούς θεωροΰσιν. Ουδείς δύναται ν' αμφισβήτηση τά υπό τών 
αρχαίων συγγραφέων περί τών Ιωνικών εγκαταστάσεων λεγόμενα 
καΐ δτι ταύτα ουδέν κοινόν εχουσι προς το ζήτημα περί τών προτέρων 
κατοίκων, διότι όμιλουσι περί τών Ιωνικών αποικιών, όποΐαι υπήρ- 
χον τότε, ουδαμώς δέ εισέρχονται εϊς τήν προτέραν ίστορίαν ουδέ 
συζητοϋσι περί τών συμβεβηκότων, τά οποία είχον προΎ\^τ^τ\ της 
άφίξεως τών Ιώνων. Άλλα και πάλιν δεν αρνούνται δτι φυλή 
Πελασγική είς χρόνους πολύ μεμακρυσμένους είχε κατοικήσει εις 
κολλάς νήσου:, κατόπιν άλλοι και πάλιν άλλοι. Ό Έ,ρόο^οτος αυτός, 
προκειμένου περί τών κατοίκων τών Ελληνικών νήσων, υποχρεουμέ- 
νων νά συνεισφέρωσι δια τόν στόλον του Ξέρξον δέκα και επτά πλοία 
λέγει «και τούτο Πελασγικόν έθνος, έτερον δέ Ίωνικόν εκλήθη». 
Ό δέ Πλούταρχος δτι «τάς Κυκλάδας πρότερον μεν οί Μίνω παίδες, 
υστέρου δέ οί Κόδρου και Νείλεω κατα>κισαν > . 

§ 34. Τά εΐρημένα φυλά, έκ διαφόρων μερών κατ' έποχάς διαφό- 
ρους έλθόντα, συγκρουσθέντα ή μή προς τους προτέρους κατοίκους, 
άνεμίχθησαν του χρόνου προϊόντος και είς τεσσάρας πόλεις συνεπολί- 
σθησαν. Μίαν εθνικότητα άποτελέσαντα τήν αυτήν έλάλουν γλώσσαν, 
της Πελασγικής κατά μικρόν έκλειψάσης, και Ιΰεωροΰντο πάντες 
"Τωνες άπ' Αθηναίων έκ τοϋ έπικρατήσαντος τελευταίου στοιχείου• Μυθικοί χρόνοι 29 

Σημειωτέον δτι εκαστον φυλον εξ απωτέρων ή εγγυτέρων χωρών 
προερχόμενοι και υπό των ευγενέστερων οικογενειών διευθυνόμενον 
έκόμιζε μεθ 1 εαυτού τα σπέρματα ιδίου πολιτισμού, γνώσιν τοΰ θείου 
ΐδίαν, ήθη, έθιμα, επιτηδεύματα ϊδια. Προστιθεμένου εκάστοτε νέου 
στοιχείου ζωτικωτέρου και δραστικωτέρου, μεγάλη έπίδρασις εις την 
πρώτην του κοινωνικού βίου διαρρύθμισιν και νέα ώθησις εις άνάπτυξιν 
ταχυτέραν και ποικιλωτέραν προαεγίνοντο. 

ς' Κτίσις τών τεσσάρων πόλεων. 

§ 35. Ό Δικαίαρχος, 6 Σκύλαξ, ό Στράβων, ό Πλίνιος, ως και οι 
άπανθισταί εκ διαφόρων συγγραμμάτων νεώτεροι, Στέφανος ό Βυζάν- 
τιος και ό Σουΐδας, συμφωνοΟσι λέγοντες δτι ή Κέως ήτο τετράπολις 
και δτι τα ονόματα τών τεσσάρων πόλεων ήσαν Ίουλίς, Καρθαία, 
Κορησσός, Ποιήεσσα. Τούτων έπισημότεραι ήσαν εις μεν τους αρχαιό- 
τερους -χρόνους ή Καρθαία, εϊς δε τους μετά ταύτα ή Ίουλίς. 

1. Κορηοσία (νυν Λειβάδι). 

§ 36. Ή κτίσις της Κορησσου ή Κορησσίας λέγεται αρχαιότατη 
και καταγωγής Κρητικής. Ή τοποθεσία της Κρήτης, ή μνημονευο- 
μένη υπό Στεφάνου χοΰ Βυζαντίου εις τήν λέξιν Κόρων, φαίνεται 
υποστηρίζουσα τήν ίδέαν ταύτην 1 . Επειδή πλησίον της Κορησσου 
εύρίσκετο ναός του Σμινθίου Απόλλωνος 2 , άγεται ό ΒΓοηάδίεά να 
πιστεύση δτι ή κτίσις της Κορησσου έν Κέω έγένετο υπό αρχαιότατης 
μεταναστεύσεως τών Τευκρίωντής Κρήτης, ή οποία κατά τον Οοδδβΐίη 
δυνατόν νά έγένετο 16 αιώνας π. Χ. 

§ 37. "Εκείτο ή πόλις αυτή κατά το βορειοδυτικόν της νήσου 
παρά τον άριστον τών λιμένων αυτής ού μακράν τής Ίουλίδος, τής 
οποίας ήτο έπίνειον και είς τήν οποίαν μετά παρέλευσιν χρόνων, 
άγνωστον πότε, συνεπολίσθη. Είς τους χρόνους του Στράβωνος ούτε 
δσον κώμης κατοίκους είχε. Τα ϊχνη της ανευρίσκονται και οημερον 
έπι τών λόφων, οπού υπάρχουσιν οι ήρειπωμένοι ναοί τής Αγίας 
Τριάδος, του ' Αγίου Σάββα και του "Αγίου Σώστη ή Σώζοντος. 

2. Ποιήεσοα (νυν Ποίσες). 

§ 38. Έπι τής δυτικής παραλίας τής νήσου προς μεσημβρίαν τής 
Κορησσου και προς δυσμάς τής Καρθαίας είς τήν θέσιν, ή οποία σήμε- 1 Στεφ. Βυζαντ. Κόριον, τόπος έν Κρήτη" από κόρης τινός, δ πολίτης Κορή- 
σιος' και λίμνη Κορησία - και Άθηνας ίερόν Κορησίας. 

2 Στραβ. βιβλ. Ι', 486, 5. 30 Ή αρχαία Κέως 

• 
ρον ονομάζεται Κούνδουρος, ανευρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας 

πόλεως Ποιηέσσης, άπεχούσης μίαν και ήμίσειαν ώραν άπό της Καρ- 

θαίας και δύο άπό της Ίουλίδος. Ό Στράβων έδήλωσε την θέσιν της 

πόλεως ταύτης δεικνύων τους δύο ναούς, οι όποιοι ευρίαχοντο μεταξύ 

Ποιηέσσης και τοΰ λιμένος της Κορησσοΰ. 

§ 39. Τήλεκλός τις ερχόμενος από τόπου τινός, δστις έκαλείτο 
Νέδων, κατωκισε την Ποιήεσσαν. Που ήτο ό τόπος ούτος, 6 οποίος 
ώνομάζετο Νέδων καΐ εκ του οποίου άνεχώρησεν ό Τήλεκλος, ό θεμε- 
λιωτής της Ποιηέσσης, είναι άγνωστον. Το γωρίον τοΰ Στράβωνος, Ικ 
του οποίου άρυόμεθα την εϊδησιν, δεν προσδιορίζει τον τόπον. «Παρά 
δε Φηράς Νέδων έκβάλλει δια της Λακωνικής, έτερος ων τής Νέδας* 
έχει δ' ιερόν έπίσημον ' Αθήνας Νεδουσίας. Και εν Ποιηέσση δ' εστίν 
' Αθήνας Νεδουσίας ίερόν, έπώνυμον τόπου τινός Νέδοντος, εξ ού φασιν 
οίκίσαι Τήλεκλον Ποιήεσσαν και Έχειάς και Τράγιον». 

§ 40. Επειδή επί της δυτικής παραλίας τής νήσου υπήρχε τόπος 
τις τοΰ ονόματος τούτου, δπου ό εκ Πύλου Νέστωρ έπανακάμπτων έκ 
τής Τροίας είχε καθιερώσει βωμούς είς τήν θεότητα τοΰ αύτοΰ ονό- 
ματος, τής Νεδουσίας Άθηνας, πιθανολογείται δτι αρχηγός τις "Ιων 
θέλων να θεμελίωση επί τής αυτής παραλίας έπισημότερον ίδρυμα έπρο- 
τίμησεν αντί τοΰ τόπου τοΰ καλουμένου Νέδοντος τήν καταλληλοτέραν 
θέσιν εις τα πέριξ τοΰ όρμου, ως ευρυγωρου, να κτίση τήν Ποιήεσσαν. 

§ 41. Έκτος τοΰ προσδιορισμού τοΰ τόπου, έκ τοΰ οποίου άνε- 
χώρησεν ο Τήλεκλος, αναφύεται και έτεροι ζήτημα, μή δυνάμενον να 
λυθή ικανοποιητικώς. *Αν το Τράγων δήλον δτι και αί Έχειαϊ έκτί- 
σθησαν επί τής νήσου Κέω και που ; Και ό μεν ΒΐΌπάδΐεά θεωρών 
έσφαλμένην τήν γραφήν και των τριών ονομάτων διορθοΐ το μεν 
Τήλεκλος εις Τεϋκλος, το Έχειάς εις .Σκίας και το Τράγων είς Τρα- 
γαίαν και τον μεν Τεΰκλον έκ πολισματίου τών Κείων, Νέδοντος 
καλουμένου, προελθόντα και κτίσαντα τήν μεν Ποιήεσσαν επί τής 
νήσου Κέω, τήν Τραγαίαν επί τής νήσου Νάξου και τήν Σκιάν είς τήν 
Εύβοιαν. Ό Ο. Ο. ΜίίΠεΓ δτι έκ τόπου τινός τοΰ Νέδοντος εν Μεσ- 
σηνία ελήφθη το όνομα τοΰ ναοΰ υπό τοΰ Νέστορος. Δια τοΰ ονόμα- 
τος Νέδοντος έκαλείτο και όρος τι τής Ευβοίας, ώς άπαντα παρά 
Λυκόφρονι εν στίχω 374. 

§ 42. Το όνομα Ποιήεσσα εδόθη πιθανώς έκ τοΰ επιθέτου ποιήεις, 
ποιήεσσα, το όποιον σημαίνει τόπον ποώδη, γλοερον, δια το γλοερόν 
τής υποκείμενης κοιλάδος, καλούμενης σήμερον « κάμπος τών Ποι- 
σών», ήτις είναι ή μεγαλύτερα και καρποφορωτέρα τής νήσου. Μυθικοί χρόνοι 31 

3. Καρθαία (νυν Πάλες). 

§ 43. Κατ' ανατολάς τής Ποιηέσσης, εις το νοτιοανατολικών της 
νήσου, παρά τον αίγιαλόν, είς θέσιν τερπνοτάτην, επί του κατωφεροϋς 
ορούς, καταβαίνοντος ανεπαισθήτως προς την θάλασσαν, άπομονουμένου 
εκατέρωθεν διά δύο μικρών κοιλάδων στενουμένων, καθ' δσον απομα- 
κρύνονται από της παραλίας, εκείτο ή αρχαία Καρθαία, όνομασθεΤσα 
οϋτως άπό τίνος Κάρθου ή Καρθαίου, τελευτήσαντος εκεί '. Δεδομένο ν 
διά την θέσιν της πόλεως Καρθαίας είναι καΐ οί στίχοι τοΰ Όβιδίου 
είς τάς Μεταμορφώσεις, δπου ή Μήδεια ερχόμενη άπό χωρών 
βορειοανατολικών, οία ή Κώς και ή Τόδος, και μεταβαίνουσα εις Βοιω- 
τίαν διέρχεται προ τών τειχών της Καρθαίας της Κέω. 

« Τγαηεϋ ει αηίίςηαε ΟατίΗεϊα ηιοεηία Οεαε, 
ζ)ηα ραίετ ΑΙεϊάαπιαε ρΐαεΐάαηι άε εοτροτε ηαίαε 
Μίταίητκε εταί ηαχεΐ ροέηήςε εοίηηιδαηι 2 . 

§ 44. Τείχος μέγα και ίσχυρόν περιέβαλλε την πόλιν, έκτισμένον 
διά πετρών καταπληκτικού μεγέθους, τινές τών οποίων εχουσι μήκος 
πλέον τών 12 ποδών. Ναός δωρικός, (υποδομημένος διά τιτανόλιθου 
του τόπου και έπικεκαλυμμένος δι' ωραίου λευκοΰ μαρμάρου της 
Πάρου, Ό^οϋτο έπι βράχου μεμονωμένου, μοργ-ης ωραίας φοειδους, ου 
μακράν του αιγιαλού και παρά την εισοδον της πόλεως. "Αγαλμα 
κολοσσιαΐον επί αναλόγου στηρίγματος έκόσμει τον φερώνυμον ναόν, 
έμπροσθεν του οποίου ήτο τοποθετημένον, εν ω έτελείτο ή εορτή του 
Απόλλωνος τών Καρθαιέων και έξετέλουν τους χορούς και τά άσματα, 
τα όποια ό Σιμωνίδης και ό Πίνδαρος συνέθετον. Το άγαλμα τούτο 
του Απόλλωνος μετηνέχθη 6πό του ΒΓοηάδίεά είς Κοπενάγην. 

§ 45. ΣγολεΖον χορού υπήρχε πλησίον του ναού του Απόλλωνος, 
δπου έδίδασκεν ό Σιμωνίδης. Ό Αθηναίος 3 διηγείται πιθανώς κατά 
Χαμαιλέοντα τον Ήρακλεώτην οτι έδωκε χώραν είς επίγραμμα 
άστειον του Σιμωνίδου, το όποιον είναι δύσκολον νά νοηθή δι 3 δσους 
άγνοουσι τήν περίστασιν, καθ' ην έγένετο. 

« Φημι τον ουκ έθέλοντα φέρειν τέττιγος αεθλον 
Τω Πανοπηΐάότ) δώοειν μέγα δεϊπνον Έπειώ». 1 Πολύβ. βιβλ. Ι ζ", κεφ. 41, 7. Φοινικικής καταγωγής ή λέξις' ίδέ και § 24 σ. 22. 
- Όβιδ. Μεταμ. βιβλ. VII, στ. 368-.'570. 
' Άθην. Δειπνοσ. βιβλ. Γ, κεφ. 84, 20. 1Μ^^®ΐ©^^ 
ΗΚ 
Μυθικοί χρόνοι 33 

Ό Σιμωνίδης και τα άλλα πρόσωπα της ακολουθίας του έλάμβανον 
το ύδωρ από το κάτω μέρος της κοιλάδος, δπου είναι ή κρήνη. "Ονος, 
τον οποίον εκάλουν Έπειόν, ως τον Έπειόν τον ύδροφόρον ύπηρέτην 
των Ατρειδών εις το εν Τροία Έλληνικόν στρατόπεδον, εις δν 
αποδίδεται ή ένασχόλησις αυτή, εφερεν εις αυτούς το ύδωρ. Και 
επειδή είς τον ναόν τοΰ Απόλλωνος εύρίσκετο εικών, ήτις παριστά 
ακριβώς την παράστασιν ταύτην, είλημμένην εκ των συμβεβηκότων 
της Τροίας, τον Έπειόν δηλαδή φέροντα ύδωρ εις τους Άτρείδας, 
κατ' είρωνα μεταφοράν προσέδωκαν τω δνω το όνομα. Τοιούτων 
ούσών τών περιστάσεων, ειχεν άποφασισθή δτι εκείνος εκ των ψαλτών 
τοΰ γορού (άπό τήν παρέα), όστις δεν ήθελε τραγουδήσει (όστις δεν 
θέλει να κερδίση το άθλον, το οποίον επιδιώκει δ τέττιξ), θα ύποχρεωθή 
να προσφέρε μέγα δεΐπνον εις τον δνον Έπειόν (κριθήν άφθονον), 
τόν υίόν του Πανοπέως. 

§ 46. Εις το άντίθετον μέρος της εισόδου της πόλεως, δεξιά τφ 
καταβαίνοντι, υπήρχε το θέατρον, εις το όποΤον έδίδασκον αγαθοί 
ύποκριταί και ποιηταί της Ίουλίδος και ουνηργοντο οι ΚαρθαιεΤς 
και οι εκ τών άλλων πόλεων Κεΐοι δια να άκροασθώσι τών ποιητικών 
έργων τών τε Κείων και Αθηναίων ποιητών. 

§ 47. Έκτος του μεγάλου ναού του Απόλλωνος και άλλα Ιερά 
έκόσμουν τήν πόλιν τών Καρθαιέων, της Αρτέμιδος, της Αφροδίτης, 
της Δήμητρος, του Διονύσου, τοϋ Ασκληπιού. 

§ 48. Έν εκ τών μάλλον λόγου αξίων και ωραιότατων ερ^οΊ ήτο 
και ή οδός, ή άγουσα άπό Καρθαίας είς Ίουλίδα. Λείψανα αυτής 
υπάρχουσιν ακόμη είς τριών μιλίων άπόστασιν και πλέον παραπλεύ- 
ρως τών λόφων διερχόμενης. Ίσχυρόν τείχος κτισμένον δι' ιδίου 
τρόπου, σκεπασμένον άπό μεγάλα τμήματα λίθων πλατεών, εύσχίστων 
υποστηρίζει τήν όδόν. Κατά τό υπόδειγμα ταύτης κατεσκευάσθη και 
είς τους νεωτέρους χρόνους και ή οδός, ή άγουσα άπό Μυλοποτάμου 
είς τήν νυν πόλιν, ως ρηθήσεται έν οίκείω τόπω. 

Παραθαλάσσια πόλις ή Καρθαία και πρότερον της μεσογείου 
Ίουλίδος και Ισγνρότερον είχε κτισθή. Κατά τους αρχαιότερους 
χρόνους ήτο πολύ επίσημος και πολύ έμπόριον είχεν, ως εξάγεται εκ 
του καταλόγου τών προξένων, τους οποίους είς διαφόρους πόλεις είχε. 

§ 49. Πότε ήρημώθη ή Καρθαία δεν γνωρίζομεν. Ή παρουσία 
κοιμητηρίου δεικνύει δτι ήτο κατωκημένη εισέτι εϊς τους Ελληνοχρι- 
στιανικούς αιώνας. Έρημωθείσα περιέπεσεν είς τελείαν λήθην, ώστε 
είς τους έπι Τουρκοκρατίας χρόνους υπήρξε σύγχυσις, δτι ή Καρθαία 

Ι. Ν. Ψυλλα — Ιστορία της νήσου Κέας 3 34 Ή αρχαία Κέως 

ήτο ή Ίουλίς και τανάπαλιν. Δια των ανασκαφών του ΒΓοηάδίεά 
έγένετο ή άναγνώρισις. 

§ 50. "Ηδη κατηρημωμένη ή Καρθαία έχει μεταβληθή εις άγρόν, 
αντί τριάκοντα κατ' έτος δραχμών έκμισθούμενον, εις τον οποίον 
σπείρεται κριθή και νέμονται αίγες και πρόβατα, απερχόμενος δε τις 
εκείθεν και άναπολών τήν άρχαίαν έκείνην δόξαν της πόλεως καθί- 
σταται μελαγχολικός και προ τοιούτων ερειπίων τοιαύτης παρακμής 
δικαίως δύναται ν' αναφώνηση « δίο ίΓαηδίί: <^1οπα πιιιηάί ». 

4. Ίονλϊς (ννν Κέα ή Τζια). 

§ 51. Πότε έκτίσθη ή Ίουλίς δεν γνωρίζομεν. "Οπως και αν έχη, 
οί υπό τον Θερσιδάμαντα Ίωνες ένωθέντες μετά των προτέρων κατοί- 
κων ωκοδόμησαν έν αυτή τα ιερά του Απόλλωνος, τής Αθηνάς, 
τής Αρτέμιδος και άλλα και ώνόμασαν αυτήν Ίουλίδα. 

§ 52. Δια νά λάβη τις ?δέαν τινά τής τοποθεσίας, έπί τής οποίας 
ήτο κτισμένη ή Ίουλις ή ή σημερινή πόλις, πρέπει νά φαντασθή είς 
τό προς βορρόίν μέρος τής νήσου, είς άπόστασιν μιας ώρας άπό τής 
θαλάσσης, ορός υψηλόν, άπό βορρά και ανατολών άρχόμενον, τοξοει- 
δώς δίκην οφρύος ή αμφιθεάτρου προς νότον και δυσμάς διήκον και 
τελευτών κατέναντι του μέρους, δθεν ήρξατο. είτα δε άπό του μέσου 
του τόξου τούτου πρόβουνον εκφυόμενον και προς βορρόίν κατ' ευθείαν 
διευθυνόμενον και περί τό τέλος του άνοικτοΰ τόξου κωνοειδώς άπό 
τοΰ προ6ούνου ευμεγέθη λόφον ύψούμενον και σχηματίζοντα μαστο- 
ειδή έπαρσιν, άπομονούμενον δ' έκατέρο)θεν διά φαράγγο>ν βαθύτατων, 
συμμιγνυμένων περί τους πρόποδας τοΰ κωνοειδοϋς λόφου. Έπί τού- 
του του προβούνου και λόφου ήτο έκτισμένη ή αρχαία Ίουλίς, περι- 
τετειχισμένη διά τειχών εκ μεγάλων πελεκητών λίθων και απρόσιτων 
βράχων. Έ γ,ορυ^ι τής μαστοειδούς έπάρσεως του λόφου, ή ακρό- 
πολις, έπεστέφετο διά πολλών ιερών, ιδία δε διά τοΰ μεγάλου περίοπτου 
ναού τοΰ Απόλλωνος ωκοδομημένου εκ λευκού Παρίου μαρμάρου, 
δστις, ως εικάζεται έκ των ευρεθέντων σπονδύλων τών κιόνων, ήτο 
μεγαλύτερος τοΰ έν Αθήναις ναοΰ τοΰ Θησέως. Έπί τής αυτής θέσεως 
είναι έκτισμένη και ή σημερινή πόλις, ώραϊζομένη διά σειράς ανεμόμυ- 
λων έπί τής προς δυσμάς £άχεως τοΰ τοξοειδούς ορούς, διά τοΰ έρείι 
πιωμένου μοναστηρίου τής Αγίας "Αννης έπί τής ανατολικής και διά 
τεσσάρων οίκιών έπί τής ακροπόλεως, τών οποίων αί τρεις είσιν 
έγκαταλελειμμέναι. Μυθικοί χρόνοι 35 

§ 53. Το δνομα Ίουλίς έλαβεν ή πόλις εκ του ονόματος κρήνης 
τίνος, καλούμενης Ίουλίδος. Άλλα πάλιν γεννάται το ζήτημα, πόθεν 
έλαβε το δνομα ή κρήνη. Κατά Μελέτιον τον γεωγράφον «ώνομάσθη 
ούτως από του Ιούλου, όστις ήτο προσφιλής τη Άρτέμιδι». ^Ιούλους 
έκάλουν οι αρχαίοι και τα δράγματα των κριθών, τα εις μίαν δέσμην 
άθροισθέντα, τα οποία σήμερον ΥΛλουμεν χειροβόλονς, καΐ εκ της 
όμοιότητος ταύτης του κωνοειδους λόφου μετά της ακροπόλεως και των 
έπ' αυτής ναών προς τοιαύτην δέσμην εκλήθη Ίουλίς. Άν εκ τούτων 
δχι, εκλήθη τότε εκ του δτι ή Δήμητρα και Ίονλώ έκαλεΐτο και έκ 
τών εις αυτήν ύμνων, τών ως έκ τών ευρημάτων αυτής ιονλων 
καλουμένων «διά τήν ομοιότητα ϊσως ή του κατά τήν ήβην Ιούλου εν 
τοις προσώποις ... ή δια το ίέναι είς ολότητα» 1 . "Οπως και άν έχη, 
το δνομα προέκυψεν ε'ίτε έκ του Ιούλου είτε έκ της ^Ιουλοϋς. 

§ 54. Έκτος τών τεσσάρων πόλεων αναφέρονται και τά έξης 
ονόματα κωμοπόλεων, Έχειαί, Τράγιον, Νηρησσός, Νήδος. Περί της 
τοποθεσίας τών κωμοπόλεων τούτων δεν γνωρίζομεν. 'Ο Α. Ραγκαβής 
διορθοΤ το Νηρησσός ε?ς Κορησσός, αρνείται δηλονότι τήν ϋπαρξιν 
αυτής. Τάς Έχειάς και Τράγιον διορθοΤ ό ΒΓοηάδΓθά είς Τραγαίαν 
και Σκιάς και μεταθέτει τήν μεν πρώτην εις Νάξον, τήν δε δευτέραν 
εις Εύβοιαν. 

"Οπως και άν έχη, έκ της πληθύος τών κατά τόπους έρειπίο>ν, 
οικοδομών και άλλων μνημείων, περί τών οποίων θέλει γίνει λόγος 
είς τά περί της συγχρόνου Κέω, μαρτυρείται δτι κατά τους αρχαίους 
χρόνους ή Κέως ήτο πολυάνθρωπος, κατωκημένη ου μόνον κατά πόλεις, 
αλλά και κατά κωμοπόλεις και κώμας, τών οποίων τά ονόματα δεν 
περιέσωσεν είς ημάς πάντα ή 'Ιστορία. "Οτι ήτο πολυάνθρωπος εξά- 
γεται και έκ τής αποικίας είς Σικελίαν τών περί τον Γόργον έκ Κέω. 
« Ακράγαντα και Γέλαν, πόλεις μεγάλας μετά τον Άττικόν πόλεμον 
υπό Καρχηδονίων ανάστατους γεγενημένας, τότε κατωκισαν, τήν μεν 
οί περί Μέγελλον και Φέριστον έξ Ελέας, τήν δε οί περί Γόργον έκ 
Κέω πλεύσαντες και συναγαγόντες τους αρχαίους πολίτας» 2 . "Ετι δε έκ 
τής κτίσεως του Μεταποντίου έν τή κάτω Ιταλία παρά τον Ταραντΐ- 
νον κόλπον, δπου ή χώρα εύφορος και τερπνή. 1 Εύσταθ. Ίλιαδ. Σ. 1162, 40. 

2 Πλουτάρχ. Τιμολέων, κεφ. 35. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 

ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΩΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΜΩΝ (1100 — 494 π. Χ.) § 55. Κατά την μακράν διάρκειαν των προηγουμένων αιώνων 
ναυβάται εξ απωτέρων ή εγγυτέρων και των μάλλον πεπολιτισμένων 
χωρών έλθόντες απετέλεσαν μετά των προενοικούντων κατοίκων τον 
πληθυσμόν της νήσου, ί'δρυσαν τάς τεσσάρας πόλεις και Ιθεντο τάς 
βάσεις του κοινωνικού, πολιτικού και θρησκευτικού βίου. "Ηδη μεταξύ 
των χρόνων τούτων, ήτοι από του 11ου α?ώνος π. Χ. μέχρι των Περ- 
σικών πολέμων, μεσολαβεί χρονικόν διάστημα 600 ετών, χάσμα αφά- 
νειας, κατά το δποΖον ή συνδετική άλυσις των γεγονότων φαίνεται 
διακεκομμένη και πολλοί κρίκοι απολεσθέντες, πιθανώς διότι οι πρό 
του Ηροδότου συγγραφείς ήφανίσθησαν. Το όνομα της Κέω εις λήθην 
εμπίπτει, άπό της οποίας έπι τών Περσικών πολέμων ανασύρεται. 

§ 56. Άλλ' δσον σκοτεινοί και άγονοι είς συμβεβηκότα φαίνονται 
οί χρόνοι ούτοι, δσον και άν υπάρχη σπάνις ειδήσεων και μαρτυριών, 
έκ τίνων ολίγων μέν, άλλ' αληθώς ίστορικών δεδομένων περί τε τών 
Κυκλάδων εν γένει καΐ της Κέω ιδιαιτέρως, άλλα και έκ τών υστέρων 
προσέτι προκύπτει, ε? μηδέν άλλο, δτι οί χρόνοι ούτοι είαιν οί ευτυ- 
χέστεροι έξ δσων είδε ποτέ ή νήσος. Ειρήνη, αυτονομία πλήρης και 
ελευθερία εν τη άληθεϊ τών λέξεων σημασία χαρακτηρίζουσιν αυτούς. 
Συνέπεια τούτων ύπήρξεν ή υλική προαγωγή και ο άνετος βίος. Έ 
γεωργία ήτο μία τών σπουδαιότερων ασχολιών. Ή άμπελος και ή 
έλαια έκαλλιεργοϋντο. Ή εν Κέω λατρεία μαρτυρεί δτι ήκμαζεν 
αυτόθι ή κτηνοτροφία, ή έριουργία και ή μελισσουργία. Ή βιομηχανία 
και ή εμπορική δραστηριότης εν μέσω τοσούτων ευνοϊκών περιστά- 
σεων καΐ ή ελευθέρα μεταφορά τών προϊόντων μοναδικώς -ηυνοουντο 
κατά τον 7°ν και 6°ν π . Χ. α£ώνα Ινεκα τών σχέσεων μετά της 
Αιγύπτου, της ησυχίας τών Ελληνίδων πόλεων και της ήπίας 
κυριαρχίας τών Περσών. Ή ναυτιλία και αί παρομαρτοΰσαι ταύτη 
τέχναι προήχθησαν. "Αλλαι τέχναι, ως ή κεραμοποϊία και ή υφαντική, 
επίσης. Όρυκτά, οία ή μίλτος και άλλα, ίξωρύααοντο. Νομίσματα 'Από της εγκαταστάσεως των Ιώνων — Περσικών πολέμίον 37 

έκόπησαν κατά τον 6°^ αέώνα π. Χ. εξ αργύρου. Ό πληθυσμός, δ 
πλούτος καΐ ή εύπραγία ηυξανον. Έν γένει τα προς μόρφωσιν καλώς 
συγκεκροτημένης πολιτείας αναγκαία υλικά καΐ ηθικά στοιχεία 
άνεπτύχθησαν και τα προς συντήρησιν αναλόγου στρατιωτικής και 
ναυτικής δυνάμεως μέσα ύπηρχον. Έάν είς πάντα, ταΰτα προσθέσωμεν 
δτι οί οικισται της Κέω ώρμήθησαν εκ των μάλλον πεπολιτισμένων 
χωρών, έν αις αρκούντως προηγμένος ήτο 6 αστικός βίος και ή πολι- 
τική τάξις, και δτι αί ευγενείς οικογένειαι, αίτινες διηύθυνον τον κατά 
καιρούς άποικισμόν, διηύθυνον και τά τών πόλεων, δεν άποροΰμεν διατί 
έν τη μικρά ταύτη νήσω συνέστησαν πολιτεΐαι ανεξάρτητοι άπ' αλλήλων 
ή ήνωμέναι ε?ς συμπολιτείαν, κεκτημέναι πλήρη έσωτερικήν διακό- 
σμησιν και διοργάνωσιν, άνεπτύχθη δημόσιος και ιδιωτικός βίος έκ 
τών τελειότερων και ήθικωτέρων, ό διανοητικός βίος αρκούντως και 
λίαν πρωί'μως προώδευσε, τά γράμματα βαθείας έν αύτη κατέβαλον 
£ίζας, έξ ων πάντων προέκυψαν διάνοιαι υπέροχοι και υψηλή πνευ- 
ματική και ηθική μόρφωσις. 

§ 57. Κατά τους ευτυχείς τούτους χρόνους ετελέΐτο ή μεγάλη και 
λαμπρά περιοδική εορτή της Δήλου, γινομένη τήν 21 Μαΐου, 7 ην 
ήμέραν τοΰ μηνός θαργηλιώνος, ένθα αυνερρεον οί πολίται δλων τών 
ιωνικών κοινοτήτων μετά γυναικών και παίδων διά νά πανηγυρίσωσι 
τά γενέθλια του μεγάλου θεοΰ τών Κυκλάδων, περί ων Διονύσιος ό 
περιηγητής λέγει: 

« Δήλον έκυκλώσαντο και οϋνομα Κυκλάδες είσί, 
Ρύοια ό' °Λπόλλωνι χορούς άνάγονσιν απασαι, 
Αρχομένου γλυκερού νέου είαρος, εϋτ εν δρεσσιν 
Ανθρώπων άπάνευθε κύει λιγύφωνος αηδών». 

Ό χορός, το άσμα, οί αθλητικοί και μουσικοί αγώνες έξωράϊζον 
τήν πανήγυριν. Ό πλούτος, ή χάρις και ή κομψότης τών Ιώνων 
εδιδον εις τήν συνάθροισιν ταύτην τήν δψιν συνελεύσεως θεών. Αί 
παρθένοι της Δήλου, αί ύπηρετοΰσαι τον Απόλλωνα, εψαλλον ύμνους 
είς δόξαν αύτοϋ και τής Αρτέμιδος, της αδελφής αύτου, .και της 
Λητούς, τής μητρός αυτών, αναμεμιγμένους με συμβεβηκότα ανδρών 
και γυναικών τών προτέρων• χρόνων. Έν τ§ Βηθλεέμ ταύτη τής 
Ιωνικής φυλής καΐ "τών Κυκλάδων προσήργοντο οί περικτίονες 
νησιώται * και έκ τών τεσσάρων πόλεων τής Κέω θεωρίαι έκ προοχυ- 1 θουκυδ. βιβλ. Γ, κεφ. 104. — Στραβ. βιβλ. Γ, 485. 38 Ή αρχαία Κέως 

νητών πάσης ηλικίας και των δύο φύλων, ίνα προσφέρωσι θυσίας και 
δώρα και τελέσωσι τα ρύσια, ώς ρύσεως χάριν και επί σωτηρία 
γενόμενα, ή τα Δήλια, ού μόνον ώς είς θρησκευτικόν χεντρον, άλλα 
και ώς εις χεντρον της νησιωτικής ομοσπονδίας ή άμφικτυονίας και 
του εμπορίου. Χάριν της μεγάλης ταύτης εορτής οι Κείοι ειχον είς 
Δηλον ίδιαίτερον έστιατόριον ή οϊχον φιλοξενίας, προωρισμένον δια 
τους πολίτας και ξένους της νήσου των, οί'τινες μετέβαινον εκεί εις 
τάς πανηγύρεις. Ό "Ηρόδοτος ποιείται μνείαν του οικοδομήματος 
τούτου λέγων δτι το μνημείον της "Ωπιος και της "Αργής ήτο όπισθεν 
του Αρτεμισίου προς ανατολάς τούτου και πλησίον του εστιατορίου 
των Κείων « άγχοτάτω του Κηίων ίστιητορίου 1 ». 

§ 58. "Ετερον γεγονός, το όποιον συνέβη κατά τον 6ον αιώνα 
π. Χ. είναι ή συμμαχία ή ή έξάρτησις τών Κείων άπό της Ερέτριας. 
Ή Ερέτρια κατά τους χρόνους τούτους είχεν άποβη δύναμις στρατιω- 
τική και ναυτική σπουδαία. Αί στρατιωτικά! αυτής δυνάμεις δεν ήσαν 
πολύ κατώτεραι της Νάξου, έχούσης 8,000 βαρέως ώπλισμένους. 
ΔηλοΟται δε τούτο εκ τίνος επιγραφής έπι στήλης, τήν οποίαν άνέ- 
στησάν ποτέ εν τψ ναώ της Άμαρυνθίας Αρτέμιδος, είς τον όποιον 
οί ΈρετριεΤς μετέβα'ινον έν πανηγυρική πομπή διά να πανηγυρίσωσι 
τήν ίορτην της θεάς. Ήτο δε γεγραμμένον έπ' αυτής δτι έποίουν τήν 
πομπήν με 3,000 όπλίτας, 600 ιππείς και 60 ά'ρματα. Ή επιγραφή 
αϋτη, λέγει ό Ογοϊγο, δεν δύναται νά είναι πρότερα της 45η? Όλυμ- 
πιάδος ή 600 π. Χ. περί τον χρόνον τής Σολωνείου νομοθεσίας. 
« "'ΈιπΎΐργον δε και Άνδρίων και Τηνίων και Κείων και άλλων 
νήσων 2 ». "Οθεν ή Κέως, ώς και άλλαι νήσοι, ή έξήρτητο έκ τής 
Ερέτριας, λίαν άκμαζούσης τότε, ή είχε συμμαχήσει μετ' αυτής. 
Πιθανωτέρα είναι ή συμμαχία, τής οποίας προεξ-ηρχεν ή Ερέτρια. 
Άλλ' είτε έξάρτησιν έπι άγνώστοις ήμιν δροις είτε άρχηγίαν έν 
συμμαχία σημαίνει το επήρχον, πάντως τοΟτο συνέβαινε προ τών 
Περσικών πολέμων, διότι ή Ερέτρια κυριευθεΐσα άπό τους Πέρσας 
6πό τον Δάτιν και Άρταφέρνην (490 π. Χ.) 8 κατεστράφη, οί δε κάτοι- 
κοι αυτής κατέφυγον είς τα δρη, πολλοί κατεσφάγησαν, οί δε λοιποί 
άπήχθησαν εϊς δουλείαν. Πλην τούτου και ή έξης περίστασις, δσον 
ελαφρά και άν φαίνεται, στηρίζει το συμπέρασμα, δτι ή συμμαχία αϋτη 
μετά τών Έρετριέων ήτο χρόνου προτέρου. Ό αρχηγός τών Έρε- 1 Ήροδ. βιβλ. Δ', κεφ. 35. 

2 Στράβων βιβλ. Γ. 8 Ήροδ. βιβλ. 7\ κεφ. 101. Άπό της εγκαταστάσεως των Ιώνων— Περσικών πολέμων 39 

τριέων Εύαλκις είχε πολλάκις ύμνηθή υπό του Κείου ποιητοΰ 
Σιμωνίδου. Ό Εϋαλκις άπέθανεν είς την μάχην της Εφέσου, είς την 
οποίαν οί "Ιωνες ένικήθησαν τω 499 π. Χ., ό δε Σιμωνίδης άπέδωκε 
τιμήν εις τον άρχηγόν ακόμη ζώντα. Ή σχέσις, εις ην διετέλει ό Κείος 
ποιητής μετά του Ιαγνροϋ ανδρός της• Ερέτριας, ενισχύει πως τήν 
ιδέαν των σχέσεων των Κείων προς τους Έρετριεΐς. Ιδού τί γράφει 
ό Ηρόδοτος περί τού Εύαλκίδου : « Επόμενοι δε οί Πέρσαι κατά 
στίβον αίρέουσιν αυτούς εν Έφέσω* και άντετάχθησαν μέν οί "Ιωνες, 
συμβαλόντες δε πολλόν έσσώθησαν και πολλούς αυτών οί Πέρσαι 
φονεύουσι, άλλους τε ονομαστούς, εν δε δή και Εύαλκίδην στρατη- 
γέοντα Έρετριέων, στεφανηφόρους τε αγώνας άναραιρηκότα και υπό 
Σιμωνίδεω του Κηίου πολλά αίνεθέντα» 1 . Ό πόλεμος τών Ιώνων 
έληξε τω 494 π. Χ. και ή Ιωνία ύπετάγη. 

§ 59. "Οσον και αν είναι στείρα και άγονος εις γεγονότα και ελλι- 
πής είς ίστορικάς μαρτυρίας ή περίοδος αυτή τών §ξ αιώνων, ούχ 
ήττον παρατηροϋμεν ότι συνετελέσθη κατά ταύτην μεγάλη εσωτερική 
άνάπτυξις και πρόοδος και επομένως ευλόγως δύναται να θεωρηθη 
ως μεταβατική περίοδος άπό τών μυθικών χρόνων εις τους ιστορικούς, 
ως περίοδος βλαστήσεως, ανθοφορίας και καρποφορίας, της όποιας 
ή συγκομιδή έγένετο κατά τους αμέσως επόμενους χρόνους, οίτινες 
υπήρξαν οί ενδοξότεροι. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ 

ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ Α' ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (494 — 405 ΤΤ Χ.) § 60. Μετά τήν όποταγήν τής Ιωνίας ή καταιγις διηυθύνθη 
προς δυσμάς εναντίον της Έρετρίας και τών Αθηνών. Τη διαταγή 
του Δαρείου κήρυκες διέτρεχον τήν Ελλάδα και τάς νήσους κελεύον- 
τες νά δώσωσι γήν και βδωρ ώς σημεΐον υποταγής είς τον Πέρσην 
μονάρχην. Ή ελευθερία της Ελλάδος έκινδύνευεν. Ή πρώτη θαλάσσια 
δύναμις της Ελλάδος, ή Αίγινα, υπέκυψε. Τρόμος είχε καταλάβει προ 
πάντων τους νησιώτας, εκτεθειμένους είς τάς πρώτας προσβολάς τών 1 Έροδ. βιβλ. Ε', 102. 40 Ή αρχαία Κέο>ς 

εχθρών. Οί νν^σιώται άπετέλουν μεν τότε πολιτείας αυτόνομους, αλλά 
δεν συνεδέοντο δια κοινού δεσμού οβτως, ώστε ν' άντιταχθώσι πάντες 
συνενωμένο: εναντίον του έπιφανέντος εχθρού. Μόνη ή Δήλος έ'μεινεν 
ελευθέρα ώς ιερά. Άπάραντες εκ Δήλου οί Πέρσαι περιέπλεον τάς 
νήσους παραλαμβάνοντες άπ' αυτών, ώς άπό υπηκόων πόλεων, στρα- 
τιάν και όμηρους παΤδας τών νησιωτών. Πάντες δε οί νησιώται 
παρέσχον πλην τών έν Εύβοια Καρυστίων. Άν καΐ ή Κέως δεν ανα- 
γράφεται δνομαστί, αμφιβολία δεν επιτρέπεται δτι εδωκεν εις τους 
βαρβάρους γήν και ϋδωρ, διότι ό τοσούτον εύθετος λιμήν της Κορησ- 
σίας δια τάς ενεργείας εναντίον της Ευβοίας και της Αττικής δεν 
ήτο δυνατόν νά διαλάθη την προαογτιν τών Περσών και διότι, αν ή 
Κέως δεν ύπετάσσετο, δεν ήτο δυνατόν νά μείνη ατιμώρητος και αβλα- 
βής, και προς τούτο εχομεν το παράδειγμα της Νάξου, ήτις υπέστη 
τήν θηριωδίαν τών Περσών. Άλλα και άλλη άπόδειξις προς την άνευ 
αμφιβολίας υποταγήν είναι, δτι ό Ηρόδοτος αναγραφών τά χορηγη- 
θέντα πλοία διά την έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν ρητώς αναφέρει δτι 
« μόνοι εκ τών νησιωτέων Σερίφιοι και Σίφνιοι και Μήλιοι ουκ έ'δο- 
σαν τφ βαρβάρω γήν και ϋδωρ». "Ισως, διότι δέν έζητήθησαν. Γνωστή 
είναι ή τύχη τών άποσταλέντων εις Αθήνας και Σπάρτην κηρύκων. 

§ 61. Ήττηθέντες οί Πέρσαι έν Μαραθώνι δέν απώλεσαν της 
θαλάσσης το ν,ράτος. 'Ως εκ τούτου οί νησιώται εξηχολου^ουν ύποτε- 
ταγμένοι εις τους Πέρσας επί δεκαετίαν, ήτοι άπό της έν Μαραθώνι 
καταστροφής μέχρι τής μεγάλης εκστρατείας του Ξερξου, 490-480 
π. Χ. Ή υποταγή αϋτη φαίνεται σαφώς εις τον 'Ή.ρόοΌτον ι , άρι- 
θμοΰντα τους κατοίκους τών Κυκλάδων μεταξύ τών υποτελών του 
βασιλέως, ώς δντας ήναγκασμένους νά παράσχωσι δέκα και επτά πλοία 
διά τον στόλον του. Ουδείς λόγος γίνεται, αν διετήρουν οί νησιώται 
τά ϊδια πολιτεύματα ή αν οί Πέρσαι διώριζον σατράπας και έλάμβανον 
φόρους ή άν ή εξουσία αυτών έστηρίζετο μόνον ΙπΙ τοΰ φόβου. 

§ 62. Επήλθε τέλος ή στιγμή, καθ' ήν ή βεβιασμένη και εξ ανάγ- 
κης υποταγή δέν ήτο πλέον δυνατή, και οί νησιώται, οί μεν κατόπιν 
τών δέ, άπορρίψαντες αυτήν μετά θάρρους ήσπάσθησαν τον πλήρη 
κινδύνων υπέρ ελευθερίας αγώνα. Πρώτη εκ τών Κυκλάδων ή Κέως, 
και μόνη, περί τον Ίούλιον τοΰ 480 π. Χ., παρίσταται εις το Αρτε- 
μίσιο ν, «δθι παίδες Άθαναίων εβάλοντο φαεννάν κρηπιδ' ελευθερίας» 2 , 1 Ήροδ. βιβλ. Η'. 
* Πινδ. άπόσπ. 77. Άπό των Περσ πολέμ. — της α' ηγεμονίας των Αθηναίων 41 

ναυμαχούσα με ιδικά της πλοία είς τάς τάξεις τοΰ Ελληνικού ναυ- 
τικού κατά των Περσών. Οι ΚεΤοι είχον αποστείλει έκεΐ τέσσαρα πλοία, 
δύο τριήρεις και δύο πεντηκοντόρους ι , δύναμιν ουκ εύκαταφρόνητον 
ένεκα του κρισίμου των περιστάσεων, καθ' ας και ή ελαχίστη συν- 
δρομή είχε μεγάλην σπουδαιότητα, διότι εξ όλων των Κυκλάδων μόνη 
ή Κέως παρίστατο είς το Άρτεμίσιον, ή δε ζητηθείσα αυ^ρομγ] καΐ 
παρά των μάλλον μεμακρυσμένων Ελληνικών νήσων, Σικελίας, Κρή- 
της, Κερκύρας περιωρίσθη είς υποσχέσεις. Ό ΒΐΌπάδΐεά φρονεί δτι 
αί μεγάλαι πόλεις της Κέω Ίουλίς και Καρθαία παρέσχον εκάστη 
άνά μίαν τριήρη, αί δε μικραι Κορησσία και Ποιήεσσα τάς πεντη- 
κοντόρους. Ό Ρπάίοΐ^ δμως έχει την ίδέαν δτι από κοινού οι Κεΐοι 
έπεμψαν τάς ναΰς, διότι κατ' εκείνους τους χρόνους ήσαν ήνωμέναι 
εις συμπολιτείαν. Βεβαίως καθ' ην ώραν έκινδύνευεν δλη ή νήσος 
δέν είναι ευχολον να πιστεύση τις δτι εκάστη πόλις έσκέπτετο χωριστά, 
άλλ' δτι κοινή άποφάσει εστάλησαν τα πλοία και δτι εν συμβουλίω, 
έπί τούτω γενομένω, απεφασίσθη, ίνα εκάστη πόλις πέμψη εν πλοΤον, 
αί μεν δύο μεγαλύτεραι τριήρη, αί δε » μικρότεραι πεντηκόντορον. 
Μετά τήν εν Άρτεμισίω ναυμαχίαν ό Ελληνικός στόλος συνεκεν- 
τρώθη, ως γνωστόν, εν Σαλαμΐνι, δπου ήγειρε τρόπαιον άσάλευτον 
αθανάτου δόξης. Ό "ΆρόοΌτος αναγράφει τά ονόματα τών νήσων, 
τών οποίων τά πλοία ήγωνίσθησαν εν ΣαλαμΤνι, εν αις και ή Κέως. 
«Μετά δε Κήιοι, τάς αύτάς παρεχόμενοι (ας και έπ' Άρτεμισίω, 
εννοείται), έθνος έόν Ίωνικδν άπό Άθηνέων» 2 . 

§ 63. Το άκόλουθον έτος, μετά τήν εν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν, έση- 
μειώθη δΓ ημέρας ενδόξου υπεράνω δλων είς τά χρονικά της Ελλά- 
δος κατά μήνα Σεπτέμβριον του 479 π. Χ., ημέρας, καθ' ην έγένετο 
διπλή και αποφασιστική μάχη, εν ΠλαταιαΤς και εν Μυκάλη, έκμηδενί- 
σασα διά παντός τήν ελπίδα τών Περσών περί υποταγής της Ελλάδος. 
Ό ( Ή.ρόοΌτος δέν λέγει, αν αί μικραι νήσοι ειχον λάβει μέρος είς τάς 
δάφνας της ενδόξου ταύτης ημέρας. "Αλλος δμως συγγραφεύς, ό Παυ- 
σανίας, ρητώς λέγει δτι επί του βάΰρον του αγάλματος τοΰ Όλυμπίου 
Διός, δπερ άνέθηκαν εν Όλυμπία δσοι τών Ελλήνων ήγωνίσαντο έν 
Πλαταιαΐς, ήσαν άναγεγραμμένοι μεταξύ άλλων και οί ΚεΤοι και οί 
Κύθνιοι. Τους νησιώτας τούτους, καθώς και δσους παρέλειψεν 6 Παυ- 
,σανίας, ευρίσκομεν άναγεγραμμένους έπί του έν Δελφοΐς τρίποοος. έπί 1 Ήροδ. βιβλ. Η', κεφ. 1. 

2 Αύτ. κεφ. 46. 42 Ή αρχαία Κ έως 

του δποίου ήσαν σημειωμένα και τα πλείστα των εθνών, των αναφε- 
ρομένων υπό του Ηροδότου και Παυσανίου. Έν έκ των μνημείων των 
άπαθανατισάντων τα ονόματα των κατά των βαρβάρων άγωνισαμένων 

λαών ήτο και ό χρυσοΰς τρίπους, 6 έφιστάμενος επί χαλκού τρικαρή- 
νου δφεως είς το έν Δελφοΐς ίερόν του Απόλλωνος. Και έπί μέν τοΰ 
τρίποδος ειχεν αναγραφή το έξης επίγραμμα, υπό Σιμωνίδου του 
Κείου ποιηθέν, 

^Ελλάδος ευρύχωρου σωτήρες τόνδ' ανέβηκαν 
δουλοσύνης στυγεράς ρυοάμενοι πολιάς»" 

έπί δέ τών σπειρών τοΰ δφεως τα ονόματα πάντων τών λαών, δσοι 
έπολέμησαν κατά τών βαρβάρων, ως ίστορουσιν β 'ϊΐρόδοτος και ό 
Θουκυδίδης. 

§ 64. Ό Μέγας Κωνσταντίνος, δτε έκτισε την Κωνσταντινούπο- 
λη, 325 μ.Χ., μετέφερεν έκ Δελφών το τρόπαιον τούτο, κεκολοβωμένον 
δμως, διότι ό χρυσούς τρίπους ειχεν άφαιρεθή από τους Φωκεΐς δια 
νά έπαρκέσωσιν είς τά έξοδα του πολέμου, και έστησεν αυτό έν τη 
πλατεία του Ιπποδρόμου (Άτ-μεϊτάν). "Οτε δε Μωάμεθ ό Β' είσήλασε 
νικητής είς Κωνσταντινούπολη, έκοψε διά της σπάθης του τήν μίαν 
τών τριών κεφαλών, κατά δέ τό 1700 άφηρέθησαν αί δύο έτεραι. 
"Εκτοτε ή στήλη έμενε κεχωσμένη είς τό Άτ-μεϊτάν μέχρι του 1856, 
δτε δι' ανασκαφής φιλαρχαίων "Αγγλων αξιωματικών ήλθεν είς φώς 
έχουσα υψος περί τους 15 πόδας. Έκεΐ, μεταξύ τοϋ οβελίσκου της 
Θεοδώρας και της λίθινης στήλης Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννη- 
του, ακέφαλος ίσταμένη διηγείται τήν δόξαν τών καθελόντων τον 
βάρβαρον Ελλήνων, ακατάληπτος είς τόν προ αυτής παρερχόμενον 
δχλον. Τό μνημεΐον τούτο έπεσκέφθημεν και ήμεΐς τόν ^Ιούλιον τοΰ 
1899. Ευρίσκεται βεβυθισμένον κατά τό ήμισυ έν λάκκω, δστις άνω 
διά σιδηρών κιγκλίδων είναι περιπεφραγμένος. Σύγκειται έκ 18 σπει- 
ρών δφεως. Μία μόνη τών κεφαλών αύτου σψζεται, τήν οποίαν είδο- 
μεν είς τό όθωμανικόν μουσείον. 

§ 65. Ζήτημα έγεννήθη, άν οί νησιώται άνεγράφησαν επί τών 
αναθημάτων τούτων ένεκα τών προτέρων αυτών αγώνων και τών 
επικουριών, άς προσ-ί}νεγχον έν καιροΐς χαλεποΐς είς τόν Έλληνικόν 
στόλον, ή διότι έπολέμησαν ως πεζοί είς τήν έν ΠλαταιαΙς μάχην. Ό 
Οτοΐΐε θεωρεί έκπληκτικόν νά παραδεχθή τό δεύτερον, ένψ ήδύναντο 
νά χρησιμεύσωσιν είς τόν υπάρχοντα στόλον. Ό δέ ΒΐΌπάδΐεά παρα- 
δέχεται δτι οί νησιώται έλαβον μέρος είς τήν έν ΠλαταιαΤς μάχην ως Άπό των Περσ. πολέμ. — της α' ηγεμονίας των Αθηναίων 43 

ψιλοί. « Έάν, λέγει, εκατοντάδες τινές νέων εκ Κέω ένθαρρυνόμενοι 
υπό της εν Σαλαμΐνι νίκης, έξ ενθουσιασμού ή έξ αισθήματος πατριω- 
τικού, χωρίς να είναι ήσκημένοι εις τα δπλα και είς τάς μάχας των 
βαρέως ώπλισμένων, και μόνον ως ψιλοί πελτασταί -ί\νοΰντο με τους 
συμμάχους των Αθηναίους δια να έκστρατεύσωσιν είς Βοιωτίαν, έάν 
στράτευμα Κυθνίων ήνώθη μετά των Στυρέων Δρυόπων, των συμμάχων 
των, και οι Μήλιοι Δωριείς μετά των συμμάχων των Λακεδαιμονίων, 
διά νά χρησιμεύσωσιν εις την μάχην των Πλαταιών ως στρατεύματα 
ελαφρά, και δτι επολέμησαν ανδρείως, οί νησιώται ούτοι δεν ήθελον 
λείψει μετά νίκην τόσον περιφανή νά μετάσχωσι της τιμής του 
ν' άναγραφώσιν επί τής κρηπιδος του Όλυμπιακοΰ μνημείου, άφοΰ 
εν μόνον πλοΐον τής Τήνου, το οποίον είς τήν Σαλαμίνα έπέρασεν είς 
το μέρος του Ελληνικού στόλου, ήξίωσε τήν νήσον ταύτην τής τιμής 
ν' αναγραφή επί τοΰ άφιερωθέντος τροπαίου είς Δελφούς». 

§ 66. Κατά τα είρημένα οι ΚεΤοι ελαβον \ιερος εις τάς μάχας του 
Αρτεμισίου και τής Σαλαμίνος, πιθανώτατα δε και εν Μυκάλη, δπου 
ό Ελληνικός στόλος διοικούμενος όπό του Λεωτυχίδου και Ξανθίππου 
έκέρδησε τήν νίκην τήν αυτήν εκείνην ήμέραν τής έν ΠλαταιαΤς 
μάχης, δπου, έάν άκολουθήσωμεν τάς ίστορικάς κρίσεις τοΰ Βιτόηάδίθά, 
ως ελαφρώς ώπλισμένοι επολέμησαν. Διά ταΰτα και ήξιώθησαν τής 
μεγάλης τιμής πρώτοι μεταξύ τών νησιωτών ν' άναγραφώσιν έπί του 
μνημείου, του προωρισμένου νά διαιώνιση τα ονόματα τών αθανάτων 
εκείνων, δσοι είχον πολεμήσει κατά τών βαρβάρων. Τά κατορθώματα 
δ' αυτών ϋμνησεν επαξίως ή μούσα τοΰ κατ' εξοχήν ποιητοΰ τών 
Μαραθωνομάχων και Σαλαμινομάχων Σιμωνίδου τοΰ Κείου δι' εγκω- 
μίων, ψαλλομένων κατά πασαν ετησίαν ίπάνο^ον τών ήμερων εκείνων, 
<ή όποΐαι ίιόρτάζοντο ως άγιαι, ίνα μή έξαλειφθώσιν άπό τής μνήμης 
τών ανθρώπων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε 

ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1) Πρώτη ηγεμονία των ' Α-θηναίων (478 - 405 π. Χ.). 

§ 67. Συνεπεία των Περσικών πολέμων υπήρξεν ή ανύψωσες των 
Αθηνών εις τά όμματα τών Ελλήνων και ή δια παντός απώλεια της 
αυτονομίας τών νησιωτών. Ή υπερογΊ} τών Αθηναίων εις το Αιγαίον 
πέλαγος ήτο πλέον αδιαφιλονίκητος. Έκ της φύσεως αυτής τών 
πραγμάτων 6 πόλεμος μετηνέχθη εις την Άσίαν, ή δε αρχηγία του 
εξωτερικού τούτου πολέμου εις τάς Αθήνας ή την Σπάρτην έπρεπε 
να εμπιστευθή. Οι "Ελληνες από κοινού ανέθεσαν αυτήν είς τους 
Σπαρτιάτας, τών οποίων αρχηγός ήτο τότε ό Παυσανίας. Ένεκα τοΰ 
βιαίου και απεχθούς χαράκτη ρος τοΰ Παυσανίου οι μετ' αύτου συνεκ- 
στρατεύσαντες διηρέθησαν εις δύο, και οί μεν οικοΰντες την ήπειρω- 
τικήν Ελλάδα προσηλ^ον είς τους Σπαρτιάτας, οί δε νησιώται είς 
τους Αθηναίους, οί'τινες διά του υπερέχοντος στόλου των ήδύναντο να 
ύπερασπίζωσιν αυτούς κατά τών Περσών. Οί Αθηναίοι ύπέσχοντο δτι 
σκοπός της συμμαχίας ήτο ή έξακολούθησις του κατά τών Περσών 
πολέμου «πρόσχημα γάρ ή ν άμύνεσθαι ων έπαθον δηοϋντας τήν βασι- 
λέως χώραν» ι . Οί δε νησιώται ανεγνώρισαν τήν ήγεμονίαν αυτών 
και υπεβλήθησαν όπό τους δρους αυτής πλην ενός, της ίδίας αυτών 
αυτονομίας, τήν οποίαν ί^εώρουν ως το υψιστον αγαθόν, δπως και 
πραγματικώς ήτο, διότι συν τη άπωλεία ταύτης ήρξατο και ή 
παρακμή. 

§ 68. Οί ' Αθηναίοι δεν άνέλαβον ευθύς εξ αρχής τήν διοίκησιν, 
άλλ' ώρίσθη, ίνα κοινή ούνο^ος έξ δλων τών συμμαχίδων πόλεων 
συγκροτηθείσα συνέρχηται ε?ς Δήλον, ήτις εθεωρείτο ως νήσος ιερά 
και ήτο το άρχαΐον γ,εντροΊ της ομοσπονδίας. Προς πραγμάτωσιν 
δμως του σκοπού τής συμμαχίας έχρειάζοντο χρήματα, και προς θουκυδ. βιβλ. Α', κεφ. 96. 'Από α' ήγεμον. 'Αθην. — της διαιρ. του ρωμαϊκού κράτους 45 

τούτο έτάχθη παρά των Αθηναίων να πληρώνη έκαστη πολιτεία 
ώρισμένον ποσόν, καταβαλλόμενον εϊτε εις χρήματα είτε εις πλοία. 
Πρώτος ο Αριστείδης ό Λυσιμάχου διένειμε την πληρωμήν τοσούτον 
ακριβώς, δικαίως και αρμοδίως, ώστε ουδεμία τών πόλεων έδειξε την 
παραμικράν δυσαρέσκειαν ] . Ή πληρωμή αΰτη εκλήθη φόρος, όνομα 
τότε πρώτην φοράν πλασθέν, το όποιον βραδύτερον κατέστη τόσον 
μισητόν, ώστε αντικατεστάθη δια συνωνύμου ά^οτερου «σύνταξις». 
Το ταμεΐον της συμμαχίας ήτο εν Δήλω, καθώς και το βουλευτήριον, 
εν τω περιφήμω ναώ του Απόλλωνος, άρχοντες δε διωρίσθησαν υπό 
τών Αθηναίων, Έλληνοταμίαι όνομασθέντες, ερ^ον έχοντες την ε'ίσ- 
πραξιν και φύλαξιν του συμμαχικού φόρου. Έίς τάς αποφάσεις της εν 
Δήλω συνόδου υπέκειντο πάντες οι σύμμαχοι, έκτελεσταί δε τών απο- 
φάσεων αυτής ήσαν οι Αθηναίοι ώς έχοντες τήν προεδρίαν και τήν 
γενικήν έποπτείαν της υπερασπίσεως και ασφαλείας εναντίον ξένων 
δυνάμεων και πειρατών. 

§ 69. Το όλικόν ποσόν του φόρου ώρίσθη κατ' αρχάς εις 460 
τάλαντα =2,484,000 δραχμάς, το οποίον άνεβιβάσθη επί μεν Περι- 
κλέους εις 600 τάλαντα, επί δε Άλκιβιάδου εις 1200. Ό φόρος 
έκομίζετο παρά τών συμμάχων εις Αθήνας κατά τήν εορτην τών 
μεγάλων Διονυσίων. Οί φόροι, τους οποίους άπέτισαν αί Κυκλάδες, 
έγιναν γνωστοί μετά τήν εν τη Άκροπόλει άνεύρεσιν τών αναγραφών 
τών φόρων τών συμμάχων 2 . Αί άναγραφαί άρχονται άπό του έτους 
454 π. Χ. και λήγουσιν εις το 420, και τούτου συμπεριλαμβανομένου. 
Έκαστη αναγραφή περιλαμβάνει ουχί το όλικόν ποσόν του φόρου, 
αλλά ποσοστδν μέρος αυτού, όπερ έθεωρήθη υπό τών περί τά τοιαύτα 
ασχολουμένων ώς ή απαρχή, ή καταβαλλομένη εκ τών φόρων εις το 
ταμεΐον της θεού. Μία μνά έλαμβάνετο άπό εκάστου ταλάντου. "Οθεν, 
έάν νήσος τις σημειουται καταβάλλουσα μίαν μνάν, ήτοι 100 δραχμάς, 
ό ετήσιος ολικός φόρος ήτο δΓ αυτήν εν τάλαντον. Οί Κείοι, αν και 
κατωκουν νήσον τετράπολιν, εις τάς άναγραφάς σημειοΰνται περιλη- 
πτικώς, μόνον δε ή Κορησσία άπαντα άπαξ μεμονωμένη, εν ετει 451, 
καταβάλλουσα 225 δραχμάς. Έν τω καταλόγω τοΰ έτους 425 σημειοΰν- 
ται οί Κείοι υπό το ποσόν τών 10 ταλάντων. Ά ν υπολογίσωμεν τά 
10 τάλαντα, ήτοι 60,000 δραχμάς Άττικάς, είς σημερινάς δραχμάς, 
επειδή ή αξία της Αττικής δραχμής είναι πενταπλάσια της σημερινής, 1 Πλουταρχ. Άριστ. κεφ. 25. 

2 Ταγκαβη Αηίίφΐΐΐέδ Ηέΐΐέηίςμιβδ. Άπό α' ήγεμον. Άθην. — της διαιρ. του ρωμαϊκού κράτους 47 

τό ποσόν του φόρου αναβαίνει είς 300,000 δραχμάς αργυράς. Ά ν είς 
το ποσόν τοΟτο τοΟ φόρου, του αποστελλομένου είς Αθήνας, τζροαΰε- 
σωμεν και τους φόρους της πολιτείας δια τάς άνάγκας της εσωτερικής 
διοικήσεως, δυνάμεθα να κατανοήσωμεν την οίκονομικήν εύεξίαν της 
νήσου έπι της ηγεμονίας των Αθηναίων και των προ αυτής χρόνων. 
§ 70. Κατ' αρχάς οι "Αθηναίοι διώκουν μετά δικαιοσύνης και 
μετριοπάθειας, άλλ' ολίγον κατ' ολίγον μεγάλη και σοβαρά συνετε- 
λείτο μεταβολή, ή ηγεμονία μετετρέπετο εις μοναρχίαν, εις χρίτος 
Άθηναϊκόν. Άπό συμμάχων αί Κυκλάδες περιηλθον εις κατάστασιν 
υπηκόων υποχρεούμεναι είς παροχήν χρημάτων και πεζικών στρα- 
τευμάτων κατά τάς άνάγκας και διαθέσεις των Άθηναίο)ν, οί'τινες 
ί^εώρουν ως έπικίνδυνον εις την ήγεμονίαν αυτών την ϋπαρξιν 
ελευθέρων και αυτονόμων πολιτειών. Έπί Περικλέους μάλιστα ετι 
μάλλον έδεινώθη των νήσων ή θέσις. Τό συμμαχικόν ταμείον έκομίσθη 
εκ Δήλου εις Αθήνας (459 π. Χ.) έπι τη προφάσει. δτι υπήρχε φόβος 
μη οι βάρβαροι άφαιρέσωσι τά χρήματα εκείθεν, τά όποια είχον 
αύξηθή τότε είς 1000 τάλαντα. Προωρισμένα ταΰτα είς πόλεμον, 
μετεχειρίζετο ο Περικλής είς έργα υπερήφανα καταχρυσών και 
καλλωπίζων την πόλιν των Αθηνών, ώς αλαζόνα γυναίκα περιαπτο- 
μένην λίθους πολυτελείς 1 . Τά πάντα περιήνεγκεν είς εαυτόν ό 
Περικλής, φόρους, στρατεύματα, τριήρεις, νήσους, θάλασσαν 2 . Ή 
δυσαρέσκεια τών συμμάχων έκορυφώθη, άλλ' ουδείς έτόλμα νά ύψωση 
φωνήν. Ή αποστασία έτιμωρεΐτο αυστηρότατα και έπανήγετο είς 
εύπείθειαν διά τών βιαιοτέρων μέσων. Είς δλας τάς πόλεις και νήσους, 
δπου έξικνεΐτο ή τρίαινα αυτών, διετηρεΐτο ή ηγεμονία διά της ενισχύ- 
σεως της δημοκρατικής μερικός, ίδίως διά του διορισμού Αθηναίων 
επισκόπων. Πληγή μεγαλύτερα τούτων ήσαν αί έπι Περικλέους 
κληρονχίαι. Έσαν δ' οι κληροΰχοι όχλος αργός και πολυπράγμων 
εκ της τάξεως τών πενήτων, συρρεύσας κατ' εκείνους τους χρόνους 
είς τάς Αθήνας. Διά νά προλαμβάνωνται τά εκ της πενίας δεινά, 
άνακουφίζηται ό δήμος και κατοικίζηται φρουρά πλησίον τών συμμά- 
χων, άπεστέλλοντο είς τάς νήσους. Έγκαθιστάμενοι οι κληροΰχοι είς 
τάς νήσους διέμενον πολιται Αθηναίοι, ε^ει^ροϋντο ώς κυρίαρχοι, οι δέ 
εγχώριοι ώς δουλοπάροικοι. "Αλλη καταπίεσις ήτο ή άφαίρεσις άπό 
τών νήσων της δικαστικής δικαιοδοσίας. Δικαστικοί ύπηρέται περιήρ- 1 Πλουταρχ. Περικλ. κεφ. 12. 
' Αύτ. 48 Ή αρχαία Κέως 

%οντο τάς νήσους προσκαλοϋντες τους δικασθησομένους καΐ υποκι- 
νοΟντες δίκας. Ό Αριστοφάνης έν « "Ορνισι » διακωμωδεί τους 
ύπηρέτας αυτούς έν τψ προοώπ^ του νησιώτικου κλητήρος. Αι έριδες 
μεταξύ δύο πόλεων ή πολιτών δύο πόλεων, αί δικαζόμεναι έν Αθήναις, 
έκαλοΰντο δίκαι άπό συμβόλων. "Αρχοντες υπό διάφορα ονόματα, 
επίσκοποι, κρνπται, φύλακες, έστέλλοντο άδιακόπως προς έξυπηρέ- 
τησιν των Αθηνών. "Ετι φοβερώτεροι ήσαν οι άργυρολόγοι και οι 
εκλογείς, οι στελλόμενοι προς εΐσπραξιν καθυστερουμένων φόρων. Έν 
καιρώ πολεμικών παρασκευών έλάμβανον παρά τών νησιωτών δσους 
έδύναντο περισσοτέρους. «Όπλίταις δε εκ καταλόγου Αθηναίων διακο- 
σίοις και χιλίοις, και νησιωτών δσοις έκασταχόθεν οίον τ' ην πλείστοις 
χρήσασθαι » ι . Έπι τοϋ Πελοποννησιακού πολέμου, έκραγέντος τω 431 
π. Χ., οί Κεΐοι διετέλουν υπήκοοι και φόρου υποτελείς εις τους Αθη- 
ναίους. ΕΙς την κατά της Σικελίας έκστρατείαν, ερ^ΟΊ του φιλόδοξου 
Άλκιβιάδου (413 π. Χ.), ρητώς μνημονεύει ό Θουκυδίδης τους Κείους, 
συνεκστρατεύσαντας εις την μεμακρυσμένην έκείνην χώραν. 

§ 71. Δια τους ειρημένους λόγους ή ηγεμονία τών Αθηναίων 
κατέστη τοοούτον μισητή, δσον και ή τών βαρβάρων. Κατελύθη δ' έν 
ετει 40ό, καταστραφείσης ολοκλήρου της ναυτικής δυνάμεως αυτών 
έν Αίγός ποταμοΐς υπό του Αυσάνδρου. 

2) Ηγεμονία Σπαρτιατών (405-394 π. Χ.). 

§ 72. Ήττηθέντων τών Αθηναίων εις την έν Α?γός ποταμοΐς ναυ- 
μαχίαν, ή Σπάρτη ήρξε γης και θαλάσσης και ανέλαβε της Ελλάδος 
την ήγεμονίαν. Οί Σπαρτιάται ύπέσχοντο εις τους νησιώτας αύτονο- 
μίαν, έλευθερίαν, άπαλλαγήν φόρων, έάν εΐοήργ^οντο εϊς τήν συμμα- 
χίαν των. "Ολα ταύτα ήσαν υποσχέσεις και λόγοι κενοί, διότι δουλεία 
δεινότερα της τών Αθηναίων επεβλήθη υπό τών Σπαρτιατών. Άφη- 
ρέθη άπό τών νήσων και αυτή ή αστική ελευθερία, παρέδιδον αύτάς 
είς δεκαδαρχίας, δηλ. είς άνδρας προεο^ρευομενους άπό ενα άρμοστήν, 
τουτέστι στρατιωτικόν διοικητήν, τον οποίον ύπεστήριζε φρουρά. 
Λακεδαιμονίων εκ τών άγριωτέρων, θρασυτέρων και φιλονικοτέρων 
οπαδών του Λυσάνδρου. Έ θέλησις αυτών ήτο νόμος. Έ πρώτη φρον- 
τΐς ήτο να έκδικηθώσι τήν έναντίαν μερίδα. Οί πολίται ετρεμον ενώ- 
πιον ράβδου ή μανδύου Σπαρτιατικού. Αι άτομικαί βιαιοπραγίαι δεν 

1 θουκυδ. βιβλ. Ζ'. κεφ. 20. Άπό α'ήγεμον. Άθην. — της διαιρ. του ρωμαϊκού κράτους 49 

είχον δριον. Τπέβαλον τάς πόλεις εις δυσβάστακτα βάρη καΐ παρο- 
χήν κενών τριήρεων ι . 

§ 73. "Οτι και οί Κεΐοι υπήχθησαν εις των Λακεδαιμονίων τό 

γ,ράτος δεν υπάρχει αμφιβολία. Περί τούτοι ελλείψει ρητής μαρτυρίας 
εμμέσως μας πληροφορεί τό χωρίον του Δημοσθένους (XVIII, 96)* 
« Λακεδαιμονίων γης και θαλάσσης αρχόντων και τα κύκλω της Αττι- 
κής κατεχόντων άρμοσταΐς και φρουραΤς, Ευβοιαν . . . άλλας νήσους». 3) Δευτέρα ηγεμονία των Αθηναίων (394-336 π. Χ.). 

§ 74. Δια των ενεργειών του Κόνωνος, νικήσαντος τους Λακεδαιμο- 
νίους εν ετει 394 παρά την Κνίδον, του Χαβρίου, του Ίφικράτους καΐ 
του Τιμοθέου αί Αθήναι άνεβιβάσθασαν και πάλιν είς τό πρότερον 
αξίωμα. Αί Κυκλάδες δια την τραχύτητα της Σπαρτιατικής ηγεμονίας 
έπανήλθον υπό την διεύθυνσιν τής αρχαίας μητροπόλεως. Ή δευτέρα 
αΰτη ηγεμονία υπήρξε πολύ ήπιωτέρα τής πρώτης. Συνέδριον απάν- 
των των συμμάχων συνέστησαν εν Αθήναις, είς τό οποίον έκαστη 
πόλις μικρά ή μεγάλη δια του αντιπροσώπου της είχε μίαν ψήφον 
δλας τάς πόλεις έκήρυξαν αυτόνομους* μετέβαλον τό όνομα τοΰ φόρου, 
μισητού καταστάντος ένεκα τών πιέσεων καΐ καταθλίψεων τής πρώτης 
ηγεμονίας, όνομάσαντες αυτόν σύνταξιν εξέδωκαν έν ετει 378 ψήφι- 
σμα έπι όίργοντος Ναυσινίκου, καθ' δ πάσα πόλις σύμμαχος εμενεν 
αυτόνομος και ελευθέρα να πολιτεύηται, ως αύτη ήθελε, χωρίς ψρου- 
ράν ή άρχοντας ή φόρον, υποβαλλομένη μόνον είς τους δρονς, είς ους 
υπεβλήθησαν οί Χίο ι και άλλοι σύμμαχοι" διεκήρυξαν δτι ουδείς τών 
Αθηναίων έδύνατο ν' απόκτηση οίκίαν ή γαίας είς τάς χώρας τών 
συμμάχων άνέλαβον τήν διοίκησιν τοΰ ίεροΰ τοΰ Απόλλωνος έν Δήλω 
καΐ ί'δρυσαν έορταστικήν άμφικτυονίαν διωργάνωσαν τό ταμείον είς 
τράπεζαν δανειστικήν και έδάνειζον τά εισπραττόμενα χρήματα εις τε 
τά κοινά και είς ίδιώτας επί τόκω 10%, « τόκω έπί δεκάτω». 

§ 75. Έκ τών πόλεων τής Κέω πρώτη προσήλθεν είς τήν συμ- 
μαχίαν ή Ποιήεσσα, κατόπιν δε και αί λοιπαί. Οί Κεΐοι δεν ίπηρχουν 
πλέον είς τάς δαπανάς των και κατέφευγον είς δάνεια. Είς τους 
πίνακας τής δανειστικής τραπέζης σημειοΰνται δτι είχον δανεισθή 1 Άρποκρατ. έν λ. αρμοσταί και δεκαδαρχίαι. Ξενοφ. Έλλην. βιβλ. Γ', κεφά- 
λαιον 5, 12-15. Διοδ. Σικελ. βιβλ. ΙΔ', κεφ. 10 και 13. 

Ι. Ν. ΨΥΛΛΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 4 50 Ή αρχαία Κέως 

δραχμές 5,472,4 ! / 2 όβολ. Επίσης σημειοϋνται ώς μη καταβαλόντες 
τόν τόκον των τεσσάρο>ν ετών και καθυστεροΰντες 4,127 δραχμάς. 

§ 76. Του χρόνου παρερχομένου, οί Αθηναίοι λησμονοϋντες τάς 
επαγγελίας των Ιπανήρχοντο εις τδ πρώην σύστημα των καταπιέσεων 
και φορολογιών. Μέχρι τοΰ έτους 363 αί υπήκοοι νήσοι διετέλεσαν 
εν ειρήνη. Άπό τούδε μέχρι της πτώσεως του Αθηναϊκού γ,ράτους 
σειρά δεινοπαθημάτων ήγαγεν αύτάς εις μεγίστην κακοδαιμονίαν. Έν 
ετει 363 διέπλεε το Αιγαίον στόλος τών Θηβαίων υπό τόν Έπαμει- 
νώνδαν, πειρώμενον να λάβη την κατά θάλασσαν ήγεμονίαν και νά 
απόσπαση τους συμμάχους τών Αθηναίων και ύπισχνούμενον αύτο- 
νομίαν και έλευθερίαν ι . Το άκόλουθον έτος (362) άνεφάνη κατά 
θάλασσαν έτερος εχθρός, Αλέξανδρος ό τύραννος τών Φερών, ό 
δποΧος συμμαχήσας μετά τών Θηβαίων ώπλισε στόλον, εξέπεμψε 
ληστρίδας ναυς, έξηνδραπόδισε την Τηνον και πολλάς τών Κυκλάδων 
έδήωσε. Οί Αθηναίοι στρατεύσαντες κατ' αύτου κατενικήθησαν 2 . 
Διαρκοΰντος του συμμαχικού πολέμου, αί Κυκλάδες ώς σύμμαχοι τών 
' Αθηναίων υπέστησαν πολλάς δηώσεις και άρπαγας εκ μέρους τών 
Χίων, Τοδίων, Βυζαντίων και άλλων. Έν μέσω τοιούτων πολιτικών 
περιστάσεων και τοσούτων δεινών οί Αθηναίοι τάς τάσεις ή απόπει- 
ρας τών μικρών νήσων είς άποστασίαν κατέστελλον δι' αποστολής 
φρουρών και νησιάρχων, εις τους οποίους παρέδιδον την διοίκησιν 
τών νήσων. 

§ 77. Τοιούτον νησίαρχον είχον διορίσει κατά τά προηγούμενα 
του 349 ετη έν Κέω Άριστοφώντα τόν Άζιηνέα έκ γωρίου τινός και 
δήμου της Αττικής πλησίον τοΰ Σουνίου, Άζιηνία καλουμένου, φυλής 
της 'Ιππομεδοντίδος, άνδρα φαΰλον, ό δποϊος διά τά πολλά κακά, τά 
όποια διέπραξεν έν τη νήσω, κατηγορήθη 5πό του Υπερείδου επί 
παρανομία και διεκωμωδήθη υπό τών κωμικών 3 . Προ της αποστολής 
τοϋ νησιάρχου τούτου πρέπει νά τεθη ϊσως ή ύπό του Στράβωνος 
αναφερομένη πολιορκία τών Κείων υπό τών Αθηναίων, διότι 
κατ' έκείνην την έποχήν ανευρίσκει τις πλείστα αίτια προς άποστασίαν. 

Έκτος τών νησιάρχων και τών φρουρών προς διατήρησιν του 
χράτους έπανέλαβον και τάς κληρουχίας. 1 Παυσαν. βιβλ. θ', κεφ. 15, 6. 

2 Διοδωρ. βιβλ. Ιζ", κεφ. 95. Δημοσθ. προς Πολυκλ. περί τοΰ τριηραρχ. 4, 
περί του στεφ. της τριηρχ. 8. Πολυαιν. 6, 2. 

• 2χολ. είς Αίσχ. κατά Τιμάρχ. § 64. Ρπΐ£Πΐβηί. Οοτηΐοϊ σ. 755. ΒεοΗΙ&πΙζ 
σ. 221. 'Από α' ήγεμον. Άθην. — της διοαρ. του ρωμαϊκού κράτους 51 

§ 78. Έν μέσω τοιαύτης αθλίας πραγμάτων καταστάσεως έπεφάνη 
απειλών την αύτονομίαν πάσης της Ελλάδος Φίλιππος ό Μακεδών. 
Αί απαιτήσεις ηβξησαν. Ό Αισχίνης θεωρών την έκ τών Κυκλάδων 
εϊσπραξιν 60 ταλάντων ύπερβολικήν καλεϊ τους νησιώτας ταλαίπω- 
ρους. ΚαΙ ήσαν ταλαίπωροι και δυστυχείς, εάν τις άναλογισθη τα 
περικυκλουντα αυτούς κακά, τους νησιάρχους, τάς τροφοδοτήσεις τών 
φρουρών, τους χληρούγ^ους^ τάς άργυρολογίας τών Αθηναίων στρα- 
τηγών, τάς δηώσεις εκ μέρους τών άφισταμένων νησιωτών, τών 
πειρατών, τα δεινά, τα όποια έπεσώρευσεν ό στόλος του Φιλίππου, 
συλλαμβάνων δλα τα φορτηγά πλοία και κύριος της σιτοπομπείας 
γενόμενος υπό το πρόσχημα της καταδιώξεως τών πειρατών προσορ- 
μιζόμενος είς τάς νήσους και διαφθείρων και προτρέπω^ τους 
κατοίκους είς άποστασίαν 1 . 

4) Μακεδόνες (336-145 π. Χ.). 

§ 79. Μέχρι τούδε τρείς πόλεις ήμφισβήτουν την ήγεμονίαν της 
Ελλάδος. Άλλ' αί μεν θηβαι έβυθίσθησαν και πάλιν είς την άφά- 
νειαν μετά τον θάνατον του Έπαμεινώνδου. Ή Σπάρτη ήτο τεταπει- 
νωμένη. Αί δε 'Αθήναι μετά τά Θηβαϊκά αφιέρωσαν τά προς 
υπεράσπιση/ της πατρίδος χρήματα είς δημοσίους αγώνας και θέατρα. 
Τά δπλα τών Περσών δεν ήσαν επίφοβα. Τοιαύτη ήτο ή κατάστασις 
τών πραγμάτων, δτε λαός τις Ελληνικός προέκυπτεν άπό βορρά, 
προωρισμένος να μεταβάλη τάς τύχας του κόσμου και τά κυρίευση 
την Εύρώπην και 'Ασίαν. 

Ό Φίλιππος κατήγαγε νίκην έν Χαιρώνεια, δπου ετάφη ή 
Ελληνική ελευθερία έν ετει 338 π. Χ. (3 Αυγούστου). Αί Κυκλάδες 
έξηρτήθησαν ώς μικροί δορυφόροι άπό της Μακεδόνικης δυναστείας 
και εχε^ο^το άλληλοδιαδόχως ή λεία τούτου ή εκείνου τών διαδόχων 
ή τών αντιπάλων αυτών. Ό Φίλιππος δυνάμει τών συνθηκών άφήκεν 
αύτονομουμένας τάς υποταχθείσας πόλεις και τήν θαλασσοπλοΐ'αν 
έλευθέραν. 

§ 80. Πολύ ολίγον αί μικραι πόλεις ήδύναντο νά προσελκύσωσι 
τήν προαογτ}^ τοΰ διαδεχθέντος τόν Φίλιππον μεγαλεπήβολου βασιλέως 
καΐ νά σκεφθη περί αυτών. Ό Αλέξανδρος κηρύξας δτι άφίνει 1 Δημοσθ. κατά Φιλιπ. α' 50, 34. 52 Ή αρχαία Κέως 

ελευθέρας δλας τάς Έλληνικάς πόλεις έστράτευσεν επί την Ασίαν. 
Την κυβέρνησιν της Μακεδονίας και την έπαγρύπνησιν επί της 
Ελλάδος άφήκεν είς τον Αντίπατρον. Ούτος δ' έταξε κατά θάλασσαν 
τόν Πρωτέα τον ' Ανδρόνικου είς φυλακήν των νήσων. 

Μέμνων δ Τόδιος εν ετει 333, γενόμενος 6πό του Δαρείου στρα- 
τηγός αυτοκράτωρ των κατά γην και θάλασσαν δυνάμεων, έξεστρά- 
τευσεν επί κεφαλής μεγάλου στρατού. Διαβοηθείσης απανταχού των 
νήσων της εκστρατείας ταύτης του Μέμνονος καί του ναυτικού αύτοϋ 
πλησιάσαντος την Εύβοιαν « αί πλείους των Κυκλάδων διεπρε- 
αβεύο^το ι . Θανόντος του Μέμνονος, ή στρατηγία ανετέθη εις τόν 
Φαρνάβαζον τόν Άρταβάζου και μοίρα εκ 10 πλοίων επορεΌ^Ύ} είς 
τάς Κυκλάδας. Παραφυλάττων ό Πρωτεύς έκυρίευσεν οκτώ έκ των 
πλοίων τούτων και άπήλλαξε τάς Κυκλάδας. 

§ 81. Μετά τόν θάνατον του Μεγάλου Αλεξάνδρου (323 π. Χ.) 
αί Κυκλάδες μετεβιβάζοντο ε?ς την έξουσίαν των εν τη Ευρώπη 
διαδόχων αύτοϋ. Έν ετει 31 δ ό Αντίγονος κατέλαβε τάς Κυκλάδας. 
Ό αντίπαλος του Αντιγόνου Πτολεμαίος, θελήσας νά καταστρέψη το 
έν Ελλάδι γ,ράτος τοΟ Αντιγόνου, έκήρυξεν εαυτόν προστάτην της 
Ελληνικής ελευθερίας. Καταστραφείσης έν "Ιψω της Φρυγίας (301 
π. Χ.) της δυνάμεως του Αντιγόνου, μετά φόβου είδον οι κάτοικοι των 
Κυκλάδων τόν μέγαν στόλον Δημητρίου του ΠολιορκητοΟ παραπλέοντα 
τά παράλια αυτών και διευθυνόμενον είς την Άττικήν 2 . Έν ετει 287 
ό Λυσίμαχος, δ Σέλευκος και 6 Πτολεμαίος κατέβαλον τον Δημήτριον, 
αί δε νήσοι του Αιγαίου υπέκυψαν είς τόν ΑΣγυπτιακόν στόλον. Κατά 
τό έτος 266 δ υιός του Δημητρίου του ΠολιορκητοΟ καταστρέψας τόν 
στόλον Πτολεμαίου του Β' του Φιλαδέλφου κατέλαβε τάς νήσους. 
Επιγραφή ευρεθείσα έν Καρθαία μαρτυρεί την έξουσίαν Πτολεμαίου 
τοϋ Β'. Αναφέρεται δε καί τις τεταγμένος ενταύθα υπό τόν βασιλέα 
Πτολεμαΐον Φιλόθεος Αντιφάνους Αλιεύς, δ όποιος πλειστάκις 
παρεγένετο εϊς την πόλιν των Καρθαιέων έπί τήν κομιδήν των χρη- 
μάτων, ίσως δέ ελάμβανε καί φόρους 3 . Έξ επιγραφών επίσης γίνεται 
γνωστόν δτι ή Κέως ειχεν εισέλθει είς τήν συμμαχίαν των Αιτωλών, 
οίτινες ειχον εξαπλώσει τήν έπικράτειάν των μέχρι του Αιγαίου, διότι 
οι Κεΐοι ί^εωρου^το Αιτωλοί καί συνεβάλλοντο κυρίως μετά των Ναυ- 1 Διοδ. βιβλ. ΙΖ', κεφ. 29,3. 

* Πλουταρχ. Δημητρ. κεφ. Λ', 5. 

3 Οοιρ. Ιπδοπρί. 2356. Άπό α'ήγεμον. Άθην. — της διαιρ. του ρωμαϊκού κράτους 53 

πακτίων 1 . Τόν ΠτολεμαΤον Β' διεδέχθη Πτολεμαίος δ Γ' ο Ευεργέτης, 

δτε το κράτος περιελάμβανε και τάς Κυκλάδας. Αντίγονος δ Γονατάς 
καταστρέψας περί τήν Κω τον Αίγυπτιακόν στόλον έγένετο κύριος 
των νήσων. Έν ετει 244 Πτολεμαίος ο Ευεργέτης νικήσας τόν 
Αντίγονο ν ε ν τη περί τήν "Ανδρο ν ναυμαχία κατέλαβε τάς Κυκλάδας, 
αί'τινες έμειναν υπό τήν έξουσίαν των βασιλέων της Αιγύπτου μέχρι 
του 203 — 202. 

§ 82. Άπό του 202 αί Κυκλάδες καΐ ή περί αύτάς θάλασσα 
έγένετο το θέατρον αιματηρότατων πολέμων μεταξύ των κατεχόντων 
αύτάς Πτολεμαίων, των Μακεδόνων, των Τοδίων. Οι τελευταίοι 
μάλιστα έπετέθησαν κατά της Κέω, ελαβον δλας τάς νήσους του 
Αρχιπελάγους εις τήν συμμαχίαν των 2 εξαιρέσει της "Ανδρου, 
Πάρου και Κύθνου, κατεχομένων τότε υπό φρουρά Μακεδόνικων. 
"Ηρχισαν δέ και οι Τωμαίοι ν' άναμιγνύωνται είς τα της Ελλάδος, 
έωσοΰ έπί τέλους κατά το 145 π. Χ. μετά τήν άλωσιν και καταστροφήν 
της Κορίνθου ε^ενοντο κύριοι αυτής. 

5) Τωμαίοι (145 π. Χ.). 

§ 83. Έπι των ^ωμαϊκών χρόνων ή Κέως Ιμενεν ηνωμένη μετά 
των Αθηνών, έφ' δσον αύται διετέλουν εύνοούμεναι υπό των Τωμαίων 
αυτοκρατόρων. 

Μέγα γεγονός, τό όποιοι συνετάραξε τάς Κυκλάδας και έκλόνησε 
το Τωμαϊκόν κράτος είναι ό Μιθραδατικός πόλεμος (87 — 84 π. Χ.). 
Μιθραδάτης ό Εύπάτωρ, δ τοΰ Πόντου βασιλεύς, παρίσταται ως 
εκδικητής της εθνικής ανεξαρτησίας της Ελλάδος και ως ό φοβερώ- 
τερος εχθρός της Τώμης. Μετά στόλου και στρατού έπεμψε τόν 
άριστον των στρατηγόν αύτοΰ 'Αρχέλαον είς τήν Ελλάδα. Πρώτοι οί 
Αθηναίοι δια μυσαρού τίνος σοφιστοΰ, 'Αριστίωνος ή 'Αθηνίωνος 
καλουμένου, μανιωδεστάτου έπειτα τυράννου άναδειχθέντος, συνεμά- 
χησαν μετ' αυτού καΐ αί πλεΐσται τών Κυκλάδων εδόθησαν διά τούτο 
είς τάς Αθήνας. Αυσσώδεις υπήρξαν οί κατά τοϋ Μιθραδάτου πόλεμοι 
τών Τωμαίων. Αί Κυκλάδες έν μέσω τών αντιμαχομένων μερών 
εύρισκόμεναι ήναγκάζοντο νά τάσσωνται πότε μετά του ενός και πότε 
μετά του έτερου. Εύνόητον είναι δτι υπέστησαν μεγάλα δεινά. Έ 1 Οοι-ρ. ΙηδοπρΙ. 2350. 

2 Τ. Αιβ. βιβλ. 31, κεφ. 14, 15. 54 Ή αρχαία Κέως 

Δήλος αυτή, ήτις μετά τήν καταστροφήν της Κορίνθου έγένετο τό 
χίντρον του εμπορίου, 6 λιμήν αυτής έκηρύχθη ελεύθερος, έμποροι 
πλείστοι εκεί συνέρρευσαν, ή των δούλων αγοραπωλησία προτ^Ύ] 
επί τοαουζον, ώστε « μυριάδας άνδραπόδων αυθημερόν και δέξασθαι 
και άποπέμψαι», παροιμιώδες δέ είχε καταντήσει τό περί αυτής 
λεγόμενον «έμπορε, κατάπλευσον, έξελοϋ, πάντα πέπραται » , ή 
Δήλος αύτη δέν διέφυγε τήν άμείλικτον έκδίκησιν του Μιθραδάτου. 
Ή πόλις κατεσκάφη εκ θεμελίων, οί κάτοικοι εσφάγησαν, ό ναός του 
Απόλλωνος ό άπ' αιώνων υπό του πρώτου βασιλέως τών Αθηνών 
εγερθείς, ό περικαλλέστατος ναός τής γής, ό τοοοϋτον υμνηθείς, 
κατεστράφη, τό δέ άγαλμα του θεού ερρίψ^Ύ] είς τήν θάλασσαν. 
Έκτοτε ή Δήλος μένει έρημος ! 

§ 84. Μόλις ησύχασαν αί Κυκλάδες εκ τών πολέμων τούτων καΐ 
ήδυνήθησαν έπί χρόνον τινά νά έπιδοθώσιν ελευθέρως ε?ς ειρηνικά 
έργα και είς τό έμπόριον υπό τήν προστασίαν τών Τωμαίων, ήρχισεν 
ό Πειρατικός πόλεμος εν Ιτεί 78 π. Χ. Περί το 67©^ έτος κατώρθωσεν 
ό Πομπήιος νά δαμάση τους πειρατάς και ν' άναπνεύσωσιν αί νήσοι. 
Άλλα πάλιν ή ειρήνη εν τψ Αίγαίω δεν διήρκεσε πολύ. Έν αρχή 
του 49 π. Χ. εξερράχ-η 6 μεταξύ Καίσαρος και Πομπήιου περί τής 
αρχής του κόσμου άγων. Οί νησιώται έκηρύχθησαν υπέρ του Πομ- 
πηίου, δστις μεταβαίνων είς Άσίαν έπεσκέφθη τήν Κέω. Ό Καίσαρ 
ένίκησε τον Πομπήϊον περί τά Φάρσαλα (48 π. Χ.) και έπανήγαγε 
σύμπασαν τήν Ελλάδα υπό τήν δικτατορίαν αύτου. Δέν έμνησικάκησεν 
δμως κατά τών νησιωτών, τουναντίον διελθών δια τών Κυκλάδων έδειξε 
προς αυτούς μεγάλην εύνοιαν. Τιμητικαί έπιγραφαί τών Καρθαιέων 
και Ίουλιητών θεόν και σωτήρα τής οικουμένης και εύεργέτην τής 
πόλεως άνακηρύττουσιν. (Έπί λευκών τετραγώνων μαρμάρων τάς 
έπιγραφάς ταύτας εϊδομεν κειμένας παρά τον αίγιαλόν τής Καρθαίας 
ήμιχώστους έν τη άμμω, μαρτυρούσας τήν προς τον Καίσαρα ύπερ- 
βάλλουσαν κολακείαν). Έπιγραφαί επίσης ευρέθησαν έν Ίουλίδι προς 
τιμήν του Πομπηίου ως ευεργέτου και αΐάττιρος, τής Λιβίας, γυναικός 
του Όκταβιανου, τής Σαβίνης, γυναικός του Αδριανού, και άλλων 
αυτοκρατόρων και ή Ιτι κολακευτικωτέρα «Ό δήμος Ίουλιητών θεα 
'Ρώμη σωτείρα». 

§ 85. Μετά τήν δολοφονίαν του Καίσαρος (44 π. Χ.) ό τους δολο- 
φόνους αύτοΰ Βρουτον και Κάσσιον καταβαλών Αντώνιος (42 π. Χ.) 
έδωρήσατο τήν Κέω μετ' άλλων νήσων είς τους Αθηναίους θέλων νά 
δείξη τήν προς αυτούς εύνοιαν. « Άθηναίοις δ' είς αυτόν έλθοΟσι . . . Άπό α' ήγεμον. Άθην. — της διαιρ. του ρωμαϊκοί) κράτους 55 

Ιδωκε . . . και Κέω. . .» '. Είς τήν κτήσιν των Αθηναίων φαίνεται 
δτι όπήρχεν ακόμη ή Κέως και είς τους χρόνους του Αδριανού και 
τοΰ Άντωνίνου, θανόντος το 161 μ. Χ. και διαδεξαμένου αυτόν τοΰ 
φιλοσόφου Μάρκου Αυρηλίου, θετοΰ υίοΰ του. 

§ 86. Ή διοίκησις επί Τωμαίων εμενεν ελευθέρα. Ή βουλή και 
ό δήμος είχον τήν όπερτάτην έξουσίαν. Οι θεσμοί διεφυλάχθησαν, 
άλλ' ως σκιαί, διότι οί οίρχοντες κατέστησαν απλοί φορολόγοι καΐ 
έγγυηταί και πληρωταί των καθυστερουμένων, 56Γνί γοϊ ριιβίίοαε. 
Πόσον παρείχε φόρον ή Κέως δεν γνωρίζομεν. Οί παρεχόμενοι είς 
τους Τωμαίους φόροι ήσαν κεφαλικοί (ίχίβιιΐιπη οαρίίίδ) βασιζόμε- 
νοι επί τοΰ τιμήματος• έγγειος (ΐπβιιΐαιη 3θΗ), ποικίλλων μεταξύ 
της πέμπτης και τής δεκάτης των προϊόντων της γής* τέλη (ροΓΐο 
Π3.) και έκτακτοι επιτάξεις, αίτινες τυχαΐαι ή μόνιμοι άπέβαινον και 
αί δύο ανεξάντλητοι πηγαί πορισμού είς τους διοικουντας. Κατά τον 
γεωγράφον Στράβωνα ή Γύαρος (Γιοΰρα), είς τήν οποίαν άκων προσ- 
ωρμίσθη τρικυμίας ένεκα, υπό αλιέων τινών κατοικουμένη μόνον* 
έπλήρωνε φόρον έτήσιον δραχμάς 150. Άναχωρών εκείθεν ό Στρά- 
βων παρέλαβεν είς το ιζλόϊον πρεσβευτήν, άποστελλόμενον προς τον 
εν Κορίνθω Αύγουστον Καίσαρα, δπως μεσιτεύση και μετρίαση τον 
φόρον μόνον είς 50 δραχμάς, τάς οποίας ευχαρίστως ήδύναντο νά πλη- 
ρώνωσιν. Έάν τά έρημα Γιοΰρα έπλήρωνον 150 δραχμάς, δεν δυνά- 
μεθα νά πιστεύσωμεν δτι ή Κέως, ήτις επί Ρωμαίων δέν φαίνεται 
στερούμενη σπουδαιότητας και πολύ πιθανόν δτι ένεκα τής θέσεως 
της ήτο τόπος συγκεντρώσεως πλοίων και εμπορευμάτων, δέν υπε- 
βάλλετο είς σημαντικήν φορολογίαν. Άππιαν. Τωμ. έμφ. βιβλ. Ε', κεφ. 7. ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ (Γ 

ΘΕΟΙ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΤΩΝ ΚΕΙΩΝ 

α ') Θεοί. 

§ 87. Ειχον οί ΚεΤοι και έλάτρευον τους αυτούς θεούς, τους 
οποίους και οί λοιποί "Ελληνες. Προσωποποιήσαντες οΰτοι καΐ έμψυ- 
χώσαντες άπασαν τήν φύσιν και υψώσαντες τον όίν^ρωπον εις το 
Σδεώδες, το εγώ των εις τον ούρανόν, έπλασαν αύτοι δια της φαντα- 
σίας τους θεούς κατ' ε?κόνα και δμοίωσιν εαυτών και άπέδωκαν 
αύτοίς άρετάς και κλίσεις καΐ πάθη και μίση ανθρώπινα. Περιορί- 
σαντες τό γ,ράτος εκάστου θεοΟ εις ώρισμένον στοιχείο ν εζων έν μέσω 
λάου θεών. Πληρώσαντες ούτω τό σύμπαν θείου πνεύματος και μερί- 
σαντες τάς θείας δυνάμεις δέν ήδυνήθησαν να εννοήσωσι ταύτας 
χωριστά άπό τα πράγματα και να ένώσωσιν εις μίαν δύναμιν άρχι- 
κήν, δημιουργικήν, α'ωνίαν πηγήν πάσης ζωής και πάσης δυνάμεως 
εν τη φύσει. Ή δημώδης πίστις έξελάμβανε παν φυσικδν φαινόμενον 
ως έργον χωριστού τίνος, προσωπικώς εννοουμένου υ^λοτερου δντος. 
Οί εναντίον της δημώδους ταύτης πίστεως ύψωθέντες εις τήν σύλλη- 
ψιν της ιδέας ενός θεοΰ, κυβερνώντος τό σύμπαν και πανταχού παρόν- 
τος, οίοι ό Πρόδικος και ό Σωκράτης, κατεδικάσθησαν εις τον δια 
κώνειου θάνατον. 

§ 88. 'Ως απανταχού έκαστη θεότης είχε τον ευνοουμενον λαόν 
της, οϋτω και ό λαός της Κέω είχε τους εύνοουντας αυτόν θεούς και 
έτίμα αυτούς περισσότερον τών άλλων και έθεώρει αυτούς πολιού- 
χους, προστάτας. Τοιούτος θεός εθεωρείτο υπό τών Κείων ό Άρισταΐος, 
δστις ώμοιώθη με τον Δία υπό τό δνομα Ζευς Άρισταΐος και του 
οποίου ή λατρεία ήτο ηνωμένη με τήν άρχαίαν λατρείαν του Φοίβου 
Απόλλωνος ούτως, ώστε και τά επίθετα τού Άρισταίου παρά τοΤς 
ποιηταΐς είναι συχνά αυτά ταΟτα τοϋ' Απόλλωνος, οίον βαθυχαίτης, 
έκατηβόλος, κλυτότοξος. 

1. Ζευς. 

§ 89. Πρώτοι κάτοικοι έν Κέω ήσαν οί Πελασγοί και πρώτη πρ&- 
ξις λατρείας, τήν οποίαν γνωρίζομεν έν αύτη, είναι ή τού Άρισταίου 
έπί της γ,ορυφγις του ψηλότερου όρους, διότι παρά τοΤς ΠελασγοΤς Θεοί, πολιτεία, ηθη, έθιμα και νόμιμα των Κείων 57 

οί όψηλοι τόποι, οά νεφελώδεις κορυφαΐ των ορίων έχρησίμευον ώς 
ναοί, δπό της φύσεως αυτής έγερθέντες, ώς βωμός είς τον Δία, εις τον 
οποίον ήτο καθιερωμένη ή δρυς, της οποίας οί εδώδιμοι καρποί, αί 
βάλανοι, άπετέλουν την άρχαιοτάτην των ανθρώπων τροφην. "Οθεν 
ή λατρεία του Διός έν Κέω μετηνέχθη εκ της Αρκαδίας, δπου ή 
πελασγική αυτής λατρεία ήτο αρχαιότατη. 'Ως ένηργεΐτο ή λατρεία 
του Διός έν Κέω δεν ήτο γενική καΐ υπέρτατη, δέν άπηυθύνετο προς 
αυτόν ώς προς πατέρα ανδρών τε θεών τε, άλλ' ώς πράξις άγνισμου, 
ώς απλή πράξις θυσίας, αποβλέπουσα εις τήν πράϋνσιν τοΰ Σειρίου, 
απευθυνόμενη προς μίαν τών ιδιοτήτων αύτοΰ ώς νεφεληγερέτου ή 
ίκμαίου καΐ συνδεόμενη μετά τών μετεωρολογικών παρατηρήσεων, 
τών γενομένων ανά πάν εαρ κατά τήν έπιτολήν του Σειρίου αστέ- 
ρος, δτε προε^ίνι^αχον τήν κράσιν του ένιαυτοΰ και τών ωρών του 
έτους. Ναός του Διός έν Κέω ούτε εις τους μεταγενεστέρους χρόνους 
δεν αναφέρεται. 

5. Νύμφαι. Κνπάριΰοος. 

§ 90. Αρχαιότατη επίσης είναι ή λατρεία τών Νυμφών έν Κέα, ε2ς 
τάς οποίας ή τοπική θρησκεία ιδιαιτέραν απέδιδε λατρείαν. Μνεία 
Σδίως γίνεται τών Βρισών είς τον μυθον του Άρισταίου καΐ τών 
Κορησσίων, ώς ούσών εγχωρίων ι . 

«Ιηδαΐα ΟοΓνχϋδ φΐοηάαπι ο^εβειτίηια ηγπιρ1ιίδ 
Οίη^ίΐιαΓ Αο§όο ηοππηε Οεα ιηαπ 2 », 

ήτοι υπάρχει νήσος τις πολύ συχναζομένη υπό τών Κωρυκίων ή 
Κορησσίων Νυμφών, το Αιγαίον πέλαγος τήν περικυκλώνει και 
ονομάζεται Κέως. 

Νυμφαΐον έν τη νήσω δέν υπήρχε καθιερωμένον. Έάν ύπήρχεν, 
Τσως ό Ηρακλείδης ή 6 Στράβων θά έποιουντο αύτου μνείαν. Έν τη 
πόλει Κορησσία έκαλοΰντο δια του ονόματος Κορήσσιαί τίνες τών 
Νυμφών, τών λατρευομένων γενικώς είς τήν νήσον. Τά περίχωρα της 
Καρθαίας είχον επίσης τάς Νύμφας των. 

« Ναπίφΐε δαοθΓ Νγιηρίιίδ Ο&ΓίΙιαβΕ ίεηεηίίβιΐδ αιτνα 3 ». 

Ήν γαρ ιερά (ή έλαφος) ταΐς Νύμφαις, ταίς τά πέριξ της Καρ- 
θαίας οίκούσαις. 

1 Έρακλ. Ποντ. Κείων πολιτ. θ'. 

2 Όβιξ. Ήρωΐδ. Κ' 221. 

8 Όβιδ. Μεταμορφ. βιβλ. Γ, στ. 109. 58 Ή αρχαία Κ έως ' 

§ 91. Μετά των Νυμφών της Καρθαίας σχετίζεται πως και ό 
ιθαγενής μύθος περί του Κυπαρίσσου ένεκα της εν τη πόλει ταύτη 
ζώσης έλάφου, της λίαν προσφιλούς εις αύτάς. Ό Όβίδιος διηγήθη 
με πολλήν χάριν τα περί της δυστυχίας του Κυπαρίσσου και της 
μεταμορφώσεως αύτου. «Εις τους αγρούς της Καρθαίας, λέγει, εζη 
μεγαλοπρεπής και προσφιλής εις τάς εκεί Νύμφας ελαφος. Τα πλατέα 
και κλαδωτά αυτής κέρατα έπεσκίαζον πολύ το μέτωπόν της και 
έλαμπον έπί των ν,ροτάγω^ της, διότι ήσαν χρυσά. Περιδέραιον έκ 
λίθων πολυτελών έκρέματο περί τον λεπτοφυά τράχηλόν της. Αστε- 
ροειδής σφαίρα εξ αργύρου δια λεπτών ιμάντων δεδεμένη έκινεΤτο επί 
της κεφαλής της. Δύο μαργαριτάρια έκ στιλπνότατου ορειχάλκου 
ισομεγέθη έκυμάτιζον είς τα ώτά της. Ελευθέρα παντός φόβου και 
της εμφύτου αύτη δειλίας εισήρχετο εις τάς οικίας τών ανθρώπων και 
παρείχε τον τράχηλόν της εις τάς θωπείας χειρός αγνώστου. Κανείς 
δεν ήγάπησε τόσον το -ήμεροι τούτο ζωον, δσον δ ωραιότερος τών 
κατοίκων της Κέω, ό Κυπάρισσος, δστις το ώδήγει εις βοσκήν πάν- 
τοτε νέαν, είς πηγάς διαυγείς. Ότέ μεν ένέπλεκεν εις τά κέρατα της 
τά ποικιλώτερα άνθη, ότέ δε επί τής ράχεώς της καθήμενος ήγάπα 
να τήν διευθύνη έδώ και εκεί δι' ηνίων πορφυροχρόων. θερμότης 
πνιγηρά έπεκράτει ήμέραν τινά περί τήν μεσημβρίαν ή δ' ελαφος 
κεκμηκυΐα άνεπαύετο έξηπλωμένη επί τής χλόης, υπό τήν σκιάν τών 
δένδρων, άναπνέουσα εύφρόσυνον Ιρόαο^. Ό νέος Κυπάρισσος έξ 
απροσεξίας έκτύπησε διά του όί-κοντίοΌ του το φίλτατον ζωον, το 
όποιον παρευθύς έκ του σκληρού τραύματος εκπνέει. "Ενεκα τής 
μεγάλης του λύπης θέλει ν' άποθάνη και αυτός. Μάτην ό Φοίβος 
Απόλλων έζήτει νά τον παρηγόρηση. Απαρηγόρητος κλαίει, στενάζει 
και εύχεται είς τους θεούς έξ υπέρτατης εύνοιας νά δώσωσιν αύτφ 
λύπην και πένθος αίώνιον. Ένω δ' έκ τής υπερβολής τής λύπης και 
τών άφθονων δακρύων έτήκετο, το σώμα του ήρχισε νά πρασινίζη, οί 
βόστρυχοι, οί κυματίζοντες περί τόν άλαβάστρινον λαιμόν του, μετε- 
βλήθησαν είς φύλλωμα σκληρόν και άνωρθωμένον, κάλυψαν τήν λεπτήν 
και προς τους ουρανούς ύψουμένην γ,ορΌψτ^ του δένδρου, είς το όποιον 
μετεβλήθη ό Κυπάρισσος. Τήν μεταβολήν ταύτην ίδών ό Απόλλων 
έστέναξε και είπε : « Το άντικείμενον του αίωνίου πένθους μου θα 
είσαι σύ, Κυπάρισσε, συνδεδεμένον προς τάς θλίψεις τών θνητών, ώς 
<3Ό\ΐΌΌ\ον του πένθους αυτών» ι . 1 Όβιδ. Μβταμορφ. βιβλ. Ι', στ. 110-142. Θεοί, πολιτεία, ηθη, έθιμα και νόμιμα των Κείων 59 3. Απόλλων. 

§ 92. Ή λατρεία τοϋ Απόλλωνος, του μεγάλου τούτου θεοΟ των 
Κυκλάδων, άπαντα είς δλας τάς πόλεις της νήσου, καΐ είς δλας 
υπάρχον ναοί προς τιμήν αύτοΰ. Έν Καρθαία ό ΒΓοηάδΐθά άνευρε 
τό κυριώτερον αύτου ιερόν, τα μάρμαρα του οποίου ήσαν κεκαλυμμένα 
από ψηφίσματα του λαοΰ ,,..^ 

καΐ συνθήκας, αί'τινες άπέ- 
βλεπον ου μόνον τους Καρ- 
θαιεΐς, άλλ' επίσης δλους 
τους κατοίκους της Κέω. 
Έν τω ναω του Απόλλωνος 
έν Καρθαία ε^ίνοντο και οι 
χοροί και έψάλλοντο αί ωδαί, 
τάς οποίας 6 Σιμωνίδης 
και ό Πίνδαρος εποίουν. Έν 
Κορησσία επίσης ύπήρχεν 
ό ναός του Σμινθίου Άπόλ. 
λωνος. Οι ΚεΤοι έτίμων τον 
Σμίνθιον Απόλλωνα, καθώς 
και τον Διόνυσον, ως δια- 
φθείροντα τους ποντικούς, 
τους λυμαινομένους τους 
καρπούς των αμπέλων των, 
καλουμένους δε υπό των 
Κρητών σμίνθους. Τους θε- 
ούς τούτους άναπαριστώσιν 
ε?ς τα αγάλματα πατουντας 
ποντικόν. Έτελεΐτο δε και 
έν Τόδω εορτή του Απόλ- 
λωνος τούτου, Σμίνθια καλούμενη, εξ ου είκάζουσιν δτι ή λατρεία 
αΰτη μετέβη έκ Κρήτης είς Τόδον και εκ Τόδου είς Κέω. Άλλ' 
ήμεΐς γνωρίζομεν δτι ή κτίσις της Κορησσίας υπό των Κρητών είναι 
αρχαιότατη. 

4. "Αρτεμις. 

§ 93. Αδελφή του 'Απόλλωνος, γεννηθεΐσα και αϋτη συγχρόνως 

έν Δήλω, μετέχει της φύσεως τοΰ άδελφοΟ, τοϋ οποίου υπό πολλάς 
Αγαλμα της Φεας Νεμέσεως εύρεΰ-έν παρά τον ναόν 
τοϋ ΣμινΌΊου Απόλλωνος. 60 Ή αρχαία Κέοης 

επόψεις είναι ή γυναικεία μορφή. Σχετίζεται και αύτη μετά του ουρα- 
νίου φωτός, ως θεότης σεληνιακή, Φοίβη λάμπουσα, τήν οποίαν δ 
Βακχυλίδης προσαγορεύει λέγων, 

δαδοφόρον νυκτός 
μεγαλοκόλπον θνγατερ. 

Εΐκών σεληνιακών άκτίνων, παρθένος αγνή, θεότης της αγροτικής 
φύσεως αρέσκεται να τρέχη άνά τα δάση και τα όρη. "Εχουσα 
ευγενή καΐ σοβαράν καλλονήν, ανάστημα υψηλόν και βάδισμα άγέρω- 
χον επισκιάζει τάς συνοδούς αύτη Νύμφας. Έτιμάτο εν Κέω, ως έν 
Δήλω και έν γένει εις δλας τάς Κυκλάδας, μετά τοΰ θείου άδελφοΰ 
της. Πολύς υπήρχεν ό ζήλος των Κείων δια τήν λατρείαν των διδύ- 
μων θεοτήτων τής Δήλου. Ό Πίνδαρος ε?ς τήν πρώτην μυθικήν φδήν 
τήν Δήλον του Απόλλωνος (Απολλωνίας) ικετεύει να τον συγχώρηση, 
διότι τελειώνει πρώτον το ποίημα διά τον συμπατριώτην του εκ Θηβών 
^ρόοΌτον, πριν ή δυνηθή να προοφίρ^ τον ύμνον του Απόλλωνος, 
ζητηθέντα παρά των Κείων. 

Εϊξον, ώπολλωνιάς, άμφοτεράν 

τοι χαρίτων ανν θεοΊς ζεύξω τέλος . . . 

Άρτεμίσιον ή ναός τής Αρτέμιδος υπήρχεν έν Καρθαία και έν 
Ίουλίδι. 

5. Άδηνα. 

§ 94. Ή λατρεία τής Νεδουσίας Αθηνάς έν Κέω έπι ενός μόνου 
γΐύρίου τοΰ Στράβωνος στηρίζεται. 

6. Δήμητρα. 

Ή Δήμητρα έλατρεύετο επίσης έν Κέω και είχεν ίερείας, ως 
οηλουται έκ τής επομένης επιγραφής, ήτις ευρέθη εις θέσιν Φούσκα 
έντετειχισμένη ε?ς τον ναόν του "Αγίου Δημητρίου* 

« Φιλετώ Λεξικλέονς θνγάτηρ 
Ιέρεια γενομένη Δήμητρι άνέθηκεν ». 

7. Βάκχος. 

§ 95. Ή λατρεία του Βάκχου και αί άγόμεναι προς τιμήν αύτοΟ 
έορται έν τή νήσω εξάγονται έκ πολλών νομισμάτων, έκ των εύρεθε ί- 
σων έν Καρθαία επιγραφών καΐ έκ του παρ* Άθηναίω άπαντώντος θεοί, πολιτεία, ?]θη, έθιμα και νόμιμα των Κείων 61 

αστείου ανεκδότου του Σιμωνίδου ι . « Γριφώδη δ' εστί και Σιμωνίδη 
ταύτα πεποιημένα, ώς φησι Χαμαιλέων ό Ήρακλεώτης εν τφ περί 
Σιμωνίδου. 

Μιξονόμον τε πατήρ και σχέτλιος ιχϋνς 
πλησίον ήρείσαντο καρήατα' παΐδα δε νυκτός 
δεξάμενοι βλεφάροισι Διωνύοοιο άνακτος 
βονφόνον ουκ έθέλονοι τιθηνεΐσθαι θεράποντα». 

Έκ των δύο εξηγήσεων, αί'τινες εδόθησαν περί του αινίγματος 
του Σιμωνίδου, ή μία προέκυπτεν έκ περιστάσεων τίνων της ίορτΫις 
του Βάκχου, ήτις ώφειλε να έορτασθή εις την Ίουλίδα. Είναι δέ ή 
έξης* «Ο'ι δε φασιν εν Ίουλίδι τον τφ Διονύσω θυόμενον βοϋν υπό 
τίνος των νεανίσκων παίεσθαι πελέκει* πλησίον δε της εορτής οϋσης 
είς χαλκεΐον δοθήναι τον πέλεκυν. Τον ουν Σιμωνίδην έτι νέον δντα 
βαδίσαι προς τον χαλκέα κομιούμενον αυτόν. Ίδόντα δέ και τόν τεχνί- 
την κοιμώμενον και τόν άσκόν και τόν καρκίνον εική κείμενον και 
έπαλλήλως έχοντα τα έμπροσθεν, ούτως έλθόντα ειπείν προς τους 
συνήθεις το προειρημένον πρόβλημα. Τόν μεν γαρ του ερίγου πάτερα. 
τόν άσκόν είναι, σχέτλιον δέ ίχθύν τόν καρκίνον, νυκτός δέ παΐδα τόν 
υπνον, ^ΟΌψόνον δέ και Διονύσου θεράποντα τόν πέλεκυν » 2 . "Ωστε την 
ήμέραν της εορτής του Βάκχου βους έπρεπε να θυσιασθή και ό νόμος 
άπήτει νεανίσκος να κτυπήση αυτόν δια πελέκεως. 

8> Κτήσυλλα Αφροδίτη. 

§ 96. Έ ιστορία της Κτησύλλης, θυγατρός τοΰ Άλκιδάμαντος εξ 
Ίουλίδος, ήτις υπήρξε δυστυχής δια τόν έρωτα και άπεθεώθη μετά 
τόν θάνατον της, έδωκεν άφορμήν είς τήν λατρείαν ταύτης και τήν 
ί'δρυσιν ναού υπό το επώνυμο ν Αφροδίτης Κτησνλλης. Το τμήμα των 
μεταμορφώσεων τοΰ ^Αντωνίνου Λιβεράλη περιέχει τήν περί Κτησύλ- 
λης άφήγησιν έχει δέ οϋτω: 

« Ιστορεί Νίκανδρος έτεροιουμένων γ'. Κτήσυλλα έγένετο Κεία το 
γένος εξ Ίουλίδος Άλκιδάμαντος θυγάτηρ. Ταύτην ίδών 'Ερμοχάρης 
Αθηναίος χορεύουσαν Πυθίοις παρά τόν βωμόν του ' Απόλλωνος έν 
Καρθαία έπεθύμησεν αυτής* και έπιγράψας μήλον έρριψεν έν τω ναφ 
τής Αρτέμιδος, ή δέ άνείλετο και άνέγνω. Έγέγραπτο δέ δρ^ος κατά 
τής Αρτέμιδος, ή μήν γαμηθήσεσθαι Έρμοχάρη Άθηναίω. Ή μέν 1 Άθην. Δειπνοσοφ. βιβλ. Γ, κεφ. 84. 
' Άθ. αύτ. 62 Ή αρχαία Κέως 

ούν Κτήσυλλα απέρριψε τό μήλον αΐδεσθεΐσα και χαλεπώς ήνεγκεν, 
ώσπερ δτε Κυδίππην Άκόντιος έξηπάτησεν. Έρμοχάρει δ' αΐτησαμένω 
κατήνεσε τον γάμον ό πατήρ 6 της Κτησύλλης και ώμοσε τον Άπόλ- 
λωνα της δάφνης άψάμενος. Έπεί δε διήλθεν δ των Πυθίων χρόνος, 
Άλκιδάμας έπιλαθόμενος τόν δρν,ον, δν ώμοσεν, έτέρω συνωκιζε την 
θυγατέρα. Και ή παις εθυεν έν τφ της Αρτέμιδος ίερψ' χαλεπώς δε 
φέρων Έρμοχάρ-ης επί τφ τούτου διαμαρτείν, εΐσέδραμεν εις το Αρτε- 
μίσιο ν και ή παΐς αυτόν ΐδοϋσα κατά θείον ήράσθη' καΐ συνθεμένη 
δια της τρογου, διαλαθουσα τόν πατέρα, νύχιον άπέπλευσεν ε?ς τάς 
Αθήνας και γάμος έπράχθη τψ Έρμοχάρει. Τεκουσα δε ή Κτήσυλλα 
και χαλεπώς εκ του τόκου διατεθεΐσα έτελεύτησε κατά δαίμονα, δτι ό 
πατήρ αυτής έψεύσατο τόν δργ,ον. Και το μεν σώμα κομίσαντες εφερον, 
δπως κηδεύσωσιν εκ δε της στρωμνής πελειάς έξέπτη και τό σώμα 
της Κτησύλλης αφανές έγένετο. Χρωμένω δ' Έρμοχάρει ό θεός άνεΐ- 
πεν ίδρύσασθαι ίερόν παρά τοίς Ίουλιήταις, έπώνυμον Αφροδίτης 
Κτησύλλης• έχρησε δε και τοΐς Κείοις. Οί δε θύουσιν άχρι νυν Ίου- 
λιήται μεν Αφροδίτη, Κτήσυλλαν όνομάζοντες, οί δε άλλοι Κτήσυλ- 
λαν Έκαέργην » 1 . 

Έπιγραφαί. 

Ό Δήμος τών Καρθαιέων ναόν ΆγροοΊτ^ 2 . 

θεοκλύδης Άρισταίχμου Αφροδίτη άνέθηκεν άρξας. 

Ό δήμος ό Καρθαιέων έν τω ναω Άφροδίτην άνέστησεν 3 . 

9. Ακόντιο ς καϊ Κυδίππη. 

§ 97. «Υπάρχει νήσος τις πολύ συχναζομένη υπό τών Κωρυκίων 
ή Κορησσίων Νυμφών τό Αιγαίον πέλαγος τήν περικυκλώνει. Όνο- 
μάζεται Κέως. Αϋτη είναι ή πατρίς μου* και έάν είς ε^οξον όνομα 
άποβλέπης, μάθε δτι ουδείς θέλει μοί αποδώσει τήν μομφήν δτι κατά- 
γομαι εξ αφανών και άσημων προγόνων εχω πλούτη και ήθη 
άμεμπτα. Τοιούτους λόγους απευθύνει ό Άκόντιος προς τήν Κυδίπ- 
πην» 4 . Περιττόν δμως νομίζομεν να προσθέσωμεν πλειότερα περί του 
ερωτικού τούτου συμβεβηκότος, διότι ό περί αύτοΰ μύθος δεν είναι ή 
αντιγραφή του μύθου του Έρμοχάρους και τής Κτησύλλης. 1 Άντωνιν. Λιβ. α'. 

5 Ραγκαβή Αηΐΐςιιίίέδ Ηέΐΐέηίηυβδ. 

3 Ευρέθη είς τήν αύλήν του αγίου 2υμεώνος. 

4 'Οβιδ. Ήρωΐδ. Γ, 128. θεοί, πολιτεία, ήθη, έθιμα και νόμιμα τών Κείων 63 

10. Σάραπις. 

§ 98. Ό Σάραπις ήτο θεότης αιγυπτιακή πανάρχαια, έξελληνι- 
σθεΐσα. θεός των ψυχών εισήχθη είς Άλεξάνδρε<αν υπό Πτολεμαίου 
του Α' και έπειτα είς Ελλάδα και Τώμην. Έξ επιγραφής, ευρεθείσης 
εν τφ ήρειπωμένψ ναφ τής αγίας Ματρώνης, δηλοϋται δτι έν Κέω 
υπήρχε ναός του Σαράπιδος και θίασος τής λατρείας αύτου και εορτή 
καΐ πανήγυρις έτελεΐτο, καλούμενη Ειαίδια. Έν τή φαιδρά ταύτη και 
χαρμοσύνω ίορτ^ τήν νύκτα έκαίοντο πυρά πλείστα προς φωτισμόν 
του μέρους, ένθα ήτο ό ναός, και δια τήν άγοράν τών ξύλων ή τήν 
ξνλωνίαν 1 , Έπαμείνων ό Σωμένου δώσας το άργύριον έπηνέθη παρά 
τών θιασωτών. 

"Επιγραφή. 

Έδοξεν τοΤς Σαραπιασταΐς. Επειδή Έπαμείνων Σωμένου άνήρ 
καλός κάγαθός ων διατελεί περί τόν θίασον και φιλότιμος• χρείας δέ 
γενομένης αργυρίου είς ξυλωνίαν τφ θιάσω προσήνεγκεν όίτοχον. 
"Οπως ούν εχωμεν και είς το λοιπόν άνδράσι φιλοτίμοις χρήσθαι, 
δεδόχθαι τοις ΣαραπιασταΙς έπαινέσαι Έπαμείνωνα Σωμένου αρετής 
ένεκεν και φιλοτιμίας, ην έχων διατελεί περί τόν θίασον, και στεφα- 
νώσαι θαλλοΰ στεφάνω και άνακηρύξαι τόν στέφανον τοίς (Ε)ισιδιο. 

Τά πυρά ταύτα ετι και νΰν ποιουσιν οι Κεΐοι είς πάσας τάς ίορτάς 
και φαιδράς πανηγύρεις καΐ χαίρουσιν έπ' αύτοις εύθύμως διερχό- 
μενοι τήν έσπέραν περισυλλέγοντες τήν καύσιμον υλην εκ του προ- 
χείρου καΐ ουχί εκ ξυλωνίας. 

Πυρά άνάπτουσιν έπι τών δωμάτων και τήν νύκτα τής λαμπροφό- 
ρου Αναστάσεως ά'μα τω «Χριστός ανέστη», άλλ' ομοιότητα τίνα 
προς τήν εορτών τών Είσιδίων έχουσι τά πυρά, τά άναπτόμενα κατά 
τήν έσπέραν τής 23 ^Ιοό^Ιοό οιά τήν ίορν)]^ του αγίου Ιωάννου του 
Κληδόνου, τά όποια όνομάζουσι Χλαμπονρας, υπεράνω τών οποίων 
περνώντες τρις έκφωνοΰσι «περνώ τους ψύλλους μου κι' άφίνω τους 
κοριούς μου», τήν δέ πρω'ίαν συλλέγουσι τήν στάκτην, τήν οποίαν 
σκορπίζουσιν επάνω είς τάς συκας, Γνα μή ψωριώσιν. 1 Ή λέξις ξυλωνία δεν υπήρχεν είς τά Ελληνικά λεξικά" εισήχθη είς αυτά 
από της δημοσιεύσεως τής επιγραφής ταύτης. Έφημ. αρχ. 2629. 64 Ή αρχαία Κέως 

11. "Ηρα, Εστία, Ερμης, Ηρακλής, "Ηφαιστος, 
Αίολος, Ασκληπιός. 

§ 99. Κα! των θεοτήτων τούτων ίερά Όπηργον. Εις τάς έπιγραφάς 
της Επιδαύρου αναγράφονται τα ονόματα των ίαθέντων και ΐαθεισών 
υπό του Ασκληπιού, ως και τα ε'ίδη των ασθενειών. Μεταξύ των 
αναγραφομένων είναι και το όνομα Κείας γυναικός, Ανδρομέδας 
καλούμενης, ήτις προσήλθεν εις τον ναόν του Ασκληπιού και έπεκα- 
λέσθη τήν βοήθειαν αύτοΰ στείρα ούσα, δπως απόκτηση τέκνον. 
Κοιμηθείσα εν τω ναψ είδε καθ' ύπνον δράκοντα έπι της γαστρός 
αυτής έλθόντα. Μετά ταύτα έγέννησε πέντε τέκνα. 

Επιγραφή. 

Ανδρομέδα εκ Κέου : Αυτή περί παίδων έγκαθεύδουσα ένύπνιον 
είδε* έδόκει οι εν τω ύπνω δράκων έπί της γαστρός έλθεΐν, και εκ 
τούτου παΐδές 61 εγένοντο πέντε ι . 

12. Κέως. 

§ 100. Έάν ό εκ Ναυπάκτου ήρως Κέως, εκ του όποιου εδόθη 
τό ιστορικόν όνομα της νήσου, έλαβε θείας τιμάς, άγνοουμεν. 

Ήμέραι έόρτιαι. 

§ 101. Έμέραι έόρτιαι εν Κέω φέρονται αί έξης: 
Πύθια. Έν Καρθαία πανηγυριζόμενα μετά θυσιών και πομπών 
και -^ορων και εστιάσεων εορταστικών. 

θεοξένια. Έν Καρθαία επίσης έορταζόμενα φαίνεται ότι ήσαν 
προς τιμήν του Απόλλωνος. Λεπτομέρειας άγνοουμεν. 
Διονύσια. Αναφέρονται εϊς πολλάς έπιγραφάς. 
Ασκληπιεία. Έν Καρθαία. 
Εΐσίδια. Προς τιμήν του Σαράπιος. 
Άπατούρια. 

Ανθεστήρια. Διονυσιακή ίορτη και αυτή. 
Διός ακμαίου. Περί ταύτης έγένετο λόγος έν τοις έμπροσθεν. 1 Π. Καββαδία Ρβιπίΐβδ ά'ΕρίάαιίΓε, σ. 91, 116. θεοί, πολιτεία, ήθη, έθιμα και νόμιμα των Κείων 65 

§ 102. Διά τάς θυσίας καΐ τους αγώνας και τα δείπνα κατά τάς 
ίορτάς πρόβονλοι. ήσαν τεταγμένοι «δοκιμάζειν τα ίερεΐα και άφί- 
στασθαι τα κρέα και των ιερών προΐστασθαι». Αγώνων είδη ήσαν 
ανδρών μεν ακοντισμός, τοξική, καταπαλταφεσία, παίδων δε τοξική 
και ακοντισμός, λαμπάς τών νεωτέρων. Παίδες νικηταΐ καΐ £αψωδοΙ 
κρεών μερίδα έλάμβανον. "Απας ό λαός συνέρρεεν εις τάς πανηγύρεις 
έκείνας και τους αγώνας και ελάμβανε μίρος είς δλα, δσα προσεφέ- 
ροντο ως εϊς πομπή ν Πάγκειον. «Έστιάν δε τους τε πολίτας και οΟς 
ή πόλις κέκληκε, και τους μετοίκους και τους απελεύθερους». Τά 
ποσά τών άναλωμάτων προς ταύτα, θυσίας, δείπνα, πομπάς, αγώνας, 
βραβεία, αναντιρρήτως ήσαν μεγάλα, άλλα πόσα δεν δυνάμεθα νά 
ήξεύρωμεν. 

β') Πολιτεία. 

§ 103. Περί πολιτείας τών Κείων εγραψεν ό έξοχώτερος τών 
αρχαίων σοφών, ό Αριστοτέλης, άλλα δυστυχώς τό πολύτιμον εκείνο 
βιβλίον άπωλέσθη. Τό περισωθέν τεμάχιον του μαθητού του Αριστο- 
τέλους, Ήρακλείδου του Ποντικού, πολυτιμότατον άλλως τε, Κείων 
πολιτεία έπιγραφόμενον, έλαχίστας παρέχει ειδήσεις. Έκ διεσπαρμέ- 
νων χωρίων άλλων συγγραφέων, εξ επιγραφών και έκ του αξιόλογου 
συγγράμματος του "Αλεξάνδρου Ρπάίΐ*:, εκδοθέντος τό 1892 καΐ «Όε 
06Ϊ Ιϊΐ5ΐιΐ3.6 Γεβιΐδ » έπιγραφομένου, συνεπληρώσαμεν τά ελλείποντα 
κατά τό δυνατόν. 

§ 104. Τρείς τύπους πολιτεύματος παρατηρουμεν έν Κέω* τό 
μοναρχικόν, τό δλιγαρχικόν καΐ τό δημοκρατικόν. 

Κατά τήν μυθικήν περίοο^ον οί αρχηγοί τών διαφόρων φύλων, τών 
άποτελεσάντων τόν πληθυσμόν της νήσου, οί ίδρυταί τών πόλεων 
διηύθυνον πάσας τάς λειτουργίας, δσας άπήτει ή νεοσυστάσα κοινωνία. 
Οί αρχηγοί ούτοι ήσαν υπέρτεροι όλων τών άλλων κατά τε τήν 
σωματικήν (5ώμην και τήν διανοητικήν δύναμιν από θεών μάλιστα 
τινές εξ αυτών καταγόμενοι. Τό προς αυτούς σέβας καΐ ή υπακοή τοΟ 
λάου ήσαν απεριόριστα. Σύστημα κυβερνητικόν δεν όπήρχεν. Ή βού- 
λησις του αρχηγού ήτο νόμος. £ Η αρχηγία μετέβαινεν εϊς τους απογό- 
νους. Ό αρχηγός ούτος, μονάρχης ή κυρίαρχος, έκαλεΐτο και βασιλεύς. 
Οί παλαιοί βασιλείς τών χρόνων εκείνων ουδαμώς δύνανται νά παρα- 
βληθώσι προς τους σημερινούς. Εκείνοι δέν είχον ή τό όνομα μόνον 
καί τινας έξαιρετικάς τιμάς και χορηγίας, πρωτοκαθεδρίαν είς τάς 
συνελεύσεις, στρατηγίαν, δικάζειν έίς τά κριτήρια, και ίεροπραγειν 

Ι. Ν. ΨΥΛΑΑ — ΙΐΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ Κ.ΕΑΣ 5 66 Ή αρχαία Κέως 

είς τάς δημοσία γενόμενα; θυσίας. Δέν διέφεραν των άλλων ούτε 
κατά την Ινδυμασίαν ούτε κατά την λοιπήν δίαιταν και ήσχολοϋντο 
είς πολλά και χρήσιμα δημόσια έργα. Πρώτος των αρχηγών τούτων, 
γνωστός ήδη είς ημάς, μονάρχης ή βασιλεύς ήτο ό Άρισταίος. Κατά 
τά Όμηρικά επη περί τους Τρωικούς χρόνους έβασίλευε τών πόλεων 
της Κέω Κτήσιος ό Όρμενίδης. 

§ 105. Άπό της εποχής τών ηρωικών χρόνων και εφεξής μέχρι τών 
Μηδικών πολέμων, διάστημα χρονικόν εκ τών σκοτεινότερων, ή πολι- 
τική κατάστασις δεν παρέμεινεν ή άύτή, άλλ' επί μάλλον και μάλλον 
είς όλιγαρχίαν ή άριστοκρατίαν μετετρέπετο. Τπό θρησκευτικήν και 
πολιτικήν εποψιν ύπήγετο είς τήν όμοσπονδίαν ή άμφικτυονίαν, 
γ,εντρον τής όποιας ήτο ή ίερά Δήλος, ως συμπολιτεία και ουχί 
έκαστη πόλις χωριστά. Ει και εκάστη πολις έκυβερνάτο εσωτερικώς 
(δΐιΐ ΐιιπδ) δι' ιδίων νόμων, δι' ιδίων και ανεξαρτήτων άπ' αλλήλων 
άρχων, δεσμός τις δμως κοινός συνήπτε τάς πόλεις εις ένιαίαν παρά- 
στασιν και ένέργειαν και διεύθυνσιν τών εξωτερικών υποθέσεων. 01 
Έρετριεΐς π. χ. τών Κείων έπήρχον και ουχί ταύτης ή εκείνης τής 
πόλεως χωριστά* το έν Δήλω έστιατόριον τών Κείων ήτο* έν Αρτε- 
μισία) και Σαλαμινι οι Κέϊοι πολεμοϋσιν έπί του Δελφικού τρίποδος 
διά τής λέξεως Κεΐοι αναγράφονται* πάντα ταύτα συμπολιτείαν 
δηλουσιν, ήτις και είς τους μετά ταύτα χρόνους έπί τής δημοκρατίας 
φαίνεται εξακολουθούσα και υφισταμένη. 

§ 106. Άπό τής εποχής, καθ' ήν αί Αθήναι άνίδρυσαν τήν δημο- 
κρατίαν, φαίνεται δτι και αί πόλεις τής Κέω μιμηθεΐσαι τό παράδει- 
γμα εκείνων έδημοκρατήθησαν. 

Ό λαός διηρεΤτο είς πολίτας, μετοίκους ή πάροικους και είς 
δούλους. Οι πολΐται πάλιν είς φυλάς και οϊγ,ους. « Είναι δέ αυτόν 
πολίτην τής πόλεως τής Καρθαιέων και τους έκγόνους αύτου μετέ- 
χοντας πάντων, ών και οί άλλοι πολΐται, και φυλής, ής άν βούλωνται, 
και οίκον», νά έκλέξη δηλ. ό ίδιος τήν φυλήν και τόν οϊ-κον, είς 
τόν οποίον θέλει νά έγγραφη. Ό οϊγ,ος δθεν ήτο μίρος τής φυλής, 
και πολλοί οίκοι άπετέλουν τήν φυλήν. Όνόματα οίκων κατά τάς 
έπιγραφάς είσι. Λεώδαι, Τλιχίδαι, θυσσίδαι, Κορήσσιοι, Άνταλκίδαι. 
Επιγραφή τις επιτύμβιος φέρει τάς λέξεις «Διονύσιος Διονυσίου 
Τλιχίδης». Έκ τοϋ Κορησσίων νόμου «έστιάν δέ τους τε πολίτας και 
ούς ή πόλις κέκληκε και τους μετοίκους και τους απελεύθερους δσοι 
τά τέλη φέρουσιν είς Κορησσίαν» γίνεται ή διάκρισις τών μετοίκων 
και τών απελεύθερων. θεοί, πολιτεία, ήθη, έθιμα και νόμιμα των Κείων 67 

§ 107. Έκαστη των τεσσάρων πόλεων είχεν Σδίαν βουλή ν και 

έδίας αρχάς. «Κα! πολιτεύεσθαι Κείους κατά πόλεις κατά τους δρκους 
και τάς συνθήκας»* αί λέξεις αύται δηλοϋσιν δτι των πραγμάτων ή 
τάξις δέν παρέμεινεν ή αυτή. Έκ δε του «πολιτείαν έν Κέω και γης 
και οΣκίας εγκτησιν και των άλλων αυτούς πάντων, ώνπερ και Κεΐοι 
μετέχουσι» εξάγεται δτι κοινή τις πολιτεία υπήρχε ν έν Κεφ. θραύσμα 
συνθήκης συνωμολογημένης μεταξύ των πολιτών της Κέω και των της 
έν Εύβοια Ιστιαίας, δυναμένης ν' άναχθή είς τον Γ' ή Β' αιώνα π. Χ., 
δι* ης συνθήκης οί Κεΐοι και οί Ίστιαιείς δίδουσιν άλλήλοις την 
ίσοπολιτείαν μετά πλήρους ελευθερίας έν τω ίμπορίψ και συμμετοχής 
έν τω έργω της εκάστοτε βουλής, μαρτυρεί δτι οί Κεΐοι άπετέλουν 
μίαν και μόνην συμπολιτείαν. Ούχ ήττον, επειδή έκαστη τών τεσσά- 
ρων πόλεων άπετέλει ίδιον γ,ρχτος αύτόνομον, διεπόμενον υπό δήμου 
και βουλής ιδιαιτέρας, καίτοι επί μικρας νήσου, δέν φαίνονται πάντοτε 
όμόφρονες. Ύπάρχουσι συνθήκαι μεταξύ Αθηνών και Ίουλίδος, έν αίς 
δέν συμπεριλαμβάνεται ή Καρθαία. Πολλάκις εκάστη πόλις χωριστά 
διά συνθηκών μετά ξένων πολιτειών συνεβάλλετο. "Αλλοτε πάλιν αί 
τέσσαρες πόλεις ώς μία επικράτεια εις συμμαχίαν προσχωροΰσι και 
βραδύτερον ώς φίλοι και σύμμαχοι τής Αιτωλικής ομοσπονδίας. 

Ή συνέλευσις του λάου εκκλησία έκαλεΐτο. «Έδοξε τη βουλ^ 
και τη εκκλησία». Ή βουλή έκ τού δλου δήμου απορρέουσα ήτο 
στοιχεΐον δημοκρατικόν. Πρώτον ερ^ον του λάου ήτο νά έκλέξη τας 
αρχάς ή τους άρχοντας. 

"Αρχοντες. 

§ 108. Έκ τών επιγραφών μανθάνομεν ουχί τον τρόπον τής εκλο- 
γής τών αρχόντων, αλλ* δτι αί άρχαιρεσίαι ϊ^ίνοντο κατ' έτος και 
δτι ουδείς ήδύνατο νά έκλεχθή βουλευτής ή άρχων προ του 30 έτους 
τής ηλικίας συμπεπληρωμένου. Σύν τη άναλήψει τής αρχής οί 
άρχοντες τών Κείων, ώς έκ θραύσματος τίνος 6ργ.ου Ίουλιητών 
εμφαίνεται, ώμνυον ώς έξης. 

«τους αίρεθέντας . . . δμόσαι δέ έν Πυθίω . . . άρξω 
τήν αρχήν ήν ηρημαι . . . ώς αν δύναμαι άριστα και κάλλιστα 
. . . νή Δία, Άπόλλω, Άθηναίην . . . ». Τήν πρώτη ν θέσιν 
μεταξύ τών άρχων κατεΐχεν 6 άρχων. Ό άρχων εκείνος τής πολι- 
τείας ήτο «επώνυμος», διότι το δνομα αύτοΰ εις τά ψηφίσματα τύπου 
απαράβατου προηγείτο, και είς τους πίνακας τών ταμιών μετεχειρίζετο 
είς δώρον οίονδήποτε, ίνα όρίζη τον χρόνον, ώς « έπί άρχοντος 68 Ή αρχαία Κέως 

Άλεξιτέλους Άριστοπείθης Έρασικλέους χορηγήσας παισίν είς Δήλον 
στεφανωθείς υπό τοϋ δήμου χρυσψ στεφάνω άνέθηκε τόν στέφανον 
Άπόλλωνι δραχμάς εκατόν». Περί της εξουσίας του άρχοντος ουδέν 
έκ των επιγραφών δυνάμεθα να έξαγάγωμεν ή δτι ετησίως καθιστά- 
μενος ήγεμονίαν δικαστηρίου είχεν εν πάσαις ταΐς όποθέσεσι καΐ 
μέρος έίς την διοίκησιν των ναών. Όνόματα αρχόντων ολίγα περιεσώ- 
θησαν. 

Καρθαιέων άρχοντες. 

θεοκύδης Άρισταίχμου, Παντάγαθος, Κτησιμένης, θεοκύδης, 

Φίλων, Καλλιμένης, Κάλιππος, Σώκριτος, Δεινοκλής, Κτησίας Νίκη- 
ράτοκ>, Άλεξιτέλης. 

Ίονλιητών άρχοντες. 

θεοφανίδης, Διοκύδης. 

Το έτος, καθ' δ υπήρξαν άρχοντες, δέν δύναται νά προσδιορισθώ . 
Ή χρονολογία των Κείων είναι είς ημάς άγνωστος. Περί των Κείων 
έλέγετο ή παροιμία « εν Κέω τις ήμερα ; » ή « σεαυτψ νουμηνίαν 
κηρύσσεις ». Εικάζεται έκ τούτων δτι δέν υπήρχε παρ' αύτοις σταθερά 
χρονολογία ι . Όνόματα μηνών δύο είσι γνωστά μέχρι τοΟδε. Βακχιών 
και Έρμαιων. Ό Βακχιών αναφέρεται εϊς ψήφισμα Ποιηεσσίων ό δέ 
Έρμαιων εν τη επιγραφή, ήτις παρέχει άτέλειαν τοις Άθηναίοις ύπό 
τών Ίουλιητών άπό του μηνός του Έρμαιώνος άρχομένην. Ό Βακχιών 
μην αντιστοιχεί προς τόν Άνθεστηριώνα τών Αθηναίων. Οί μήνες 
τών Αθηναίων ήρχιζον άπό τήν θερινήν τροπών μέ τόν μήνα Έκα- 
τομβαιώνα, δστις συνέπιπτε μέ μέρος του ^Ιουλίου, ή άρχαιότερον 
ήρχιζον άπό τήν χειμερινήν τροπών μέ τόν μήνα Γαμηλιώνα. Ό 
Γαμήλιων επιπτεν εις μέρος του καθ' ημάς Δεκεμβρίου καΐ μέρος τοΟ 
Ιανουαρίου, λεύτερος μήν τών Αθηναίων ήτο δ Ανθεστηρίων, προς 
τόν οποίον αντιστοιχεί ό τών Κείων Βακχιών, δστις περιελάμβανεν 
επομένως μέρος του καθ' ημάς Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. 

Στρατηγοί. 

§ 109. Τών στρατιωτικών πραγμάτων προΐσταντο οί στρατηγοί, 
ως δηλουται εκ τίνος επιγραφής τών Κορησσίων, έχούσης ούτω* « μη 1 Άθην. 3. 117. -Παροιμιογραφ. Α. σ. 409.— Ήσυχ. έν λέξει. Παροιμία έπί 
τών ουκ εύγνώστων' ουδείς γαρ οίδεν έν Κέω τίς ήμερα, δτ'. ούχ έστασιν αϊ ήμερα-., άλλ' ως Εκαστοι θέλουσιν άγουσιν Θεοί, πολιτεία, ήθη, έθιμα και νόμιμα των Κείων 69 

έξειναι• δε άποδόσθαι τά άθλα & άν λάβη (ώς εις τους αγώνας), τους 
δε στρατηγούς εν τη έξοπλισία έξετάζειν». Άλλα ταύτα ελάχιστα 
περί των στρατηγών δύνανται. Κατά την αυτήν επιγραφήν πρόβονλοι 
έκελεύοντο « τα δπλα παρασκευάζειν και παραδιδόναι τοις έφισταμέ- 
νοις». ΟΙ στρατηγοί έφίσταντο εις τους αγώνας και τά Ιερά. ΕΙχον 
τήν μεγαλυτέραν αύθεντίαν εις τάς έξωτερικάς υποθέσεις « τους 
στρατηγούς τών Ίουλιητών τους έπιδημουντας Άθήνησι». — « συνεισ- 
πραττόντων δε αύτοΐς και οι στρατηγοί οι Ίουλιητών Έχέτιμος και 
Νικόλεως και Σάτυρος και Γλαυκών και Ηρακλείδης». — «άνα- 
γράψαι τους στρατηγούς τών Ίουλιητών, ους ε'ίρηται εν τψ ψηφίσματι 
συνεισπράττειν τά χρήματα, εν στήλη λίθινη και στήσαι έν τφ ίερψ 
τού Απόλλωνος του Πυθίου ». — «άναγράψαι δε αυτών τά ονόματα 
αύτίκα μάλα εναντίον του δήμου τφ γραμματεΐ τους στρατηγούς τους 
Ίουλιητών, τους έπιδημουντας Άθήνησι. Έάν δέ τίνες τών άναγρα- 
φέντ&ν άμφισβητώσι μη είναι τούτων τών ανδρών, έξεΐναι αύτοΐς 
έγγυητάς κατασυήσασι προς τους στρατηγούς τους Ίουλιητών τριάκοντα 
ήμερων δίκας ύποσχεΐν». 

Ίουλιητών στρατηγοί. 

Έχέτιμος, Νικόλεως, Σάτυρος. Γλαυκών, Ηρακλείδης. 
Καρθαιέων στρατηγοί. 

*Αργε6ουλος, Έρατοκλής, Καλλισθένης, Σωκράτης, Άριστων, 
Νικίας, . . . ξένης, Πολύστρατος, Άριστοπείθης, θεοκλής, Εύκτήμων, 
Φερεκλής, Θεόδωρος, Έτέαρχος, Χάρης, Φιλοκλής, Καλλίστρατος. 

Έν Καρθαία ανά τρεις πάντοτε αριθμούνται οι στρατηγοί, οίτινες 
στέφανον τω θεώ άναθέτουσι* «παρά στρατηγών Φερεκλείους, Θεο- 
δώρου, ( Ετεάργρυ τον στέφανον » . 

Γυμνασίαρχος. 

§ 110. Περί τούτου υπάρχει επιγραφή Κορησσίων, δι' ης δήλο ν 
γίνεται δτι έξελέγετο όμοΰ με τάς άλλας αρχάς ουχί νεώτερος τών 
τριάκοντα ετών δτι ούτος έποίει λαμπάδα τών νεωτέρων είς τήν εορ- 
τήν, ήτοι ώφειλε νά προγυμνάση τους είς τον αγώνα τούτον, δστις 
εκαλεΐτο λαμπάς, παρασκευαζόμενους νέους* δτι έπεμελεΐτο τά κατά 
το γυμνάσιον και τήν άσκησιν εις τά δπλα, ήτις έγίνετο τρις του 
μηνός και δτι ήτο κύριος νά Ιπιβάλη πρόστιμον μέχρι δραχμής εις 
πάντα νεώτερον, δστις δέν παρευρέθη είς το γυμνάσιον, ένψ ήδύνατο. 70 Ή αρχαία Κέως 

« ΑίρεΤσθαι δέ καΐ γυμνασίαρχον άμα ταΐς άλλαις άρχαΐς μή νεώτε- 

ρον τριάκοντα ετών τούτον δέ ποιεΐν λαμπάδα των νεωτέρων τή 
ίορτη, και τάλλα έπιμελεΐσθαι τα κατά το γυμνάσιον, και Ιξάγειν εΕς 
μελέτην ακοντισμού και τοξικής και καταπαλταφεσίας τρις του μηνός, 
δς δ' αν μή παρή των νεωτέρων δυνατός ών, κύριος έστω αυτόν 
ζημιουν μέχρι δραχμής». "Ωστε τρία δπλων είδη διακρίνονται, άκόν- 
τιον, τόξον, καταπέλτης, και εις ταύτα έγυμνάζοντο οι νέοι. 

Αστυνόμοι, προοτάται. 

§ 111. Ούτοι ήσαν έπιμεληταί του εμπορίου. Εις τήν έξαγωγήν 
τής μίλτου «τήν δε ενδειξιν είναι προς τους αστυνόμους, τους δε 
αστυνόμους δούναι... ήμερων εις το δικαστήριον»* καί* «τήν δε 
ενδειξιν είναι Άθήνησι μεν προς τους ένδεκα, εν Ίουλίδι δέ εισαγω- 
γείς είναι τους προστάτας». 

Κρηνών έπιμεληταί εν Καρθαία. 

Άπηγορευμένον ήτο να λούηταί τις ή να πλύνη είς τάς κρήνας. 
Προς τούτο ήτο διωρισμένος επιμελητής, έ όποιος είχε τήν έξουσίαν 
να έπιβάλη πρόστιμον εϊς τον αίτιον μέχρι δραχμών δέκα, τους δέ 
συλλαμβανομένους έπί τόπου οίκέτας να τιμωρή δια ραβδισμών. «Έπι- 
μελεΐσθαι τών κρηνών ως αν μήτε λόωνται μήτε πλύνωσιν έν ταίς 
κρήναις, ών το ύδωρ είσιν είς το ιερόν τής Δήμητρος. Έάν δέ τις 
ή λόη ή πλύνη τι έν ταΐς κρήναις, κύριος έστω ό επιμελητής τόν μέν 
αίτιον ζημιουν άχρι δέκα δραχμών, τους δέ έπί τόπου καταληπτούς 
οίκέτας πληγαΐς κολάζειν». 

Βουλή και δήμος, πρυτανεΐον, πρυτάνεις, 
πρόβουλοι, βουλευταί. 

§ 112. Τό βουλευτήριον έκαλείτο πρυτανεΐον. Τους προέδρους 
οί μέν Ίουλιήται έκάλουν πρυτάνεις, οί δέ Κορήσσιοι προοΌύλονς' 
ούτοι διώκουν τά τής βουλής. "Εργα δέ τής βουλής ήσαν τό προδον- 
λεύειν καί εκτελεΐν τά εντεταλμένα αυτή. Ουδέν προβούλευμα ΐσχυεν, 
άν μή ένεκρίνετο υπό του δήμου πρότεροι καί γίνη ψήφισμα. Προσ- 
τεθειμένοι είς τους βουλευτάς ήσαν ό γραμματεύς τής βουλής, ό 
ταμίας καί ό κήρυξ. Έν τφ πρυτανείω συνειστιώντο ού μόνον αί πρυ- Θεοί, πολιτεία, ηθη, έθιμα και νόμιμα των Κείων 71 

τάνεις, οΓτινες έκεΐ καθ' ήμέραν συνεδρίαζον, άλλα καΐ άλλοι ξένοι 
καΐ πολίται, εύεργετήσαντες τήν πόλιν, λόγω τιμής έκαλοϋντο. « Καλέ- 
σαι δε και επί ξενία είς το πρυτανεΤον τους Αθηναίους ες αϋριον». 
Ό τύπος των ψηφισμάτων ήτο « εδοξε τη βουλή και τω δήμω » — 
ή «ό δείνα είπεν εδοξε τη βουλή και τψ δήμω». Δύο δπάρχουσιν 
Ίουλιητών έπιγραφαί, έξ ών δυνάμεθα να συμπεράνωμεν δτι ενίοτε 
τό δνομα του άρχοντος ετίθετο ότέ μεν απλώς, ότέ δε είς εν μετά 
της εννοίας και του απαράβατου τύπου του νόμου. « Έπι άρχοντος 
Άλεξιτέλους » — « Έπι άρχοντος Διοκύδους » . 

Ό δήμος. 

§ 113. Ή κύρωσις ή άκύρωσις των νόμων έν τη δυνάμει του λάου 

ήτο. Ου μόνον αί εσωτερικά! υποθέσεις, άλλα και πάσαι αί έξωτερι- 
καί, εΕρήνη, πόλεμος, συνθήκαι, εϊς τήν κρίσιν και έξουσίαν του λαοΟ 
ήσαν. Ό λαός άπέστελλε τους πρεσβευτάς καΐ ξένων πρέσβεων 
ήκροάτο και συνδίκους έπι τάς δίκας άπέστελλεν. Εις των Καρθαιέων 
τάς έπιγραφάς μνημονεύονται οι σύνδικοι, οι άποσταλέντες επί τάς 
δίκας. Ό λαός και βραβεία και τιμάς είς άνδρας εύεργετήσαντας τόν 
δήμον διά ψηφισμάτων απένειμε. 

Ψήφισμα. 

«Άνήρ Κύθνιος αγαθός διατελεί περί τήν πόλιν των Ίουλιητών 
είναι αυτόν πολίτην και εύεργέτην Ίουλιητών, μετέχοντα πάντων, 
ώνπερ και οι άλλοι πολίται* άναγράψαι δε αύτψ τήν πολιτείαν έν 
στήλη λιθίνη και στήσαι έν τω ίερω του Απόλλωνος του Πυθίου* τό 
δέ άνάλωμα δούναι τόν ταμίαν » . 

Τό ψήφισμα τούτο μαρτυρεί προσέτι και τάς άγαθάς σχέσεις προς 
τάς γείτονας νήσους. Λόγω φιλίας και συμμαχίας ό δήμος των Κείων 
καΐ άλλους δήμους έστεφάνου, ως μαρτυρεί ή έξης επιγραφή* 
« Ό δήμος τών Ίουλιητών 
τόν δήμον τών Αθηναίων 
στέφανο! » . 

Πρόξενοι. Προξενικοί κατάλογοι. 

§ 114. Ό σκοπός τών προξενικών καταλόγων ' ήτο νάπαράσχη ε£ς 
τους πολίτας, οΓτινες άνεχώρουν, τήν εύκολίαν νά μάθωσι τίνες ήσαν 1 Ι,&ΙνοΙιεΓ 1. Ι, ρ. 587. 72 Ή αρχαία Κέως 

οί πρόξενοι των Κείων είς έκάστην πόλιν, είς ήν ήθελον μεταβή, 
παρά των οποίων έδύναντο να ζητήσωσι προστασίαν κα! υποστήριξιν. 
"Αλλοι κατάλογο: έχαράσσοντο και ετοπο^ετουντο είς εμφανή μέρη δια 
να χρησιμεύσωσιν εις τους ξένους τους ερχόμενους εϊς τάς πόλεις των 
Κείων, δπως μάθωσι το δνομα του προξένου των. "Ωστε όπηρχον δύο 
κατάλογοι. Ποικίλα προνόμια και τίμα! ήσαν μετά της προξενιάς ηνω- 
μένα. Αι τίμα! πασαι αναφέρονται εις επιγραφήν των Καρθαιέων. 

Επιγραφή. 

«Έπαινέσαι μέν, στεφανώσαι δε καΐ χρυσώ στεφάνω και άναγο- 
ρευσαι τον στέφανον Διονυσίοις τω άγώνι. Είναι δε αυτούς και 
προξένους της πόλεως της Καρθαιέων και τους έκγόνους αυτών, και 
γης εγκτησιν και οικίας είναι και αύτοΐς πάντα δεδόσθαι δσα περ είς 
τους άλλους προξένους και είσπλουν και εκπλουν άσυλεί και άσπονδε! 
έν ειρήνη κα! έν πολέμω, κα! πρόαοοΌν προς την βουλήν κα! τόν 
δημον, πρώτοις μετά τά Ιερά». 

Δικαστήρια, Πετρησίαρχος, δεσμοφύλακες, ΰ'εσμο'ΰ'έζαι. 

§ 115. Δοκεΐ δέ ό δήμος Αθηναίων και έν τώδε κακώς βουλεύε- 
σθαι δτι τους συμμάχους άναγκάζουσι πλείν έπ! δίκας Άθήναζε. Οί 
σύνδικοι οί άποσταλέντες είς Αθήνας 6πό της πόλεως έπ! τάς δίκας 
τάς κατά Ζήνιδος και Λυσιμάχου. — τους δέ όφλόντας δίκας υπό του 
Πετρησιάρχον και ουκ έκτίσαντας ή βουλή ου δυναμένη πράξαι 
ανέγραψε το ήμιόλιον καταδίκης. Τίς υπήρξεν εκείνος ό Πετρησίαρχος 
άγνοουμεν. — Θεσμοθετών ήτο το « είσάγειν είς τά δικαστήρια». 
Τούτων δέ κα! των δεσμοφυλάκων «το διαφυλάττειν τά περ! θεούς 
δσια κα! τους νόμους». 

Οικονομικά. 

§ 116. Έκαστη πόλις είχεν ίδια νομίσματα. Τ Ησαν αργυρά. Το 
σημεΐον ή το σύμβολον τών μέν Καρθαιέων ήτο άμφορεύς, τών δέ 
Κορησσίων σηπία, τών δέ Ίουλιητών σταφυλή, τών δέ Ποιηεσσίων δεν 
εχομεν. Άπό του πέμπτου κα! τετάρτου αιώνος δέν φαίνονται κοπτό- 
μενα νομίσματα. Έπ! της ηγεμονίας τών Αθηναίων κα! Μακεδόνων 
νομίσματα ήσαν άφθόνως διακεχυμένα. Τόν τέταρτον π. Χ. αίώνα κα! 
λέοντος του τρίτου αί πόλεις της Κέω είς συμπολιτείαν ήσαν ήνω- 
μέναι κα! κοινά νομίσματα είχον. Τά νομίσματα εκείνα ήσαν χαλκά, 
έχοντα άφ' ενός μέν τόν 'Αρισταΐον Απόλλωνα δαφνηφόρον, άντιθέ- 
^ 
*^^ * ^-» ^ - )ΟΓ 3 α 


Π Ι Ν Α Ξ Α' 

1 ΒεΟ ^Β βρ ^βϋΙΡ 

Λ ' - 1Γ ' -^Ιϋ ^βΚ Α». Α 

^^ . 20 Α^^^ 21 __;,*, ^— - * «αέ• #1© Ι ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΩ (ΥΠΟ ι. ΣΒΟΡΩΝΟΥ) 

Άρι-β-μ. ΐ>β ΚΕΙΩΝ; "Λο,,ι. 7-*δ ΚΑΡΘΑΙΩΝ Λο.0. 86 -Ϊ8 ΠΟΙΗΕΣΣΙΩΝ (:) Ι Μ Ι\ Α ΐ & 12 ^ ^Ζ 13 

* Α Α^**33 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΩ (ΥΠΟ Ι. ςβορωνου) 

Άρι*μ. 1 - 14 ΚΟΡΗΣΙΩΝ - Άριϋμ. 15 -40 ΙΟΥΑΙΕΩΝ Θεοί, πολιτεία, ήθη, έθιμα και νόμιμα των Κείων 73 

τως δε τα γράμματα Κει ή Κειων Σιριος. Τον δεύτερον καί πρώτον 
αιώνα και του τρίτου ίσως λήγοντος έκαστη πόλις έκοπτε τα νομί- 
σματα της. Ήσαν χαλκά. ΣημεΤον τών Καρθαιέων Καρθαι ή Καρθα, 
τών Κορησσίων ΛΓορ^ καί Κο, τών Ίουλιητών Ιονλιη, Ιονλι ή Τον. 

§ 117. Επειδή ή νήσος και τών αγρών είχεν εύφορίαν και τών 
μετάλλων άφθονίαν, τό έμπόριον ήτο άνθηρόν. Τήν πρώτην θέσιν 
μεταξύ τών τελών ή τών φόρων τών εισπραττομένων κατειχον τα 
τελώνια, ελλιμένια. Έξ επιγραφής τίνος, φερούνης τήν λέξιν τελώνων, 
μαρτυρεΐται δτι έπί του ορίου τών δύο πόλεων Ποιηέσσης καί Καρ- 
θαίας υπήρχε τοιούτον. Άλλα περί του εϊδους τών τελωνίων ουδέν 
δύναται να έξαχθή, διότι εϊς ε\ μόνον ψήφισμα, δπου περί εμπορίου 
τών Κείων πρόκειται, ατέλεια παραχωρείται τοίς 'Αθηναίοις είς τήν 
έξαγωγήν τής μίλτου «Άτέλειαν δέ είναι . . . άπό του μηνός του 
Έρμαιώνος». Προς φυλακήν τής μίλτου ήσαν εν μεν τη Κορησσία 
αστυνόμοι, εν δέ τή Ίουλίδι προοτάται. Άν υπήρχε διαπνλων καί 
επωνύμων, άγνοοϋμεν. Μετοίκων δμως μνημονεύεται « τους μετοίκους 
καί τους απελεύθερους δσοι τα τέλη φέρουσιν είς Κορησσίαν». Οί 
απελεύθεροι μετοίκιον άνευ αμφιβολίας έτέλουν. 

§ 118. "Αλλο είδος τελών ήσαν οι φόροι τών αγρών. Έκ νόμου 
τινός πληροφορούμεθα τά έξης* «θεοί. Ποιασίων ή γή. Τον ένοικουντα 
άποδιδόναι μηνός Βακχιώνος δεκάτη Δ. Δ. Δ. ψόρους φέρων εϊς 
Ποιάσσαν. Οικίην όρθήν καί στέγουσαν παρέχειν. Δένδρα ήμερα μή 
κόπτειν». Τά προτεινόμενα εισι τρία* 1) Υποχρεούται ό μισθούμενος 
(τον ένοικουντα) τήν δεκάτην τοϋ Βακχιώνος μηνός 30 δραχμάς να 
πληρώνη* εάν δεν πλήρωση, ή μίσθωσις διαλύεται* 2) οίκίαν όρθήν 
καί στέγουσαν παρέχειν. 3) δένδρα ήμερα μή κόπτειν. Ό χρόνος τής 
μισθώσεως δεν προσδιορίζεται είς το ψήφισμα. 

§ 119. Τρίτον είδος προσόδων ήσαν αί επιβολαί, ως εν τοίς περί 
μίλτου παρά τον νόμον έξάγουσι* «δημόσιον είναι το πλοΤον καί τά 
χρήματα τά εν τω πλοίω». καί άλλο* «τους δέ όφλόντας δίκας υπό 
του Πετρησιάρχου καί ούκ εκτίσαντας ή βουλή ου δυναμένη πράξαι 
ανέγραψε τό ήμιόλιον καταδίκης». 

Περί εκτάκτων προσόδων ουδέν σχεδόν έχομεν ν' άναφέρωμεν ή 
επιδόοεις καί εισφοράς. 

Εξοδα. 

§ 120. Ταϋτα ήσαν πολυειδή αναλόγως τών αναγκών τής πολι- 
τείας, είς άς έπρεπε νά δαπανηθώσι χρήματα. Πάν νέον δημόσιον 74 Ή αρχαία Κέως 

ίργον άπήτει δαπάνην. Το θέατρον των Καρθαιέων, το χορηγεΤον, αί 
διακοσμήσεις καί τα καλλωπίσματα του ναού του Απόλλωνος Πυθίου 
« άναγεγράφθαι εν τφ του Απόλλωνος ίερψ τον Τρωϊκόν μυθον, έν φ 
Έπειός υδροφορεί τοις Άτρείδαις». Δαπανάς πολέμων, αποστασιών ή 
επαναστάσεων, περί ών ουδέν βέβαιον εχομεν. Φόροι ή συντάξεις, ως 
οί φόροι επί της ηγεμονίας των Αθηναίων και μετά ταύτα, απονομή 

στεφάνων δρ. 100, ψηφίσματα, ών το άνάλωμα άλλα πόσον 

δεν γνωρίζομεν. Έπισκευαί και συντήρησις δημοσίων οικοδομημάτων, 
έορταί, θυσίαι, πομπαί, αγώνες, δείπνα, βραβεία αγώνων, γυμνασίαρ- 
χοι, λαμπαδαρχίαι, άρχιθεωρίαι «επί θεωρού Σωκράτους Τιμόνου», 
εστιάσεις. Περί μισθώσεων, μισθών, φιλοδωρημάτων, οδοιπορικών ή 
εφοδίων απεσταλμένων ή πρεσβευτών ούτε εκ τών επιγραφών ούτε 
έκ τών συγγραφέων εξάγεται τι. Ή πληθύς τών ναών καί αγαλμάτων 
και επιγραφών μαρτυρεί δτι καί αρχιτέκτονας είχον πολλούς καί 
τεχνίτας καί άγαλματοποιούς. 

Ενταφιασμός τών νεκρών καί καθαρισμός 
της οικίας τον άπου* αν όν το ς. 

§ 121. Περί τε τοΰ ενταφιασμού καί καθαρισμού της οικίας τοΟ 
αποθανόντος είχον διατάξεις, άλλα δυστυχώς το περί τούτων ψήφισμα 
είναι πολύ έφθαρμένον. Το άνοιγμα τών τάφων καί ή είς αυτούς 
εΙοοΖος ήτο απαγορευμένη. Ωραία έμμετρος επιγραφή μαρτυρεί τούτο* 

Ι Παροδϊτα η οδοιπόρε! 
« Ει με θέλεις άνοίγειν 
χερσϊ δστέα τάμα ταράξαι 
στήθι θνρης έ'ξω, 
ένδον πόδ' μήποτ είσάξγις 
ου γάρ σοι θέμις εστίν 
δόμων μ* έμών εξαπελαύνειν. » 

Ουδέν πένθος διά τους άποθανόντας περί έσθήτα ή Υ,ΟΌρά.^ ήτο εϊς 
τους άνδρας. Μόνον διά τήν μητέρα διήρκει τό πένθος Εν Ιτος, έάν 
άπέθνησκε νέος. 

γ'. "ΗΦη, έθιμα καί νόμιμα τών Κείων. 

§ 122. Τά ήθη τών Κείων έν γένει ήσαν αυστηρά καί έντιμα. 
Κατά τήν άντίληψιν τών χρόνων εκείνων Κεΐος έσήμαινεν άνήρ Θεοί, πολιτεία, ηθη, έθιμα και νόμιμα των Κείων 75 

χρηστός. Ή τιμιότης των Κείων ήτο τόσον ονομαστή, ώστε έλεγετο 
περί αυτών το παροιμιώδες «Ου Χίος, άλλα Κείος» '. Ό Πλάτων έν 
Πρωταγόρα αντιπαραβάλλει τον Κεΐον προς τον άκόλαστον « άκόλα- 
στον γαρ άν τίνα λέγει Σιμωνίδην Πρόδικος και ουδαμώς Κεΐον». Ή 
νεότης άνετρέφετο έν Κέω αυστηρώς έν σωφροσύνη και μετριότητι 
ποδηγετουμένη υπό τών πρεσβυτέρων και σοφωτέρων. Πολλοί \)πΊ)ργον 
έκεΐ άνδρες, παρά τών οποίων ή νεολαία ελάμβανε πολλά και καλά 
διδάγματα. Τοιούτος άνήρ νουθετών την νεολαίαν ύπηρξεν έπί παρα- 
δείγματι ό Λεωπρέπης, ό πατήρ του Σιμωνίδου. Ούτος έτυχε ποτέ έν 
παλαίστρα καθήμενος, μειράκια δε προς άλληλα οίκείο)ς διακείμενα 
ήρώτησαν τόν άνδρα «πώς είναι δυνατόν ή φιλία νά μένη εις αυτούς 
αδιάρρηκτος ; » Έάν άπομακρύνητε τήν όργήν, είπε, και μή προχω- 
ρούντες όμοΰ είς τόν θυμόν παροξύνητε έπειτα αλλήλους εναντίον 
αλλήλων 2 . Τοιούτος υπήρξε και ό Πρόδικος, δστις μολονότι άνήκεν είς 
τήν τάξιν τών σοφιστών, ομολογείται δμως παρ' αρχαίων και νεωτέ- 
ρων άνήρ χρηστός και της αώγρονος σοφίας εραστής. Ό περί 
Ηρακλέους μύθος του Προδίκου είναι έκδήλωσις καί τρανώτατον μαρ- 
τύριον του ήθικου φρονήματος, το όποιον έπέπνεεν έπί της Κέω. Οί 
πατέρες της Εκκλησίας Βασίλειος ό Μέγας καί Κλήμης ό ^Αλεξαν- 
δρεύς τα διδάγματα τών Κείων φιλοσόφων είς παραίνεσιν καί νουθεσίαν 
τών νέων άναφέρουσιν. Ούτε οί παίδες ούτε αί παρθένοι έπινον οϊνον, 
αί δε γυναίκες ίχΎΐρουν αύστηράν σωφροσύνην καί επιμελητής της 
εύκοσμίας αυτών αναφέρεται 3 . Περί τών αρετών τών γυναικών πρα- 
γματευόμενος δ Πλούταρχος λέγει δτι έν έπτακοσίοις ετεσιν ούτε 
μοιχεία ούτε φ^ορά. άνέγγυος έμνημονεύετο παρά τοίς Κείοις. Καί οί 
νέοι δε ούτω κοσμίως ήρων, ώστε πολλάκις μιας πλείονες ήρων, 
έγγυηθείσης δε της κόρης, άφίσταντο οί λοιποί. Έτερα: καί αύλητρί- 
δες είς ούδεμίαν τών πόλεων της Κέω έπετρέπετο νά διατρίβωσιν 4 . 
Ό δέ Όβίδιος ποιεί τόν Άκόντιον λέγοντα προς τήν Κυδίππην « δΐιηί: 
οί ορβδ ηοβίδ δαη* εΐ: δίηε οπιηίηε ιηοι^δ », ήτοι καί πλούτη 
Ιχομεν καί ήθη άμεμπτα. 

Κείων νόμιμον ή ε&ιμον. 

§ 123. Ό Στράβων αναφέρει δτι δ ποιητής Μένανδρος, δστις 1 Άριστοφ. Βάτραχ. 
1 Αίλιαν. βιβλ. Δ' κεφ. 24. 
1 Ήρακλ. Ποντ. θ'. 
4 Άθην. 91, 610. 76 Ή αρχαία Κέως 

έγεννήθη το γ' έτος της 109 Όλυμπιάδος, μνημονεύει του νομίμου 

τούτον των Κείων λέγων «παρά τούτοις δε (τοις Κείοις) δοκεΤ τεθήναί 
ποτέ νόμος, οδ μέμνηται και Μένανδρος. 

« Καλόν το Κείων νόμιμόν έστι, Φανία* ό μη δυνάμενος ζην καλώς 
ου ζή κακώς » . 

Προσέταττε γαρ. ως εοικεν, ό νόμος τους υπέρ έξήκοντα ετη 
γεγονότας κωνειάζεσθαι του διαρκείν τοις άλλοις την τροφήν. Και 
πολιορκουμένους δέ ποτέ υπό Αθηναίων ψηφίσασθαί φασι τους πρε- 
σβυτάτους εξ αυτών άποθανείν, ορισθέντος πλήθους ετών τους δε 
παύσασθαι πολιορκοΰντας». 

Περί του αύτου νομίμου έγραψε και ό Ηρακλείδης ό Ποντικός εν 
τη Κείων πολιτεία ώς έξης• « Ούσης δε υγιεινής της νήσου και 
ευγήρων τών ανθρώπων, μάλιστα δε τών γυναικών, ου περιμένουσ: 
γεραιοί τελευτήν, άλλα πριν ή άσθενησαι ή πηρωθήναί τι, οί μεν 
μήκωνι, οί δέ κωνείω εαυτούς έξάγουσι». 

Μνείαν επίσης ποιείται και ό Κλαύδιος Αιλιανός, σοφιστής Τωμάϊος, 
άκμάσας περί το 225 μ. Χ. « Νόμος έστι Κείων οί πάνυ παρ' αύτοΐς 
γεγηρακότες, ώσπερ έπί ξενία παρακαλοΟντες εαυτούς ή επί τίνα ίορ- 
ταστικήν θυσίαν συνελθόντες και στεφανωσάμενοι πίνουσι κώνειον, δταν 
έαυτοίς συνειδώσιν δτι προς τα έργα τα τη πατρίδι λυσιτελοΟντα άχρη- 
στοι είσιν, ύποληρούσης ήδη τι αύτοίς και της γνώμης δια τον γ^ρό)/ο^». 

§ 124. Εί και διαφέρουσιν αί είρημέναι ίστορικαί παραδόσεις ώς 
προς τ χ αίτια, πάσαι δμως συμφωνοΰσιν ώς προς το γεγονός, του 
όποιου πιστήν και ζωηράν είκόνα παρέδωκεν εϊς ημάς ό Βαλέριος 
Μάξιμος πορευόμε^ος εϊς Ασίαν μετά τοΰ Πομπηίου εν έτει 18 μ. Χ. 
Προσορμισθείς είς Κέω και παραστάς αυτός τε και ό Πομπήιος έν τη 
οικία γυναικός διακεκριμένης, ή'τις έμελλε νά κωνειασθη, αφηγείται 
τά έξης : 

Βλέπει τις προ τών πυλών της Μασσαλίας δύο θήκας προωρι- 
σμένας νά δέχωνται ή μεν μία τά σώματα τών ελευθέρων, ή δέ άλλη 
τά τών δούλων. Εκείθεν τά μεταφέρουσιν επί αμάξης ε?ς τον τόπον 
της ταφής. Ούτε θρήνοι ούτε κραυγαί σπαρακτικαί τήν ήμέραν τοΰ 
ενταφιασμού. Το πένθος τελειώνει τήν έδίαν ήμέραν διά θυσίας έν τη 
οικία, ακολουθούμενης 6πό ευωχίας και συνεστιάσεως οικογενειακής ι . 

1 Σημ. Τό εθιμον τούχο της οικογενειακής συνεστιάσεως μετά τήν ταφήν του 
νεκροί), ή καλούμενη μακαρία, εξακολουθεί μέχρι σήμερον εν Κέψ, προσερχόμενων 
τών συγγενών εν τή οικία του θανόντος μετά φαγητών, άλλ' ουχί εκ κρέατος 
7;*ρϊσκευασμένων. Θεοί, πολιτεία, ηθη, έθιμα και νόμιμα των Κείων 77 

Τί χρησιμεύει τωόντι νά παραδίδηταί τις εις τάς αδυναμίας της θλίψεως 
ή ν' άπευθύνη είς την θείαν δύναμιν την γΰονεράν μομφήν, διότι δέν 
ηθέλησε νά συμμερισθή μεθ' ημών την άθανασίαν της ; Φυλάττουσιν 

επίσης είς δημοσίαν άποθήκην της πόλεως ταύτης δηλητήριον μεμι- 
γμένον με κώνειον, το οποίον δίδεται είς τον ζητοΟντα και επιθυμούντα 
ν' άποθάνη, δταν δείξη ενώπιον του συνεδρίου των εξακοσίων (τοιούτον 
είναι το όνομα της γερουσίας) τα αίτια, άτινα τον παρακινοΟσιν είς 
θάνατον. Είς την έξέτασιν ταύτην προεδρεύει ανδρική φιλανθρωπία, 
ήτις δέν επιτρέπει νά έξέλθη τις ελαφρώς από της ζωής, άλλ' ήτις, 
εάν το αίτιον είναι δίκαιον, παρέχει μέσον τόσον ταχύ, δσον και νόμι- 
μον. Ή υπερβολή λοιπόν της δυστυχίας καΐ της ευτυχίας παρου- 
σιάζει ίσους λόγους νά εύχαριστώμεν τον θάνατον ποιούσα νά 
φοβώμεθα δτι ή μεν μία δέν είναι διαρκής, ή δέ άλλη διαβατική. Το 
εθιμον τοΰτο των Μασσαλιωτών δέν μοί φαίνεται δτι έλαβε τήν 
γέννησίν του εν Γαλλία, πιστεύω δτι μετεφέρθη εκ της Ελλάδος, διότι 
το παρετήρησα είς τήν νήσον Κέω. καθ' ήν έποχήν μεταβαίνων είς 
Άσίαν μετά του Σέξτου Πομπηίου είσήλθον είς τήν πόλιν της 
Ίουλίδος. 

»Έκεί γυνή τις εκ των της υψηλής περιωπής, άλλα παραπολύ 
ηλικιωμένη, άπεφάσισεν, άφοϋ έδωκε λόγον είς τους συμπολίτας της 
περί τών αιτίων, ων ένεκα έζήτει ν' άφήση τήν ζωήν, ν' άποθάνη διά 
του δηλητηρίου. Έκολακεύετο άλλως τε δτι ή παρουσία του Πομ- 
πηίου ήθελε δώσει περισσοτέραν λαμπρότητα είς τόν θάνατον της. Ή 
παράκλησίς της έγινε δεκτή άπό τό ενοΌξον πρόσωπον, το δποΖον 
ήνωνε προς πάσαις ταΐς άρεταΐς τήν της σπανίας φιλανθρωπίας. 
Πορευθείς λοιπόν είς τήν οίκίαν αυτής εύρεν αυτήν και προσεπάθησε 
διά λόγων ευφραδών, οί'τινες ερρεον άπό του στόματος του ώς άπό 
ακένωτου πηγής, νά τήν άποτρε^ του σκοπού της. Μετά μακράς και 
ματαίας προσπάθειας απεφάσισε νά τη έπιτρέψη τήν έκτέλεσιν. Ή 
γυνή αυτή ύπερενενηκοντουτις, άλλ' εντελώς σώας έχουσα τάς φρένας 
και τό σώμα, ήτο έξηπλωμένη επί της κλίνης της, ήτις ήτο διεσκευα- 
σμένη μετά περισσοτέρας επιμελείας ή κατά τό σύνηθες. Στηριχθείσα 
έπειτα επί του άγκώνος : -■ Σέξτε Πομπήιε, είπεν, είθε οι θεοί, τους 
όποιους άφίνω, και δχι εκείνοι, τους οποίους πηγαίνω νά εϋρω, ν' άπο- 
δώσωσι προς σέ τάς χάριτας, δστις δέν άπηξίωσας μήτε νά με 
παροτρύνης νά ζήσω μήτε νά μέ ίδης θνήσκουσαν. Δι' έμέ, ήτις είδον 
πάντοτε τήν τύχην μειδιώσαν, θέλω, φοβούμενη μήπως ή αγάπη προς 
τήν ζωήν μ' έκθεση είς σκληράς μεταβολάς, ν' ανταλλάξω τό λοιπόν 78 Ή αρχαία Κέως 

των ήμερων μου αντί τέλους ευτελέστατου, τό οποίον μο! επιτρέπει 
ν' αφήσω κατόπιν μου δύο θυγατέρας και επτά εγγονούς». Μετά τους 
λόγους τούτους προέτρεψε τα τέκνα της εις όμόνοιαν, διένειμεν αύτοίς 
τήν περιουσίαν της, ένεπιστεύθη είς την πρεσβυτέραν των θυγατέρων 
της δλα τα ίερά αντικείμενα της λατρείας, έλαβε χειρί σταθερά τό 
ποτήριον, είς δ ήτο τό δηλητήριον, έποίησε σπονδάς εις τον Έρμήν 
παρακαλούσα αυτόν νά τήν όδηγήση δι' όδου εύκολου εις τήν εύτυχε- 
στέραν χώραν τοΰ "Αδου και επιεν άπλήστως τό θανατηφόρον ποτόν. 
Έδειξεν άλληλοδιαδόχως ποία μέρη του σώματος της τό ψύχος κατε- 
λάμβανε καί, δταν ήσθάνθη δτι κυριεύει τά σπλάγχνα καΐ τήν καρδίαν 
της, προσεκάλεσε τάς θυγατέρας της εις τήν έκπλήρωσιν του τελευ- 
ταίου καθήκοντος, νά κλείσωσι τους οφθαλμούς της. Ημείς εκστατικοί 
προ του καινοφανούς θεάματος άπήλθομεν δακρυρροουντες ». 

§ 125. Είς κανέν μέρος της Ελλάδος δεν υπήρχε τό εθιμον τοϋτο. 
Τό έν Μασσαλία ήτο σχεδόν τό αυτό. "Ισως εκ Κέω μετηνέχθη είς 
Μασσαλίαν. Τά παρά μεταγενεστέρων συγγραφέων αναφερόμενα, δτι 
έγίνετο, δπως άποφύγωσι τήν έπισώρευσιν μεγάλου πληθυσμού, δτι τό 
εθιμον ήρξατο άπό του χρόνου, καθ* δν οι Κεΐοι έπολιορκουντο υπό 
των "Αθηναίων, προς έπάρκειαν των τροπών, είναι κρίσεις και υποθέ- 
σεις, μή στηριζόμεναι έπί ιστορικής βάσεως. Πιθανώτερον είναι δτι 
εισήχθη έξωθεν, διότι απαντώνται παρόμοια έθιμα είς βαρβάρους λαούς. 
Οί Δερβίκκαι π. χ. τους όπερ έβδομήκοντα ετη βεβιωκότας άποκτεί- 
νουσι, τους μεν άνδρας καταθύοντες, τάς δε γυναίκας άπάγχοντες. Οί 
Σκύθαι τους ύπερβάντας τά έξήκοντα έτη γονείς αυτών άπέσφαττον 
καί κατέτρωγον, καθώς καί οί Μασσαγέται. Κατά δέ τόν Σαρδωον 
νόμον τους ήδη γεγηρακότας των πατέρων οί παίδες (5οπάλοις 
τύπτοντες έφόνευον, επειδή ένόμιζον δτι ήτο αίσχρόν ό λίαν όπέργη- 
ρως νά ζή ακόμη, ως πολλά άμαρτάνων, του σώματος δια τό γήρας 
πεπονηκότος. Έν Κέω δμως τό εθιμον τοΟτο μεταφυτευθέν, άγνοουμεν 
πόθεν καί πότε, άπέβαλε πάν τό βαρβαρικόν, υπέστη τροποποιήσεις, 
άνεγνωρίσθη υπό της πολιτείας καί περιεβλήθη όψιν έόρτιον. Είς ούδένα 
ήτο έπιβεβλημένον τό κωνειάζεσθαι. Ό μέλλων διά του τρόπου τούτου 
νά καταλίπη τήν ζωήν ώφειλε να δώση λόγον είς τήν πολιτείαν περί 
τών αίτιων, άτινα τόν ήνάγκαζον είς τοΰτο, καί αν τά αίτια εθεωρούντο 
εύλογα, τότε ίπετρεπετο είς αυτόν νά λάβη τό κώνειον. Δέν ήτο λοι- 
πόν ούτε νόμος επιβεβλημένος ούτε καταδικαστική άπόφασις ούτε 
αυτοχειρία. Ήτο έκουσία έγκατάλειψις της ζωής, οσάκις αύτη δέν ήτο 
υποφερτή. «Καλόν τό Κείων νόμιμόν έστι, Φανία, ό μή δυνάμενος ζην Θεοί, πολιτεία, ηθη, έθιμα και νόμιμα των Κείων 79 

καλώς, ού ζή κακώς». Λαός γενναίος και μεγαλόψυχος, έκ πεποιθή- 
σεως είς μέλλοντα βίον εύδαιμονέστερον μηδαμώς προς τον θάνατον 
άποδειλιών, δια τόν οποίον ουδέ να πενθήση καν κατεδέχετο, δεν 
ένόει τό ζην ή ύπό ο"ροΌς, καθ' ους δύναται τις να ζή καλώς. Δεν ήνεί- 
χετο ό Κεΐος να ζή περιφρονούμενος και περιφερόμενος ασθενής ή 
ανάπηρος, σκελετός άταφος. Τό αϊνιγμα του θανάτου ήτο παρά τοις 
Κείοις λελυμένον, ό παρών βίος ήτο ως σταθμός τις προς άλλον βίον 
εύδαιμονέστερον και μακαριώτερον, ως εμφαίνεται εκ του ενδομύχου 
πόθου και της βεβαιότητος της συνεχείας της ζωής μετά θάνατον εν 
τοις λόγοις της επισήμου εκείνης γυναικός, παρακαλούσης τόν Έρμη ν 
νά τήν οδήγηση είς τάς ευτυχεστέρας χώρας του "Αδου. 

§ 126. Τό έθιμο ν του κωνειάζεσθαι διετηρήθη και επί τών ρωμαϊ- 
κών χρόνων, άλλα πότε οριστικώς εξέλιπε δεν γνωρίζομεν. Φαίνεται 
δτι ή έπίδρασις του χριστιανισμού έξερρίζωσεν αυτό. Έναπελείφθη 
δμως παρά τοίς Κείοις άνάμνησίς τις τούτου, ήτις, καίτοι πολλαχώς 
έξαλλοιωθεισα διά μέσου τών αιώνων και προς έξωθεν διηγήσεις 
άναμιχθείσα, φέρει δμως τα σημεία και τους χαρακτήρας τής καταγω- 
γής της. Διηγούνται οϊ ΚεΧοι δτι υιός τις φιλόστοργος διά νά προφύλαξη 
τόν πατέρα του άπό του ν' άποθάνη ένεκα του εθίμου, τό όποιον 
έπετείνετο είς καιρούς χαλεπούς και περιστάσεις, καθ' ας αί τροφαί 
έσπάνιζον, τόν εκρυψεν ε'ίς τι μέρος και έδιδεν είς αυτόν τό ήμισυ του 
προσφερομένου αύτφ τεμαχίου άρτου και ούτω διετήρει εν τη ζωή 
τόν -γέροντα, πατέρα του. Προκειμένου δε νά έκλέξωσι τόν άρχοντα του 
τόπου, διεκήρυξαν δτι εκείνος θέλει έκλεχθή, δστις Ιδη πρώτος τόν 
ήλιον ανατέλλοντα. Συμβουλευθείς ό υιός ούτος τόν κεκρυμμένον 
πατέρα του έλαβε παρ' αύτου τήν έξης συμβουλήν. Έπί του υψώμα- 
τος, είς δ θ' άναβώσιν δσοι άποβλέπουσιν εις τό αξίωμα του άργοντος, 
δλοι θα προσέχωσι προς τήν άνατολήν, σύ δμως νά στρέψης τά 
βλέμματα σου προς τάς ύψηλοτέρας χορυψάς τών προς δυσμάς ορέων, 
δπου πρώτος θέλεις ίδεΤ τόν ήλιον. Τήν συμβουλήν του γέροντος 
πατρός του άκολουθήσας ό υίός πρώτος είδε τάς προς δυσμάς ν.ορυ~ 
φάς τών ορέων φωτιζομένας ύπό του ηλίου και φωνήσας « ιδού ό 
ήλιος » έγένετο άρχων. Ερωτηθείς έπειτα, αν μόνος έσκέφθη τό τοιού- 
τον ή άλλος τις τόν συνεβούλευσεν, ώμολόγησε τήν άλήθειαν. Λέγουσι 
δέ δτι άπό τότε έπαυσε τό άπάνθρωπον εθιμον και έλαβε τήν αρχήν 
τό παροιμιώδες έκεΐνο «αν δεν Ιχης γερο, αγόρασε», δπερ είς πάσας 
τάς περιστάσεις, καθ' άς απαιτείται ή συμβουλή γερόντων, ετι και νυν 
λέγεται. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ 

ΑΝΔΡΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟ § 127. Ή αρχαία Κέως υπήρξε μία των επισημότερων εστιών 
των γραμμάτων, της ποιήσεως, της μουσικής, της γυμναστικής, της 
φιλοσοφίας, ήθικωτάτης παιδεύσεως και ανατροφής. Είχεν άνδρας, 
οί'τινες επιφανείς και περίβλεπτοι καταστάντες έδόξασαν την εαυτών 
γενέτειραν καΐ άφηκαν έποχήν είς την ίστορίαν του ανθρωπίνου 
πνεύματος. Είναι μέν αληθές δτι ή δράσις τών ανδρών τούτων υπήρ- 
ξεν ώσεπιτοπολύ εκτός της ιδίας αυτών πατρίδος και επομένως 
άνήκουσιν είς το έθνος, αλλά δια τούτο 6 τόπος της γεννήσεως των 
δεν δύναται να στερηθη του υπερήφανου συναισθήματος ούτε της 
τιμής δτι έγέννησεν, ανέθρεψε και έδίδαξεν αυτούς. Έάν ό Σιμωνίδης 
είναι εις τών μεγάλων εθνικών ποιητών, έάν έξέτεινε τάς ενεργείας 
του εις την μεγάλην και μικράν Ελλάδα, έν Κέω δμως είδε το φώς 
της ημέρας, έκε! διήλθε την νεανικήν του ήλικίαν, έκεΐ είχε τό 
χορηγείόν του, έκεΐ έδιδάχθη και έδίδαξεν, εκεί υπηρετεί έν τψ του 
Βάκχου ίερώ, εκεί άφίνει θνήσκων έν Σικελία ως διά διαθήκης έν 
έπιτυμβίω έπιγράμματι πρώτον την μνήμην του και έπειτα είς δλας 
τάς έπερχομένας γενεάς τών Ελλήνων την άνάμνησιν της εύσυνέτου 
ψυχής του. Διό ό περί αυτών λόγος είναι αναπόσπαστος άπό της 
τοπικής ιστορίας. 

Α' Ποιηταί. 

§ 128. Ποιηταί έν Κέω, τών οποίων τά ονόματα περιέσωσεν ή 
ιστορία, είναι* 

α') Σιμωνίδης ό πρεοβύτερος, ό πάππος του επομένου. 
β') Σιμωνίδης ό Λεωπρέπους. 

γ') Σιμωνίδης ό νεώτερος, δ και γενεαλόγος επικαλούμενος. 
δ'ϊ Βακχυλίδης. 

1) Σιμωνίδης ό πρεσβύτερος. 
§ 129. ΙΙερί τοΰ ποιητοΰ τούτου, του οποίου τά ποιήματα δυστυ- "Ανδρες ονομαστοί 81 

χώς άπωλέσθησαν, δέν γνωρίζομεν άλλο ή δτι ήτο πάππος του επομέ- 
νου, δτι υπήρξε μέγας ποιητής, και δτι πολύ έτιματο εν Κέω ι . 

2) Σιμωνίδης ό Λεωπρέπους. 

§ 130. Ούτος έγεννήθη εν Ίουλίδι περί το πρώτον ίτος της 56ης 
Όλυμπιάδος (556 π. Χ.) κατά την ιδίαν αύτου μαρτυρίαν εκ πατρός, 
δστις ώνομάζετο Λεωπρέπης και ήτο είς των αρχόντων της Κέω, 
ανεξαρτήτου ούσης και αυτονόμου τότε. Το όνομα της μητρός του 
άγνοοϋμεν. Προς μητρός πάππος αύτου λέγεται ό "Γλλιχος. Άνήκεν 
είς οίκογένειαν, ή οποία περιελάμβανε πολλούς διακρινόμενους είς τα 
γράμματα, την ποίησιν και την μουσικήν. 

Την νεότητα του διήλθεν ό Σιμωνίδης είς τους κόλπους της οικο- 
γενείας του, ή'τις ήτο πτωχή. Κατά τα υπό του Χαμαιλέοντος λεγό- 
μενα ή οικογένεια του Σιμωνίδου κατείχε κληρονομικόν τι αξίωμα 
σχετικόν προς την λατρείαν του Διονύσου. Διά τούτο, ενω ήτο ακόμη 
δλως παιδίον, προαεχολλγι^Ύ] είς την υπηρεσίαν της λατρείας του θεού 
τούτου, είς τάς ίορτάς του οποίου τοσαύτας βραδύτερον ήρατο νίκας, 
ως δείκνυται εξ ενός των επιγραμμάτων του, καΐ έτιμήθη πολύ έν 
Κέφ ώς αύξήσας τήν λαμπρότητα των θρησκευτικών ίορτων. "Ετε- 
ρον επίγραμμα πληροφορεί ήμας δτι έδιδάχθη τήν ποίησιν και τήν 
μουσικήν και ήσκει το επάγγελμα χοροδιδασκάλου είς Καρθαίαν, 
δπου προεγύμναζε τους γρρούς, οί'τινες εψαλλον κατά τήν έν Καρθαία 
λατρείαν του Απόλλωνος, και διέτριβε το πλείστον της ημέρας έν τφ 
χορηγείω, το δποΖον εκείτο πλησίον τοϋ ναού του Απόλλωνος. 

§ 131. Διελθών ούτω τήν νεότητα του έν Κέω άπήλθεν έπειτα είς 
Μικράν Άσίαν φέρων ώς εφόδια τά φιλολογικά και ποιητικά προτε- 
ρήματα του, διά των οποίων και τήν πενίαν του άνεκούφισε καΐ τήν 
πατρίδα του δνομαστήν κατέστησεν. Επιστρέφοντος αυτού βραδύτερον 
έξ Ασίας μετά πολλού γ^ρυσίου, τό πλοΐον, εφ" 1 ου έπέβαινεν, έναυάγη- 
σεν. Οί συμπλωτήρες προσπαθουντες νά περισυλλέξωσι τά πράγματα 
των συναπώλοντο μετ' αυτών. Μόνος ό Σιμωνίδης μείνας ατάραχος 
καΐ καταλιπών τά πάντα καΐ λέγων δτι μεθ' έαυτου συναποφέρει 
πασαν τήν περιουσίαν του εξήλθε σώος είς τό παραθαλάσσιον. 

Διέτριψεν έπειτα επί τίνα καιρόν έν Μυτιλήνη παρά τφ Πιττακφ 
καΐ άφου απέκτησε μεγάλην ύπόληψιν ήλθεν είς Αθήνας καθ' ήν 1 Παρ. Χρον. 

1. Ν. ΨΥΛΑΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ν ΗΧΟΥ ΚΕΑΣ 82 Ή αρχαία Κέως 

έποχήν έβασίλευον οί υίοΐ του Πεισιστράτου "Ιππίας και "Ιππαρχος 
527 — 514 π. Χ. Κατά τό παράδειγμα του πατρός των ούτοι διεκρί- 
νοντο δια τό ήπιον της διοικήσεως και την κλίσιν των ε?ς τα γράμματα 
και την ένθερμο"/ προς τους ποιητάς υποδοχήν. Ή έλευθεριότης των 
εί'λκυσε πλησίον αυτών και τον Σιμωνίδην, δστις συνήντησεν εϊς την 
αύλήν αυτών μεταξύ άλλων τον Ανακρέοντα και Λάσον, τον διδά- 
σκαλον του Πινδάρου. Διά την εξοχον μεγαλοφυΐ'αν και τό εϋκαμπτον 
αύτου εϊς δλα τά είδη της ποιήσεως ετυχεν δ Σιμωνίδης της εύνοιας 
τών τυράννων και άπέκτησεν εν Αθήναις μεγάλην ύπόληψιν και 
δημοτικότητα. Αολοψονη^εντος τού Ίππάργου υπό του ' Αρμοδίου και 
Άριστογείτονος (514 π. Χ.) καί έξορισθέντος μετά τρία έτη του 
"Ιππίου, περί του δποίοΌ λαλεί ως περί «ανδρός άριστεύσαντος έν 
Ελλάδι τών έφ' εαυτού», ό Σιμωνίδης άφήκε τάς Αθήνας και μετέβη 
ε?ς θεσσαλίαν, δπου ηγεμόνες βαθύπλουτοι, άπληστοι φήμης και δόξης, 
οί Σκοπάδαι και Άλευάδαι 1 έκ περιτροπής προσείλκυσαν αυτόν ε?ς 
την αύλήν των είς Λάρισαν καΐ Κραννώνα. Παρ' αύτοΐς διέτριψεν ο 
Σιμωνίδης μέχρι τών Μηδικών πολέμων, χωρίς έν τούτοις νά παύση 
άπό του νά έμφανίζηται εϊς τους μεγάλους συναγωνισμούς έν τη 
ποιήσει, τους αγώνας και τάς πανηγύρεις, αί όποιαι συνήθροιζον δλην 
την Ελλάδα ότέ μεν εις την Όλυμπίαν, ότέ δέ εις τον Ίσθμόν της 
Κορίνθου, ότέ δέ είς τους Δελφούς. Έκ τών έπινικίων του ασμάτων 
ουδέν διεσώθη άκέραιον. 

Είς την έπάνοδόν του έκ μιας τών πανηγύρεων τούτων τίθεται τό 
περιλάλητον έν τη άρχαιότητι καταστάν θαυμάσιον βιογραφικόν 
συμβεβηκός, υπό πολλών συγγραφέων άναφερόμενον και έκ του όποιου 
δ Φαιδρός καΐ ό Λαφονταΐνος έπλασαν την υπόθεσιν μύθου. Του Σκόπα 
νικήσαντος έν πυγμαχία, ό Σιμωνίδης ύμνησε τόν θρίαμβον αύτου εις 
μεγαλοπρεπεστάτην φδήν, είς την οποίαν ακολουθών την συνήθειαν 
παρενέβαλε θεούς καΐ ήρωας και έψαλεν ωσαύτως τόν Κάστορα και 
Πολυδεύκην, ως και τόν άθλητήν. Ό Σκόπας, δστις ήθελε νά Ιχη 
ωδήν δλως άνήκουσαν είς έπαινον έαυτοΰ, δεν έδωκεν είς τόν Σιμω- 
νίδην ή τό τρίτον της συμφωνηθείσης αμοιβής συμβουλεύων νά ζητήση 
τό ύπόλοιπον άπό τόν Κάστορα και Πολυδεύκην. Προ μικρού ό ποιη- 
τής είχεν απαγγείλει την ωδήν του είς τό συμπόσιον, είς τό δποΖον 
παρεκάθηντο πολλοί, δτε δούλος τις ήλθε νά εΐπη είς τόν Σιμωνίδην 
δτι δύο νέοι, «τών οποίων τά πρόσωπα θείαν Ιπνεον μεγαλειότητα», 1 Οί Άλευάδαι ήσαν θεσσαλίης βασιλέες. Έροδ. βιβλ. Ζ' κ$φ. 6. "Ανδρες ονομαστοί 83 

τόν περιέμενον καΐ τόν παρεκάλουν να έξέλθη κατεπειγόντως. Ό 
Σιμωνίδης έξήλθεν, άλλα δεν είδε κανένα. Έν τω μεταξύ ή οροφή 
της αιθούσης κατέπεσε καΐ κατεπλάκωσε τόν Σκόπαν μετά των συν- 
δαιτημόνων. Τοιουτοτρόπως οί Διόσκουροι έπλήρωσαν εις τον Σιμω- 
νίδην τό μερίδιόν των της έπί τη φδή αμοιβής σώσαντες αυτόν άπό 
βέβαιου θανάτου και τιμωρήσαντες την άλαζονείαν του Σκόπα. Τεμά- 
χιον της φδής ταύτης, έπισημότατον λείψανον της ποιήσεως του Σιμω- 
νίδου, έξαχθέν έκ του πεζού λόγου του Πρωταγόρου του Πλάτωνος, 
είναι είδος τι διαλέξεως ηθικής, έπί της όποιας ό Πλάτων ποικίλλει 
ευφυές και εύάρεστον απομνημόνευμα. 

§ 132. Δεν είναι μόνη ή περίπτωσις αϋτη, καθ' ην οί θεοί έσωσαν 
την ζωήν του Σιμωνίδου. Και άλλη παράδοσις υπάρχει, καθ' ην ό 
Σιμωνίδης έσώθη τη προστασία των θεών. Εύρων έπί της παραλίας 
νεκρόν άνθρωπου, υπό ληστών άναιρεθέντος, έγκαταλελειμμένον και 
άταφον άπέδωκεν αύτφ τάς νενομισμένας τιμάς και έπέγραψε τό 

έξης έπιτάφιον 

♦ 

01 μεν εμε κτείναντες ομοίων άντιτύχοιεν, 
Ζεϋ ξένι 3 , οι δ 3 υπό γάν θέντες όναιντο βίου. 

Την έπομένην νύκτα ό τυχών ταφής άγνωστος ενεφανίσθη κατ' όναρ 
ε£ς τον Σιμωνίδην λέγων εις αυτόν νά μη αναχώρηση τή επαύριον, 
καθώς έσκόπευεν. Ό Σιμωνίδης ύπήκουσε και έκέλευσεν επίσης τους 
μέλλοντας νά συμπλεύσωσι ν' άναβάλωσι τόν πλουν. Άλλ' εκείνοι 
δεν έπείσθησαν και άνεχώρησαν. Μετ' ου πολύ έμαθεν δτι τό πλοΐον, 
δια του οποίου έμελλε ν' αναχώρηση, κατεποντίσθη. Σωθείς δ' οϋτω 
ό Σιμωνίδης προσέθηκεν εις τό προμνησθέν επίγραμμα* 

Ούτος ό του Κείοιο Σιμωνίδεω εοτι σωτήρ, 
δς και τεθνηκώς ζώντι παρέσχε χάριν. 

§ 133. Αποκατάστασης τής δημοκρατίας, άφήκεν ό Σιμωνίδης 
τους Θεσσαλούς, περί τών οποίων προς τον εέπόντα «τί δή μόνους 
ουκ εξαπατάς Θεσσαλούς» είπεν «αμαθέστεροι εισι ή ως υπ' έμου 
εξαπατάσθαι », και έπανήλθεν είς Αθήνας, δπου ευρών τόν λαόν 
άσχολούμενον ν' άποδίδη τιμάς είς τους δολοφόνους του 'Ιππάρχου 
δχι μόνον δεν απέδειξε δυσαρέσκειαν διά την πάλαιαν του άφοσίω- 
σιν &1ς τους Πεισιστρατίδας, άλλα και ύμνησε τόν 'Αρμόδιον και 
Άριστογείτονα έν ποιήματι, του οποίου δύο μόνον στίχοι σφζονται. 
Τμνήσας τους τυράννους πρώτον ύμνησε κατόπιν τους δολοφόνους. 84 Ή αρχαία Κέως 

Διά τούτο κατεκρίθη παρά τίνων ώς άγνώμων, άλλ' ή οφειλομένη 
προς τους τυράννους ευγνωμοσύνη δεν ήδύνατο να τεθη υπεράνω της 
προς την πατρίδα αγάπης. 

§ 134. Σφοδρως ή Ελλάς έσείετο τότε υπό των παλμών του 
προς την έλευθερίαν έρωτος και μετ' ου πολύ κατέστη το θέατρον 
μεγάλων και ενδόξων συμβεβηκότων, εξ δσων μνημονεύει ή παγκό- 
σμιος ιστορία. Τους παλμούς τούτους και τάς συγκινήσεις πλήρης 
ενθουσιασμού συνεμερίσθη ό Σιμωνίδης, το κλέος αύτου κατά τους 
χρόνους τούτους έμεγαλύνθη δσον ποτέ καΐ ή φιλολογική αύτου δόξα 
εφθασεν εις το άπόγειον. Μέγας ποιητικός άγων περί ελεγείου ήνοί- 
χθη μετά τήν μάχην του Μαραθώνος προς τιμήν εκείνων, οΓτινες 
έπεσαν κατά τήν μεγάλην έκείνην ήμέραν. θρηνήσας μετά πάθους 
τους πεσόντας και έγκαταμίξας εις τάς ελεγείας τους δουρμους των 
χηρών και ορφανών ό γέρων ποιητής της Κέω ένίκησε τον Αίσχύ- 
λον, νέον έτι δντα και ήρωα της μάχης αυτής, επί αρχοντιάς του 
Αριστείδου (489 π. Χ.). Τά ασματά του ψαλλόμενα είς δημοσίας 
πανηγύρεις, καθ' ήν ήμέραν τ^ο^το τά έπινίκια, Ιπλήρονν τήν 
Ελλάδα διά της φήμης του ονόματος του. Απέβη ό κατ' εξοχήν 
ποιητής τών Μαραθωνομάχων και Σαλαμινομάχων. Πανηγυρικώς 
έπεφορτίσθη μετά δεκαετίαν υπό τών Άμφικτυόνων να έγκωμιάση 
τους εν θερμοπύλαις πεσόντας και νά σύνταξη τά επιγράμματα, άτινα 
έχαράχθησαν έπί τών τάφων. Εξύμνησε τήν τε έν Άρτεμισίω και 
έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν, ώς και τους κατ' άμφοτέρας τάς περιπτώσεις 
ταύτας κυβερνήσαντας. Ή τών Πλαταιών μάχη νέον παρέσχε θέαμα 
ελεγείου. Τότε 6 Σιμωνίδης συνέταξε τό διάσημον επίγραμμα είς τόν 
Παυσανίαν, δστις άνέγραψεν αυτό επί του τρίποδος του εκ τών Περ- 
σικών λαφύρων άφιερωθέντος ύπό τών Ελλήνων είς Δελφούς. Τό 
επίγραμμα τοΰτο, δι' ου πάσα ή τιμή άπεδίδετο είς τόν Παυσανίαν 
έπί τη γενομένη νίκη, έξηλείφθη έπειτα ύπό τών Λακεδαιμονίων, 
άντικαταστησάντων αυτό δια τών ονομάτων τών πολιτειών, αΓτινες 
μετέσχον της μάχης. Δύο έτη μετά τήν έν Πλαταιαΐς μάχην έπί 
άρχοντος Αδειμάντου ό Σιμωνίδης άγων τό 80 ον έτος ένίκησεν έν 
τω διθυραμβικά) χορω, χορω κυκλίω, έκ πεντήκοντα ανδρών συγκει- 
μένω, και έλαβεν άθλα έκ τών αγώνων 56 ταύρους και 56 τρίποδας. 

§ 135. Όλίγον καιρόν μετά ταύτα Ινδούς είς τάς επίμονους 
παρακλήσεις του 'Ιέρωνος ήλθεν είς Συρακούσας και έζησεν είς τήν 
αύλήν αύτου μέχρι του θανάτου του (467 π. Χ.). Οί δύο έν Σικελία 
τύραννοι, Θήρων ό Άκραντΐνος και ό "Γέρων τών Συρακουσών, έτίμη- "Ανδρες ονομαστοί 85 

σαν τό γήρας του ποιητοΰ της Κέω δια, δειγμάτων σεβασμού και 
εκτιμήσεως. 'Έσχε την εύτυχίαν δια της μεσολαβήσεως του να συμ- 
φιλίωση τους τυράννους οΓτινες ειχον περιέλθει εις δεινήν εριν και 
παραταχθή παρά τον Γέλαν ποταμόν μετά των δυνάμεων των ως εις 
μάχην (476 π. Χ.). Ό Ξενοφών έν τψ περί αρετής και κακίας δια- 
λόγω αυτοΰ παρίστησι διαλεγομένους τον Ιέρωνα και Σιμωνίδην. Ό 
Ίέρων, του οποίου τά πρώτα ετη τής βασιλείας ειχον μολυνθή 
δι' εγκλημάτων, έβελτιώθη τοοοϋτον διά τών συμβουλών του Σιμωνί- 
δου, ώστε άπό τύραννος κατέστη πατήρ του λάου. Εις τον Σιμωνίδην 
ανήκει ή δόξα δτι μετέτρεψε τον τυρ(χ.ννον προς τήν άρετήν και είς 
τον Ξενοφώντα ή δόξα ερ^ου περί τοΰ πώς δει διοικεΐν. Τό ερ^ον 
επιγράφεται Ίέρων και είναι διάλογος μεταξύ τοΰ ήγεμόνος και του 
Σιμωνίδου, έν τφ όποίω ό βασιλεύς θρηνεί τήν δυστυχίαν μονάργου 
μή εγοντος φίλους και ό ποιητής εκθέτει τά χρέη τών βασιλέων. Εις 
τον διάλογον τούτον ευρίσκεται τό άριστον απόφθεγμα «ή δόξα του 
ήγεμόνος είναι ουχί να φοβώνται αυτόν, άλλα να φοβώνται υπέρ 
αυτοΰ» και «πρέπει νά διαφιλονική με τους άλλους βασιλείς ουχί 
ποΐος νά δράμη ταχύτερον εις τους Όλυμπιακούς αγώνας, άλλα 
ποίος θά καταστήση ευτυχέστερους τους λαούς του». 

136. Κατά τίνα συνήθειαν οι ηγεμόνες του καιρού εκείνου έκά- 
λουν εις τάς αύλάς των τους φημιζομένους διά τάς γνώσεις των ή 
δι' έκτακτα φυσικά χαρίσματα. Προέβαλλον διάφορα ζητήματα προς 
λύσιν περί τών μυστηρίων τής φύσεως, περί τών άρχων τής ηθικής, 
περί τών μορφών τής διοικήσεως και τά τοιαύτα. Ή άπόκρισις έπρεπε 
νά ή πρόχειρος και ευκρινής, και πολλαί εξ αυτών διέτρεχον τήν 
Ελλάδα και μετεβιβάζοντο είς τους μεταγενεστέρους. Έκ τών απο- 
κρίσεων τούτων είναί τίνες, τάς οποίας αί περιστάσεις απέδειξαν περι- 
βλέπτους. Έρωτήσαντος ήμέραν τινά τοΰ Ιέρωνος τον Σιμωνίδην 
«τί έστι θεός», ό ποιητής άπεκρίθη δτι τω έχρειάζετο μία ί]\χερα διά 
νά άποφανθή, έ'πειτα δύο, και άλλαι ακόμη, εξακολουθών εκάστοτε 
νά διπλασιάζη αύτάς. Ό Ίέρων εξέφρασε τήν άπορίαν του περί τών 
αναβολών τούτων. «Διότι, είπεν ό Σιμωνίδης, δσον περισσότερον 
μελετώ τό ζήτημα τούτο, τόσον μοι φαίνεται ο'υαγ.ολον και σκοτεινόν 1 . 
Έστερεΐτο αρά γε πολυμάθειας ό Σιμωνίδης ή μήπως αμφέβαλλε περί 
τής υπάρξεως τοΰ υπέρτατου δντος ; Ούτε τό εν ούτε τό έτερον 
διότι και πολυμαθέστατος ήτο και σεβασμόν μέγιστον προς τό 6πέρ- Κικερ. περί της φύσ. τών θεών βιβλ. Α', κεφ. 22. 86 Ή αρχαία Κέως 

τατον δν άποπνέουσ: τά πτκήματά του. Ήρνήθη ν' απάντηση, διότι 
το πνευμά του περιδιάβασαν από γνωμών είς γνώμας, των μέν λεπτό- 
τερων των δε, απώλεσε πασαν ελπίδα να όρίση το αόριστον καΐ διότι 
ήθελε να διδάξη δτι το άνθρώπινον πνεύμα δεν δυνατά; να σχηματίση 
ίδέαν ακριβή περί του απείρου και αιωνίου δντος 1 . 

§ 137. "Αλλοτε πάλιν ή βασίλισσα των Συρακουσών ήρώτησε τον 
Σιμωνίδην, αν ή σοφία είναι προτιμητέα του πλούτου 2 . Το ερώτημα 
τούτο ήτο δια τον Σιμωνίδην παγίς, διότι ήτο εν υπολήψει δτι προτι- 
μών το πρώτον επεθύμει το δεύτερον. Βεβιασμένος να έπιβουλευθή 
τά φρονήματα του ή να καταδικάση την πολιτείαν του, προσέδραμεν 
είς την ε'ιρωνείαν και εδωκεν εις τον πλουτον τήν προτίμησιν λέγων 
δτι βλέπει συνεχώς τους σοφούς είς τάς θύρας τών πλουσίων. 

Εις άλλην περίστασιν ετυχεν ό Σιμωνίδης να είναι παρών Ιν τινι 
συνδείπνω μετά του Παυσανίου, βασιλέως τών Λακεδαιμονίων. Προσέ- 
ταξε λοιπόν ό Παυσανίας τω Σιμωνίδη νά είπη σοφόν τι. Ό Σιμωνί- 
δης γελάσας είπε « μέμνησο άνθρωπος ων». Τά σοφά ταύτα βήματα 
ό Παυσανίας παρ' ουδέν εθετο, ύποτυφούμενος είς τον του μηδίζειν 
Ιρωτα και μεγαλοφρονών έπί τη προς τον μέγαν βασιλέα ξενία, Τσως 
δε και υπό του οίνου παραφερόμενος. "Οταν δμως έκλείσθη είς τον 
ναόν της Χαλκιοίκου Αθηνάς και διεπάλεε προς τήν πείναν και 
έμελλε ν' άποθάνη άλγεινότατα, τότε έμνήσθη του Σιμωνίδου και έξε- 
βόησε τρις « ώ ξένε ΚεΤε, μέγα τι άρα χρήμα ήν ό λόγος σου, εγώ 
δε υπ' άνοιας ουδέν αυτόν ψμην είναι » 3 . 

§ 138. Διαβιώσας ό Σιμωνίδης μεταξύ τών βασιλέων, τών σοφών 
καΐ τών μεγάλων ανδρών τής εποχής του και κριθείς άξιος τής φιλίας 
αυτών και μεγάλων τιμών έτελεύτησε μετά διαμονήν τριών ετών έν 
Συρακούσαις, δπου έκηδεύθη παρά του 'Ιίρωνος μεγαλοπρεπώς (468 
π. Χ.). Το έπιτύμβιον, το οποίον έχαράχθη έπί του τάφου του, πιθα- 
νώς συνετέθη υπό του ιδίου. 

« Έξ επί πεντήκοντα, Σιμωνίδη, ήραο νίκας και τρίποδας, θνή- 
σκεις δ' έν Σικελφ πεδίω' Κείω δέ μνήμην λείπεις, Έλλησι δ' £παι- 
νον εύξυνέτου ψυχής σής έπιγιγνομένοις »• ήτοι έπί το άπλουατερον. 

« Πεντήκοντα εξ έκέρδισας νίκας και τρίποδας, Σιμωνίδη. Απο- 
θνήσκεις δέ είς τήν πεδιάδα τής Σικελίας. Είς τήν Κέω άφίνεις τήν 1 Κικερ. περί τής φύα. τών θεών, Ιν. ά. 

2 Άριστ. Τητορ. β, ΙΤ'. 
■ ΑΙλ. βιβλ. θ', κβφ. 41. "Ανδρες ονομαστοί 87 

μνήμην σου, εις δλας δέ τάς έπερχομένας γενεάς των Ελλήνων τήν 
άνάμνησιν της εύσυνέτου ψυχής σου». 

"Ετη τινά μετά ταύτα ό τάφος του Σιμωνίδου κατεστράφη δπό 
του στρατηγού των Άκραγαντίνων Φοίνικος, δ δποϊος εχρησιμοποίησε 
το 6λικόν ζΐς ί'δρυσιν πύργου προς πολιορκίαν των Συρακουσών. Ή 
βάρβαρος αΰτη πράξις, δια της οποίας έξηφανίσθη μεν ό τάφος, άλλ' 
ουχί και ή μνήμη του Σιμωνίδου, ενέπνευσεν εις τόν Καλλίμαχον 
τους ωραίους στίχους, αναφερομένους υπό του Σου'ίδα. 

Ονδέ το γράμμα 
ηδέσθη το λέγον μ νια Λεωπρεπέος 
κεϊοθαι Κήϊον άνδρα, 
ονδ* νμέας, Πολνδενκες, νπέτρεσεν, οι με 

μέλαθρον 
μέλλοντος πίπτειν έκτος εθεσθέ ποτέ 
δαιτνμόνων ανεν μοννον, δτε Κρανωνίων 

αΐας 
ώλισθε μέγας οίκος έπι Σκοπάδας. 

§ 139. Ό Σιμωνίδης ήτο αισχρός τήν όψιν 1 , άλλα πεπροικισμέ- 
νος δι' έξοχων του πνεύματος προτερημάτων. Ύπήρξεν εις των γονι- 
μωτέρων λυρικών ποιητών, Ιξ δσων ποτέ έγεννήθησαν εν τω κόσμω. 
*Αν και εκ τών ποιημάτων του δεν περιεσώθησαν ει μή λείψανα τίνα 
μόνον, ή υλη δμως, περί της οποίας πραγματεύονται, ή \^ορψί\ αυτών 
και ή γνώμη τών αρχαίων άρκουσιν, ίνα σχηματίση τις ύψηλήν ίδέαν 
περί της ποιήσεώς του. Ή καλλίστη αρετή τών ποιημάτων του, λέγει 
ό ΜίίΠοΓ, δεν είναι οβτε δ ενθουσιασμός ούτε της φαντασίας ή δύναμις, 
άλλ' ή πολυμάθεια, ή δεξιότης και ή χάρις του πνεύματος, εξ ου 
συνέβη, ώστε πολλά τών αποφθεγμάτων αύτου, δμοια τοΤς τών επτά 
σοφών, ν' άπομνημονεύωσιν ήδέως οί παλαιοί. ? Απανταχού τών ποιη- 
μάτων του διαλάμπει ή ευσέβεια, ή σωφροσύνη, ή μετριότης, ή εύκο- 
σμία και ή έπίγνωσις της ανθρωπινής αδυναμίας. Άφθόνως είναι 
διακεχυμέναι εν αύτοίς αϊ ήθικαί σκέψεις και τά ηθικά παραγγέλματα 
προς κανονισμόν της ανθρωπινής ζωής. Άκούων τις τον Σιμωνίδην, 
ως λέγουσιν, ένόμιζεν δτι ακούει τον Σόλωνα, όλιγώτερον φίλον της 
χαράς και ετοιμον νά χύση δάκρυα. Δεν παρήρχετο ταχέως τά αισθή- 
ματα και νοήματα, ούτε ήπτετο αυτών ακροθιγώς, αλλά διεζωγράφει 

1 Πλουταρχ. θεμιστ. 88 Ή αρχαία Κέως 

επιμελώς και μετά λεπτότατος τα καθ' Εκαστα συνάγων ως εν δακτυ- 
λίω φως καί λάμψιν άπό των παρακειμένων λίθων έπι του εν μέσω 
κειμένου αδάμαντος. Τοιαύτα τίνα αντιλαμβάνεται τις άναλύων το από- 
σπασμα του επι τοις πεσουσιν εν θερμοπύλαις εγκωμίου, εις το οποίον 
τόσον τεχνηέντως έλκει ένθεν κάκεΐθεν το νόημα, επανέρχεται εΕς 
πάσαν εννοιαν και φωτίζει δια μυρίων φώτων την άπλήν ταύτην και 
μοναδικήν ιδέαν και διακοσμεί και λαμπρύνει κατά πολλούς τρόπους 
αυτήν. Επαίνων τους αληθείς των Θερμοπυλών ήρωας ήδυνήθη ό 
Σιμωνίδης να ύψωθη εις δλον το ϋψος της μεγαλοφυίας του και νά 
ποιήση άσμα, του οποίου ουδέν εύγενέστερον ουδέ μεγαλοπρεπέστε- 
ρον, δια του οποίου εγκωμιάζεται και καθυμνεΐται ή μεγάλη πραξις 
του Λεωνίδου, ενώπιον της οποίας πάν πένθος αφανίζεται. Μία μόνον 
ατυχώς οτρο^Ύ] της φδής ταύτης περιεσώθη, ή πρώτη πιθανώς. 

Τών εν Θερμοπύλαις θανόντων 
εύκλεης μεν α τνχα, καλός δ' δ πότμος 
βωμός δ' ό τάφος, προ γόων δε μνάστις, 6 δ" οίκτος 

έπαινος. 
"Εντάφιον δέ τοιούτον ούτε ενρώς 
ονδ 3 ό πανδαμάτωρ αμαυρώσει χρόνος 
ανδρών αγαθών δδε οηκός οίκέταν εύδοξίαν 
Ελλάδος εΐλετο, μαρτυρεί δε και Λεωνίδας 
ό Σπάρτας βασιλεύς, άρετάς μέγαν λελοιπώς 
κόσμον άέναόν τε κλέος '. 

"Ητοι κατά παράφρασιν χάριν τών πολλών. 

« Πόσον είναι εύκλεής ή τύχη εκείνων, οί'τινες άπέθανον εις τάς 
Θερμοπύλας. Πόσον είναι ωραία ή τελευτή του βίου των! Ό τάφος 
των είναι βωμός. Άντι δακρύων οίδομεν εις αυτούς άθάνατον μνήμην. 
Ό τρόπος, καθ' δν άπέθανον, είναι ό πανηγυρικός των. Μήτε ή σκωρία 
μήτε ο πανζαμάτωρ χρόνος θα έξαλείψωσι την έπιτάφιον ταύτην έπι- 
γραφήν τών γενναίων. Ό υπόγειος θάλαμος, εις τον οποίον αναπαύονται 
εγκλείει την εύκλειαν της Ελλάδος. Μάρτυς ό Λεωνίδας ό βασι- 
λεύς της Σπάρτης, δστις άφήκε το ώραιότερον μνημεΐον της αρετής, 
δόξαν άφθιτον». 

§ 140. Όμοφώνως ή άρχαιότης αναγνωρίζει δτι ό Σιμωνίδης, 
δστις δια την ήδύτητα τών λόγων του εκλήθη Μελικέρτης, έκέκτητο Αυρ. Άνθολ. ΤΗ. ΒβΓ^ σελ. 867, 4 (9). 90 Ή αρχαία Κέως 

είς τόν άνώτατον βαθμόν τό τοσούτον σπάνιον δώρημα τοϋ συγκινειν. 
Και δντως ουδείς έζωγράφησε μέ περισσοτέραν άλήθειαν τήν συμφο- 
ράν ούδ* ένεψύχωσε τήν ε?κόνα αυτής διά πάθους κινήσεως εις έλεος 
δσον ό Σιμωνίδης. Δεν ακούεται πλέον εΕς αυτήν 6 ποιητής, άλλ' οί 
καθ' αυτό γόοι και θρήνοι, αυτός ό πενθών, αυτή ή ήρημωμένη γενεά, 
ή βυθισθεΤσα εΕς τήν συμφοράν και θρηνούσα του πατρός ή τοΰ υίου 
τόν θάνατον. Αείψανον πολυτιμότατον, εις το οποίον ένεχάραξεν 6 
Σιμωνίδης σπανίαν αισθητικότητα και δύναμιν συγκινήσεως, είναι ή 
θαυμάσια ωδή, καθ' ήν ή Δανάη δια πελάγους φερομένη και τάς εαυ- 
τής τύχας αποσυρόμενη εκφέρει τους πόνους της. Νομίζει τις δτι βλέ- 
πει τήν Δανάη ν, μητέρα συμπαθή, κρατοΟσαν τόν υίόν της εις τάς 
χείρας της, άντιπαλαίουσαν μέ τήν μανίαν των κυμάτων, μυρία περί 
έαυτήν βάραθρα βλέπουσαν, μύριους πόνους είς τήν καρδίαν της α?σθα- 
νομένην, υπό μυρίων θανάτων περιστοιχουμένην ι ; Ταύτη ν τήν φδήν 
αινίσσεται 6 Όράτιος δια του στίχου: 

0θ3.ο ΓείΓαοίθδ πιιιηΘΓα ηεπίαε 2 . 

Ή Δανάη και ό υιός της Περσεύς κλείονται όπό του Ακρισίου είς 
μέγα κιβώτιον δερμάτινον και τούτο ρίπτεται εις τήν διάκρισιν των 
κυμάτων της θαλάσαης. Περί το κιβώτιον τεχνηέντως και κομψώς 
διεσκευασμένον βρέμουσιν ό πνέων άνεμος και ή κυμαινόμενη θάλασσα. 
Ή Δανάη πίπτει κατειλημμένη ύπό φρίκης μέ τάς παρειάς δακρύ- 
βρεχτους, περιβάλλει τόν Περσέα μέ τους βραχίονας της και άναβοα* 
« ω τέκνον μου, ποίον πόνον υπομένω, αλλά συ δέν άκούεις τίποτε ! 
Κοιμάσαι εις τήν θλιβεράν ταύτην διαμονήν τήν νύκτα ταύτην άνευ 
φωτός εις τα μαύρα ταΰτα σκότη. Δέν ανησυχείς εκ του κύματος, τό 
οποίον περνά υπεράνω σου χωρίς να βρέξη τήν μακράν κόμην σου, 
μήτε από τόν άνεμον, δστις απηχεί, άλλ' αναπαύεσαι περιτετυλιγμέ- 
νον τό πορφυροϋν σκέπασμα σου. ω πρόσωπον καλλονής! "Αχ! Έάν 
εκείνο, το δποΖον μέ τρομάζει, σέ έτρόμαζεν επίσης, θά έτεινες ε£ς 
τους λόγους μου τό θελκτικόν ους σου. Κοιμήσου, τέκνον μου. *Ας κοι- 
μηθή μετά σου ή παρωργισμένη θάλασσα, ας κοιμηθώσι μετά σου τα 
άμετρα δεινά μας, ή άπειρος δυστυχία μας. Άλλ' ε'ίθε νά Τδωσιν οί 
ό^αλμοί μου, Ζεΰ πάτερ, ν' άποβώσιν αί βουλαί σου εύνοϊκαί προς 
έμέ. Ή ευχή αυτή, ήν σοι απευθύνω είναι ϊσως τολμηρά. Συγχώρη- 
σον τήν καρδίαν μητρός άπηλπισμένης προς χάριν τοΰ υίοΟ σου». 1 Διονυσ. Άλικαρνασ. περί συνθεσ. 

2 'Ορατ. βιβλ. 11, φδ. 1, στ. 38. "Ανδρες ονομαστοί 91 

Έκ των ελεγείων του το μεγαλύτερον λείψανον είναι οί περίφημοι 
στίχοι, είς τους όποιους ό Σιμωνίδης σχολιάζει ΐδέαν τινά του 'ΟμηροΌ. 

« Δεν είναι τίποτε, το όποιον διαμένει πάντοτε άκλόνητον. Ό Χίος 
άνήρ είπεν ώραΐον πράγμα. Οία είναι ή γενεά των φύλλων, τοιαΰται 
είναι αί γενεαί τών ανθρώπων. Πόσον ολίγοι θνητοί, άφοΟ έλαβον τους 
λόγους τούτους είς τα ώτά των, τους έθεσαν είς την ψυχήν των. Διότι 
ή έλπϊς είναι παρούσα έν έκάστω ημών, ή έλπίς, ήτις ωθεί φυσικώς είς 
την καρδίαν τών νέων. Έφ' δσον θνητός κατέχει το έράσμιον άνθος της 
νεότητος, το πνευμά του είναι έλαφρόν και ονειροπολεί μυρία σχέδια 
αδύνατα, διότι δεν έχει τον φόβον μήτε του γήρατος μήτε του θανά- 
του. Και δταν είναι υγιής, δεν ανησυχεί παντελώς περί της νόσου. 
"Αφρονες εκείνοι, τών οποίων ή διάνοια είναι εις τήν κατάστασιν ταύ- 
την, εκείνοι, οΓτινες δεν γνωρίζουσι πόσον ό χρόνος της νεότητος και 
της ζωής είναι βραχύς διά τους θνητούς. 'Αλλά σύ, δστις το ήξεύρεις, 
διεύθυνον σεαυτόν προς το τέρμα της ζωής εργαζόμενος μετά θάρ- 
ρους ν' άπολαμβάνη ή ζωή σου τ' αγαθά της αρετής». 

Πρώτος ό ποιητής τών θρήνων και της φδής της Δανάης έπέθη- 
κεν ε?ς τό επίγραμμα τήν άκροτάτην τελειότητα. Μεταξύ τών επιτα- 
φίων επιγραμμάτων του τό περιφημότατον και τελειότατον είναι τό 
τοίς πάσι γνωστόν, τό ποιηθέν Ιπί τοις πεσουσιν έν θερμοπύλαις 
Σπαρτιάταις. Ουδείς ποτέ τών ποιητών κατά τόν ΜΰΙΙθΓ ύμνησε τήν 
ήρωϊκήν άνδρείαν μετά τοσαύτης τελειότητος, εγκράτειας και άτύφου 
μεγαλοφροσύνης, δσον ό Σιμωνίδης. 

ώ ξεϊν , άγγέλλειν Λακεδαιμονίοις δτι τγ)δε 
κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι. 

Υπέρ δλων δε τών Ελλήνων, οί'τινες έν Θερμοπύλαις άπέθανον, 

συνέταξε τήν έξης έπιγραφήν 

Μνριάσιν ποτέ τήδε τριηκοσίαις έμάχοντο 
εκ Πελοποννήσου χιλιάδες τέτορες. 

Και είδικώς διά τόν Λεωνίδαν, διά τό κενοτάφιον αύτου, δπερ οί 
Σπαρτιάται ανήγειραν εις τιμήν του τιριύος βασιλέως των θέσαντες 
έπ' αύτου εικόνα λέοντος τήν άκόλουθον 

Θηρών μεν κάρτ ιστός εγώ, θνατών δ\ ον εγώ νυν 
φρουρώ, τώδε τάφω λάίνω εμδεβαώς' 
αλλ' ει μη θυμόν γε Λέων έμόν, οϋνομά τ εϊχεν, 
ουκ αν εγώ τύμβφ τωδ 3 επέθηκα πόδας. 92 Ή αρχαία Κέως 

§ 141. Πλην των ελεγείων, των επιγραμμάτων, μελών παντοίων, 

των θρήνων, έποίησεν ό Σιμωνίδης διάφορα είδη ασμάτων, οίον ύμνους, 
παιάνας, κατευχάς, υπορχήματα, διθυράμβους, περιέγραψεν εις ποίημα 
τι τάς βασιλείας του Καμβύσου και Δαρείου, την Ξέρξον ναυμαχίαν 
και την έπ' Αρτεμισία), συνέθεσε τραγωδίας και εν ένι λόγω υπήρ- 
ξεν δ πολυγραφώτατος των Ελλήνων μελοποιών, αν και δεν περιήλθε 
μέχρις ημών ή μνήμη πάντων των ποιημάτων αύτοϋ. Ώς ποιητής 
και μουσικός προσέθηκεν 8ην γορο^ην εις την λύραν του. Έτελειο- 
ποίησε το Έλληνικόν άλφάβητον δια της έπινοήσεως τών διπλών 
γραμμάτων ξ καΐ ψ και τών μακρών φωνηέντων η και ω. Κατά την 
εν Κραννώνι παρά τοΙς Σκοπάδαις διαμονήν του εφεύρε τήν μνημονι- 
κήν \ ή οποία ήτο εν πολλή φήμη εις τήν αρχαιότητα και διδαχθείσα 
εν Αθήναις έβραβεύθη. Λέγεται δτι ό Σιμωνίδης είχε μνήμην άπέ- 
ραντον, τήν οποίαν ό Άμμιανός ΜαρκελΤνος θεωρεί ώς το αποτέλε- 
σμα ποτοΰ, ποΰεντος έν τη παιδική ηλικία. Τήν τέχνην ταύτην 
Ιτελειοποίησε κατόπιν ό Μητρόδωρος' ώς λέγουσιν, άπηγγέλλοντο κατά 
τήν μί^ο^ον ταύτην αύτολεξεί δσα •ψ.ο\)θντο. 

§ 142. Φιλοσοφικόν πνεΰμα διαπνέει έπι δλων τών ποιημάτων 
τοΰ Σιμωνίδου και ή σοφία αύτοΰ ύπήρξεν επίσης περίφημος είς τήν 
αρχαιότητα, δσον και ή ποιητική του μεγαλοφυία. Ό Πλάτων είς τόν 
Πρωταγόραν εδωκεν ε£ς αυτόν τόν τίτλον του θείον ανδρός. Οι σοφι- 
σται τόν ε^εώρο'ον ώς ενα τών προδρόμων των και έλέγετο έν παροι- 
μία παρά τοις Έλλησι «σωφροσύνη τοΰ Σιμωνίδου». Ό άγιος 
Κύριλλος τον έταξε μεταξύ τών επτά σοφών. Αποφθέγματα τίνα τών 
περιφημότερων, τά όποια εφεροντο υπό το δνομα τών επτά σοφών, 
έξήλθον κατά τινας συγγραφείς εκ του στόματος του Σιμωνίδου. Πολ- 
λοί φιλόσοφοι και γνωμικοί ποιηται πολλά ώφειλον εϊς τόν βαθυγνώ- 
μονα και ιβολό^ον και αληθή σοφόν τοΰ καιρού Σιμωνίδην. Ό 
συγγραφεύς της περιηγήσεως τοΰ νέου Άναχάρσιδος σπουδαίαν έχά- 
ραξε περίληψιν της φιλοσοφίας του εκ τών σωζόμενων λειψάνων τών 
συγγραμμάτων του, άναγομένην εΐς τά ακόλουθα άρθρα. 

« ^Ας μή μετρώμεν παντελώς τήν άπειρον βαθύτητα τοΰ υπέρτα- 
του δντος 2 . *Ας περιοριζώμεθα μόνον νά ήξεύρωμεν δτι δλα εκτελούν- 
ται δια της προσταγής του 3 και δτι έχει τήν ϋπερτάτην άρετήν 4 . Οί 1 Παρ. Χρον. 

2 Κικερ. περί της φύσ. τών θεών, έν. αν. 

3 Σιμ. παρά θεοφ. Άντιοχ. προς Αύτολ. 
* Πλατ. Πρωταγορ. "Ανδρες ονομαστοί 93 

άνθρωποι λαμβάνουσι παρ' αύτου μόνον ασθενή έπιρροήν ι . "Ας μη 
έπαίρωνται είς την τελειότητα, την οποίαν ποτέ δεν δύνανται να φθά- 
σωσιν 2 . Ή αρετή εστερέωσε την μονήν της επί σκοπέλων απότομων 3 . 
"Αν οί άνθρωπαι δυνάμει αγώνων καΐ προσπαθειών άνυψωθώσιν έ'ως 
εϊς αυτήν, μυρίαι περιστάσεις όλέθριαι τους σύρουσιν ε?ς κατάπτωσιν. 
"Οθεν ή ζωή των ανθρώπων είναι μΐξις άγαθοϋ και κάκου και είναι 
τόσον ο'ύαχολον νά παραμείνη τις τόσον συχνά είς τήν άρετήν, δσον και 
αδύνατον είναι νά είναι και άείποτε ενάρετος 4 . "Ας νομίζωμεν ώς τρο~ 
φήν τάς άγαθάς πράξεις κλείοντες τους οφθαλμούς εις τάς μή ούσας, 
ή δια χρέος, δταν ό υπεύθυνος είναι είς ημάς πολλά αγαπητός δΓ άλλα 
επιτηδεύματα, ή διά συγκατάβασιν, δταν είναι εις ήμας αδιάφορος. 
"Ας μή έλέγχωμεν τους ανθρώπους με τόσην αυστηρότητα ένθυμού- 
μενοι δτι είναι ασθενείς 5 , δτι ώρίσθησαν νά μένωσι μίαν στιγμήν έπί 
της επιφανείας της γης και αιωνίως εις τον κόλπον αυτής 6 . Μέτρον 
τοΰ γ^ρόνου είναι το καλόν και δχι το μήκος του χρόνου. Ό χρόνος 
ίπταται* ώς προς τήν άϊδιότητα, ώς προς τον άπειρον αιώνα το πολύ 
ή ολίγον ουδέν διαφέρει, τά χίλια και τα μύρια ετη είναι μόνον μία 
στιγμή αόριστος ή βραχύτατον μόριον στιγμής ακατάληπτου. "Ας διερ- 
χώμεθα τόσον ακαριαίας στιγμάς εις τήν άπόλαυσιν των προκειμένων 
αγαθών, των οποίων τά κυριώτερα είναι ή υγεία, το κάλλος και τά 
αποκτηθέντα χωρίς άπάτην αγαθά 7 . "Ας προΥ,Όπτ^ άπό τήν χρήσιν 
των ή έρασμία εκείνη ηδονή, άνευ της οποίας ή ζωή, το μεγαλείον 
και ή αθανασία αυτή δέν ήθελον δυνηθή νά θέλγωσι τάς επιθυμίας 
μας 8 . Έν γένει δε τά σημεία τά κύρια, πέριξ τών όποιων στρέφεται 
ή φιλοσοφία του Σιμωνίδου, είναι ήρεμος άπόλαυσις τών ηδονών του 
παρόντος βίου, άνακούφισις τών φροντίδων αύτου. Τπομονή είς τάς 
συμφοράς. Επιείκεια έν τη κρίσει του ανθρωπίνου χαρακτήρος. Επί- 
σης ό Σιμωνίδης είπε «πόλις άνδρα δείκνυσι » και «το καλώς θνήσκειν 
μέρος αρετής έστι μέγιστον». 

§ 143. Τοιούτος ων ό Σιμωνίδης δέν διέφυγεν έχθρας και κατη- 1 Σιμών, παρά θεοφ. 

2 Πλατ. 

3 Κλημ. Άλεξ. Στρωμ. 

4 Πλάτων. 

Πλουταρχ. περί παραμυθ. 

6 Στοβ. λογ. ρητ. 

7 Κλημ. Άλεξ. Στρωμ. 

8 Άθην. 94 Ή αρχαία Κέως 

γορίας έκ μέρους των συγχρόνων του είτε έκ φθόνου είτε εξ αδυνα- 
μιών, ων και αυτή ή μεγαλοφυία δεν στερείται. Εχθρός λυσσώδης 

εναντίον του Σιμωνίδου αναφέρεται Τιμοκρέων ό Τόδιος, δστις ήτο 
συγχρόνως αθλητής και λυρικός ποιητής. Ό Σιμωνίδης άπέδιδεν αύτψ 
τα Τσα και τόν κακομετεχειρίζετο πολύ. Επιγραφή επιτάφιος λίαν 
σαρκαστική κατά του Τιμοκρέοντος αποδίδεται εις τόν Σιμωνίδην. 

Πολλά πιών και πολλά φαγών και πολλά 

κάκ ειπών 
άνθρώποις κεΐμαι Τιμοκρέων ' Ρόδιος ι . 

Ή του Πινδάρου προς τόν Σιμωνίδην και Βακχυλίδην έχθρα ή, 
μάλλον ειπείν, ανταγωνισμός έχει χαρακτήρα αξιοπρεπέστερο ν. Πόθος 

του εύδοκιμείν παρά τοίς τυράννοις Ίέρωνι και Θήρωνι άνέφλεξε τήν 
εριν των μεγάλων τούτων ποιητών. Ό κυριώτερος δμως λόγος της 
διαφοράς ταύτης κείται βαθύτερον, είς τόν τρόπον και τήν μίΰοΰον, 
δι' ης οί Κείοι ποιηταί και ό Πίνδαρος ήσκουν τήν τέχνην. Είς τους 
στίχους του Θηβαίου ποιητοΰ εμφαίνεται το μίσος, το όποιον είχε κατά 
των Κείων ποιητών, τους όποιους παρωμοίαζε προς κόρακας φλύα- 
ρους, εαυτόν δέ προς άετόν. Δεν ήδυνήθη δμως μήτε από τήν μεγα- 
λοφυ'ί'αν του Σιμωνίδου ν' αφαίρεση τίποτε μήτε άπό τήν κομψήν καΐ 
χαρίεσσαν άφέλειαν του Βακχυλίδου το παραμικρόν. Εύπρεπώς άντέ- 
λεγον οί Κείοι ποιηταί, ό μεν Σιμωνίδης* 

Εξελέγχει ό νέος οίνος ονπω πέρνσιν 

δώρον αμπέλου, 
ό δέ μύθος δδε κενεόφρων, κούρων δέ. 
Ό δέ Βακχυλίδης, 

Ει δέ λέγει τις άλλως πλατεία κέλευθος' 
και άλλαχοϋ, 

"Ετερος εξ ετέρου σοφός τό τε πάλαι, τό τε νυν, 
Ουδέ γάρ ραστον αρρήτων έπέων πύλας έξευρεΐν. 

§ 144. Ό Πίνδαρος και ό Καλλίμαχος έτόξευσαν κατά τοΟ Σιμω- 
νίδου βέλη μομφής, δτι έπληρώνετο δια τά ποιήματα του 2 , δτι ή μοΟσα 
του Πινδάρου δεν είναι μισθωτή, ως ή του Σιμωνίδου. Τό αληθές είναι 
δτι ό Σιμωνίδης δέν ένεπιστεύετο είς τήν μεγαλοδωρίαν τών προσώ- 1 Σουϊδ. έν λεξ. Τιμοκρ. 
1 Πινδ. φδ. 11 Ίσθμ. ν Ανδρες ονομαστοί 95 

πων, τα οποία εξυμνεί, και επομένως ώριζεν έκ των προτέρων τήν 
τιμήν των επαίνων, ώς φαίνεται έκ του ίπομενου περιστατικού. Άνα- 
ξίλας ό τύραννος του Τηγίου ήρατο νίκην εις τους Όλυμπιακούς 
αγώνας δι' ήμιόνων 1 και έζήτησε παρά του Σιμωνίδου ωδήν τιμητι- 
κήν. Ό Σιμωνίδης, ολίγον ευχαριστηθείς έκ του προαφερΗντος ποσού, 
άπεκρίθη δτι δέν ήδύνατο να έπαινέση ήμιόνους. Τότε ό Άναξίλας 
έδιπλασίασε το ποσόν και ό ποιητής εδέχθη. Μεταχειρισθείς δε δλην 
τήν γοητείαν της τέχνης του έκάλεσε τάς ήμιόνους «θυγατέρας ίππων 
άελλοπόδων 2 . Δια τούτο πολλάκις ελεγεν• « εχω δύο κιβώτια, τό μέν 
έ'ν δια τάς άμοιβάς της εργασίας μου, τό δε άλλο διά τάς χάριτας. 
Άπό καιρόν εις καιρόν τά ανοίγω και ευρίσκω τό μέν των αμοιβών 
της εργασίας μου πάντοτε πλήρες, τό δε τών χαρίτων πάντοτε κενόν ». 

§ 145. Τους περί μισθών και χαρίτων και περί κιβωτίων λόγους, 
τους οποίους ελεγεν ό Σιμωνίδης παίζων και χαριεντιζόμενος, μετέφε- 
ρεν ό Πλούταρχος ώς σοβαρά κρηπιδώματα επί ηθικού εδάφους περί 
πολυπραγμοσύνης και περί πονηρίας λέγων περί μέν της πρώτης 
δτι, αν άνοιξη τήν άποθήκην αυτής άπό καιρού ε£ς καιρόν, θέλει ευρει 
αυτήν γεμάτην άπό πολλά άχρηστα και μάταια και άτερπή, περί δέ 
τών πονηρών δτι τήν κακίαν έν αύτοίς διορώντες ευρίσκουσιν ερημον 
ελπίδος, γέμουσαν δέ φόβων και λυπών και απιστίας. 

Κατηγορουσι προσέτι τον Σιμωνίδην διά τήν άκόρεστον φιλαργυ- 
ρίαν, τήν οποίαν και αύται αί έλευθεριότητες του Ιέρωνος δέν ήδυ- 
νήθησαν να χορτάσωσιν. « "Οντως ήν ώς αληθώς κίμβιξ ό Σιμωνίδης 
και αισχροκερδής, ώς Χαμαιλέων φησί » 3 . Άποστέλλοντος του Ιέρω- 
νος προς αυτόν τά καθ' ήμέραν σιτία λαμπρώς, έπώλει τά περισσό- 
τερα και έκράτει μικρόν μόνον μέρος. "Οταν δέ τις ήρώτησεν αυτόν 
διατί πράττει τοΰτο, άπεκρίθη «διά νά γίνεται καταφανής ή μεγαλο- 
πρέπεια τοΰ Ιέρωνος και ή Εδική μου εγκράτεια». "Αλλη κατηγορία 
κατά του Σιμωνίδου είναι δτι στηριζόμενος έπί της στενής φιλίας, 
ήτις τον συνέδεε μετά τοΰ Θεμιστοκλέους, έζήτησε παρ' αύτου άδι- 
καιολόγητον χάριν. Ό Θεμιστοκλής ήρνήθη και είπεν « αγαπητέ 
Σιμωνίδη, δέν θά ήσο καλός ποιητής, έάν έκαμες στίχους εναντίον 
της ποιήσεως, ούτε έγώ θά ήμην καλός άρχων, έάν Ιπραττον πράξιν 
άντικειμένην είς τους νόμους». "Οτι ήτο φιλάργυρος 6 Σιμωνίδης και 
μή έξηρημένος ελαττωμάτων ανευρίσκεται είς αυτούς τους λόγους του, 

1 Ήρακλ. Ποντ. 

2 Άριστοτελ. 'Ρητορ. 
Β ' Αθηναίος. 96 ΊΤάρχαία Κέως 

οί'τινες χρησιμεύουσι και ως άναγνώρισις των ελαττωμάτων του και 
ώς υπεράσπισις. Έλεγεν δτι, άφοϋ έστερήθη διά το γήρας των άλλων 
ηδονών υπό μιας ετι γηροβοσκεΤται, της από του κερδαίνειν ■•. "Ότι 
ήγάπα κάλλιον να πλουτίζη τους εχθρούς του μετά θάνατον ή ζών 
να εχη ανάγκην των φίλων. "Οτι κανείς από τους ανθρώπους δεν 
είναι έξηρημένος από ελαττώματα και δτι, αν εύρισκε ποτέ άνθρωπον 
άνεπίληπτον, ήθελε τον αναγγείλει είς τό πάν. 

3. Σιμωνίδης ό νεώτερος, ό γενεαλόγος. 

§ 146. Ούτος ήτο ίγγονος έκ θυγατρός του προηγουμένου Σιμω- 
νίδου 2 . 'Ήκμασεν ολίγον προ του Πελοποννησιακού πολέμου και διέ- 
πρεψεν ώς ποιητής. Συνέγραψε περί γενεαλογιών εις τρία βιβλία και 
δια τούτο γενεαλόγος έπωνομάσθη, ώς επίσης και περί «ευρημάτων» 

είς τρία, βιβλία. 

4. Βακχυλίδης. 

§ 147. Έγεννήθη εις τήν Ίουλίδα παρά του Μέδωνος Βακχυλί- 
δου του άθλητοΰ παιδός 3 . Έν τω μεγάλω ετυμολογικό) ό πατήρ του 
ονομάζεται Μειδύλος. Ή ημερομηνία της γεννήσεως και του θανάτου 
του δέν είναι ακριβώς γνωσταί. Υποτίθεται δτι ήκμασε κατά τους 
πρώτους χρόνους της Ε' έκατονταετηρίδος π. Χ. ή κατά τό χρονικόν 
του Εύσεβίου τό 470 και ετελεύτησε τό 431 π. Χ. Έτο ανεψιός εξ 
αδελφής του μεγάλου ποιητοΰ Σιμωνίδου τοΰ Λεωπρέπους και έζησε 
μετ' αύτου γέροντος ήδη είς τήν αύλήν του "Ιέρωνος έν Συρακούσαις 
περί τό 472 π. Χ. Μετά τον θάνατον τοΰ "Ιέρωνος ό Βακχυλίδης 
έπανήλθεν είς τήν πατρίδα του, οπόθεν έκδιωχθείς, ώς λέγεται, εφυ- 
γεν είς Πελοπόννησον, δπου μικρόν χρόνον διατρίψας, Τσως έν "Αργεί, 
Κορίνθω και Σπάρτη, τό πλείστον των ποιημάτων του έποίησε και 
έκτήσατο μεγάλην δόξαν. Τό ίατορούμε^ο^ τούτο δτι έξωστρακίσθη 
άπό τήν πατρίδα του δέν δύναται νά στηριχθή' ίσως άπεδήμησεν 
εκείθεν έ'νεκα πολιτικών λόγων ώς αποτυχών ή μή θέλων ν' άναμι- 
χθή είς τάς πολιτικάς διαμάχας. Ό Πλούταρχος έν τοίς περί «Φυγής» 
(δητώς αναφέρει μεταξύ άλλων, οίοι οί Αριστοτέλης και 6 Θουκυδίδης, I Πλουταρχ. έν πρεσβ. Πολ. 

II Σουϊδ. 
3 Αύτ. "Ανδρες ονομαστοί 97 

και τόν 'Αρίστωνα εκ Κέω καΐ τόν Βακχυλίδην τον ποιητήν λέγων 
δτ: οί δοκιμώτατοι και κράτιστοι ζώσιν επί ξένης ου μετασταθέντες, 
αλλά μεταστάντες, ουδέ φυγαδευθέντες, άλλα φυγόντες αύτο! πρά- 
γματα καΐ περισπασμούς και ασχολίας, ας αί πατρίδες φέρουσι .... και 
έν τή ξένη τα κάλλιστα και δοκιμώτατα έγραψαν και έπετέλεσαν. 

§ 148. { Ως ό θειος του ή'ψατο και ούτος πάντων των ειδών της 
λυρικής Μούσης και ϋμνησεν επιτυχώς τους νικητάς τών δημοσίων 
αγώνων της Ελλάδος οϋτως, ώστε να επισκίαση και αυτόν τόν Πίν- 
δαρον. Ό σχολιαστής τοΰ Πινδάρου γνωρίζει εις ημάς δτι ό 'Ιέρων 
έπροτίμα τάς ποιήσεις τοΰ Βακχυλίδου άπό τάς του Πινδάρου. Ό 
έντριβέστατος περί τάς Ελληνίδας Μούσας αυτοκράτωρ Ιουλιανός 
περί πολλού είχε το ηθικόν του Βακχυλίδου και ίτίρπετο και έψυ- 
χαγωγείτο εκ της αναγνώσεως τών ωδών αύτοΰ. Έσχε τήν τιμήν να 
μιμηθη υπό του Όρατίου, δστις οφείλει εις τόν Βακχυλίδην μεταξύ 
άλλων τήν Σδέαν της ωραίας ωδής τοΰ Ρ&δ1;οΓ αιπι Ιγ&1ι6Γ61: ρβΓ 
ίχεϊζ. είο. Το πλείστον τών λειψάνων, τά οποία μένουσιν εκ τοΰ Βακ- 
χυλίδου δεν έχουσι τόνο ν ήρωΐκόν. Άποκλίνουσι μάλλον έπί τάς 
εύψροούνοΌς του έδιωτικοΰ βίου σκηνάς, τάς μειδιώσας και φιλοπαί- 
γμονας εικόνας, τόν έρωτα, τόν οινον. Ε£ς τά χορικά άσματα του ανα- 
φέρονται, ερωτικά, έν οϊς περιέγραφε παρθένον έν τη παίδια τοΰ 
κοττάβου, άνατείνουσαν τόν λευκόν πήχυν και ραίνουσαν οϊνον στα- 
γόνας τους νεανίας. "Εψαλλεν επίσης συχνά τους συμποσιάζοντας και 
ανέβαινε μέχρι τών θεών τοΰ Όλύμπου. Μετά θαυμάσιας άφελείας 
περιγράφει τά ινδάλματα τοΰ διεγείροντος οΧνου^ τήν εύδαιμονίαν τοΰ 
οίνοπότοο, όστις έν τή θέρμη της ψυχής εκ της κρασοκατανύξεως και 
έν τή συγκρούσει τών ποτηριών αναβιβάζεται εϊς αιθέρια ϋψη και φαν- 
τάζεται εαυτόν υπεράνω δλων, πλουσιώτατον και όλβιώτατον, κατα- 
λύει τότε φρούρια, τά παλάτια του άκτινοβολοΰσιν άπό χρυσον και 
ελέφαντα, αί δε σιτοφόροι νήες φέρουσιν άπό τήν Αιγυπτον έπί τοΰ 
αΐγλήεντος πόντου μέγιστον πλούτοι « ως πίνοντος όρμαίνει κέαρ ». 
"Αλλοτε πάλιν κατέπιπτε μέχρι της σφαίρας τών καθ' ήμέραν σκέ- 
ψεων περί τής κακοδαιμονίας τοΰ ανθρωπίνου γένους, τής αστάθειας 
της τύχης, τής ανάγκης τοΰ νά ύπομένη ό ^ρΐύκος τήν πεπρωμέ- 
νην αύτοΰ μοίραν και επομένως νά μή δυσχεραίνη έπί ματαίω και 
ν' άγανακτή. «Τί δύναται νά έλαφρύνη τήν καρδίαν, όταν ό &^ρωπος 
άνευ ακοπού θρηνών συνταράσση αυτήν;» και άλλαχοΰ' «ένα μόνον 
σκοπόν έχει ό βίος, μία είναι ή οδός τής ευτυχίας τών θνητών, δταν 
δύναται τις νά περάση τήν ζωήν χωρίς νά πικραίνη τήν ψυχήν. "Οστις 

Ι. Ν. ΥΥΛΛΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 7 98 Ή αρχαία Κέως 

όμως μυριάδας φροντίδας έχει είς τήν κεφαλήν, ήμέραν δε και νύκτα 
βασανίζει τον νουν μέ τάς σκέψεις του μέλλοντος, αυτός άκαρπον αγω- 
νίζεται αγώνα». Είς τεμάχιόν τι άναβοα μέ τάς αύτάς λέξεις, οίας και 
ό Σοφοκλής. « Καλύτερον ήτο δια τον άνΰριαπον να μή γεννηθη και 
να μή 'ίδη τό φως του ήλιου. Κάνεις δεν είναι πάντοτε ευτυχής». Ή 
γλαφυρά, περιγραφή, ήτις χαρακτηρίζει τήν σχολήν του, καθοράται είς 
το θαυμάσιον έγκώμιον της ειρήνης, το όποιον διηγείται ό Στοβαίος. 
ΙΙερί του εγκωμίου τούτου γράφει ό μέγας Βόλφιος 8τι καΐ μόνον το 
έρατεινότατον τούτο ποίημα αρκεί τζρός άναίρεσιν των αδίκων τοΰ 
Πινδάρου κατά τοϋ Βακχυλίδου υπαινιγμών. Το έγκώμιον, ό παιάν 
ούτος επί το άπλούστερον έχει ούτως : 

«Ή ειρήνη είναι πρόξενος μεγάλων καλών είς τους ανθρώπους, 
» εν αύτη ό πλούτος και τα άνθη τών μελιγλώσσων ασμάτων, έπί δε 
» τών βωμών λάμπει ή ξανθή φλόξ τών προς τιμήν τών θεών καιομέ- 
» νων μηρών τών βοών και τών καλλιτρίχων προ^άτΐύ^ και οι νέοι 
» μόνον μέλημα εχουσι τά γυμνάσια, τους αυλούς και τους κώμους. 

» Έπί τών λαβών τών σιδηροδέτων ασπίδων αί φαιόχροοι άράχναι 
> ύφαίνουσι τον ίστόν των τάς δε άκμάς τών λογχών και τών διστό- 
» μων ξιφών κατατρώγει ό εύρώς. Αί χαλκαΐ σάλπιγγες δεν ήχοΰσι 
» πλέον ούδ' αποσπάται τών βλεφάρων ό γλυκύς και τήν καρδίαν θερ- 
» μαίνων ύπνος• πληροϋσι δε τάς οδούς τά τερπνά συμπόσια και οι τών 
» παίδων ύμνοι άντηχουσιν είς τον αιθέρα» ι . 

Μοναδικός μιμητής του ποιητοϋ τών θρήνων, τοΰ μεγάλου θείου 
του, ό Βακχυλίδης κατατάσσεται μεταξύ τών κορυφαίων της Ελλάδος 
μελοποιών, οίτινες άπηθανάτισαν τά Ελληνικά γράμματα. Διά το 
έπαγωγόν της χάριτος < λάλος σειρήν » εν τινι έπιγράμματι της 
Ανθολογίας προσαγορεύεται. 

Όποίαν άλήθειαν δεν περιλαμβάνει το προσόδιον άσμα του ποιη- 
τοΰ τούτου ; 

ΚΙς δρος, μία βροτοϊοίν εστίν ευτυχίας οδός, 

θνμόν εϊ τις έχων άπενθη δύναται 

όιατελεϊν βίον ος δε μυρία μεν άμφιπολεϊ 

φρενί, τ 6 δε παρ άμαρ τ ε καΐ νύκτα μελλόντων χάριν 

έόν ίάπτεται 

κέαρ, άκαρπον έχει πόνον 2 . 

' Β. Δικαιοφύλακος μετάφρασις ποιημάτων Βακχυλίδου σελΐς 46. 
2 Α. Μηλιαράκη Ύπομν. περιγρ. Κυκλάδων νήσων σελ. 192. "Ανδρες ονομαστοί 99 

"Ητοι έπι το άπλουατερον. 

Εις δρος, μία οδός ευτυχίας υπάρχει, αυτή δ' είναι το να δύναται 
τις να διατηρώ καθ' δλον τον βίον του καρδίαν άπηλλαγμένην φρον- 
τίδων δστις δε μυρίας σκέψεις τω νω αύτου περιποιείται, νύκτα τε δέ 
και ήμέραν κατατρύχει τήν καρδίαν του χάριν των μελλόντων, κατα- 
βάλλει κόπον, δστις ουδέν κίρκος μέλλει να τφ προσπορίσω 2 . 

Παραθέτομεν χάριν των αναγνωστών και ετερά τίνα αποσπάσματα 
των ποιημάτων του Βακχυλίδου. 

1 

"Ολβιος δ 3 ουδείς βροχών πάντα χρόνον. 

2 

Παύροισι δε Θνατών τον άπαντα χρόνον 

δαίμων έδωκε πράοοοντας εν καιρώ πολιοκρόταφον 

γήρας ικνεΐοθαι, πριν εγκύρσαι δνα. 

3 
Ώς δ 3 άπαξ ειπείν, φρένα και πυκινάν κέρδος 
ανθρώπων βιάται. 

4 
Αιαϊ τέκος άμέτερον, μείζον ή πενθεΐν 
εφάνη κακόν, άφθέγκτοισιν ίσον. 

5 
Τί γαρ ελαφρόν ετ εστίν άπρακτ όδυρόμενον 
δονεΐν καρδίαν; 

6 
Συ δ 3 εν χιτώνι μούνω παρά την φίλην γυναίκα 

φεύγεις. 

7 
Ου γάρ ϋπόκλοπον φορεί βροτοϊσι φωνάεντα λόγον 
σοφία. 

8 
Χρυσόν βροτών γνώμαισι μανύει καθαρόν. 

9 
Λυδία μεν γάρ λίθος μανύει χρυσόν, 
ανδρών δ 3 άρετάν ελέγχει άλάθεια. 

10 
Έκάτα δαϊδοφόρε, Νυκτός μεγαλοκόλπου θύγατερ. 1 Β. Δικαιοφύλακος μετάφρ. ποιημάτων Βακχυλίδου σελ. 46. 100 Ή αρχαία Κέως 

§ 149. Κατά σύμπτωσιν εν έτει 1896, καθ' ο άνενεώθησαν εν 
Αθήναις οί Όλυμπιακοί αγώνες, κατ' αυτό τούτο το έτος οί έπιμελη- 
ταί των χειρογράφων του Βρεττανικοΰ μουσείου εν Λονδίνω άνεκά- 
λυψαν τα έργα του Βακχυλίδου, άτινα υμνοΰσι τους νικητάς των 
Όλυμπίων, των Πυθίων, των 'ϊσθμίων και των Νεμέων. Το χειρό- 
γραφον τούτο αποτελεί μ^ρος αωρον παπύρων, αγορασθέντων έν 
Αίγύπτω, και περιέχει είκοσάδα ποιημάτων, ων τα κυριώτερα αναφέ- 
ρονται εις τήν νίκην του ίππου του Φερενίκου (427 π. Χ.), ανήκοντος 
είς τον 'Ιέρωνα, δστις άνέθεσεν εις τον Πίνδαρον και Βακχυλίδην τήν 
σύνταξιν ωδών έπί τη ευκαιρία της νίκης του ίππου. Ή σημασία της ' 
άνακαλύψεως ταύτης είναι μεγάλη, διότι δίδεται ευκαιρία να κριθή 
θΎ}μερον, τις τών δύο ποιητών, εκ τοΰ αύτοϋ θέματος έμπνευσθέντων. 
υπερέχει του άλλου και άν δικαιολογήται ή άξίωσίί τοϋ Βακχυλίδου 
νά ταχθή παρά, ει μή και υπέρ τον «Έλικώνιον κύκνον». Έκτος δε 
της αρχαιολογικής και φιλοσοφικής σημασίας τοϋ έν λόγω χειρογρά- 
φου άποκτώμεν οί ΚεΤοι τά ονόματα δύο ακόμη Κείων νικητών έν 
άγώσι, τοϋ ' Αργείου, νικητοϋ πυγμαχίας έν Ίσθμίοις, και τοϋ Αάχω- 
νος, νικητοϋ δρόμου έν Όλυμπίοις, και τους προς αυτούς ύμνους τοϋ 
συμπατριώτου των Βακχυλίδου. Τό όνομα τοϋ Αρχείου, υίοϋ τοϋ 
ίίανθείδου, ευρίσκεται άναγεγραμμένον και έν επιγραφή, ευρεθείση έν 
Ίουλίδι, μεταξύ άλλων ονομάτων Κείων αθλητών νικητών εις "Ισθμια 
και Νέμεα ι . 

Β Σοφισται και Φιλόσοφοι. 
1) Πρόδίχος. 

§ 150. Περί τά μέσα τοΰ πέμπτου αιώνος π. Χ. πληθύς ανδρών 
καυχωμένων δτι κατέχουσι τήν παγκόσμιον έπιστήμην ήλθον παντα- 
χόθεν τής Ελλάδος εις "Αθήνας. Έκαλοϋντο σοφισται, ήτοι σοφοί. 
Οί Όλυμπιακοί αγώνες, αί πανηγύρεις, αί δημόσιο: έορταί παρεΐχον 
τήν εύκαιρίαν είς άνάπτυξιν τής σοφίας των ενώπιον πλήθους ακροα- 
τών και είς άνακίνησιν τών αιωνίων προβλημάτων τής άνθρωπότητος. 
Έ περί θεότητος ιδέα και τό ζήτημα τής μελλούσης ζωής προσήγγι- 
σαν εκείνη, ήτις έμελλε δια τών αποστόλων τοϋ Χριστιανισμού νά 1 Τό άνακαλυφθέν χε'.ρόγραφον τών ποιημάτων τοΰ Βακχυλίδου εξεδόθη ήδη 
υπό του "Αγγλου φιλολόγου Φρειδερίκου Κένυον και του Ι). Ι)6δΓοιΐδδ63ΐιχ, κατά 
μετάφρασιν δέ εις τήν καθ' ημάς γλώσσαν υπό τοΰ συμπατριώτου μας κ. Βασιλ. 
Α. Αικαιοφύλακος. 102 Ή αρχαία Κέως 

κηρυχθή. Δια τοϋ λόγου ανήρχοντο εις την αρχική ν αίτίαν καΐ οί θεοί 
δια τον Πρόδικον δεν ήσαν ή πλάσματα της ανθρωπινής φαντασίας 
ένεκα φόβου άφ' ενός και ευγνωμοσύνης άφ' έτερου. Οί σοφισται είχον 
τρόπους κομψούς, εζων μεγαλοπρεπώς και έλάλουν ζωηρώς και όίρμο- 
νικώς. Έγεννήθη ό Πρόδικος εις τήν Ίουλίδα. Το έτος της γεννήσεως 
του, καθώς και το του θανάτου του, δεν είναι προσδιωρισμένον, άλλ' 
επειδή ήτο ήλικιώτης του Σωκράτους και εζη ακόμη τό έτος, καθ' δ 
άπέθανεν εκείνος (399 π. Χ.), εικάζεται δτι έγεννήθη περί τό 470 π. Χ. 
"Αλλοι Ιρευνηταΐ θέτουσι τήν γέννησιν αύτοΟ μεταξύ του 465-460. 
Νέος ετι ων διεκρίθη εν τη πατρίδι του Κέω και εστάλη εις Αθήνας 
και άλλας πόλεις της Ελλάδος πρεσβευτής χάριν πολιτικών υποθέ- 
σεων, τάς οποίας έξετέλεσε πάντοτε έντίμως και δι' εαυτόν καΐ τους 
συμπολίτας του. Έν Αθήναις πρεσβεύων και άπαγγείλας λόγον εν τη 
βουλή ίκανώτατος έφάνη και διήγειρε τον θαυμασμόν των Αθηναίων. 
Κολακευθεις εκ της επιτυχίας ταύτης ήνοιξε σχολήν ρητορικής, είς 
τήν οποίαν αυνίρρεε κατόπιν τό άνθος της Αθηναϊκής κοινωνίας. 
Διογένης ό Λαέρτιος διηγείται δτι ήρανίζετο 6 Πρόδικος, ήτοι έδίδα- 
σκεν έπι πληρωμή. Ή πληρωμή ή ό μισθός, τον δποίον ελάμβανε παρά 
τών πολυαρίθμων μαθητών του, ήτο διάφορος, διότι άλλους μέν έδί- 
δασκεν άντι πεντήκοντα δραχμών, άλλους δε άντι τεσσάρων, άλλους 
άντι δύο και άλλους άντι μιας μόνης δραχμής. Προίκα δμως ούδένα 
έδίδασκε. Τον μεγαλύτερον μισθόν εδιδον οί επιθυμούντες να έγκύ- 
φωσι βαθύτερον εις τήν έπιστήμην του σοφιστου, τον δ' ευτελή τό 
πλήθος. Τα μαθήματα, τα όποια έλάμβανεν ό Σωκράτης άπό τον 
Πρόδικον, ήσαν μιας εως τεσσάρων δραχμών ι . 

Ό Σωκράτης δεν ένόμιζε τήν διδασκαλίαν του Προδίκου έπικίν- 
δυνον, ως τήν τών άλλων σοφιστών, άλλ' επεμπεν είς αυτόν τους νέους, 
δσοι δεν ήδύναντο να εύδοκιμήσωσιν είς τήν διαλεκτικήν 2 . 1 Πλάτων έν Άξιόχω « και ταΰτα δέ, ά λέγω, Προδίκου εστί τοΰ αοφον 
άπηχήματα, τα μέν διμοίρου έωνημένα, τα δέ δυοιν δραχμαίν, τα δέ τετραδρά- 
χμου. Προίκα γαρ άνήρ ούτος ούδένα διδάσκει, δια παντός δέ εθος εστίν αύτψ 
φωνείν τό έπιχάρμειον « α δέ χειρ τάν χείρα νίζει - δός τι και λάβε τι». Πλάτ. 
έν Κρατύλ. « Και δή και περί τών ονομάτων ού μικρόν τυγχάνει δν μάθημα. Ει 
μέν οδν έγώ ήδη άκηκόει παρά Προδίκου τήν πεντηκοντάδραχμον επίδειξιν, ην 
άκούσαντι δπάρχει περί τούτο πεπαιδευσθαι, ώς φασιν εκείνος, ουδέν αν έκώλυέ 
σε αύτίκα μάλα είδέναι τήν άλήθειαν περί ονομάτων όρθότητος, νυν δέ ουκ άκή- 
κοα, άλλα τήν δραχμιαίαν ». 

2 Πλατ. θεαιτ. « Πολλούς μέν δή έξέδωκα Προδίκω, πολλούς δέ άλλοις 
σοφοΐς και θεσπεσίοις άνδράσι». "Ανδρες ονομαστοί 108 

§ 151. Ένεκα του χαρακτηρός του ετιμάτο υπό πάντων και Ιξο- 
χοι της εποχής άνδρες συνήσαν τω σοφιστή και αυτός ο Σωκράτη 
ονομάζει εαυτόν μαθητήν του Προδίκου ι . Μαθηταί του επίσης υπήρ- 
ξαν ό Ευριπίδης -, 6 Θηραμένης, δια τα ελαττώματα του οποίου μέμ- 
φεται ό Αθηναίος τον Πρόδικον, ό Ισοκράτης, ό Θουκυδίδης, δστις 
λέγεται οτι παρά του Προδίκου παρέλαβε την έπί τοις δνόμασιν άκρι- 
βολογίαν 3 , ό Ξενοφών, δ μουσικός άμα και σοφιστής Δάμων, δ ποιη- 
τής Άγάθων και άλλοι. Επειδή δ' αί επιδείξεις αύτοϋ ειχον πολλούς 
ά,χροοίτάς, συνήθροισε μέγα χρηματικον ποσόν και ουχί σμικρόν επί 
των Αθηναίων έπέδρασεν. 

§ 1ό2. Άλλα δεν έδίδασκε μόνον εις Αθήνας, μετέβαινε και εις 
άλλας πόλεις 4 , εις Όλυμπίαν 5 , εις Θήβας και άλλαχου. Ή προειδο- 
ποίηση της μεταβάσεως του σοφιστου εις πόλιν τινά έγίνετο δια προ- 
ξένων ή μεσιτών, οί'τινες μεταβαίνοντες προγ^ουμε^ς εις τάς πόλεις 
άνίχνευον προ της άφίξεως του σοφιστου τους πλουσιωτάτους τών νέων 
και τους εκ τών βαθέων οίκων και εκ τούτων επρομ-η^ευον μαθητάς. 
Ό Πρόοικος δεν έκοπίασε πολύ διά να επισκίαση τους περιφορητούς 
καθηγητάς, οί'τινες διημφισβήτουν προς αλλήλους τήν δόξαν και τήν 
τύχην παρά τη Ελληνική νεότητι. Προητοίμαζε τα μαθήματα του, 
άλλα δεν τα εγραφεν. 'Όλοι οι κοινοί τόποι ειχον πραγματευθή 
δπ' αύτοϋ. Εις αύτον αποδίδεται ή πρώτη περί αυτών ταξινόμησις. 
Αί δημηγορίαι του ήσαν συντεθειμέναι έντέχνως και πεπλουτισμέναι 
με ευφυείς αλληγορίας. Το ύφος του ήτο απλούν και άρμονικόν, επειδή 
παριστά τήν άρετήν δια τών χαρακτήρων τούτων, παρά το άκατάλ- 
ληλον της φωνής του, δνσήκοον και /?αρι> φθεγγομένον, έπηνέθη από 
τους Αθηναίους, έθαυμάσθη από τους Θηβαίους και έτιμήθη άπό 
τους Σπαρτιάτας 6 . 

§ 153. Ό Πλούταρχος λέγει δτι ήτο ισχνός και νοσώδης και τα 1 Πλάτ. εν Πρωταγόρα- « Κινδυνεύει γάρ τοι, ώ Πρωταγόρα, ή Προδίκου 

σοφία θεία τ'.ς είναι, πάλαι άπό Σιμωνίδου άρξαμενη ή και έτι παλαιοτέρα* συ 
δε και άλλων πολλών έμπειρος ων ταύτης άπειρος είναι φαίνει, οϋχ ώσπερ εγώ 
έμπειρος, διά τό μαθητής ?Αναι Προδίκου τοντονΐ*. 

8 Έν δ' αύ τη ρητορική, εν -(, μάλιστα εδειξεν έπιδεδωκώς (δ Ευριπίδης) 
Προδίκου του περιφημότερου τών τότε έγένετο μαθητής. (Βίος Εύριπίδου). 

8 Μαρκελλίνος έν βίω θουκυδίδου. 

4 Πλατ. άκολογ. Σωκρ. Πλατ. θεαγ. 

Λουκιανός. 

6 Φιλοστρατ. βίος σοφιστών. 104 Ή αρχαία Κέως 

πολλά κλινοπετής δι' άρρωστίαν Κ Ό Πλάτων εν Πρωταγόρα δραμα- 

τικώτατα παρίστησι τον Πρόδικον τον Κεΐον εν αντιθέσει προς την 
μεγαλοπρεπή του Ηλείου σοφιστου θέσιν, διδάσκοντα εν τινι οίκή- 
ματι, δπερ 6 οικονόμος, πατήρ του Καλλίου, μετεχειρίζετο ώς άπο- 
θήκην τροφίμων, αυτός δε έκκενώσας παρεσκεύασε κατάλυσιν των 
ξένων. Επειδή ήτο νοσηρός δ Πρόδικος, παρίσταται περιτετυλιγμένος 
είς προβάτεια δέρματα και πολλά στρώματα. Και καθώς οί άλλοι 
σοφισται είγρν σπουδαίους άκροατάς, οϋτω και ό Πρόδικος, προ πάν- 
των τους θέλοντας νά γράφωσιν ορθώς τήν γλώσσαν. Ή διδασκαλία 
αύτοϋ είχε μεγάλα θέλγητρα, επειδή εξέλεγε πάντοτε τόν προσφυα 
δρον και απεκάλυπτε λεπτοτάτας διακρίσεις μεταξύ των λέξεων, 
αΐτινες φαίνονται συνώνυμοι. Τοιαύτα παρίσταται διδάσκων ό Πρό- 
δικος, δτε οί σοφώτατοι των. Ελλήνων συνήλθον εν συνεδρίω είς το 
πρυτανειον της Ελλάδος καΐ των Αθηνών, εις τόν μέγιστον και 
δλβιώτατον οίκον των της πόλεως. Το άμφισβητεΤν, έλεγε, διαφέρει 
από το ερίζειν, διότι άμφισβητουσι και δι' εύνοιαν οί φίλοι προς τους 
φίλους, έρίζουσι δε οί εγβροί προς αλλήλους. Το ενδοκιμεΐν διαφέρει 
του επαινεϊν, διότι ευδοκιμεί τις είς τάς ψυχάς των άκουόντων άνευ 
άπατης, επαινεί δε εν λόγω παρά δόξαν ψευδόμενων. Το ενφραίνε- 
οθαι διαφέρει άπό το ήδεσθαι, διότι εύφραίνεσθαι μέν έστι μανθάνοντά 
τι και φρονήσεως λαμβάνοντα αυτή τη διάνοια, είναι μετοχή του φωτι- 
ζόμενου πνεύματος, ήδεσθαι δε έσθίοντα ή άλλο ήδύ πάσχοντα αύτω 
τω σώματι, ηδονή των εύφραινομένων αισθήσεων. Δύναμις και ισχύς. 
Ή μέν δύναμις προέρχεται και άπό της επιστήμης και άπό μανίας 
και άπό θυμού, ή δε ίσχύς άπό φύσεως και ευστροφίας των σωμάτων. 
Σέβας και έπαινος. Το σέβας είναι εις τήν καρδίαν, ό δε έπαινος 
συνεχώς εις τά χείλη. 

§ 154. Έάν ίαώζοντο δσα περί τούτων έδίδασκεν ό Πρόδικος, ήθέ- 
λομεν έχει πολύτιμον λεξικόν των συνωνύμων. Το όνομα αύτοϋ τοαου- 
τον έπί σοφία έγένετο, τοσούτον περιφοιτών το άστυ έθελγε κατά τόν 
τρόπον του Όρφέως και Θαμύριδος, έφ' οις μεγάλων μέν ήξιουτο παρά 
θηβαίοις, πλείονα δε παρά Λακεδαιμονίοις. ώστε Ξενοφών, ό υίός του 
Γρύλλου, εν Βοιωτοίς δεθείς ήκροάτο τοΰ Προδίκου διαλεγομένου. Είς 
τόν Ξενοφώντα όφείλομεν τήν διατήρησιν και έρμηνείαν του \4πολό- 
γον, του σπουδαιότατου λειψάνου της αρχαιότητος, δστις έλαβε μεγά- 
λην έπιτυχίαν παρά τοις άρχαίοις και τά μέγιστα έξετιμήθη και 1 Πλουταρχ. Έθ. "Ανδρες ονομαστό 105 

εκτιμάται παρά τοις νεωτέροις. Επιγράφεται ώραι. Έν αύτώ αναφέ- 
ρεται δτι ό Ηρακλής εις την έφηβικήν ήλικίαν γενόμενος καΐ άπορων 
ποίαν εκ των δύο έπι τον βίον όδόν να τραπή, την της κακίας ή της 
αρετής, ειδεν έμφανισθείσας προ αύτου δύο γυναίκας, των όποιων ή 
μία μέν είχε το κάλλος μεγαλοπρεπές και σεμνόν και δια πολλής 
περιεβάλλετο άγνότητος και κοσμιότητος, ή δε άλλη πάντοθεν άκο- 
σμίαν και φιλαρέσκειαν και τρυφήν άπέπνεεν. Ή τελευταία αΰτη δια 
πολλών γοητευτικών εκφράσεων έπηγγείλατο τω Ήρακλεΐ την συντο- 
μωτάτην και άνετωτάτην έπι την ήδονήν και άπόλαυσιν όδόν, ενώ ή 
έτερα άναμιμνήσκουσα αύτψ τους περικλεεΐς προγόνους εις την ιδίαν 
αυτής ευγενή φύσιν άπροκαλύπτως δηλοί δτι μόνον δι' αγώνων αρε- 
τής δύναται νά φθάση εις την αληθή εύδαιμονίαν, διότι οι θεοί των 
πόνων μόνον πωλουσι τ' αγαθά τοϊς άνθρώποις. Ή μέν μία, την τρυ- 
φήν σκοπόν του βίου ύπολαμβάνουσα, προσπαθεί ν' άποτρί'^ι αυτόν 
άπό της όδοΰ της άρετης έκφοβοΰσα τον νεανίαν διά τών δυσχερειών, 
άς αϋτη περιέχει, ή δέ άλλη αναπτύσσει εύπρεπώς το μέγεθος της 
ευτυχίας διά της ιδίας και έπ' αρετή εργασίας προσκτωμένης. Ό 
Ηρακλής άδιστάκτως προυτίμησε τήν όδόν τής αρετής. Εις την παρά 
Ξενοφώντι περίληψιν τοΰ μύθου τούτοι συνοψίζονται πιθανώς αί κυριώ- 
τεραι Σδέαι του πρωτοτύπου, τοΰ οποίου ουδέν χωρίον διεσώθη μέχρις 
ημών. Ό χαρακτήρ του Ηρακλέους διαγράφεται εϊς μύθους αναρί- 
θμητους, διαφέροντας έν πολλοίς, άλλ' ή ακαταμάχητος δύναμις έμει- 
νεν αναλλοίωτος. Οι κωμικοί παρουσιάζουσιν αυτόν πολλάκις ως 
άγροΤκον, λαίμαργον, ήλίθιον, ενώ ό Πρόδικος. ό φιλόσοφος τής Κέω, 
χωρίς νά παραμόρφωση ουδαμώς τον τύπον του, ελαβεν εξ αύτου τον 
έπαγωγόν και άφθαρτον άπόλογον, γνωστόν υπό το όνομα Εκλογή 
Ηρακλέους. 

§ 155. Τήν ώραίαν ταύτην άλληγορικήν εικόνα ηθικής, ανδρείας 
και γενναίων φρονημάτων, τήν στηρίζουσαν τήν εύδαιμονίαν του άνθρω- 
που έπι τής αρετής και ούχι έπι τών ηδονών, άπεμιμήθη εις το περί- 
φημον και πασίγνωστον ένύπνιον ό όξυνούστατος Λουκιανός. Ό άγιος 
Βασίλειος έν τη παραινέσει προς τους νέους όμιλε! περί του Προδίκου 
ως φιλοσοφήσαντος περί τής αρετής και τής κακίας με πολλήν 
έκτίμησιν. Ε£ς τους αυτοσχεδίους στοχασμούς ό άοίδιμος Κοραής συμ- 
βουλεύει νά συντεθή διά τήν διδασκαλίαν τών νέων συλλογή, έν η εις 
πρώτην σειράν μετά τήν προς Δημόνικον παραίνεσιν τοΰ Ισοκράτους 
νά διδάσκεται ό θαυμασίως γράφεις υπό του Ξενοφώντος μύθος του 
Προδίκου περϊ τής νεότητος του Ηρακλέους, μύθος, του όποιου τήν 106 Ή αρχαία Κ ροκ 

δύναμιν τόσον καλά έγνώρισεν ό φίλος της αρετής Σωκράτης, ώστε 
τόν μετεχειρίζετο συνεχώς εΕς διδασκαλίαν των νέων. 

§ 156. Αί φιλοσοφικαί δοξασίαι του Προδίκου εν γένει δεν είναι 
γνωσταί. Ό Πλάτων εν τω διαλόγω, τω έπιγραφομένω « Άξίογρς ή 
περί θανάτου ->, εν τω όποίω δια στόματος του Σωκράτους λέγει δτι 
δσα λέγει είναι άπηχήματα τοΰ Προδίκου του σοφού, αποδεικνύει δτι 
6 θάνατος δεν είναι έπίφοβόν τι. Το δε πόρισμα του Σωκράτους δτι 
έμπέδως οίδεν δτι ή ψυχή είναι αθάνατος, ίσως εξ ισχυρών επιχειρη- 
μάτων τοΰ Προδίκου υπέρ τής αθανασίας τής ψυχής πηγάζει. 'Ως 
προς τάς θρησκευτικάς του ιδέας εχομεν περικοπήν τίνα του Κικέρω- 
νος ι , εις ην έρωτα « ποίαν λοιπόν ιδέαν άφήκε Πρόδικος ό ΚειΌς, δστις 
διατείνεται δτι οι άνθρωποι εποίησαν τους θεούς των θεοποιουντες 
δτι είναι εις αυτούς ώφέλιμον » ; 

§ 157. Ό Πρόδικος μετά τοΰ Πρωταγόρου υπήρξαν οι ίδρυταί τής 
γλωσσολογικής επιστήμης και γραμματικής τέχνης. Ό Πρόδικος ήτο 
£ήτωρ, φιλόσοφος, ηθικολόγος, φυσικός και γραμματικός διακεκρι- 
μένος. Ζών μεγίστης άπήλαυε φήμης έν Αθήναις θεο)ρούμενος ως 
εις τών σοφωτέρων ανδρών τής εποχής του, εξ ου και το δημώδες 
λόγιον «Προδίκου οοφώτερος». Άδικώτατα κατηγορηθείς υπό τής 
αντιθέτου προς τον Περικλέα φατρίας ως ισχυριζόμενος δτι οί άνθρω- 
ποι έθεοποίησαν οντά, από τά όποια άπελάμβανον ωφελείας, ώς τον 
"Ηλιον, την Σελήνην, τάς βρύσεις κτλ., ήτοι ώς καταφρονητής τών 
θεών καί τής θρησκείας, κατεδικάσθη κατά τι θέσπισμα, το οποίον 
είχεν έκδοθή κατά τών αρνουμένων τήν ύπαρξιν τών θεών, να πίη το 
κώνειο ν, καί ούτως απέθανε ν ώς εις τών μαρτύρων τής ελευθερίας τοΰ 
ανθρωπίνου πνεύματος. 

Σύγχρονος άνήρ εφάμιλλος κατά τήν σοφίαν εθεωρείτο μόνος ό 
Σωκράτης, τοΰ οποίου πολύ ήτο το όνομα, και είχεν έξοχους μαθη- 
τάς, οίοι ό Ξενοφών καί ό Πλάτων, εις τους δποίοΌς όφείλομεν πολλάς 
ειδήσεις περί τοΰ Κείου φιλοσόφου καί 2δίως τήν διάσωσιν τοΰ περί 
Ηρακλέους Άπολόγου εις τόν Ξενοφώντα καί τήν άνάλυσιν τής 
δημηγορίας αύτοΰ έν τω «Άξιόχω ή περί θανάτου» εις τόν Πλάτωνα. 
καθ' ην ούδεμίαν βλάβην δύναται νά έπιφέρη ό θάνατος τόσον εις 
τους θανόντας, δσον καί είς τους ζώντας. 'Έγραψεν ό Πρόδικος περί 
πολλών δημηγοριών, επίσης διάφορα άλλα περί ρητορικής, τάς 
ώρας. ήτοι τόν περί αρετής καί κακίας λόγον. Περί ονομάτων όρθό- 
# 

1 Κικερ. περί τής φόσ. τών Ηβών, β•.βλ• Α'. κεφ. 42. "Ανδρες ονομαστοί 107 

τητος. Περί γεωργίας και εγκωμίων αυτής. Περί θανάτου. Περί Πλω- 
τίνου. Περί αστρονομίας και μετεώρων και περί άλλων. 

2) Πν&Όκλείδης. 

§ 158. Περί τούτου γνωρίζομεν δτι σοφός ων και μουσικός έχρη- 
μάτισε διδάσκαλος του Περικλέους. « Λέγεται τοι ό Περικλής ούκ 
άπό ταύτομάτου σοφός γεγονέναι, άλλα πολλοίς και σοφοίς συγγεγο- 
νέναι και γαρ και Πυθοκλείδη και Αναξαγόρα και νυν ετι τηλικοϋ- 
τος ών Δάμωνι ξύνεστιν αύτου τούτον ένεκα». 

Την τέχνην δε τής μουσικής μετεχειρίζετο, καθώς πολλοί άλλοι, 
ώς πρόσχημα ή παραπέτασμα, επειδή εφοβειτο το επαχθές τής σοφι- 
στικής τέχνης ή και τον φθόνον. Ή σοφιστική τέχνη, λέγει δ Πλάτων 
έν Πρωταγόρα, είναι παλαιά. Οι δε μεταχειριζόμενοι αυτήν έκ τών 
παλαιών ανδρών, φοβούμενοι το επαχθές αυτής, έποιουντο πρόσχημα 
και έπροκαλύπτοντο, άλλοι μεν ποίησιν, καθώς ό "Ομηρος, ό Ησίο- 
δος και ό Σιμωνίδης, άλλοι δε τελετάς και χρησμωδίας και γυμναστι- 
κήν, μουσικής δε ό Αγαθοκλής και Πυθοκλείδης ό Κεΐος. Δια του 
ονόματος επομένως μουσική δεν ενόουν οί παλαιοί μόνον τήν σημε- 
ρινήν τέχνην του αδειν και κρούειν διάφορα όργανα, άλλα συμπερι- 
λαμβάνουσα εις αυτό τήν ποίησιν και δλας τάς καλάς τέχνας του 
προγοριχοΰ λόγου. 

3) Θηραμένης ό "Αγνωνος. 

§ 159. Ό Θηραμένης έγεννήθη είς τήν Κέω περί τόν 5ον α?ώνα 
π. Χ. και απέθανε τω 404. Υιοθετηθείς υπό πολίτου διακεκριμένου 
τών Αθηνών, τοΰ "Αγνωνος, στρατηγού τών Αθηναίων έν τω Πελο- 
ποννησιακή πολέμω και κτίσαντος τήν Άμφίπολιν, έδιδάχθη τήν 
καλλιέπειαν υπό τοΰ συμπατριώτου Προδίκου, έλαβε μαθήματα παρά 
του Σωκράτους και έγινεν εις τών σπουδαιότερων Ρητόρων τής επο- 
χής του, άλλα και εις τών μάλλον ευμεταβόλων ανδρών μεταβαίνων 
κατά τάς περιστάσεις και το συμφέρον άπό τήν όλιγαρχικήν μερίδα 
εϊς τήν δημοκρατικήν και αντιστρόφως, ένεκα του οποίου επωνομά- 
σθη κόθορνος 1 διά τό μή μόνιμον και έπαμφοτερίζον. ΈΙς τά 411 
ήνωσε τάς προσπάθειας του πρδς τάς του Πεισάνδρου και Αντιφών- 
τος διά νά κατάλυση τήν δημοκρατίαν και νά υποκαταστήση τήν 1 θουκυδ. βιβλ. Η', κεφ. 68. Κόθορνος ήτο είδος υποδήματος, τό όποιον 
έχρησίμευεν άδιαφόρως δι' Ικαστον των ποδών. 108 Ή αρχαία Κέως 

εφήμεροι τυραννίαν των 400, τους οποίους εγκατέλειψε μετά την 
δούλωσιν του στρατοϋ της Σάμου διά να τεθή έπί κεφαλής τρίτης 
μερίδος. Άνατραπέντων των 400, υπηρξεν εις των κυριωτέρων της 
μικτής διοικήσεως, ήτις τους διεδέχθη. Εις την υπόθεσιν των νικηφό- 
ρων στρατηγών είς τάς Άργινούσσας υπηρξεν ό έγκαλών τους συνα- 
δέλφους του καΐ απέφυγε ν ούτω την καταδίκη ν, ήτις τους έπληξε. 
Μετά την εν Αιγός ποταμοΤς αυμφοράν πρώτος συνεννοηθείς μετά του 
Λυσάνδρου καΐ των εν Σπάρτη Εφόρων, δπου είχε πεμφθη υπό των 
Αθηναίων, ίνα διαπραγματευθη περί ειρήνης, έπανακάμψας συνεβού- 
λευσε τους Αθηναίους νά κρημνίσωσι τα μακρά τείχη, νά παραδώ- 
σωσι τήν πόλιν εις τους Λακεδαιμονίους και νά προσδεχθώσι την 
σκντάλην Κ Ερωτηθείς τότε υπό τίνος των δημαγωγών, Κλεομένους 
καλουμένου, πώς τολμά νά λέγη και νά πράττη τάναντία προς τον 
θεμιστοκλέα παραδιδούς τά τείχη είς τους Λακεδαιμονίους, τά οποία 
εκείνος άνέστησε παρά τήν θέλησιν τών Λακεδαιμονίων, άπήντησεν 
ειπών « άλλ' ουδέν, ώ μειράκιον, πράττω εγώ υπεναντίον προς τον 
θεμιστοκλέα, διότι τά αυτά τείχη εκείνος άνέστησε δια τήν σωτηρίαν 
τών πολιτών, τά αυτά τείχη θέλομεν και ημείς κρημνίσει διά τήν 
σωτηρίαν τών πολιτών επίσης. Έάν δε τά τείχη έποίουν τάς πόλεις 
εύδαίμονας, από δλας κάκιστα έπρεπε νά ευρίσκεται ή Σπάρτη, ατεί- 
χιστος ούσα » -'. 

§ 160. Οί Λακεδαιμόνιοι τον διώρισαν ε να τών τριάκοντα τυράν- 
νων, οί'τινες έμελλον νά κυβερνήσωσι τάς Αθήνας. Και προσεπάθει 
μεν νά έμποδίζη τάς βιαιοπραγίας τών συναδέλφων του και νά μή 
γίνη συνένοχος τών αιματηρών αρπαγών, άλλα διά τήν μετριοπά- 
θειάν του ταύτην και διότι έτόλμησε νά όμιλήση περί δικαιοσύνης 
και οίκτου κατηγορήθη ως προ^ότ-ης και στασιώτης της κοινής τών 
τυράννων εξουσίας υπό του Κριτίου, ενός τών βιαιοτέρο^ν και έμπλη- 
κτοτέρων της ολιγαρχικής φατρίας, τής οποίας ήτο αρχηγός, ματαίως 
δε υπό του Σωκράτους υπερασπισθείς κατεδικάσθη νά πίη το κιόνειον 
(403 π. Χ.). Ό Θηραμένης, άφοϋ έ'πιεν άνευ αδυναμίας το περισσό- 
τερο/ μέρος του κώνειου, μιμούμενος τάς επί συμποσίων σπονδάς 
εχυσεν είς τον αέρα το υπολειπόμενον εν τω ποτηρίω και ειπεν\«?δού 
το μέρος τοΰ καλόν Κριτίου». 1 Σκυτάλη Ιλέγετο μυστικός τις τρόπος γραφής, δΐ' ής οί έφοροι της Σπάρ- 
της έκοινώνουν κρός τοός βασιλείς και στρατηγούς άπόντας. 
* Πλουταρχ. Λΰσανδρ. "Ανδρες ονομαστοί 109 

§ 161. Διηγείται ό Αιλιανός περί του Θηραμένους δτι ετυχέ ποτέ 
να διατριβή εις οίκίαν τίνα, ήτις, άμα ως ό Θηραμένης εξήλθε, παρευ- 
θύς κατέπεσεν. Οί Αθηναίοι άλλοι άλλαχόθεν περιτριγυρίσαντες αυτόν 
συνέχαιρον δια την παράδοξον σωτηρίαν. Εκείνος δμως παρά την 
ελπίδα δλων, ως να προ^ο^άνετο την μέλλουσαν είς αυτόν τύχην, 
άπεκρίνατο* «ώ Ζευ, εις τίνα με καιρόν φυλάττεις»; Ή προαίσθησίς 
του δεν έβράδυνε να έκπληρωθή. Ό Ξενοφών έκτραγωοεί εν πολλοίς 
τόν γενναΐον και ευθαρσή δια κώνειου θάνατον τοΰ Θηραμένους. Ό 
δέ Αριστοτέλης έ'γραψεν δτι τρεις ί^ενοΊτο βέλτιστοι των πολιτών 
και πατρική ν έχοντες εϋνοιαν και φιλίαν προς τον δήμον, Νικίας 6 
Νικηράτου, Θουκυδίδης ό Μελήσιος και Θηραμένης δ "Αγνωνος. 
Όλιγώτερον δμως ό τελευταίος, διότι έλοιδορεΐτο δια τήν δυσγένειαν 
ως ξένος εκ Κέω. Εθεωρείτο έν γ^/νει ως άνήρ σοφός και δεινός είς τα 
πάντα, 6 όποιος ουδέποτε Ικακοβόλησεν, ώς έν άστραγάλοις, άλλ' έπε- 
τύγχανεν. Ιίοικίλος και άγχίστροφος,συνεμορφοΰτο προς τάς περιστάσεις 
καΐ προς το γ,ρεϊττον μέρος προαετ'ώετο 1 ' Ό Κικέρων έπαινεΤ αυτόν 
ώς μέγαν και δεινόν ρήτορα. "Εγραψε μελετάς ρητορικάς και άλλα τινά. 

4) "Ετερος Θηραμένης. 

§ 162. Έκτος του Θηραμένους του "Αγνωνος, υπήρξε και άλλος 
Θηραμένης Κειος, σοφιστής, περί τοΰ οποίου λόγο ν ποιείται 6 Σουΐ- 
δας. Ούτος έγραψε μελετών βιβλία γ'. Περί ομοιώσεως λόγου, περί 
εικόνων, ήτοι περί παραβολών, περί σχημάτων. 

5^ "Αρίοτων. 

§ 163. Έγεννήθη ό περιπατητικός φιλόσοφος \Αρίστων εις τήν 
Ίουλίδα και έ'ζη περί τα μέσα του γ' αΐώνος π. Χ. Υπήρξε μαθητής 
και διάδοχος τοΰ Αύκωνος και ζηλωτής Βίωνος τοΰ Βορυσθενίτου. 
Όλίγον έξετίμα αυτόν ό Κικέρων. Συνέγραψεν ιστορίας διαφόρων 
φιλοσοφικών σχολών, πραγματείας περί σοφίας, κατά τών κακών ρητό- 
ρων, των διαλεκτικών, ανάμικτα, Αθηναίων άποικίαν και άλλα. Ούτος 
καθώς και ό Αριστοτέλης έν δευτέρω ερωτικών ομοίων λέγουσιν δτι 
οι αρχαίοι διά τους περί τόν οίνον πόνους τών κεφαλαλγιών περιέδε- 
νον τους κροτάφους διά δεσμών, ήτις περίδεσις έφαίνετο ωφελούσα *. 

1 2ουϊδ. 

■ Αθηναίος 6, 1500, 16. 110 Ή αρχαία Κέως 

Και νήμερον οί ΚεΖοι έπι κεφαλαλγιών περισφίγγουσι τους κροτά- 
φους. Μαθητής και διάδοχος του Άρίστωνος εκ Κέω έγένετο δ Άρι- 
στων έκ Κω, δστις πολλάκις συγχέεται μετ' αύτου. Έν τη διαθήκη 
του Λύκωνος ορίζεται μεταξύ των άλλων και αυτός ο\>τος δ Κεΐος 
Άριστων ως μάρτυς. Συνέλεξε πολλάς διαθήκας πολλών περιπατη- 
τικών, τάς οποίας Διογένης ό Λαέρτιος παραθέτει 1 . 

Γ' Ιατροί. 

1) Αρισταΐος. 

§ 164. Ή Σατρική είναι αρχαιότατη έν Κέω από Άρισταίου άρξα- 
μένη. Κατά τάς μυθολογικάς παραδόσεις αί Μουσαι έδίδαξαν αυτόν 
ίατρικήν 2 . 

2) Πανϋ'είδης. 

Έν τη θριαμβευτική φδή τοΰ Βακχυλίδου εις ^λρ^έϊο^ Κειον, 
αναφέρεται δ πολύ ευνοηθείς υπό του Απόλλωνος και υπό πολλών 
θνητών θαυμασθεις διά τήν τέχνην του ?ατρεύειν Πανθείδης, ό πατήρ 
του νικητοϋ πυγμαχίας έν Ίσθμίοις. 

3) Μηδέας. 

θείος του Ερασιστράτου κατά Σουΐδαν. 

4) Ερασίστρατος. 

§ 165. Περιώνυμος ιατρός υπήρξεν ό Ερασίστρατος. Έγεννήθη 
ούτος είς τήν Ίουλίδα 8 . Ήτο ϊγγονος του Αριστοτέλους άπό τήν 
μητέρα του Πυθίαν, θυγατέρα του μεγάλου εκείνου φιλοσόφου. Ό 
Σου'ίδας δμως λέγει δτι ήτο υιός τοΰ Κλεομβρότου και της Κρητοξέ- 
νης, αδελφής του ίατροΰ Μηδίου. "Ηκμαζε συγχρόνως με τον Έπί- 
κουρον περί τήν 120 και 125 Όλυμπιάδα, ήτοι 300-280 π. Χ. Διδα- 
σκάλους έσχε τον Χρύσιππον, περίφημον ίατρόν τής Κνίδου 4 , τον 
Μητρόδωρον, μαθητήν του Χρυσίππου, και τόν θεόφραστον. Τά διδά- 
γματα και αί ίδέαι των διδασκάλων του, είς τάς οποίας έμεινε πάντοτε 
πιστός και προσηλωμένος, προήρχοντο άπό τοΰ Πυθαγορισμοΰ. ΆφοΟ 

1 Κικέρ. άε ίιηίΙ>ιΐ8 V. 5. Στραβ. 10 σελ. 486. 

2 Άπολλ. Τοδ. 

* Στραβ. — Σουϊδ• — Στεφ. Βυζαντ. 
4 Διογεν. Λαερτ. Γαλην. "Ανδρες ονομαστοί 1 1 1 

Ικαμε σπουδάς επαρκείς, παρεδόθη όλαις δυνάμεσι και επί μακρόν εές 
τήν τέχνην τού θεραπεύειν, τήν οποίαν ήσκησε κατά πρώτοι Ιν Συρία 
και κατόπιν εις τήν αύλήν του βασιλέως Σέλευκου του Νικάνορος. 
Μέγας αριθμός μαρτυριών συντρέχει δια να κατάδειξη ότι εκεί εγινεν 
ονομαστός και έκέρδησε τήν εύνοιαν του βασιλέως σφζων τον υίόν 
αύτου ^Α^τίογο^ εκ νόσου μαραντικής, της οποίας έγνώρισε τήν αίτίαν 
μετά μεγάλης οξυδέρκειας και ακριβείας*. Διηγούνται οτι ό υίός του 
βασιλέως Σέλευκου ^Α^τίογος ό Α' ήράσθη έμμανώς της βασιλίσσης 
Στρατονίκης, της μητρυιας του, θυγατρός δε Δημητρίου του Πολιορ- 
κητου, νέας ετι ούσης και παιδίον ήδη έχούσης εκ του Σέλευκου. 
Ήσχύνετο ν' αποκάλυψη το πάθος του συναισθανόμενος το άθέμιτον 
αύτου και αμήχανων προς τήν συμφοράν, ή οποία τον κατέλαβεν, 
εκείτο κλινήρης ουδέν αλγών, απέχων τροφής και άπο ημέρας είς 
ήμέραν μαραινόμενος και σβεννύμενος και τρόπον απαλλαγής του βίου 
ζητών. Ό Ερασίστρατος, άμα είδεν αυτόν, ϋπώπτευσεν εξ δλων τών 
συμπτωμάτων οτι πρόκειται περί ερίύτος αφανούς και συγκεντρωμέ- 
νου. Δια να βεβαίωση τάς υπόνοιας του και άνευρη το άντικείμενον 
πάθους τόσον σφοδρού, διημέρευεν εις το δωμάτιον του ασθενούς και 
έκάλει τάς εις το παλάτιον γυναίκας πάσας. Εισερχομένων τών άλλων 
γυναικών, ουδέν παρετήρει επί τοΰ προσώπου τοΰ άρρωστου ή κίνημα 
του σώματος, άλλ' εν ηρεμία ούτος μεγάλη διατελεί. "Αμα δμως εΐσήρ- 
χετο ή Στράτο νίκη, ή μητρυιά του, είτε μόνη ε!τε μετά του Σέλευκου, 
ήλλασσεν ή χροιά τού προσώπου, ιδρώτες ήρχιζον και τρόμοι και ή 
καρδία άνεπάλλετο και εν γένει τά πολυθρύλητα τής Σαπφούς εκείνα 
συνέβαινον αύτφ πάντα, «ερύθημα πυρώδες, όψεων αποδείξεις, ίδρωτες 
οξείς, αταξία και θόρυβος εν τοις σφυγμοΐς• τέλος δε τής ψυχής κατά 
Υ,ράτος ήττωμένης, απορία και θάμβος και ώχρίασις». Έπί τούτοις 
προσλογιζόμενος ό Ερασίστρατος δτι, εάν άλλης γυναικός Ύ\ρά.το 6 
νίος τού βασιλέως, δεν ήθελεν έγκαρτερεΐ είς τό νά σιωπά μέχρι θανά- 
του, επομένως δεν έπετρέπετο αύτψ αμφιβολία, άλλα προέκυπτεν ή 
δυσκολία πώς ν' ανακοίνωση ταύτα είς τον βασιλέα. Στηριζόμενος 
δμως έπί τής αγάπης και τής εύνοιας τού βασιλέως προς τον υίόν του 
απεφάσισε τέλος νά παρακινδύνευση και είπεν δτι έρως ήτο τό πάθος 
τοΰ νεανίσκου, άλλ' έρως αδύνατος και ανίατος. Έκπλαγέντος τού 
βασιλέως έπί τούτοις και ερωτήσαντος « πώς αδύνατος και ανία- 
τος » ; — «Διότι έρα τής γυναικός μου, άπήντησεν ό άγχινούστατος 1 Πλουταρχ. Δημητρ. Άππιαν. Συρ'.ακ. 112 Ή αρχαία Κέως 

Ιατρός, τήν οποίαν εγώ δεν δύναμαι να τω παραχωρήσω. Άγνοών ο 

βασιλεύς δτι ό ιατρός δέν είπε τήν άλήθειαν παρεκάλει αυτόν εν ονό- 
ματι της σοφίας και της ιατρικής να μή γίνη αίτιος δλεΰρον του 
υίοΰ του, διότι ούτος χωρίς να θέλη περιέπεσεν εις τήν συμφοράν, 
μηδέ ένεκα ζηλοτυπίας να έγείρη πένθος είς δλην τήν βασιλείαν, άλλα 
να συγκατατεθή να παραχώρηση τήν γυναίκα του εις τον Άντίοχον. 
« Ανόσια με προτρέπεις, ώ βασιλεΰ, να πράξω, ειπεν δ Ερασίστρατος, 
διότι συ, δστις με παρακαλείς να παραχωρήσω τήν γυναικά μου εις 
τον υίόν σου, δέν ήθελες πράξει τούτο, εάν επρόκειτο περί της ιδικής 
σου». — Είθε, είπεν ό βασιλεύς μετά σφοδρού πάθους και δακρύων, θεός 
τις ή άνθρωπος νά τρέψη τον έρωτα του υίοΰ μου επί τήν γυναίκα 
μου και δχι μόνον ταύτη ν, άλλα και τήν βασιλείαν νά παραχωρήσω». 
Τότε ό Ερασίστρατος θείς τήν δεξιάν έπ' αύτον είπε* «τί μέ παρα- 
καλείς; Ούδεμίαν έχεις ανάγκην έμοΰ* σύ είσαι και πατήρ και άνήρ 
και βασιλεύς και. ιατρός τοΰ υίοϋ σου άριστος». Ταύτα άκουσας ό 
βασιλεύς και έννοήσας άφήκε και γυναίκα και βασιλείαν είς τον υίόν 
του και επορεύ^Υΐ είς Βαβυλώνα, δπου έκτισε πόλιν έπώνυμον πχρά 
τον Εύφράτην, τήν Σελεύκειαν, είς τήν οποίαν και απέθανε. Διά του 
ευφυούς και επιδέξιου τρόπου τοΰ ιατρού και της συμπεριφοράς τοΰ 
γενναίου βασιλέως ό Ά^τίοχος ίάθη. Ό Ερασίστρατος άπέκτησεν έκ 
τούτου μεγάλην υπόληψιν και φήμην και ήμείφθη βασιλικώτατα 
δι' 100 ταλάντων, ίσοδυναμούντων μέ 600,000 δραχμάς Άττικάς, 
ήτοι 3,000,000 σημερινάς! 

§ 166. Προβάς είς τήν ήλικίαν ό Ερασίστρατος έγκατέλιπε τήν 
πρακτικήν ίατρικήν και μετέβη είς 'Αλεξάνδρειαν διά νά άφιερωθή 
αποκλειστικώς είς τήν θεωρίαν της επιστήμης του. Έβασίλευε κατ' 
εκείνους τους χρόνους μετά. τον διαμελισμον του ευρύτατου κράτους 
του Μακεδόνος κατακτητοΰ Πτολεμαίος ό σωτήρ. Ούτος, καθώς και 
οι διάδοχοι αυτού, είχε καταστήσει τήν Άλεξάνδρειαν κέντρου των 
τεχνών και επιστημών και τού εμπορίου δλου τοΰ κόσμου, ένί λόγο) 
πασών των ανθρωπίνων γνώσεων έστίαν, της οποίας αί ακτίνες έπί 
αιώνας πολλούς διεχύνοντο επί της οικουμένης. Τούτων έ'νεκα οοφοι 
και λόγιοι, καθηγηταί και ίατροί και καλλιτέχναι πανταχόθεν εκεί 
αυ^ερρεοΊ. Ουδεμιάς δαπάνης ΙφείοΌντο οι φιλόμουσοι εκείνοι βασι- 
λείς διά τήν πρόοδοι τών τεχνών και επιστημών συνιστώντες μεγά- 
λας βιβλιοθήκας και μουσεία και περιποιούμενοι τους πεπαιδευμένους 
διά μεγάλων τιμών και αμοιβών, αληθώς βασιλικών. Έκάλουν παρ' 
έαυτοίς έντεύξεις και όμηγύρεις σοφών, τάς οποίας ώνόμαζον Ι*ιΐ(ϋ *Άνδρες ονομαστοί 113 

πιιΐδ&πιηι ά' Αροΐΐίηίδ, ένθα συνεζητοΰντο αντικείμενα, παρευρισκο- 
μένων ενίοτε και αυτών των βασιλέων και λαμβανόντων \χερος είς 
τάς συζητήσεις. Είς τους επισημότερους των ανδρών τούτων παρεχω- 
ρείτο κατοικία είς το παλάτιον και σιτισμός. Μεταξύ τών άπολαυ- 
σάντων της εξαιρετικής ταύτης τιμής δύο αναφέρονται ιατροί, "Ηρό- 
φιλος ό Χαλκηδόνιος και Ερασίστρατος ό Κείος. Ύπό τοιαύτας 
εύνοϊκωτάτας περιστάσεις ήλθεν είς την πρωτεύουσαν της Αιγύπτου 
ό εκ Κέω ιατρός, ίνα ίδρυση σχολή ν, ήτις έμελλε να τάμη νέαν οδό ν, 
να επισκίαση τάς αρχαίας σχολάς της Κώ και της Περγάμου και να 
διαμφισβητήση προς τον Ήρόφιλον την δόξαν της πρώτης καλλιέρ- 
γειας της Ανατομικής. Μεταξύ τών επιστημών, αίτινες ελαβον τήν 
μεγαλυτέραν ένθάρρυνσιν ύπό τών Πτολεμαίων τών Ααγιδών, τίθεται 
είς πρώτη ν γραμμή ν ή ιατρική. Επέτρεψαν τοις ίατροΤς ν' άνοίγωσιν 
ανθρώπινα πτώματα και δεν άπηξίωσαν οι ϊδιοι βασιλείς να σπουδά- 
σωσι τήν κατασκευήν του ανθρωπίνου σώματος έκριζώσαντες ούτω 
τήν άρχαίαν πρόληψιν, καθ" ην εθεωρείτο άσέβημα μέγα ή επί τών 
πτωμάτο>ν σπουδή της Ανατομικής. Ό Ερασίστρατος ύπήρξεν ο 
πρώτος, όστις μετά του ΉρογίλοΌ άνέταμεν ανθρώπινα πτώματα. 
Αί πρόοδοι της Ανατομικής υπήρξαν καταπληκτικαί. Μεταρρυ- 
θμίζοντες δΓ αυτής τήν ίατρικήν έπιστήμην και έπί νέων βάσεων 
του άνατομισμοΰ έποικοδομουντες αυτήν έκλόνισαν έν πολλοίς τήν 
'Ιπποκρατικήν διδασκαλίαν, κατέρριψαν τάς αρχάς του δογματισμού 
και εμπειρισμού και έξηφάνισαν έπί τών όχθων του Νείλου τάς ώχρας 
ακτίνας τής αρχαίας σοφίας τών Αιγυπτίων. Νέαν ταμόντες όδόν οι 
αθάνατοι τής Ανατομικής θεμελιωταί έξήγαγον εκ του χάους τήν 
ίατρικήν και νέαν περίοοΌν ένεκαίνισαν. Κατά τήν περίο^ο^ ταύτην 
ηύξησεν επισήμως ό νοσολογικός πίναξ, έτελειοποιήθη το διαγνωστι- 
κόν, έπλουτίσθη ' ή ιατρική ύλη και ή εγχειρητική τελειότερα όση- 
μέραι καθίστατο. Τούτων ένεκα έπί τοαοΌτον ύψώθη ή φήμη τής 
ιατρικής έν Αλεξάνδρεια, ώστε ήρκει είς πρακτικόν οιονδήποτε να 
ειπη δτι έσπούδασεν ή ότι διέτριψεν εκεί, διά νά ασφάλιση τήν 
ύπόληψίν του. 

§ 167. Ή βαθύτης τών γνώσεων τού Ερασιστράτου, ή σπανία χρη- 
στότης του, ή μεγάλη φήμη του ονόματος του προσείλκυσε περί αυτόν 
τόσους φίλους και μαθητάς, ώστε εθεωρείτο γενικώς ο κορυφαίος τών 
ανατόμων, ό μεγαλύτερος θεωρητικός και ή αυθεντία τού αιώνος, 
καθ' όν εζη. Δυστυχώς τά έργα του άπωλέσθησαν. Ή πυρκαϊά τής 
μεγάλης βιβλιοθήκης ύπό του Ιουλίου Καίσαρος ήρχισε τήν κατα- 

I. Ν. Ψυλλα — Ιστορία της νήσου Κέας 8 114 Ή αρχαία Κέως 

στροφήν. Έκ των έ'ργων αύτοϋ δέν μας υπολείπονται ή σπάνια τίνα 
λείψανα, διατηρηθέντα υπό του Γαληνού, Καιλίου Αύρηλιανοϋ και 
άλλων τινών συγγραφέων, και οί εξής τίτλοι των συγγραμμάτων του. 
Ι. Καθόλου λόγοι. 

II. Περί διαιρέσεων. 

III. Περί πυρετών. 

IV. Υγιεινή. 

V. Περί των κατά την κοιλίαν παθών. 

VI. Περί αίματος αναγωγής. 

VII. Περί των παρέσεων. 

VIII. Περί ποδάγρας. 

IX. Περί δυνάμεων και θανάσιμων δηλητηρίων. 
Χ. Όψαρτυτικόν. 

XI. Περί Ωρωπός. 

§ 168. Δέν εμεινεν εν Αλεξάνδρεια μέχρι τέλους της ζωής του. 
Εις το γήρας του απεσύρθη ε?ς την Σμύρνη ν, όπου Γδρυσε σχολή ν, 
ήτις ήκμαζεν ακόμη περί τάς αρχάς τής χριστιανικής εποχής ολί- 
γον πρό του Στράβωνος. Εις την μικράν Άσίαν φαίνεται έτελείωσε 
το στάδιόν του και ετάφη εν Ιωνία επί του δρους Μυκάλη αντίκρυ 
τής Σάμου ι . Ή ιστορία περιέσωσεν είς ημάς πολλά ονόματα των 
μαθητών και διαδόχων του Ερασιστράτου, οΓτινες Έρασιστράτειοι 
καλούμενοι ί'δρυσαν σχολάς είς Άλεξάνδρειαν και μικράν Άσίαν. 
Κατά τον Στράβωνα ή Σμύρνη είχε γυμνάσιο ν Ιατρικής έξακουστόν, 
δπου διδάσκαλος έχρημάτισέ ποτέ περίφημος ιατρός, ό 'Ικέσιος, άπό 
την αί'ρεσιν των Έρασιστρατείων. 

§ 169. Οδτοί είσιν οί διάσημοι και ονομαστοί άνδρες, οί'τινες έτί- 
μησαν και έδόξασαν εν τή άρχαιότητι τον τόπον τής γεννήσεως των. 
Έκ τούτων δέ πάλιν τρεις, ό Σιμωνίδης, 6 Πρόδικος και ό Ερασί- 
στρατος, ει και διαφέροντες κατά το είδος άπ' αλλήλων δύνανται νά 
θεωρηθώσιν ως τρεις πρώτου μεγέθους αστέρες, λάμποντες έν τω 
στερεώματι του αρχαίου πνευματικού κόσμου, και ή δόξα τοΰ Ελλη- 
νικού ποιητικού, φιλοσοφικού και επιστημονικού πνεύματος κατά τους 
αιώνας, καθ ? ους ήκμασαν. Σουϊί. έν λ. Ερασίστρατος. «ΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΛΙΜΑ, 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΝΟΜΑ 1. Γεωγραφία και τοπογραφία. 

§ 170. Ή αρχαία γεωγραφία και τοπογραφία ελάχιστα παρέδω- 
καν είς ήμας. Ηρακλείδης δ Ποντικός, δ συγγραφεύς του περίπλου, δ 
γνωστός όπδ το δνομα Σκύλαξ δ Καρυανδεύς, Διονύσιος δ Καλλιφών, 
δ Στράβων, δ Δικαίαρχος, ως και οι άπανθισται οί μάλλον νεώτεροι, 
ουδέν πλέον προσθέτουσιν ή δτι ή Κέως ήτο τετράπολις, Ποιήεσσα, 
Κορησσία, πόλις και λιμήν, Ίουλίς, Καρθαία. Ό δε Πτολεμαίος, δ 
άκμάσας περί τα μέσα της β' από Χριστού έκατονταετηρίδος, αναφέ- 
ρει τρεις μόνον πόλεις, Κορησσόν, Ίουλίδα, Καρθαίαν. "Οθεν ή Ποιή- 
εσσα ήρημώθη πρώτη και οί κάτοικοι αυτής συνεπολίσθησαν είς την 
Ίουλίδα. Κατόπιν ήρημώθη και ή Κορησσός εν μέρει και οί κάτοικοι 
αυτής συνεπολίσθησαν επίσης είς τήν Ίουλίδα. "Ωστε από τετραπόλεως 
απέβη τρίπολις, είτα δίπολις και τελευταΐον μονόπολις μέχρι σήμερον. 
Μόνος δ Αισχίνης αναφέρει και το δνομα Νηρησοός, όπερ δ αείμνη- 
στος Ταγκαβής εν τη Χρηστομάθεια του διώρθωσεν είς το Κορησσός. 

§ 171. Πριν ή αί δύο έρημωθεΤσαι πόλεις συγχωνευθώσιν είς τάς 
άλλας δύο, βεβαίως ή νήσος ήτο διηρημένη είς τέσσαρα μέρη ή δια- 
μερίσματα, μετά δε τήν έρήμωσιν αυτών είς δύο μόνον, το μεν προς 
βορραν, Ίουλίς, το δε προς νότον, Καρθαία. Έκ τοΰ επομένου επιγράμ- 
ματος Καλλιμάχου του Κυρηναίου εξάγεται δτι το όνομα Ίουλις έχρη- 
σιμοποιήθη από τοΰ γ' αιώνος π. Χ. δια να σημάνη διαμέρισμα 
δλόκληρον τής νήσου, χωρίς να έξαιρεθή άπ' οίΌτου ή παραλία. Είς 
το επίγραμμα τούτο γίνεται λόγος περί τίνος ωραίου κογχυλίου, το 
όποιον άλιευόμενον είς τήν άκτήν τής Κέω είχε χρησιμεύσει είς .τήν 
νέαν Σεληναίαν, θυγατέρα του Κλεινίου, και το δποϊον είχεν άφιερωθή 
ύπ' αυτής είς τήν Άφροδίτην ΖεφυρΤτιν, δνομασίαν τής Αρσινόης, 
αδελφής καΐ συζύγου Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου, άποθεωθείσης. 116 Ή αρχαία Κέως 

Κόγχος εγώ, Ζεφνρΐτι, πάλαι τέρας, άλλα σν νυν με, 
Κύπρι, Σεληναίης, ανθεμα πρώτον έχεις, 

εατ επεοον παρά θϊνας Ίονλίδας, δψρα γένωμαι 
οοϊ το περίσκεπτον παίγνιον, Άραινόη. 

Επίσης τό δνομα ΊουλΙς λαμβάνεται εις την σημασίαν μερο\>ς δια- 
μερίσματος παρά Πλουτάρχω εις τον βίον του Δημοσθένους* «γελοΐον 
γαρ ε'ί τις οΐ'οιτο την Ίουλίδα, μέρος μικρόν ούσαν ου μεγάλης νήσου 
της Κέω, και την Αιγιναν, ην των Αττικών τις έκέλευεν ώς λήμην 
άφαιρεΐν του Πειραιώς, ύποκριτάς μεν αγαθούς τρέφειν και ποιητάς, 
άνδρα δ' ουκ άν ποτέ δύνασθαι δίκαιον και αυτάρκη και νουν έχοντα 
και μεγαλόψυχον προσενεγκείν 1 ». 

§ 172. Άκρωτήριον ε\ και μόνον αναφέρεται, κατ' άρχτο^ κεί- 
μενον, Λέων καλούμενον. Το άκρωτήριον τοΟτο ήτο προς $ορροίν, 
δπου σήμερον είναι ή Σπανοπούλα. Λιμήν μόνον ό της Κορησσίας, ο 
κατά το βορειοδυτικόν της νήσου. Είχε προσέτι και ποταμον καλού- 
μενον "Ελιξον, (5έοντα παρά την Κορησσίαν. Περί τού Έλίξου ανα- 
φέρει ό ΜαΓΟΟ Βοδίιίηί (1658) δτι ειχεν άφ^ονον ύδωρ. 

Κρήναι αναφέρονται δύο. Μία, ήτις έκαλείτο Ίονλις και εξ αυτής 
λέγεται δτι έλαβε το δνομα ή πόλις, και έτερα, περί της οποίας Αρί- 
στων ό περιπατητικός φιλόσοφος και ό Πλίνιος διηγούνται δτι τό ύδωρ 
αυτής καθίστα αναίσθητους τους πίνοντας και δτι τό συμβεβηκός τούτο 
διαρκεί τόσον πολύν καιρόν, δσον μένει μέρος του ύδατος εις τό σώμα 
ή μέχρις ου δλον διαφορηθή. Ό Βιτρούβιος αναφέρει περί τοΰ ύδα- 
τος τούτον < Ιί-Ξΐιι 6δί •ίη ίιΐδΐιία Οί^ £οπδ ; 6 ηιιο ςιιΐ ίπιρπιάοηΐ^δ 
ΐήβεΗπΐ £πιηί ίιΐδϊρίοηίεδ, 61; 11ζ>ί 6δί 6ρίοτΕΐηηΐ3 ίηδοιιΐρίιιηι 6& 
δοηΐιοηίία, ]ηοαηά3.ηι εαηι 6δδ6 ροίίοηεηι ίοηίίδ εμίδ δ^ά ςιιί 
βίβεπί: δ&χοοδ Ιιαβιίιιπιηι δεηδίΐδ. διιηΐ απί^ιη νεί'δΐΐδ Ιιΐ». 

Τό επίγραμμα ήτο τοιόνδε. 

ΊΙδέΐα ψυχρού πόματος λιβάς Γ/ν άνίηοι 
πηγή, αλλά νόφ πέτρος ο τησδε πκόν. 

Ή περίεργος αύτη πηγή, περί της οποίας και νεώτεροι συγγραφείς 
Ιποιήσαντο μνείαν, δτι το ύδωρ αυτής καθιστή έ'κφρονας τους πίνοντας, 
άνέβρυεν επί τού δυτικού μέρους τής νήσου, κατά τους ισχυρισμού; δε 1 ΙΙλουτ. Δημ. κεφ. Λ\ ΙΟ. ^Αρχαία γεωγρ και τοπογρ ., κλίμα, προϊόντα, όνομα 1 1 7 

πολλών εκ των συγχρόνων επί της όδοΰ Κορησσίας πεντήκοντα περίπου 
βήματα άνω του μικροΰ ναοΰ ' Αγίου Κωνσταντίνου καΐ εντός τοΰ κτή- 
ματος Μακρή, και έκλείσθη κατά διαταγή ν των αρχόντων, ως αναφέρει 
ό ΒΓόικΙδίεά. "Ενεκα της συγχύσεως του ονόματος Κέω και Χίου ο 
Κοραής εν τοίς Άτάκτοις τομ. γ', σελ. 48 μετατίθησι την πηγή ν ταύ- 
τη ν εις Χίο ν λέγων «Έμυθεύετο δτι εις τήν Χίον ήτο και πηγή, της 
οποίας το νερόν είχε δύναμιν να μωραίνη τόν πίνοντα μέχρι πετρίνης 
μωρίας, ως έμαρτύρει καΐ το χαραγμένον εΐζ τήν πηγήν επίγραμμα, 
το όποιον μας έφύλαξεν ό Βιτρούβιος. Μΰθον λέγω όχι τήν πηγήν 
ουδέ τό επίγραμμα, άλλα της πηγής τήν τόσην δύναμιν». Ό χ\ιιάΓέ 
Τΐιεβοί; καθώς και οι έπι των ήμερων τοΰ ΒΐΌΐιάδΐθά κάτοικοι της 
Κέω εφρόνουν δτι τό αποτέλεσμα της παραφροσύνης προέκυπτεν εκ 
της μεγάλης ψυχρότητος του ϋδατος.'Αλλ' δσον παγερόν και αν ήτο, 
τό αποτέλεσμα μένει άνεξήγητον. Πιθανώτερον είναι νά υπόθεση τις 
δτι τό μοναδικόν τούτο εν τη οικουμένη ύδωρ περιεΐχεν εν διαλύσει 
ούσίαν, ήτις έπιδρώσα επί του εγκεφάλου παρήγε τήν περί ής ο λόγος 
παραφροσύνην. 

§ 173. Έξ επιγραφής τίνος, ευρεθείσης εν Καρθαία τω 1883, 
γίνονται γνωστά τα ονόματα διαφόρων τοποθεσιών 1 . 

'Ίερός Λιμην « Εύκτήμων Ευάνδρου τά εν ίερω λιμένι». 

Κόπρος. « Φαναγόρας τά εν Κόπρω». 

Προβαλινθονς. 

Μέλισσος. Μέλισσοι. Υπάρχει αΥΐ\χερον τοποθεσία καλούμενη 
« Μελισσάκι » . 

Ακτή. 

Πέτραι. Πιθανώς έκαλειτο ούτω τό \ιερος, το οποίον σήμερον 
Πετρουσσα ονομάζεται. 

Φηγών ες. 

Φωκέϊον. 

Μέταλλα, τάφν μετάλλοις, μέταλλον. 

2. Κλίμα. 

§ 174. Τό κλίμα της Κέω έπηνέθη υπό τών αρχαίων ως όγιεινόν 
και εις τήν ύγιεινότητα ταύτην άπέδιδον πολλοί τόν έπίσημον αυτής 
πληθυσμό ν σχετικώς προς τήν έκτασιν, τό βαθύ γήρας τών ανθρώπων Ρπάίΐς. (3β Οβΐ ίηβιιΐίΐβ 1892. 118 Ή αρχαία Κίως και μάλιστα των γυναικών και το ιδιάζον εκείνο εθιμον των Κείων 
τοϋ κωνειάζεσθαι, τό δποϊον εΰεώρονν δτι ήτο αποτέλεσμα του πλη- 
θυσμού και της μακροβιότατος. Ηρακλείδης ό Ποντικός εν τη «Κείων 
Πολιτεία » προστίθησιν «ούσης δέ υγιεινής της νήσου καΐ εύγήρων 

των ανθρώπων, μάλιστα δέ των 
γυναικών, ου περιμένουσι γεραιοί 
τελευτήν, άλλα πριν άσθενήσαι ή 
πηρωθήναί τι οί μέν μήκωνι, οί δέ 
κωνείω εαυτούς έξάγουσι». 

3. Προϊόντα. 

§ 175. Ή γη της Κέω λέγε- 
ται γονιμωτάτη και επιτήδεια είς 
βλάστησιν και επίδοσιν δένδρων 
παντοδαπών και παντοίων φυτών, 
καθ' "Ομηρον «αγαθή και πολύπυ- 
ρος καΐ εύβοτος». "Ενεκα του σχετι- 
κώς τη έκτάσει μεγάλου πληθυσμού 
βεβαίως είς τήν αρχαιότητα ήτο 
επιμελέστατα καλλιεργημένη, ως 
μαρτυροΰσι τα λείψανα τειχών 
(άρχαΤαι όχθαι), διηκόντων μέχρι 
των εσχατιών τών ορέων προς ύπο- 
στήριξιν και συγκράτησιν τών γαιών. 
Ή \)(\>ίγ.ομος δρυς, ή θάλλουσα έλαία, 
ή άμπελος έκάλυπτον μέγα μέρος 
τοϋ εδάφους. 'Η δρυς είς τους 
κατοίκους τών πανάρχαιων χρόνων, δτε ή γη ανήροτος και άσπαρ- 
τος ήτο, παρείχε πρόχειρον τροφ-ψ. 'Ότε δέ έμαθον να κατασκευά- 
ζωσι πλοία, παρείχε τήν άναγκαίαν προς ναυπηγίαν ϋλην. Ή τρόπις 
τών τριήρεων ήτο ορυΐ'νη, ίνα άντέχη προς τάς νεωλκίας. Μετεχειρί- 
ζοντο προσέτι τήν δρυν προς ο?κοδομίαν, προς κατασκευήν ανθράκων, 
οί'τινες ως πυκνότατοι και στερεώτατοι εθεωρούντο άριστοι «επί πλεί- 
στον χρόνον αντέχοντες και μάλιστα ισχύοντες » κατά τον θεόφραστον. 
"Αμπελος. ' 'Αμπελοτρόφον αποκαλεί τήν Κέων ό Βακχυλίδης 1 , 
οΐνοπληθή ό "Ομηρος, έξ ων καταφαίνεται δτι ή άμπελος πολύ έκαλ- 
ΚΕΙΟΣ ΞΣΧΑΤΟΓΗΡΩΣ 1 Βακχ. δμνος προς Λάχωνα. Αρχαία γεωγρ. και τοπογρ., κλίμα, προϊόντα, όνομα 1 19 

λιεργεΤτο εν Κέφ. Αρίστων δε ό Κεΐος ήδιστον ποτόν λέγει δτι είναι 
ό οίνος και άμα μεν γλυκύτατος, άμα δε εύωδίας κοινωνών. 

Έλαια. Έκ των περί Άρισταίου είρημένων εξάγεται δτι λίαν ένο)- 
ρίς έδιδάχθη εκεί ή ελαιοκομία και είναι το ουμβολον της θρησκείας 
των Κείων, ως και ό καρπός της αμπέλου. 

Μέλι. Ή μελισσοτροφία επίσης είναι αρχαιότατη διδαχθεΤσα υπό 
του Άρισταίου. Εις τους αρχαίους χρόνους φαίνεται δτι ή νήσος 
παρήγε πολύ μέλι και ή μέλισσα ώς αύμβολον επί των νομισμάτων 
ετίθετο. 

2υκα. Οί αρχαίοι όμιλοΰσι περί συκής αγρίας αύτοχθόνου εν Κέφ, 
ή οποία δίδει καρπόν τρις τού έτους. Όνομάζεται παρ' εκείνων μεν 
έρινεός, παρά δε των σημερινών Κείων δρνός ι . Οί αρχαίοι περί 
πολλού είχον τά σύκα ώς ώφελιμώτατα. ( Ή.ρό^οτος 6 Αύκιος εν τω 
συγγράμματι αυτού περί σύκων λέγει δτι τά νεογνά τών παιδιών 
γίνονται ευτραφή, εάν τρέφωνται δια του χυλοΰ τών σύκων. Ό δε 
θαυμασιώτατος και μελίγηρυς 'ϋρόοΌτος εν τη πρώτη τών ίστοριών 
και μέγα αγαθόν λέγει δτι είναι τά σύκα. 

"Απιοι. Επαινείται παρά τοίς άρχαίοις είδος άπίων άπυρήνων και 
γλυκειών 2 . 

Επίσης γίνεται λόγος περί τίνος είδους άπίου (άχέρδου), ήτις 
ηυξανεν εν Κέω. Λέγεται περί του δένδρου τούτου δτι έχει άκανθας, 
τών Οποίων το νύγμα δύναται να καταστή έπικίνδυνον και θανατη- 
-φόρον 3 . Πιθανώς το περί ού ο λόγος δένδρον είναι ή σήμερον καλού- 
μενη αχλάδα, ήτις έχει άκανθας, αί όποΤαι λέγονται φαρμακεραί, και 
εάν τις πληγή, το πλήγμα κακοφορμίζει. 

Μνκψες (μανιτάρια). Ό Δίφιλος λέγει δτι οί μύκητες είναι εύστο- 
μοι, κοιλίας διαχωρητικοί, θρεπτικοί, δύσπεπτοι δε και φυσώδεις. 
Τοιούτοι δε είναι και οί έκ τής νήσου Κέω Κ 1 'Αθήν. 111,77. Έν δέ τψ δευτέρω περί φυτών ό Θεόφραστος και τον έρι- 
νεόν είναί φησι δίφορον, έν δέ Κέω και τρίφορον- Ό Πλίνιος επίσης λέγει «ΐη Οθλ 
ϊηκηία οαρπίίοΐ ίπίθΓαβ δΐιηΐ». 

8 Άθην. Περί Κ β (ο γοΰν τής νήσου Αίσχυλίδης λέγων γράφει ουτως' «άπίους 
ή νήσος φέρει κρατίστα;, κατά τάς έν Ιωνία καλουμένας άμαμηλίδας* είσΐ γαρ 
χτΐ'')ργροί τε και ήδεΐαι και γλυκεία•.». Αί άμαμηλίδες είναι καρπός ούδ' από τους 
παλαιούς εξηγημένος καθαρά. 

* 'Αριστοτ. περί θαυμασ. άκουσμ. κεφ. ΡΜΓ'. Έν Κέφ φασίν είναί τι γένος 
άχέρδου, δφ' ής, έάν τις πληγή τή άκάνθη, αποθνήσκει. 

4 Άθην. τομ. γ' σελ- 140. 120 Ή αρχαία Κέως 

Τερέβινβος. ΡΪ5ΐίΐα& ίΘΓθβίηίΗιΐδ τοΰ Λινναίου, ήτο κοινή και 
ιθαγενής έν Κέω. 

Κώνειον. Το κώνειο ν (οίοαί^) είναι επίσης εκ του αριθμού των 
ε?ς τήν Κέω αποδιδόμενων φυτών. Ό Διοσκουρίδης αναφέρει το κώνειον 
της Κέω ως εν των ώφελιμωτέρων ειδών του φυτού τούτου ι . « Ένεργέ- 
στατον δ' έστι το Κρητικόν κώνειον και το Μεγαρικόν και το Άττικον 
και το έν Κέω και Κιλικία γεννώμενον». Ό Θεόφραστος περιγράφει 
τον τρόπον, καθ' δν παρείχετο, «ποιοΰντες εξ αύτοΰ δηλητήριον δρα- 
στήριον και ένεργητικόν». Δώδεκα δραχμών ήν ή διδομένη τοις άπο- 
θανείν καταγνωσθείσι δόσις. Περιγράφει επίσης τον τρόποι της χρήσεως 
αύτοΰ εις Κέο). « Έπει καΐ Κείοι τω κωνείω πρότερον ούχ ούτως, 
άλλα τρίβοντες, καθάπερ οι άλλοι, έχρώντο. Νΰνδ' ούδ' αν εις τρίψειεν, 
άλλα περιπτίσαντες και άφελόντες το κέλυφος (τοΰτο γαρ το τήν 
δυσχέρειαν παρέχον δυσκατέργαστον δν) μετά τοΰτο κόπτουσιν έν τω 
ολμω και διαττήσαντες λεπτά έπιπάττοντες έφ' ύδωρ πίνουσιν, ώστε 
ταχεΤαν και έλαφράν γίνεσθαι τήν άπαλλαγήν 2 ». 

"Εν τινι λάρνακι διηγείται ό αείμνηστος καθηγητής της Χημείας 
έν τω Έθνικφ Πανεπιστημίω Ξαβέριος Λάνδερερ δτι ευρέθη άγγεΐον 
πεπλασμένον έξ ύελώδους φυράματος, εϊς τον πυθμένα τοΰ οποίου και 
εις τάς πλευράς υπήρχε μάζα σκληρότατη μέλαινα, τήν οποίαν υπέ- 
θεσε μέλαιναν βαφήν, υποβαλών δμως τήν ούσίαν ταύτην εις χημικήν 
άνάλυσιν άνεϋρεν ιδιότητας ανήκουσας εις το κώνειον. 

§ 176. Κτηνοτροφία. Εδβοτον και ευμηλον καλεί τήν νήσον β 
"Ομηρος, ήτοι εχουσαν καλάς βοσκάς και καλά πρόβατα. Ό Αισχυ- 
λίδης εις πραγματείαν τινά περί γεωργίας όμιλε! περί της ελλείψεως 
νομών δια τά πρόβατα της Κέω και περί τοΰ τρόπου, τόν οποίον μετε- 
χειρίζοντο διά νά έπιτύχωσι τυρόν εκ γάλακτος προβάτων, δμοιον 
προς τόν της Κύθνου, δστις συνίστατο είς το μιγνύειν τήν χορτονομή 
τήν διδομένην είς τά ζώα. Το χωρίον ευρίσκεται εις το σύγγραμμα 
τοΰ Αίλιανοΰ περί της φύσεως τών ζώων έχον οϋτως* «Αίσχυλίδης έν 
τοις περί γεωργίας κατά τήν Κείων γη ν πρόβατα γίνεσθαι ολίγα έκά- 
στω τών γεωργών φησι. Το δέ αίτιον λεπτόγεών τε είναι τήν Κέω 
ισχυρώς και νομάς ουκ έχειν. Κύτισον 3 και θρία 4 έμβάλλειν και της 
έλαίας τά ρεύσαντα φύλλα και μέντοι και οσπρίων άχυρα ποικίλων, 1 Διοσκουρ. βιβλ. Δ', 579. 

2 θεοφρ. Ίστορ. φυτ. βιβλ. θ', κεφ. 16, 9. 
* Είδος τριφύλλου. 4 Συκόφυλλα. *Αρχαία γεωγρ. και τοπογρ., κλίμα, προϊόντα, όνομα 121 

παρασπείρειν δε και άκανθα; και έκείνοις αγαθόν είναι ταΰτα δει- 
πνον. Γίνεσθαι δε εξ αυτών γάλα και τούτο τρεφόμενον τυρον έργά- 
ζεσθαι κάλλιστον καλεΐσθαι δε αυτόν Κύθνιον 1 ». Ό σκοπός του 
Αίσχυλίδου είναι να διδάξη δτι οι αρχαίοι Κεΐοι δια φροντίδων 
ιδιαιτέρων ως προς τήν τροφήν των άμνάδων έζήτουν να προμη- 
θεύωνται καλόν γάλα, εξ ου κατεσκεύαζον τον Κύθνιον τυρόν και εις 
τον οποίον εδιδον το όνομα τούτο. Ό τυρός της Κύθνου εθεωρείτο 
ως εξοχόν τι και ήτο περιζήτητος. « ΤυροΟ Κυθνίου τροφάλια χλωρά 
παρατεμών». Ούτω τρεφομένων των προβάτων, κατεσκευάζετο εκ του 
γάλακτος αυτών τυρός εξαίρετου ποιότητος. Οι γεωργικοί στίχοι του 
Βιργιλίου ει οιιΙϊογ ηιοιιιοππιι, αιί ρίηφΛΪα Οεαε ίεΓ οοηίαπι 
ίιίνθί ίοηάεηΐ: άιιπΐ6ί:3. ^ιινεηοΐ ταΰτα αίνίσσονται. 

§ 177. Μέταξα. Έκ των βιομηχανικών προϊόντων της Κέω πάν- 
των επισημότατα ήσαν τά λεπτά μεταξωτά υφάσματα, τά όποια κατε- 
σκευάζοντο εκεί. Τινές των νεωτέρων ένόμισαν δτι ή μεταξοκάμπη 
έγνώσθη κατά πρώτην γοράν επί Ιουστινιανού, άλλ' άπατώνται, διότι 
6 Αριστοτέλης έγνώριζεν αυτήν και επί των ήμερων του έκ των βομ- 
βύκων κατεσκεύαζον ήδη λεπτά υφάσματα, εκτός εάν οι επί Αρι- 
στοτέλους βόμβυκες ήσαν άλλοι ή οί της μεταξοκάμπης. Άλλ' ο 
Αριστοτέλης περιέγραψε τάς μεταμορφώσεις τοΰ μεταξοσκώληκος, τά• 
νήματα του οποίου έχρησίμευον εις γυναικά τίνα της Κέω ή Κω 
(σύγχυσις του ονόματος) Παμφίλην καλουμένην, θυγατέρα της Αητους, 
προς έπινόησιν και κατασκευήν των λεπτών τούτων υφασμάτων. Ό 
Πλίνιος ομιλών περί αυτών είχεν ύπ' όψει το γωρίοΊ του Αριστοτέ- 
λους. Ή έφεύρεσις των εν χρήσει παρά τοίς άρχαίοις λεπτών πέπλων 
ανήκει εις τήν Κέω. Οί ποιηταί, ίνα περιγράψωσι τήν λεπτότητα 
αυτών και το διαφανές, παρωμοίαζον αυτούς προς έξυφασμένον άνεμον. 
Οί σατυρικοί έκάλουν αυτούς νεφέλας. Τά λεπτά μεταξωτά υφάσματα 
της Κέω και οί πέπλοι ήσαν περίφημα και περιζήτητα παρά ταΐς 
δεσποίναις της Τώμης. Οί διαφανείς ούτοι πέπλοι, άράχνινοι της 
Κέω χιτώνες, ιιί ίη ριιβΗοο ηιαίχοηα Ιταηδίποεαΐ:, έκαλουντο υπό 
τών Αατίνων και τών σατυρικών νεηίιΐδ ίθχίίΐίδ ( = άήρ έξυφασμέ- 
νος) ίο§^&6 νίίΓ6&€ ( = υέλινοι χιτώνες) 2 , δια τών οποίων διέλαμπον 
ως κρύσταλλα τών δεσποίνων της Τώμης αί σάρκες. Τά λεπτά ταύτα 
υφάσματα και τους πέπλους ουδέποτε ήδυνήθη ν' άπομιμηθη ή γλυ- 
πτική τέχνη. 1 ΑΙλ. περί ζψων, βιβλ. ΙΤ', κεφ. 32. 2 Πλιν. Φυσ. ίστορ. βιβλ. Γ, κεφ. 26. 1 22 Ή αρχαία Κέο>ς 

§ 178. ^Ορυκτά. Έκ των ορυκτών ή ερυθρά κρητίς, ή μίλτος 
(άμμιον, ηιίιιίιπιι, πιβποα), της Κέω ήτο ή μάλλον εν υπολήψει. 
« Βέλτιστη δέ δοκεΤ μίλτος ή Κεία είναι - » λέγει ο Θεόφραστος. Της 
μίλτου οί αρχαίοι συχνά έποιοΰντο χρήσιν, και ταύτης έγίνετο μέγα 
έμπόριον, διότι μετεχειρίζοντο ταύτην ώς φάρμακον, ώς χρώμα προς 
γραφήν ή βαφήν, είς την άγγειοπλαστικήν, ζωγραφικήν, είς το άλεί- 
φειν τα αγάλματα, επί τών ομηρικών χρόνων τάς μιλτοπαρήους και 
επί τών χρόνων του Αριστοφάνους το μεμιλτωμένον σχοινίον, δι' ού 
ήπείλουν και συνώδευον βία έκ τών οδών τών Αθηνών τους βουλευ- 
τάς είς το βουλευτήριον, οσάκις ήρνουντο να συνεδριάσωσιν Κ 

Είς την Άκρόπολιν τών Αθηνών ε6ρέθη επιγραφή, περιέχουσα 
τρία ψηφίσματα μεταξύ Κείων και Αθηναίων. Το πρώτοι περιέχει το 
όνομα της Καρθαίας, το δεύτερον της Κορησσίας και το τρίτοι της 
'ίουλίδος' ίσως υπήρχε και τέταρτον της Ποιηέσσης εις το άνώτερον 
μέρος τοϋ λίθου, όπερ ήφανίσθη. Άντικείμενον της δημοσίας ταύτης 
πράξεως είναι το έμπόριον και ή εξαγωγή της μίλτου. Έκ του περιε- 
χομένου της επιγραφής φαίνεται δτι οί Αθηναίοι έκυβέρνων ώς κύριοι 
τάς νήσους. Έάν μία Ιξ αυτών κατείχε προϊόν τι, το όποιον ήτο είς 
αυτούς χρήσιμον και έμπορικώς επικερδές, έσπευδον νά ζητήσωσιν 
υπέρ εαυτών το μονοπώλιον και ν" 1 άποφύγωσι τον συναγωνισμόν, όστις 
ήδύνατο νά υψώση την τιμήν του εμπορεύματος. Ύπηγόρευσαν είς 
τους Κείους νόμον, όστις έκανόνιζε τους ορούς του εμπορίου και της 
εξαγωγής της μίλτου και προελάμβανε το λαθρεμπόριον. Οί όροι ούτοι 
συνίσταντο είς το νά έξάγηται ή μίλτος μόνον είς τάς Αθήνας και 
ούδαμου άλλαχόσε και δή δια πλοίου ' Αθηναϊκού" και ουχί δι' άλλου. 
Έάν τις έξάγη δι' άλλου πλοίου, νά τιμωρήται κατά τον νόμον. Εκεί- 
νος, ο όποιος ήθελε καταγγείλει ή είδοπο ιήσει περί εξαγωγής παρανό- 
μου, νά λαμβάνη το ήμισυ τοΰ δημευθέντος. Έάν ό καταγγέλλων τύχη 
δούλος και άνήκη είς τον εξαγωγέα, ν' άποκτα τήν έλευθερίαν του και 
νά λαμβάνη τα δύο τρίτα της μίλτου. Έάν άνήκη είς άλλον, νά είναι 
ελεύθερος και νά λαμβάνη το εν τρίτον της μίλτου. Οί εξαγωγείς νά 
πληρώνωσι δύο τοις εκατόν είς τους πεντηκοστολόγους -. 

Άργνρονχος μόλυβδοι και σίδηρος. "Οτι ίξωρύσοοντο τά ορυκτά 
ταΟτα ύπό τών αρχαίων βεβαιοΰται έκ τών άνακαλυφθέντων ορυχείων 
είς διαφόρους θέσεις. 1 Σχολ. αρχ. είς 'λριαχοφ. Άχαρν. 22. 

2 ΤαγκαβΫ] ΑηβςιιίίέΒ Ηθ11έηΐςηβ«. Αρχαία γεωγρ. και τοπογρ., κλίμα, προϊόντα, όνομα 123 

4. Όνομα. 

§ 179. ΎδροΟσσα — Εύξαντίς — Μεροπίη — Κέως ή Κέος — Σειρίη 
— Κία — Κίανος — Καίως— Κέα— ΜιΐΓίεάά - ΑάΗ&δέ — Τζία, Τζια, 
Τζά, Ντζιά. 

Ουδεμία άλλη νήσος έλαβε τόσα ονόματα και ουδεμιάς άλλης 

νήσου το επικράτησαν ιστορικόν όνομα παρεφθάρη έπι τοαουτον, 
ώστε να καταστή εντελώς άγνώριστον. 

Ύδρονοοα. Κατά την μαρτυρίαν Ήρακλείδου τοϋ Ποντικού καΐ 
τοϋ Πλινίου Ύδροϋσσα έκαλείτο τό πάλαι δια την άφθονίαν των 
έπ' αυτής (δεόντων όδάτων. 

Ενξαντίς. Τό όνομα τοΰτο έλαβεν, ότε ήλθεν ό Μίνως είς την 
νήσο ν μέ πεντήκοντα ναΰς πλήρεις Κρητών, των οποίων άφήκε τους 
ήμίσεις διαμοιράσας εις αυτούς την γήν. Τότε έκ της Κείας κόρης 
Δεξιθέας έγέννησε τον Εύξάντιον, έξ ου τό όνομα ι . 

Κέως — Κέος. Τον ένδέκατον αίώνα π. Χ., ότε κατέλαβε την νήσον 
ό έκ Ναυπάκτου ήρως Κέως, ώνομάσθη δια του ονόματος του και 
έκτοτε φέρει τό ιστορικόν τοΰτο όνομα 2 . ΕΙς τους ύμνους του Βακχυ- 
λίδου προς Λάχωνα τον Κείον άπαντα ή γραφή διά του ο εές τάς 
φράσεις «άμπελοτρόφον Κέον», «Κέον εύκλε'ίξας». "Αλλοι παράγουσι 
τό όνομα έκ τοϋ Κοίος, δευτέρου των δώδεκα γιγάντων. 

Μεροπίη. ΕΙς τα σχόλια είς Ηίρρίαιτι ηΊα)θΓ6τη φέρεται «Κέως 
νήσος, ή και Μεροπίη έκαλείτο». 

Σειρίη. Οΰτως έκαλείτο παρ' Όμήρω διά τάς προς τον Σείριον 
αστέρα θυσίας των κατοίκων καΐ ως θεωρούμενη κατ' εξοχήν ίερά του 
Σειρίου νήσος. 

/6'α. Πρώτος ο γεωγράφος Πτολεμαίος, περί τά μέσα της β' άπό 
Χρίστου έκατονταετηρίδος άκμάσας, έκάλεσεν αυτήν Κίαν, όνομα τό 
οποίον έγκαταλειφθέν αναφαίνεται πάλιν εις τά έγγραφα των τελευ- 
ταίων χρόνων της Τουρκοκρατίας. Άπό της εποχής του παρακμά- 
ζοντος Ελληνισμού ήρχισε το όνομα να παραφθείρηται, ή βαρβαρό- 
της και ή χυδαιότης όλονέν νά λυμαίνηται αυτό, ώστε ουδεμία νά 
διακρίνηται σχέσις μεταξύ τοϋ ιστορικού ονόματος Κέως καΐ της 
τελευταίας παραφθοράς Τζια, μεταξύ των οποίων ύπάρχουσι πολλά 
διάμεσα έμβάλλοντα εις υποθέσεις ποικίλας τους φιλολογοΟντας. 

1 Βακχυλ. άποσπ. 1. — Άπολλ. Τοδ. βιβλ. Γ, α. 2 — Σχο\. Άπολλ. 'Ροϊ. 
1, 186, δνομ. Εύξάντιος. 
' Ήρακλ. Ποντ. θ'. 124 Ή άρχκία Κπος 

Κίανος. "Αλλος συγγραφεύς αρχαίος, δ Φίλο)ν, ώνόμασε την 
νήσον Κίανον. Λέγεται περί του Φλάκκου, Ιξορισθέντος εις "Ανδρον, 
« . . . . παραμειψάμενος τήν Άττικήν άχρι της Σουνιάδος άκρας, 
τάς έξης έπεραιουτο νήσους, τήν Έλένην, τήν Κίανον, τήν Κύθνον, τάς 
άλλας δσαι στοιχηδον έξης. μέχρι της έφ' ήν τελευταίαν έλθείν έδει, τήν 
Άνδρίων». Ό Βόσσιος ηθέλησε να εξήγηση τήν αρχήν του μοναδικού 
τούτου ονόματος, γεννηθεΐσαν εκ της γραφής, τήν οποίαν μετεχειρί- 
ζοντο,του ονόματος της Κέω, γράφοντες ούτω Οία ιι οδ, το οποίον αντί 
να θεωρηθή ως Οία νεί Οοδ έξελήφθη το η εις η και εντεύθεν το 
Οί&ηοδ. Άλλ' ή αμφιβολία αυτή ενός οοψου δεν ήδύνατο να παραγάγη 
το Κίανος, το όποιον ευρίσκεται εις τον Φίλωνα. Μάλλον ήθέλομεν 
πιστεύσει δτι το ώραΐον τοΰτο δνομα εκ τίνος συγκοπής των ελληνι- 
κών λέξεων Κία νήσος — Κία — νς ή Κία - νος, κακώς νοηθείσης, 
παρήχθη ι . 

Καίως. Το μακρόσχημον τούτο δνομα άπαντα εις το χρονικδν 
του Πασχάλη. 

/£εα. { Ιεροκλής ό γραμματικός, ό επί Ιουστινιανού, 6 συγγράψας 
περιγραφήν τών 64 επαρχιών του ανατολικού ($ωμα'ι*κοΟ κράτους υπό 
το δνομα Συνέκδημος, γράφει Κέα αντί Κέως. Το Κέα, το οποίον 
μεταχειρίζεται και ατ^μερον ή επίσημος γλώσσα, προέκυψεν εκ του 
Λατινικού Οεα. 

Μκτϋβάά-αάΗα$έ. Παρά τοις Τούρκοις έφερε και φέρει ακόμη 
το δνομα τούτο, το όποιον εδόθη ένεκα τών Μαρδαϊτών, οί'τινες υπήρ- 
χον είς τήν νήσον. Οι Βυζαντινοί έκάλουν αυτούς Μυρταιτας και 
Μουρτάτους. Έκ τοΰ Μουρτάτος προέκυψαν αί λέξεις μονρτάρης και 
μονρταρενω, ων γνωστή ή σημασία. Καθ' δλον τον μεσαίωνα 2 
άπαντα το δνομα τών Μαρδαϊτών εις τήν Πελοπόννησον, Κρήτην, Τήνον. 
Κέων, Κεφαλληνίαν, "Ηπειρον, δπερ αποδεικνύει τήν έλληνικήν του 
καταγωγήν. Μαρδα'ίτης σημαίνει τον πολεμιστήν, τον λοχώντα και 
ένεδρεύοντα, και παράγεται έκ του αλβανικού μάρδα, μαρδάϊα, δπερ 
σημαίνει τον δόλον, τήν παγίδα. Οι Σύριοι και Αρμένιοι χρονογράφοι 
καλούσι τους Μαρδαίτας σώμα ληστών, τολμ-ηρών και θρασέων και 
άτακτων. Σχόλιόν τι άε Ια Ηίδίοπα ΜίδΟθΠα πληροφορεί δτι το 
δνομα Μαρδαΐτης ήτο έλληνικόν και ένόουν δια τούτου τους στρα- 
τιώτας εκείνους, οί'τινες δεν άνεγνώριζον τήν άμεσον αύθεντίαν τοΟ 

1 ΒΓοηάδίβίΙ. 

2 Ίδ. Σάθα Μδσοαωνικ. Αρχαία γε(ογρ. και τοπογρ., κλίμα, προϊόντα, όνομα 12.5 

αύτοκράτορος και υπηρετούν ως έθελονταί εις τον βυζαντινόν στόλον. 
ΕΙς τήν νήσον Κύθνον μέχρι σήμερον μουρτάτους καλοΰσι τους 
άλλαξοπιστήσαντας. Έν Κέω μόνον τα παράγωγα παρέμειναν μονρ- 
ταρενω, μονρτάρης. 

Τζία, Τζια, Τζά, Ντζιά. 

§ 180. Κατά τόν σοφό ν Κοραή ν το Τζια παρήχθη εκ του Κία. «Ή 

βάρβαρος και χυδαία συνήθεια, λέγει, ετρεψεν ούχι άπαξ το κ εις 
τόν συλλαβισμόν τζ ή τσ, ως το κίχλη ετρεψεν εις το τσίχλα, οϋτω 
και το Κία ε?ς Τζια» 1 . 

Ό δε συγγραφεύς των Κυθνιακών Αντώνιος Βάλληνδας λέγει οτι 
ή διαφορά του ονόματος Κέως ή Κέα προέκυψεν εκ του δτι ή νήσος 
έλέγετο και δια του κτητικού ΤΓίί'α χώρα ή νήσος, καθώς και ή Νάξος 
Ναξία, εξ ου Άξια. Κεία δε έν τη καθομιλουμένη προφερόμενον 
έγένετο μονοσύλλαβον Κειά, ώς το α/α μ«ά\ της οέ συλλαβής Κη 
παρά. τοις πολλοίς των νησιωτών ώς τσή απαγγελλομένης, Κειά ακούε- 
ται ώς Τσειά ή τραχύτερον Τζειά διφθογγογραφούμενον κατά τήν έτυ- 
μολογίαν ταύτην (Τζειά - Τζειώτης) άντι του συνήθως Ίωταγραφομένου 
Τζιά-Τζιώτης. Έπί δε τούτοις παρά Λατίνοις ή Κέως ή Κέα λέγε- 
ται Οία ούχι Οεα, όπερ δηλοί δτι έσχηματίσθη εκ τοΰ Κεία ουχί 
Κέα. Έπί της εύφυοΰς και γραμματικωτάτης ταύτης ετυμολογίας του 
συγγραφέως των Κυθνιακών έπιτραπήτω εις ημάς νά παρατηρήσωμεν 
δτι ούχι συνήθως, άλλα πάντοτε, άπαντα ή γραφή διά τού ι Τζια, 
Τζιώτης και ΟΌο'εποτε δια του ει. "Οτι ούδαμοΰ άπαντα το Κεία αντί 
τού Κεία νήσος, άλλ' ώς κτητικό ν μετά τών ουσιαστικών « Κεία γη, 
Κεία μίλτος», πρώτος δε ό Πτολεμαίος έκάλεσε τήν νήσον δια του 
Κία και κατόπιν ο Ιεροκλής διά τοΰ Κέα. Ανακριβές δε είναι δτι 
παρά Λατίνοις λέγεται Οία και ούχι Οεα, διότι εκ τών Λατίνων ό μεν 
Κικέρων μεταχειρίζεται τόν Άττικόν σχηματισμον Οοοδ, αά Οεο, δ 
Πλίνιος τόν σχηματισμον Οοα, ό Φλωρεντινός Χριστόφορος άε Βηοπ- 
άεΐηιοηίί Οεα, αά Οεαιη, α Οεο. Ό Όοηιεηίοιίδ Μαπιΐδ Νιο-ογ 
Οαεα, φΐαε Ιιοάίο Ζία άίοίΐιΐΓ, ό ΑηάΓέ Τΐιεβέ « Ζεα », ό Τίτος 
Λίβιος Οίαηι καλεί, ώς και ό Βιργίλιος Οεα. Άλλ' αντί πάσης φιλο- 
λογικής ε^ρομης προς λύσιν του ζητήματος φρονοΰμεν απλούστατα 
δτι ή προφορά τού τσέ-τσί εισήχθη από της φραγκικής κατακτή- 
σεως, το δε βαρβαρόφωνον και χυδαΤον Ονομα Τζια και Τζιώτης εκ 
τοΰ Φραγκικού Ζία προέκυψεν, όπερ Τζία ίταλιστί προφέρεται. 

1 Κοραή Ήλ'.οδ. Αΐθ-.οπ. μέρ. β', σημ. αελ. 21. 126 Ή αρχαία Κέως 

§ 181. Έκτος της διαφθοράς του ονόματος παρ' Έλλησι και 
Λατίνοις έπηλθεν εν τη προφορά και έκ κακογραφίας σύγχυσις μέ την 
Χίον, Κών, Κίον, πόλιν της Βιθυνίας, και μέ άλλα ονόματα. Ό πρώτος 
κρίκος της άλύσεως εν τη συγχύσει ευρίσκεται είς τους Βατράχους του 
Αριστοφάνους, δπου ή προφορά των λέξεων ΚεΤος και Χίος δίδει 
χώραν είς διφορούμενους στίχους. Ή κωμωδία αΰτη παρεστάθη το 
405 π. Χ. Έν ταύτη παρίσταται δ Θηραμένης δτι διήρχετο, δπως 
συνέφερε ν αύτω, 6τέ μεν ως Κεΐος, ότέ δε ως Χίος. Ή σύγχυσις αΟτη 
επικρατεί μέχρι σήμερον. Ό μεταφραστής των Ελληνίδων ποιητριών 
ονομάζει Κεΐον τον ποιητήν Δημοχάρην, ενώ είναι Χίος. Την σύγχυ- 
σιν έπαυξάνουσι και τα σφάλματα των αντιγραφέων εις τα ελληνικά 
και λατινικά χειρόγραφα τε και έ'ντυπα, έν οίς άπαντώσι Κέως, Κέος, 
Κώς, ΚεΤος, Κία, Κϊος, Κίος, μέχρι του χρονικού τού Πασχάλη, δπου 
άπαντα το Καίως. Παρά Λατίνοις δε έκτος τών προειρημένων και τα 
Οοθο νθΐ Οεο, ΟΗίο νεί Οοο βί Οοδ. ΜΕΡΟΣ Β 

Η ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ (395-1207 Μ. Χ.) § 182. Άφίνοντες δπισθεν τήν άρχαίαν Κέω δύουσαν είς τόν άπέ- 
ραντον Ώκεανόν του παρελθόντος υπό τήν ωχρότητα των σβεννυμέ- 
νων άκτίνων της αρχαίας λαμπρότητας δεν θέλομεν δυνηθή να 
παρακολουθήσωμεν αυτήν είς το σκότος, το οποίον ήρχ^σε να τήν 
έπικαλύπτη. Ή ίστορική άλυσις έπί οκτώ όλους αιώνας είναι διακε- 
κομμένη ούτως, ώστε φαίνεται ώσει να έξέλιπεν, αν ούχι άπό του 
προσώπου της γης, τουλάχιστον όμως άπό της ιστορίας. 

Το ήνωμένον Τωμαϊκόν κράτος μετά τόν θάνατον τοΰ αύτοκρά- 
τορος Θεοδοσίου διεμοιράσθησαν οί δύο αύτοΟ υιοί, εκ των οποίων 6 
Άρκάδιος έγένετο τω 395 αυτοκράτωρ του ανατολικού Τωμαϊκου ή 
Γραικορωμαϊκοΰ κράτους, εκ του οποίου προέκυψεν ή ανατολική 
αυτοκρατορία (395 — 1453) και νέος πολιτισμός, Βυζαντινός υπό των 
ιστορικών καλούμενος. Είς τό κράτος τούτο περιελήφθησαν αί νήσοι, 
μεθ' ών καΐ ή Κέως. 

§ 183. Ή πρωτεύουσα του Ανατολικού κράτους είχεν ήδη κτι- 
σθή υπό του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ή χριστιανική θρησκεία θεσπι- 
σθή ως θρησκεία τοΟ κράτους. Ύπο τήν έπήρειαν τών δύο τούτων 
μεγάλων γεγονότων, της διαιρέσεως του κράτους άφ' ενός και της 
νέας θρησκείας άφ' έτερου, 6 αρχαίος πολιτισμός έξέπνευσεν ολοσχε- 
ρώς. Ή υπολειπόμενη σκιά της δήθεν αυτονομίας έπι τών ρωμαϊκών 
χρόνων ήφανίσθη. Ούτε βουλή πλέον ούτε δήμος ούτε πρυτάνεις. 
Αντί τούτων πραίτορες, ύπαρχοι, τουρμάρχαι, δρουγγάριοι, στρα- 
τηγοί, οοιΐδα1αΓ£δ ; οοιτεοίΟΓΘδ , ρΓ&€5ΐά68. Ή αστική αυτονομία 
κατελύθη και άφομοίωσις διοικητική επεκράτησε πανταχού. Νέα όλως 
πολιτική και θρησκευτική κατάστασις άρχεται. Και διοικητικώς μεν 
κατά πρώτον υπήγετο εις τήν επαρχία ν της Ελλάδος ή Κέως, βρα- 128 Ή κατά τον Μεσαίωνα Κεως 

δύτερον δε ε?ς το θέμα του Αιγαίου μετά των λοιπών Κυκλάδων. Τα 
θέματα διώκουν οι έκ Κωνσταντινουπόλεως πραίτορες, είς τους όποιους 
ήτο άνετεθειμένη ή στρατιωτική και πολιτική διοίκησις των θεμάτων. 
και οι κριταί ή δικασταί, οιτινες άνελάμβανον τήν δικαστικήν έπο- 
πτείαν. Πότε εισήχθη ο χριστιανισμός εν Κέω και που αϋτη υπήγετο 
έκκλησιαστικώς θέλομεν πραγματευθή εν ίδίω κεφαλαίω. 

§ 184. Ή περίοδος αυτή, ως προείρηται, είναι ή σκοτεινότερα και 
αφανεστέρα. Ουδέν γεγονός, ουδείς άνήρ κατά τήν μακράν διάρκειαν 
των αιώνων τούτων αναφαίνεται. Και ή Κέως ήκολούθει εν τω σκότει 
εν σιωπή της ιστορίας τήν τύχην των γειτονικών νήσων, αί'τινες ήσαν 
ή γέφυρα πάσης επιθέσεως κατά του Ανατολικού χράτους και αντι- 
στρόφως, έτι δε και κρησφύγετα των πειρατών. Ή Κέως και διά τήν 
γεωγραφικήν θέσιν και διά το εύθετον τοΰ λιμένος και διά τήν πλη- 
θύν τών δρμων ήτο επιτηδειοτάτη προς πειρατείαν και διά τούτο εν 
τών προσφιλέστατων αυτή κρησφύγετων. Το χάσμα τούτο από της 
αρχής τών Βυζαντινών χρόνων μέχρι τών Ενετικών θέλομεν πληρώ- 
σει διά γενικών τίνων γεγονότων, ε?ς πάσας τάς Κυκλάδας άφορώντων. 

§ 185. "Εκαστος αΖών ερχόμενος νέας έκόμιζε καταστροφάς και 
νέα έπεσώρευε δεινά. Ό τέταρτος αιών εξέπνευσε καταλιπών όδυνηράς 
αναμνήσεις λιμών και λοιμών, σεισμών, επιδρομών αγρίων πειρατικών 
φύλων. Στίφη πειρατών επί Ιουλιανού τού παραβάτου διεπέρασαν τάς 
νήσους τοΰ Αιγαίου και καταφύγιον έξελέξαντο τάς Κυκλάδας, τών 
οποίων τους κατοίκους άπεγύμνωνον και έλεηλάτουν τάς παραλίας πόλεις. 
Έν έτει 375 μέγας σεισμός συνέβη καταστρέψας πολλάς πόλεις της 
Ελλάδος καί τινας τών Κυκλάδων. Του σεισμού τούτου μνημονεύει 
και 6 Ζώσιμος. Έπί α,υτοχράτορος Αρκαδίου (417) επίσης σεισμοί 
έκλόνιζον τάς νήσους επί εξ μήνας. '() διαβόητος "Αττίλας έπιδραμών 
γοβεράς έπήνεγκε ζημίας. Ό επί Μαρκιανοΰ καί Πουλχερίας βυζαν- 
τινός ναύαρχος τών νήσων ι 440 — 445 ι Κραδούλης ό Στράτωνος δεν 
Ιπήρκει νά καταστρέψη τήν πληθύν τών λυμαινομένων το Α?γαιον 
πειρατικών πλοίων. Ό Γιζέριχος, βασιλεύς τών Βανδάλων, έν έτει 467. 
έλεηλάτει τάς νήσους. 

Έπί Ιουστινιανού ( 558 ι όλεθριώτατος λοιμός, καθ' όν κατά 
Προκόπιον τον Καισαρέα «μυριάδες μυριάδων έπελήφθησαν καί ε£ς 
"Αδου κατήλθον», συνετέλεσεν εις τήν έλάττωσιν τοΰ πληθυσμού. 
Περί τά τέλη τοΰ αιώνος τούτου κατά τον βιογράφον τοΰ αγίου 
Δημητρίου διάφοροι Σλαβικαί φυλαί έπέδραμον κατά τών Κυκλάδων 
καί πολλών τάς χώρας ήρήμωσαν, άλλα δεν αναφέρεται τίνων. Βυζαντινοί 129 

ΈπΙ Κώνσταντος αύτοκράτορος (653) στόλος αναρίθμητος Σαρα- 
κηνών και Αράβων, διευθυνόμενος υπό τοΟ περιβόητου Μωχαμέτ, 
υίου του Άβδουλάχ, κατεπλημμύρισε τό Αιγαίον. Μυθώδη καταντώσι 
τα λεγόμενα περί τούτου, δτι έκυρΓευσε 36000 πόλεις και κωμοπόλεις 
του Βυζαντινού χράτους, κατηδάφισε 4000 χριστιανικούς ναούς, 
κατέσφαξεν αναρίθμητους ανθρώπους. Ό ιστοριογράφος Ταμβόλδος 
αναφέρει δτι ούτος έκτος των άλλων έκυρίευσε την Νάξον, Τήνον, 
"Ανδρον και άλλας τινάς νήσους και δτι πολλοί των κατοίκων έγκατέλι- 
πον τάς πατρίδας των μή δυνάμενοι να ζώσιν έν ασφάλεια ε?ς αύτάς. 
Έκτος των βαρβαρικών επιδρομών και θεομηνίαι συνέβησαν σπουδαΐαι, 
σεισμοί καταστρεπτικοί, ηφαιστείων εκρήξεις, λιμοί και λοιμοί. Κατά 
τό έτος 727 αί νήσοι, οπού τόσαι έκκλησίαι και μοναστήρια εϊχον 
διαδεχθή τους αρχαίους ναούς, έπανέστησαν κατά του Αίοντος τοΟ 
Ίσαύρου, δστις έξίοΌτο τό κατά τών εικόνων θέσπισμα και είχε δια- 
τάξει παντού την καταστροφήν αυτών και την περιστολήν τών μονα- 
στικών ιδρυμάτων. Οί νησιώται, νομίσαντες δτι δλα τά δεινά προήρ- 
γοντο έκ της προς τάς αγίας εικόνας ύβρεως και παροτρυνόμενοι υπό 
του πάπα εις άντίστασιν κατά της κοσμικής αρχής και κατά του 
τύπου της μεταρρυθμίσεως, έπανέστησαν και άνηγόρευσαν βασιλέα 
τών Κυκλάδων και της κυρίως Ελλάδος Κοσμάν τίνα, έξ ου ή στάσις 
αύτη εκλήθη στάσις τον Κοσμά. Καταστήσαντες στόλον άξιόμαχον 
και πεζικόν στρατόν ίκανόν έπορεύθησαν κατά της Κωνσταντινουπό- 
λεως και έφθασαν μέχρι τών τειχών αυτής ζητοΰντες νά καθαιρέσωσι 
τον ε£κόνομάχον Λέοντα, νά ένεργήσωσι την άναστήλωσιν τών εικόνων 
και άναβιβάσωσιν εις τον %ρόνον τον Κοσμάν. Ό στόλος δμως ούτος 
έκάη διά του λεγομένου ύγροΟ πυρός προ τών επάλξεων τής παρα- 
λίας, ό Κοσμάς έθανατώθη και ούτως εληξεν ή στρατεία οϊχτρως. 
Κατά τό έτος 769 Σκλαβοϋνοι εισβαλόντες ηρεμούν τάς Κυκλάδας, 
επί Μιχαήλ δε τοΟ Τραυλού οί Σαρακηνοί τής "Ισπανίας διαχέουσιν 
έκεΐ τήν διαρπαγήν, εγκαθίστανται είς τήν Κρήτην, οπόθεν έπί 135 
ετη άνησυχουσι διηνεκώς τάς Κυκλάδας έπί αιώνας παραδεδομένας 
είς τάς διαρπαγάς τών βαρβάρων και τών πειρατών. Κατά τον αιώνα 
τούτον, τον έ'νατον, δευτέρα στάσις έγένετο, τής οποίας δ αρχηγός 
Θωμάς, στρατηγός ών, ύπέσχετο τήν άναστήλωσιν τών εικόνων, ήτις 
τέλος έγένετο έπί τής αύτοκρατείρας Θεοδώρας, καθιερωσάσης έπί 
τούτω και τήν εορτψ τής Όρθοδοξίας. 

§ 186. Έκτος τών Άγαρηνών τής Κρήτης, οίτινες έδέσποσαν 
έπί 40 £τη λεηλατουντες τάς νήσους και άναγκάζοντες τους νησιώτας 

Ι. Ν. Ψυλλλ — ■ Ιστορία της νήσου Κέας 9 130 Ή κατά τον Μεσαίωνα Κέως 

διπλούς να πληρώνωσι φόρους, είς αυτούς και είς Κωνσταντινούπολη, 
άνεφάνησαν και άλλοι πειράται έκ Σικελίας, Πίσης και άλλων μερών 
της δυτικής Ευρώπης. Περί τά τέλη του ενδεκάτου αίώνος αί Κυ- 
κλάδες διετέλεσαν έπί τίνα καιρόν υπό την δεσποτείαν του δουκός 
της Καλαυρίας Τοβέρτου Γυσκάρδου, τόν δποΖον δ Βυζαντινός στόλος 
κατώρθωσε ν' άποδιώξη (1091). Κατά τόν δωδέκατον αΐώνα αί νήσοι 
υπέκυψαν υπό την έξουσίαν του Όθωμανοΰ κατακτητου Τσαχά, τόν 
δπόιον άπεδίωξεν άπ' αυτών έλθών μετά Ισχυρού στόλου δ ναύαρ- 
χος του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Δαλασσινός. Μετ' ού πολύ δμως 
έν έτει 1134, βασιλεύοντος εν Βυζαντίω Ιωάννου του Κομνηνού, 
του επικαλουμένου Καλογιάννη, αί νήσοι υπέστησαν δεινότερα. Έπηλ- 
θεν εναντίον αυτών μετά πολυαρίθμου στόλου ό δόγης της Ένετίας 
Δομίνικος Μικέλης, δστις πολλούς μεν τών νησιωτών κατέσφαξε, 
πολλούς ώς δούλους έπώλησε, πάν δ τι μη χρήσιμον είς αυτόν κατέ- 
στρεψεν, ουκ ολίγα δένδρα έξερρίζωσε καΐ έν γένει επέφερε μεγίστας 
καταστροφάς, δι' δ και έπωνομάσθη δ τρόμος τών Ελλήνων (ίεπΌΓ 
Ογεθοοπιπι). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β 

ΕΝΕΤΟΙ (1207-1566 Μ. Χ.) § 187. Περί τάς αρχάς του 13 ου αίώνος ή Βυζαντινή αυτοκρα- 
τορία ένεκα της επικρατούσης παραλυσίας και διαφθοράς και τών 
διχονοιών της τότε βασιλευούσης οικογενείας δλονέν κατέρρεεν. Οί 
λαοί της Δύσεως, Ενετοί και Γάλλοι, οι 6πό τών ιστορικών ώς επί 
το πλείστον Φράγκοι καλούμενοι, οί κατά το 1203 μ. Χ. τήν Δ' 
σταυροφορίαν έπιχειρήσαντες, επιλήσμονες του σ-αοποϋ της απελευθε- 
ρώσεως τών αγίων τόπων γενόμενοι και επωφελούμενοι έκ της άθλιας 
καταστάσεως του Βυζαντινού Υ,ράτους. προέβησαν κατά Μάρτιον του 
αύτοΰ έτους προ τών τειχών αυτών της Κωνσταντινουπόλεως. Σχημα- 
τίσαντες τήν πεποίθησιν δτι ή Βυζαντινή αυτοκρατορία θέλει πέσει 
μετ' ολίγον είς χείρας των διένειμαν ταύτην έκ τών προτέρων θέντες 
κλήρον έπί τά διάφορα αυτής μέρη. 

Τό Αίγαΐον πέλαγος όλόκληρον κατεκληρώθη τη Ενετική δημο- 
κρατία. Έφορμήσαντες έπειτα έγένοντο κύριοι της Κωνσταντινουπό- Ενετοί 131 

λεως τή 12 "Απριλίου. Τά διαπραχθέντα εν αυτή υπό των Φράγκων 
δεινά είσιν απερίγραπτα. Πυρπολήσεις, σφαγαί, λεηλασίαι, άρπαγαί, 
συλήσεις ναών, βιασμοί, παντός είδους οργιά και εγκλήματα. Αυτό- 
πτης μάρτυς, Νικήτας 6 Χωνιάτης, αφηγούμενος τά κακά « των 
πανασεβών και φρικωδών πράξεων των του Αντίχριστου προδρόμων » 
θρηνεί, ως ό φιλοπενθής Ιερεμίας επί τη πτώσει τής νέας Σιών. Τά 
σμήνη των βαρώνων και κομητών άνεκήρυξαν αυτοκράτορα της νέας 
αυτοκρατορίας τον κόμητα της Φλάνδρας Βαλδουίνον, δστις έστέφθη 
εν τω ναω της 'Αγίας Σοφίας, επί δε του πατριαρχικού θρόνου της 
ορθοδοξίας έκάθισεν ό Λατίνος πατριάρχης Θωμάς ό Μοροζίνης, 
καθ' δν χρόνον «ό οικουμενικός άρχιποίμην μη πήραν φέρων, μη 
χρυσόν επί την όσφύν, άραβδος και άσάνδαλος και χιτώνιον 2ν περι- 
κείμενος, εντελής ευαγγελικός απόστολος, όναρίω πτωχικω εποχού- 
μενος μεθίστατο της νέας Σιών» 1 . Οί "Ελληνες κατέφυγαν είς την 
Μικράν 'Ασίαν, δπου Γδρυσαν ελληνικά κράτη, το μέν είς Τραπε- 
ζούντα, τό δε εις Νίκαιαν. 

§ 188. Οί είς την μοΐραν των Ενετών λαχόντες τόποι και αί 
νήσοι του Αιγαίου πελάγους κατείχοντο υπό Ελλήνων και πειρατών. 
Ή δε κατάκτησις τοαούτω^ χωρών εν ευρεία θαλασσή και ή κράτη- 
σις αυτών έν υποτέλεια άπήτει δαπανάς υπερβαίνουσας τους πόρους 
της Ενετικής δημοκρατίας. Δι' δ κατά συνήθειαν έν τφ παλαιοτέρω 
φεουδαλικψ πολιτεύματι διεκήρυξεν δτι «οιοσδήποτε εκ τών έν τη 
πόλει αστών ή τών 6πό τό χράτος τής πολιτείας μετοίκων δι' ιδίων 
εξόδων ήθελε κατακτήσει νήσους και παραλίους χώρας Έλληνικάς εκ 
τών κατακληρωθεισών τη Ενετική δημοκρατία θέλει κατέχει αύτάς 
ως διαδοχικόν τιμάριον έχων πλήρες δικαίωμα κυριαρχίας υπό τον 
ο"ρον ν' άναγνωρίζη ως ϋπερτάτην κυρίαρχον τήν Ένετικήν δημο- 
κρατίαν». Τό κήρυγμα ως αστραπή διήλθεν άπό τά παλάτια τής 
Βενετίας. Ή ευγενής νεολαία συνηθροίσθη καταγράφουσα στρατιώτας 
και έξοπλίζουσα γαλέρας. Διάφοροι τυχοδιώκται, βαυκαλιζόμενοι υπό 
τής ελπίδος νά γίνωσιν ηγεμόνες βαθύπλουτοι και δυνάσται ισχυροί, 
έξώπλισαν στολίσκους και άπάραντες ώρμησαν, δπως καταλάβωσιν 
απροστάτευτους τόπους και περιβληθώσιν ηγεμονικά στέμματα. Ή 
κατάκτησις τών νήσων ήρχισε και οί ευγενείς τυχοδιώκται υπερηφά- 
νως ένεθρονίσθησαν είς τάς ατυχείς νήσους και μετέβαλον αύτάς 
είς δουκάτα. 

1 Νικητ. Χων. τά μβτά τήν άλϋ)σ. κβφ. 5, 15. 132 Ή κατά τον Μεσαίωνα Κέως 

§ 189. Επιφανέστερος δλων τούτων υπήρξεν 6 Μάρκος Α' Σα- 
νοΟτος, ανεψιός του δόγη της Ένετίας. Παραλαβών ούτος γενναίους 
τινάς ίπποτας συναγωνιστάς και παρασκευάσας έξ ιδίων Οκτώ γαλέρας 
κατά τίνα νύκτα της απόκρεω κατήλθεν εις το Αιγαίον πέλαγος, 
όπου 17 νήσοι ανεγνώρισαν την κυριαρχίαν του, μόνον δε έν Νάξω 
προσέκρουσεν είς δεινήν άντίστασιν. Κυριεύσας την Νάξον άνηγό- 
ρευσεν εαυτόν δούκα του Αρχιπελάγους περιποιηθείς ίδία τον Λατι- 
νον αυτοκράτορα Έρρΐκον. τόν οποίον και άνεγνώρισεν ύπέρτατον 
κυρίαρχον. Ό ( ΕρρΧγ.ος έν τη κατά το Ιτος 1216 συγκροτηθείση έν 
Ταβέννη συνόδω ένομιμοποίησε την κατάκτησιν τοΰ Σανούτου παρα- 
χωρήσας αύτω την έπιδεσποτείαν όλου του Αιγαίου καΐ της κληθεί- 
σης Δωδεκανήσου. 

Άπεσπάσθη καθ' δλα άπό της Ενετικής δημοκρατίας γενόμενος 
υποτελής της έν Κωνσταντινουπόλει Λατινικής μοναρχίας ως αυτο- 
κρατορικός ήγεμονίδης, τοποτηρητές καΐ διαδοχικός τής αυτοκρατο- 
ρίας ήγεμονίδης. "Εκτοτε ί Μάρκος Σανοϋτος έτιτλοφορεΐτο δούξ 
Ναξίας και Αιγαίου πελάγους. 

§ 190. Ή Λατινική αυτοκρατορία έν μέσω τοσούτων ανωμαλιών 
δεν έδύνατο να £υθμίση το πολιτικόν της σύστημα όμοιομόρφως 
πανταχού. Οί Ενετοί δούκες των Κυκλάδων άνέλαβον αυτοί τήν 
συγκέντρωσιν τής διοικήσεως κατά το φεουδαλικόν σύστημα, άλλ' έπί 
τέλους ήναγκάσθησαν νά παραδεχθώσι τόν θεσμον των προεστώτοαν 
και επιτρόπων. Αι περισσότεραι νήσοι του Αρχιπελάγους περιήλθον 
είς τους Σανούτους τής Νάξου, τάς οποίας μεταξύ των οί εταίροι 
συναγωνισταί διεμοιράσθησαν όμόσαντες τώ Σανοότω προθύμως 
όρκον. "ΕίΥ.λΎ]ροοΌτο\)^το δε είς τους απογόνους κατά το δίκαιον 
τής πρωτοτοκίας ή διεμοιράζοντο μεταξύ των απογόνων, ώς ήρεσκεν 
αύτοΐς, ακόμη δε και 6 έκ ξένου γένους διά διαδοχής γυναικείας 
έκτατο τήν κυριαρχίαν των νήσων. Μολονότι ώς προϊστάμενοι τιμα- 
ριωτικοί κύριοι άνεγνωρίζοντο, είχον μ' δλα ταύτα εύρείαν άνεξαρτη- 
σίαν υπό τήν αιγίδα τήν Ένετικήν και διεχειρίζοντο τά των νήσων 
σχεδόν άκωλύτως και έδέσποζον έπ' αυτών. Είχον βασιλικά προνόμια, 
συνήπτον συνθήκας. παρεχώρουν, έπροικοδότουν και έπώλουν νήσους/ 
ϊγ,οτιτοΊ νομίσματα, έκήρυττον πόλεμον. Οί αυτοί δούκες δέν έμειναν 
είς τάς αύτάς νήσους καθ' δλην τήν διάρκειαν τής Λατινικής δεσπο- 
τείας έν τψ Αίγαίω. Πολλαί μεταρρυθμίσεις και άνταλλαγαί νήσων 
και προσθαφαιρέσεις έγένοντο. ΙΙάσαι αί Έλληνικαί νήσοι κατά τίνα 
έπίσημον κατάλογον τοΟ έτους 1260, έν τοις άρχείοις τής Βενετίας Ενετοί 133 σωζόμενον, μεταξύ των οποίων αναγράφεται καΐ ή Κέως, εϊγρν 

φρούρια και μετίιρχοντο αί πλειότεραι πειρατείαν. Ό Ενετικός πύρ- 
γος τοϋ φρουρίου έν Κέω (Κάστρον) εσφζετο μέχρι προ ολίγων ετών 
κατεδαφισθείς έν ετει 1865, δτε άνωκοδομήθη δ οίκος των Πάγκαλων. 
Τω 1261 οί Φράγκοι έδιώχθησαν έκ του Βυζαντίου και έγκαθι- 
δρύθη έκ νέου ή Βυζαντινή αυτοκρατορία. Τα Ενετικά δμως δου- 
κάτα παρέμειναν έν τφ Αίγαίω είτε υποστηριζόμενα υπό άλλων εθνών 
είτε λησμονούμενα έν τη άσημότητι αυτών άλλα καΐ δταν έπεσεν ή 
Βυζαντινή αυτοκρατορία τψ 1453, το οΌυκδίτον τής Νάξου μετά τών 
είς τάς πέριξ νήσους υποτελών χωροο'εαποτ&ν έξηκολούθησεν έπί μίαν 134 Ή κατά τον Μεσαίωνα Κέως 

Ιτι εκατονταετηρίδα και έπέκεινα ύφιστάμενον ύπό την Ένετικήν 
προστασίαν και άποκρουον Τουρκικάς έπιδρομάς. 

§ 191. Και ταύτα μεν ύπό γενικήν έποψιν. Ή δε Κέως κατά την 
ιστορικόν παράδοσιν κατεκτήθη τφ 1207 από κοινού ύπό των συναγω- 
νιστών τοϋ Μάρκου Σανούτου, ήτοι τοϋ Ανδρέου καΐ "Ιερεμίου Γκίζη, 
αδελφών του Πέτρου Ίουστινιάνη και του Δομίνικου Μικέλη.Ύπό τών 
?δίων κατεκτήθη καΐ ή Σέριφος. Διέτριβε τότε εν Κέψ δ μητροπολίτης 
Αθηνών Μιχαήλ Ακομινάτος 6 Χωνιάτης *, δστις έν τφ ποιήματι 
αύτοΟ, τφ έπιγραφομένω Θεανώ, αναγράφει δτι ή Κέως εμεινεν αδού- 
λωτος Ιτι όπό τών Ιταλών. Τό ποίημα δε τούτο έγράφη τό έκτον ή 
ϊδοΌμον έτος της έν Κέψ διαμονής του Μιχαήλ, ήτοι περί τα τέλη του 
1210 ή τάς αρχάς του 1211. Δια μακρών περιγράφει τήν υπό τών 
Κείων άποπομπήν τών Ενετών δασμολόγων, τήν άντίστασιν αυτών εϊς 
τήν δρμήν των, έξ Ευβοίας επί πολεμικών πλοίων έπιδραμόντων, τήν 
άπόβασιν αυτών είς τήν Κέω, τήν άπομάκρυνσιν αυτών, τον πολύν 
φόνον, τόν προξενηθέντα είς αυτούς ύπό τών κατοίκων της νήσου 
και τήν είς ταύτην τήν άμυναν έπακολουθήσασαν υπό τών λοιπών 
νήσων τοϋ Αιγαίου έκδίωξιν τών Φράγκων γορολό^ων. Συνέβησαν δε 
ταύτα τφ 1204. Ό Ακομινάτος έτελεύτησε τφ 1220 έν Κέω, οπόθεν 
Ιγραφε μέχρι του θανάτου του έπιστολάς, ούδαμου δε ποιείται μνείαν 
περί όποδουλώσεως της Κέω ύπό τών Ιταλών, κατά τών οποίων 
άαπονδον έτρεφε μίσος. 

§ 192. Πριν ή προβ&μεν εϊς τήν άφήγησιν τών μετά τήν ύπο- 
δούλωσιν γεγονότων, θέλομεν εκθέσει ολίγα τινά έξαχθέντα εκ τών 
επιστολών τοΰ Ακομινάτου περί της νήσου, ήτις επί τών Βυζαντινών 
χρόνων ήφανίσθη εντελώς άπό της ιστορικής σκηνής και μόλις ήδη 
αναφαίνεται έπι της λατινικής κατακτήσεως διά τών αφηγήσεων του 
Ακομινάτου. Ή Κέως ύποδεξαμένη τόν νπεροχον τούτον κληρικόν 
έχρησίμευσεν αύτφ ως ξεναγις αγαθή, αονλον ιερόν και φνγαδεντήριον 
έρνμνόν τοΖς έχθίστοις Ίταλοΐς ούκ ενέφοδον, άβατον, και τέλος 
άνέπαυσεν αυτόν έν τοις κόλποις της. Έν τφ σκοπέλω τούτω καθή- 
μενος και πενθών έγραφε τάς έπιστολάς, έξ ων πολύτιμους άρυσθέντες 
ειδήσεις περί της Κέω κατά τάς αρχάς τοΰ 13 αιώνος έσταχυολο- 
γήσαμεν ώς Ιπεται. 

«Έ νήσος είναι λυπρά, δεν έχει πολλά νερά, είναι άγλοος και πλην 
τών βαλανοδένδρων είναι τελείως άδενδρος. Παρατιθέμεθα τράπεζαν 

1 Άπεβίωσεν έν τινι κελλίψ της τοΰ Προδρόμου μονής τψ 1220. Ενετοί 135 

ξηράν και έστερημένην φαγητών, τρεφόμεθα δέ ουδέ δια σιτανίου 

&ρτοΌ' εδώ όχι μόνον ξυλοκαρπίας σπάνις πολλή, διότι οι εγχώριοι 
μεταχειρίζονται τους καρπούς τών δρυών, ώς άλλας βαλάνους του 
•Διός, κατά τους πάλαι βαλανηφαγουντας Αρκάδας, άλλα και αύτη 
τών λάχανων ή κήπευσις και καλλιέργεια αγνοείται, ουδέ όσα εύκο- 
λύνουσι την κοιλίαν κηπεύονται. Ή σταλεισα έξωθεν κάππαρις ήτο 
επιθυμητή και άντιφάρμακον της παχυχύμου καΐ μοχθηράς τροψί\ς' 
Ή κράμβη φέρεται άπό τάς Αθήνας. Οί ΚεΤοι ουδαμώς ϊγβνοτρο- 
φουσι, καίτοι παροικουσιν έν καρδία θαλάσσης* κρέας μόνον και τυρόν 
τρώγουσι. Περί ο'ίνου της Κέω ουδείς γίνεται λόγος. Μετ' εύχαριστή- 
σεως έγίνετο δεκτός και έπίνετο ήδιστα ό άπό δπου δήποτε κομιζό- 
μενος, και πευκεδνής έάν ήτο (Ρετσινάτο). Ποιούμεθα κατάχρησιν φών 
και τυρού, της μοχθηρότατης ταύτης δια τους γέροντας τρογΐις, δια 
σπάνιν τών εύχρηστοτέρων. Έάν ποτέ έρωτήσωμεν εύαγγελικώς* 
«παίδες, μήπως εχετέ τι προσφάγιον;» παρευθύς ούτοι προτείνουσι 
τυρόν, διότι τούτο και μόνον οί νησιώται καλουσι προσφάγιον, το κοι- 
νόν κατηγόρημα ώς εΣδικόν κατάγοντες, καθώς και τά Θρέμματα 
κτήματα λέγουσι. Ζώων υπάρχει αφθονία και σχολή πολλή, ώστε 
δυνάμεθα άνατέμνοντες αυτά αισθητώς νά μάθωμεν τά έν λόγοις 
φιλοσοφούμενα και περί τών μορίων τών ζώων γεγραμμένα ύπό τοϋ 
Αριστοτέλους. Τά ζψα ταύτα δεν είναι σάτυροι ούτε κυνοκέφαλοι 
(είδη πιθήκων). Μ άρκτοι είσί σπάνιαι και δυσθήρατοι καΐ μάλιστα 
τώρα, δτε, και άν θηραθώσι, δωροφορουνται είς τάς Λατινικάς τράπε- 
ζας ώς φαγητόν ήδιστον. Εύπορία υπάρχει ύών (γουρουνιών), τους 
όποιους οί νησιώται ούτοι κατασφάττουσι καθημερινώς ώς δήθεν λυμαι- 
νομενους τά σπαρτά, γέροντες δέ αυτούς θέτουσιν ενώπιον ημών θερ- 
μώς παρακαλουντες. Βαλανείον (λουτρόν) έδώ δεν υπάρχει. Οί νησιώται 
λούονται είς οικίσκους άκλείστους, εντός τών οποίων γυμνοί καθήμε- 
νοι κατά μέν το Ιν μέρος του σώματος θερμαίνονται έχοντες άύτό 
έστραμμένον προς τό παρεσκευασμένον πυρ, κατά δέ το άλλο μέρος 
ψύχονται όχι όλιγώτερον παρ 1 δσον, έάν έκάθηντο γυμνοί είς τό δπαι- 
^ρον. "Επειτα, άφου καταχύσωσι τό έξωθεν φερόμενον ύδωρ επί ποδο- 
νιπτήρος. εξέρχονται με πονοκέφαλον άπό τόν καπνόν βέβαια της 
παρακείμενης πυρκαϊάς. Προτιμότερον ήτο εις ημάς νά περιπέσωμεν 
είς το πυρ -τον πυρετού μάλλον ή νά υποβληθώμεν είς τόν κεφαλαλγή 
καπνόν τών τοιούτων βαλανείων. Οί κατ 1 αυτόν τόν τρόπον λουόμενοι 
θάλπονται ά'μα και ριγούσιν έν μέρει και εξέρχονται, δέν είξεύρω, 
είτε μισοψημένοι είτε μισοκαϋμένοι. Διότι τό άνώμαλον τοϋτο λοΟμα 136 Ή κατά τον Μεσαίωνα Κέως 

δέν εΐξεύρω πώς ποίον εκ των δύο αντικειμένων να συγκρίνω προς 
τήν §ψησιν και δπτησιν ή προς την μόλυνσιν λεγομένην (έπιπολαίαν 
Ιψησιν) ή προς τήν στάθευσιν (ολίγον κατ' ολίγον ζέστην). Είμαι δε 
πεπεισμένος είς τούτο έξ δσων και αυτός 6 επίσκοπος της νήσου διη- 
γήθη εϊς έμέ λέγων δτι γυμνουται μεν δλον το άλλο σώμα, δταν 
λούεται, τήν κεφαλήν δμως έχει κεκαλυμμένην φυλαττόμενος μή κατα- 
ψυχθη* καθ' ην ωραν δε μέλλει να έξέλθη, γυμνώνει και ταύτη ν και 
λούεται. Ενθυμηθείς παροιμίαν τινά έντόπιον παιδαριώδη, τήν οποίαν 
ήκουσα, έμειδίασα. Δέν ήτο λοιπόν δλως διόλου ψευδές είπον τό « λοΟ- 
σαι τόνδε τινά καΐ μή βρέξης» λεγόμενον, άφοϋ καΐ τώρα ευρίσκεται 
τις λουόμενος και μή βρέχων των οργανικών μορίων το κεφαλαιωδέ- 
ατερον. Μανθάνω δέ δτι γίνεται και τό εναντίον, δτι μερικοί λούουσι 
μεν τήν κεφαλήν, τό δε λοιπόν σώμα άφίνουσιν άβρογ^ον Κ 

»Καυσιν θερινήν ποτέ δεν ήσθάνθημεν πλην μαλακής τοιαύτης και 
χλιαράς και πάλιν δχι επί μήνας ή τουλάχιστον εβδομάδας, άλλ' εις 
ημέρας ουχί συχνάς και ταύτας ουχί ολόκληρους, άλλ' έν σταθεραΐς και 
μόνον τάς μεσημβρινάς ώρας, διότι τό πρωί και τό βράδυ ό αίθρηγενέτης 
βορέας περιψύχων υπενθυμίζει τά χειμερινά ενδύματα. Τώρα δέ και 
καθ' δλην τήν ήμέραν και ταΰτα του τελευταίου μηνός της θερινής 
ώρας επικρατεί ή ψύχρα, καταβαίνοντος του Έλλησποντίου συνεχούς». 

§ 193. Έν τω ποιήματι αυτοΰ, τω έπιγραφομένω Θεανώ, ψάλλων 
« τήν στολίζουσαν τά πρόθυρα τοΰ κελλίου του σκιόεσσαν συκήν και 
τήν αυτομάτως φυτρώσασαν πλατύφυλλον κολοκύνθην, ήτις περιπλε- 
χθείσα εϊς τους κλάδους της συκής εξήπλωσε σκιερόν σκέπας», άξιο! 
δ σεβάσμιος γέρων «νά μήν άφήση άστεφάνωτον εκ λόγων και άγέρα- 
στον τήν νήσον, ήτις έγέννησε τό δένδρον τούτο και έγένετο αύτω 
φιλόφρων ξενοδόχος, ν' άποδώση εν τι αντί τόσων, μάθη δέ ή Κέως 
δτι δέν τρέφει τον ξένον επί ματαίω». "Αλλά τίς νά δώση εις αυτόν 
κιθάραν Σιμωνίδου, «?να ψάλη τήν πατρίδα εκείνου, της οποίας τά 
πολιά κλέα πολιαί δέλτοι κροτοΰσιν», άναμνησθείς των τεσσάρων 
πόλεων και τών σοφών ανδρών, ους εθρεψεν ή νήσος, ήτις δχι μόνον 
σοφίας έγένετο μήτηρ έσθλή, άλλα και αρετής παντοίας άτιμάζουσα 
τόν άργαλέον ζυγόν της δουλοσύνης, προτιμώσα μάλλον ν' άποθάνη 
παρά νά 'ίδη δούλιον ήμαρ. Διότι θέσμιον ήτο ε?ς αυτήν και ευγενές 
έτρεφε θέλημα « νά μή ζή κακώς 6 μή δυνάμενος νά ζή καλώς » και 

1 Και σήμερον οί Κεΐοι λούουσι τήν κεφαλήν, τό δέ λοιπόν σώμα αφίνουαιν 
άβροχον. Και μάλιστα οί λουόμενοι τήν κεφαλήν έφιστώσι τήν προσοχήν εις τόν 
χύνοντα λέγοντες «.πρόσεξε μή με βρέξ^ς ». Ενετοί 1 37 

τώρα ακόμη θάλπει ζών έναυσμα εκείνου, διότι δέν ένέδωκεν άγεννώς 

εις πειρατάς, ώς ούσα δυσέμβολος κατά τούτο είς τους αλλοφύλους, 
πρώτοι μεν διότι προβάλλει ώς φυσικά τείχη τα ορη, των οποίων ούτε 
τα ανηφορικά είναι έμβατά ούτε τα κατηφορικά κατεβατά είς τους 
εναντίους, και διά φαράγγων απόκρημνων έκκεκομμένη, έπειτα δε 
δΓ ανδρών αίγοβοσκών και έργατινών παρακωλύουσα, οί'τινες δέν φρον- 
τίζομαι μεν περί πολεμικών έργων, αμύνονται δμως κατά τών επερ- 
χομένων βάλλοντες φράκτας δυσμενείς είς δπλα πάγχαλκα, βλήματα 
τόξων καΐ σφενδονών ευθύβολα και πατάσσοντες έκ του πλησίον διά 
£οπάλων, τρέχουσιν έπειτα γυμνόποδες καΐ ελαφροί ώς έχοντες τάς 
γαστέρας έκτετμημένας, δπως αί σφήκες. Δέν είναι οί Κεΐοι ούτε 
πολύσαρκοι ούτε χονδροί, άλλα πάντοτε λεπτοφυείς κατά τά λάγαρα 
(κενεώνας) και ελαφροί κατά τά άκρα. Είναι ύδροπόται, Αχίλλειους 
κάχρυας κατακόρως τρώγοντες και βαλάνους δρυός με περισσοτέραν 
εύχαρίστησιν παρά φοινικείους. Προς τους Αρκάδας λοιπόν όμοιάζου- 
σιν οί Κείοι και κατά την όρεινήν δίαιταν και κατά τά ήθη και κατά 
την άνδρείαν. Και καθώς εκείνοι δέν ένέδωκαν εϊς τους κρατουντας 
Αάκωνας και δουλώσαντας 'δλας τάς περιοίκους πόλεις και χρησμός 
ερωτώμενος είπε" « Την Άρκαδίαν μου ζητείς, πολύ μεγάλο πράγμα 
μου ζητείς, δέν θά σου το δώσω* πολλοί υπάρχουσιν είς την Άρκα- 
δίαν βαλανηφάγοι άνδρες». Τοιουτοτρόπως και ή Κέως είς τους τωρι- 
νούς χρόνους δέν εδέχθη χαλινόν είς το στόμα, άλλ' οί Ιταλοί, οϊμοι, 
πώς 6 Θεός ώργίσθη τόσον πολύ ! έκυρίευσαν την μεγάλην πόλιν του 
θείου Κωνσταντίνου, της οποίας 6 κόσμος δλος δέν ήτο αντάξιος, άπό 
εκεί δέ προχυθέντες διά της Θράκης κατέκλυσαν μέχρι τών άκρων της 
Πελοποννήσου δλην την παραλίαν της Ευρώπης και τον Έλλήσπον- 
τον και δλων τών μεταξύ ευκόλως έπέβησαν, Θέρμης, Θεσσαλίας και 
Ελλάδος και Ευβοίας. "Οταν δμως τάς Κυκλάδας εφεξής συνήρπαζον, 
δπως συζεύξωσι γήν και θάλασσαν ύφ' εαυτούς, τότε ή Κέως, μη 
άνεχομένη τήν ύβριν, έξηγέρθη και έβλεψε πρδς τήν έλευθερίαν, ώς 
ποτέ τών Αθηνών το γ^ρυαουν άνθος. Διότι οί Αθηναίοι, δταν ό Πέρ- 
σης ήθελε νά τους υποδούλωση, πρώτα μεν εκείνους, τους οποίους 
έστειλε νά ζητήσωσι γήν και ύδωρ ζωντανούς έρριψαν εϊς λάκκον και 
εις φρέαρ βαθύ, έπειτα εκείνον έπελθόντα μετ' απειραρίθμου στρατού 
διά ναυμαχίας κατέστρεψαν και έξω τής Ελλάδος έδιωξαν. Και οί 
Κεΐοι ούτοι τώρα άποστρεφόμενοι τήν Ιταλική ν βίαν τους μέν δασμο- 
λόγους τούτων απέπεμψαν ν' άναγγείλωσιν εϊς τους -λ,ΌρίοΌς των άλλην 
δρϋν νά βαλανίσωσι (νά τινάξωσι, νά £αβδίσωσιν), άπό δέ τήν Κέω νά 138 Ή κατά τον Μεσαίωνα Κέως 

φύγωσι. Ταύτα καθώς ήκουσαν εκείνοι. οΓτινες ένόμισαν δτι πάντων 
κρατοΰσιν, Ιπλευσαν έξ Ευβοίας εναντίον των Κείων έχοντες έκαστος 
μακρά σκεπάσματα περί τάς κνήμας, λινοθώρακες άπαντες και χαλ- 
κοχίτωνες με περικεφαλαίας καΐ έπανωφόρια, αγωνιζόμενοι να περι- 
λάβωσιν αυτούς εϊς τα δίκτυα των. Τοιουτοτρόπως οί Πέρσαι ποτέ 
τήν Έρέτριαν έκ θεμελίων δλην κατέστρεψαν, τοιουτοτρόπως ό Μακε- 
δών τάς Θήβας φόβον ένσείων εις τους Παναχαιούς. Διότι δέν ήτο ε2ς 
αυτούς άνεκτόν ούτε όποφερτόν δλαι αί πόλεις και αί νήσοι νά δέχων- 
ται τα ηνία άπό των Συμπληγάδων εως εις τά άκρα της Πελοποννή- 
σου, μόνη δέ μία νήσος των Κυκλάδων νά τολμά νά έναντιωθή ! Έν 
τοιαύτη δργη και μεγάλω θυμώ έφώρμησαν κατά της νήσου και 
έκβάντες άπό τά πλοία δι' δπλων σιδηρών στιλβόντων ώπλίσθησαν. 
'Αφού δέ δι ? οργάνων μακράν βαλλόντων καΐ πλησίον προσεπάθησαν 
ν' άνατινάξωσι τους λόφους και τάς άκρας των όρί(ύ^. τότε δα εκατέ- 
ρωθεν ε^ενοντο πολεμικά Ιργα μεγάλα, οποία καΐ δ θεράπων των 
Μουσών ϋμνησεν. Εκείνο δ' έγώ θέλω ψάλει σαφώς, δτι πάλαι μέν ό 
Δαβίδ ελαφρώς ώπλισμένος μίαν πέτραν ρίψας κατέβαλε βαρέως ώπλι- 
σμένον, τώρα δέ δσοι Κεΐοι είναι, τόσους έξήπλωσαν Φράγκους κατά- 
χαμα μέ πυκνά κτυπήματα πετρών μετά βλημάτων τόξων, εϋζωνοι 
αρματωμένους μέ δπλα επιμελώς κατεσκευασμένα. Και Μήδους μέν 
άπεμάκρυναν άπό της Ελλάδος οψέ οί Αχαιοί και ε?ς τον Έλευσί- 
νιον αύλώνα ναυμαχούντες και είς τάς Πλαταιάς πεζοί διώκοντες 
ίππομάχους, ούτοι δέ δια πρό)το\> και τελευταίου αγώνος έδιωξαν παμ- 
φυλίαν Ιταλών έκ τών Κυκλάδων και του Αιγαίου ως σκότος τι πυρ- 
σόν φωτός άνάψαντες. Διότι άμα τό ερ^ον τοΰτο έλευθερίαν είς τάς 
νήσους έσάλπιγξεν, δλαι αί θυγατέρες του Α?γαίου έπραξαν δμοια και 
έξέβαλον τους πράκτορας εράνων και δασμών. Και τώρα επτά ετη 
ησύχασαν μη λιποψυχούσαι διά τήν αγριότητα και ύπεροψίαν της 
ιταλικής οφρύος, ύπερσχόντος χείρα παντοδύναμον του μεγάλου θεού. 
ενώ ή φλόξ καταβόσκει τήν Κρήτη ν και τάς νήσους, αί'τινες δέν 
κείνται μακράν, εκατέρωθεν τοΰ Αιγαίου ουδέ άλλοθεν άφίνοντος νά 
έλθη πυρός άϋτμή ! 'Αλλά σώζε τήν Κέω, βασιλεύ τών αιώνων, Ίησοϋ, 
άπό της αλγεινής βλάβης τών Ιταλών πάντοτε άγευστον». 

Έκ τών εέρημένων εξάγεται δτι μέχρι τού 1220, δτε ετελεύτησεν 
ό Ακομινάτος, ή Κέως έμεινεν ελευθέρα. Πότε ακριβώς υπεδουλώθη, 
δέν γνωρίζομεν. Οί νέοι δεσπόται κατήγοντο πάντες έκ μεγάλων οίκων 
της Ένετίας και περί τούτους και τους απογόνους αυτών περιστρέ- 
φονται του λοιπού αί τύχαι της νήσου. Ενετοί 1 39 Α ) Οι Ίουστινιάναι. 

§ 194. Ούτοι κατήγοντο έκ μεγάλου αριστοκρατικού γένους, από 
του οποίου είς δόγης και ό πατριάρχης Αορίντζος έξήλθον. Γενάρχης 
του ο'ίκου είναι Νικολός τις, συνήθως ό αδελφός (ίΐ ίπιίθ) καλούμε- 
νος. Ούτος, μοναχός ών πρότεροι, μετά τον θάνατον δλων των συγγε- 
νών του κατέλιπε το μοναστήριον, ίνα το πάτριον δνομα διατήρηση. 
Οί εγγονοί αύτοΰ ήσαν οι συνιδιοκτήται της Κέω και Σερίφου. Ό 
Πέτρος Ίουστινιάνης έκ πατρός Στεφάνου, εγγονός δε του αδελφού 
Νικολού, συνώδευε τον Μαρκον Σανουτον εις την θριαμβευτικήν του 
πομπήν άνά το Αρχιπέλαγος. Ούτος άπό κοινού μετά τών αδελφών 
^ΚνΖρεο^ και ^Ιερεμίου Γκίζη και τοΰ Δομίνικου Μικέλη κατέκτησε τω 
1207 την Κέω και Σέριφον. Έκαστη νήσος έμερίσθη είς τέσσαρα 
μέρη και έκαστος έλαβε το τέταρτον. Προσέφερον τό σέβας των προς 
τον Μαρκον Σανουτον ως έπικυριάρχην και είχον ώς τιμάριον ή 
ψεοΌ^ον πρώτον μεν από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινουπόλεως, 
έπειτα δε άπό τους ηγεμόνας της Αχαΐας. Ό Πέτρος Ίουστινιάνης 
εμεινεν εν Κέω και έζήτει, ώς ήν αύτω δυνατόν, τήν νέαν τάξιν νά 
εμπέδωση και ιδίως τήν ϋπαρξιν πειρατών νά παρεμποδίση. Επειδή 
δμως ήτο άτεκνος, παραλείψας τους αδελφούς και εξαδέλφους του υιο- 
θέτησε τους υιούς του Φιλίππου και εγγονούς του γενάργ^ον Νικολού. 
Είς τον πρεα%τερον έκ τούτων Φεδέριγον τον Α' περιήλθεν ή κτή- 
σις του μεριδίου του είς Κέω και Σέριφον. Είς τά 1269 δμως απώ- 
λεσε τό μερίδιόν του διά του Βυζαντινού μεγάλου δουκός Λικαρίου. 
Στρατεύσας οϊ)τος κατά της Ευβοίας Ικυρίευσε και τά πλείστα τών 
πειρατικών εκείνων καταγωγίων, είς τά όποια έκραιπάλουν βαρώνοι 
αγέρωχοι, έκ τών οποίων είς τών αυθαδέστερων, αλλά και λαμπρό- 
τερων δυναστών, ήτο ό Φίλιππος Γκίζης, δστις θεωρών εαυτόν άνώ- 
τερον της τύχης ήναγκάσθη νά παραδοθή και ν' άπαχθή είς Κων- 
σταντινούπολη, ανέκτησε δε τήν έλευθερίαν του διά της άπωλείας 
δλων τών όπό τήν έξουσίαν του νήσων.Άπό τους υιούς τοΟ Φεδερίγου 6 
Βαλλέττος υπήρξε μετά του Βαρθολομαίου Μικέλη αρχηγός στολίσκου 
Βενετικού, ό όποιος τω 1296 εναντίον τών Ελλήνων είς τό Αρχιπέλα- 
γος περιέπλεε. Καταλαβόντες ούτοι έκ νέου τήν Κέω και Σέριφον 
διεμοίρασαν αύτάς πάλιν μετά τών Γκίζη είς 4 μέρη, ώς και πρότε- 
ρον. Οί "Ελληνες προς άνάκτησιν τών απολεσθέντων μερών ενήργησαν 
εν Ιτει 1801 μεγάλην προπαρασκευήν. Ό βαλλέττος και Βαρθολο- 140 Ή κατά τον Μεσαίωνα Κέως 

μαίος Μικέλης ήναγκάσθησαν να δανεισθώσι 1000 ύπέρπυρα ', ίνα 
διατηρώσι πλοίο ν προς προστασίαν των νήσων και περιπολίαν κατά 
του αυτοκράτορας ' Ανδρόνικου. Το θέρος του 1302 έξοπλίσας ό Βαλ- 
λέττος άπό κοινού μετά του Οιιάπΐδ ΜοΓΟδίπί 4 γαλέρας και στρα- 
τολογήσας πολλούς συνεταίρους έκ Κρήτης επλευσεν ευθύ εις τόν 
κόλπον της Αβύδου. Τπό σημαίαν Γενουηνσίαν έλεηλάτησε το πλού- 
σιον Ιπίνειον Πάριον, τέσσαρα Ελληνικά πλοία και έ'ν Γενουήνσιον 
συνέλαβε, την νήσον Πρίγκιπον έκυρίευσε και προξενήσας μεγάλας 
ζημίας εϊς τους Παλαιολόγους έπεφάνη μετά του στολίσκου του προ 
των τειχών της Κωνσταντινουπόλεως. Διά του τρόπου τούτου έπέτυχεν 
ό Βαλλέττος δεκαετή ειρήνην και ήσφάλισε Κέω και Σέριφον ε£ς τους 
Ίουστινιάνας και Μικέλας. Ό Βαλλέττος επέστρεψε ν εις Βενετία ν με 
πλούσια λάφυρα. Άλλ' εν καιρώ της έπελάσεώς του κατά της Κων- 
σταντινουπόλεως απώλεσε το μερίδιόν του είς Κέω και Σέριφον. Διότι, 
μόλις ειχεν αποπλεύσει ό Βαλλέττος, οι Γκίζαι έκ Τήνου μετά δυνάμεως 
προέβησαν ε:ς την όλοογερΫι κτήσιν των δύο νήσων. Ή όλοσγερης 
αϋτη κτήσις υπό των Γκιζών έγέννησε ζητήματα και διαπραγματεύσεις 
μακράς και παρεμβάσεις της Ένετίας, τη συνο'ρομ^ της οποίας 6 Βαλλέτ- 
τος κατώρθωσε και πάλιν να έγκατασταθη ε?ς το μερίδιόν του. Άλλ' ή 
έγκατάστασις αΰτη εϊς ουδέν τόν ωφέλησε, διότι έπανελθών είς Κέω 
εύρεν αυτήν είς άξιοθρήνητον κατάστασιν και καθ' ολοκληρίαν ερ"ημον, 
καθ' όσον 6 μέγας αυτοκρατορικός δούξ 'Ϋο^Ϋΐρος Δεφλώρ (Κό^θγ 
άο Ποογ) ειχεν έπιπέσει την 18ην Αυγούστου 1303 μετά δυνάμεως έκ 
36 πλοίων και 6000 μισθοφόρων - και τους μεν άνδρας και τάς γυναί- 
κας είς δουλείαν απήγαγε, τάς οικίας και τά σπαρτά και εν γένει την 

1 Ύπέρπυρα ο>νόμαζον οί Βυζαντινοί τά χρυσά νομίσματα, τά κοινώς ονο- 
μαζόμενα ακόμη και αήμερον ψλωοία. Τά ώνόμαζον ούτως εκ του φυσικού χρώ- 
ματος του χρυσίου. Έπίθετον τών ύπερπύρων είναι τά Μανολάτα, δσα είχον την 
εικόνα τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ του Κομνηνού, Κωνσταντινάτα, δσα είχον τήν 
εικόνα του Κωνσταντίνου, τά δποΐα σήμερον αί μητέρες συνηθίζουσι νά περιδέ- 
νωσιν είς τάς κεφάλας τών νηπίων ως προφυλακτικά κάκου. 

2 Οί μισθοφόροι ούτοι είναι γνωστοί έν τη Ιστορία υπό τό δνομα Καταλανοί. 
Ησαν δέ οί Καταλανοί μεγάλη συμμορία, σχηματιζόμενη έκ ΟΌρφειοϋ τυχο- 
διωκτών πάσης κοινωνικής τάξεως και πάσης εθνικότητος έκ τών φαυλότερων 
στοιχείων και έκβρασμάτων τής άνθρωπίνης κοινωνίας. Σκοπός τής συμμορίας 
ήτο τό κακούργημα, ή διαρπαγή και δ φόνος. Ή πλανωμένη αΰτη σπείρα έγένετο 
κυρία του ακμάζοντος τότε πεφημισμένου ^ο\ίΥ.ά.χο\> τών Αθηνών, άπό του δποίου 
ως άπό μονίμου άσυλου έξορμώντες οί αποτελούντες ταύτην κακούργοι διήρπαζον 
και έλβηλάτουν τάς γειτονικάς νήσους. Ενετοί 141 

ίίπαιθρον χώραν κατέκαυσε καΐ ζημίας 2,000 χρυσών υπερπύρων είχε 
προξενήσει. Τό αυτό έτος 1303 συνωμολογήθησαν δεκαετείς άνακω- 
χαί, τινές δε των νήσων και ιδίως ή Κέως, ή Σέριφος, Σαντορίνη καΐ 
"Αμοργός διετηρήθησαν Οπό της έν Κωνσταντινουπόλει μοναρχίας. 
Ή Κέως, καίτοι ανήκουσα είς την έν Κωνσταντινουπόλει μοναρχίαν 
και χρησιμεύουσα ως όρμητήριον Χριστιανών και Τούρκων πειρατών 
έκ της Μικράς Ασίας, έκυριεύθη τψ 1304 από τον Βενέδικτον Α', 
δυνάστην της Φώκαιας. Ό Βαλλέττος και οί κληρονόμοι του, ζητή- 
σαντες άπό τους Βυζαντινούς άποζημίωσιν δια τάς ανωτέρω ζημίας, 
ούδεμίαν τοιαύτην ελαβον. Ό Βαλλέττος άπέθανεν είς έκστρατείαν τινά 
τψ 1311. Άφήκε πολλούς υίούς, αλλ* ή κτησις της Κέω και Σερίφου 
περιηλθεν είς τον ενα έξ αυτών, Γιοβάννην Α'. Ούτος εζη ως έπι το πολύ 
είς Βενετίαν, όπου κατά το 1312 και 1328 έπρώτευε, καΐ εκείθεν τω 
1335 άπήλθεν είς Εϋβοιαν, ίνα τάς υποθέσεις τών νήσων του «Ονε 
6ί δθΓίεηαππη » τακτοποίηση. Επειδή ειδεν δτι λόγω της άπομα- 
κρύνσεώς του άπό την Άνατολήν αί νήσοι του ήσαν ολίγοι ωφέλιμοι, 
παρεχώρησε τήν μεγαλυτέραν έξ αυτών, τήν Τζίαν, είς τον έν Κρήτη 
άδελφόν του Μάρκον, όστις ακόμη είς τά 1347 κατείχε ταύτην, καΐ 
εις τον μόνον υίόν του Πέτρον έκληροδότησε. Τούτου ή θυγάτηρ Μαρία 
'Τουστινιάνη συνεζεύχθη εις τά 1366 παπική αδεία τον συγγενή της 
Γιαννούλην Β' άθ Οογο^ιιε και ελαβεν ώς προίκα τό πατρικόν είς 
Τζίαν μερίδιον. Άπό τών χρόνων τούτων τΐρ"ί]μου^ οί Γενουήνσιοι στρα- 
τηγοί Φίλιππος Δόρια και Σίμων Βιγνόζης Ιως είς τά 1350 τάς δύο 
νήσους και άνενέουν τους άγριους χρόνους του Τογήρου Δεφλώρ. Ό 
οίκος Ώε 0οιχ>§;ΐΐ3., πριν ή τό μερίδιον είς Τζίαν κατάκτηση, είχε κατα- 
κτήσει τήν νήσον Σίφνον. Του Όε Οογο^ιιε τούτου επέζησαν τρία τέκνα, 
έξ ων 6 Ίουλλίνος (1430) διεδέχθη αυτόν ώς κύριος της Σίφνου και συγ- 
κτήτωρ της Τζίας. Έκ τών θυγατέρων του ή νεωτέρα, Χιάρα (ΟΙιί&Γα) 
καλούμενη, υπανδρεύθη τον Νικολό Πρεμερίνη, ή δε πρεσβυτέρα συνε- 
ζεύχθη τήν 20ην Σεπτεμβρίου 1456 τη συναινέσει της μητρός της και 
του άδελφοΰ της Ίουλλίνου μετά του Νικολού Αγγέλου Γοζζαδίνη, 
ν,υρίου τών θερμιών, 6 οποίος ήδη πρότερον μέρος της Τζίας ώς 
γ.λΎ\ρονόμος του Πρεμαρίνη καΐ Σανούτου ειχεν αποκτήσει, δτε δε ό 
Ίουλλΐνος κατά Δεκέμβριον του 1463 άτεκνος άπέθανεν, ό Νικολός 
Γοζζαδίνης ήτο 6 γενικός Ύ.λΎ\ρονόμος. Προσέφερε τό σέβας του προς 
τόν δούκα της Νάξου τήν 29 Ιανουαρίου 1464 διά τήν Σίφνον και 
Τζίαν και έκληροδότει τάς δύο νήσους μετά τών Θερμών και πλού- 
σια κτήματα εις Σαντορίνην είς τους δύο απογόνους -Λυ, οί'τινες έν 142 Ή κατά τον Μεσαίωνα Κέως 

*ΡΧΪ "^ ^ ης εκατονταετή ρίοΌς έξεβλήθησαν υπό των Όσμάνων εκ 
των δύο τούτων νήσων ι . 

Β ') Οι Γκίζαι της Τζιας. 

§ 195. Οί Γκίζαι ήσαν παλαιά Βενετική ευπατριδών γενεά, ή όποια 
πολλών νήσων έν τφ Άρχιπελάγει και του τριτημορίου της Εύβοιας 
έδέσποζε και πολλά κτήματα έν Αχαία και Κρήτη κατεΐχεν. Είς 
τά 1170 έζη ό Μάρκος, εκ του όποιου πέντε υίοί, έν οίς ό Ανδρέας καΐ 
Ιερεμίας, συγγενείς του μεγάλου δουκός Ερρίκου Δανδόλου, κατ' αρχάς 
έν Ελλάδι μετψκησαν. Έκ του Βαρθολομαίου. Α' Ανδρέας ό πρωτό- 
τοκος έκληρονόμησε τάς σπουδαίας κτήσεις τοΰ πατρός του, μεταξύ 
τών οποίων το ήμισυ της Τζίας και Σερίφου, διότι τά άλλα ήμίση, ώς 
γνωστόν, ανήκον είς τον Μικέλη καΐ Ίουστινιάνη. Διέμενεν ο\>τος έν 
πίστη άφοσιώσει και υποταγή προς τους Βενετούς, οί'τινες μόνοι ακόμη 
τά σαθρά λείψανα της Λατινικής αυτοκρατορίας έστήριζον. Χάριν της 
άφοσιώσεώς του περιελήφθη εις τήν συνθήκην, ήτις μεταξύ της Δημο- 
κρατίας τήν 30 ^Ιου^ίοΌ 1268, τήν 19 Μαρτίου 1277 και τήν 15 Ιουλίου 
1285 και τών Παλαιολόγων συνωμολογήθη. Συμπεριελήφθη όμως υπό 
τον ορο)/, δτι ουδέποτε είς τάς νήσους του ήθελε παράσχει βοήθειαν είς 
τους πειρατάς. Ούχ ήττον αί νήσοι υπήρξαν σταθερόν καταφύγιον τών 
πειρατών, διότι ούτος δεν ήτο εϊς θέσιν ν' άντιστή κατ' αυτών δια της 
μικράς του δυνάμεως. Κωμικός πόλεμος, τον οποίον έπεχείρησεν ό 
Βαρθολομαίος Α' εναντίον τοΰ έπικυριάρχου του Μάρκου Β' της Νάξου 
£νεκα άρπαγέντος όνου, απέβη άκρως δαπανηρός και ανωφελής. Δια 
χοΰτο άπεζημίωσεν αυτόν κατά τι ή έκ νέου κατάκτησις της Κέω καΐ 
■ Σερίφου διά του Βενετικού στόλου τω 1296 και ή έπικύρωσις της 
κατακτήσεως τών νήσων τούτων εις τήν άνακωχήν της 7 Μαρτίου 
1303. Τοιουτοτρόπως κατεσιγάσθη το άγριον πολεμικόν μένος του 
κυρίου Βαρθολομαίου και έ'ληξεν ή περί όνου διαμάχη τών δύο ισχυ- 
ρότερων αρχόντων του Αργαίου, λίαν χαρακτηριστική του ποιου τών 
εμφυλίων διενέξεων, είς ας άδιακόπως διετέλουν. 

§ 196. Βαρθολομαΐον τόν Α' διεδέχθη ό μόνος υιός του Γεώργιος 
ό Α'. Τους χρόνους της νεότητός του διήλθεν ό Γεώργιος έν Αχαία. 
όπου συνήψε γάμον μετά της θυγατρός τοΰ Οίι*ν άε \ά ΤγθπιοιπΙΙο. 

1 ΜΐδΙί. Τοιη ΓΙ. ίοΐ. 97. ϊηάΐοβ ίοΐ 215. β'— Ραβοΐι άί Κπβηβαι Πβδεπ- 
ζΐοηε «Ι ρ. Ι 1 4. Ενετοί 143 

Άποθανούσης ταύτης ένυμφεύθη τήν ΑΗχ άαΐΐε Ο&Γοεπ, θυγατέρα 
του Ναρζώττου, ή οποία ώς κληρονόμος του αδελφού της Μαρίνου 
Ιφερεν αύτψ ώς προίκα τό τρίτον της νήσου Ευβοίας. Διά του γάμου 
τούτου είσήλθεν ό Γεώργιος Α' είς τήν σειράν των δώδεκα μεγάλων δμο- 
τίμων της Αχαΐας, οί'τινες ειχον μεγάλα προνόμια, τό της απεριορίστου 
εξουσίας π. χ. του οίκοδομείν φρούρια ιδιόκτητα κτλ. Εις τα πρώτα 
της κυβερνήσεως του ετη ήγειρε δίκην εναντίον των συγκατακτητών 
του της Τζίας και Σερίφου, του Βαλλέττου, του Ίουστινιάνη και του 
Βαρθολομαίου Μικέλη. Ούτοι ανεφέρθησαν είς Βενετίαν και άπόφασιν 
εναντίον του Γκίζη έπέτυχον, ήτις δμως ουδόλως τους ώφέλησεν. Ό 
Γκίζης ήρνεΤτο πάσαν της Βενετίας έπέμβασιν και παρέπεμπε τήν 
υπόθεσιν είς τήν τιμαριωτικήν αύλήν της Αχαΐας. Μόνον καταναγκα- 
στικά μέτρα ήδύναντο νά λύσωσι τήν διαφοράν. Άλλ' ό Γεώργιος 
συνεβιβάσθη και ή ομόνοια άποκατέστη (1304). Είς μακροχρόνιους 
φιλονικίας περιήλθεν οκ>τος μετά. των Γενουηνσίων και επειδή, δτε 
άπέθανεν, οί υιοί του ήσαν ανήλικοι, ή χήρα αυτοΰ Άλίξ έκυβέρνα 
μέχρι του 1314. Έκ του γάμου του Γεωργίου του Α' μετά της Άλίξ 
έγεννήθησαν δύο υίοί, Βαρθολομαίος δ Β' καΐ ό Μαρίνος, και δύο θυγα- 
τέρες, ή Φίλιππα και ή Άλίξ. Ή τελευταία ήλθεν εϊς γάμον τό ίτος 
1328 μετά του ευγενούς και ευκατάστατου Τουγγιέρου Πέτρου Πρε- 
μαρίνη (Κ.ιΐ£§•ίθΐΌ άί ΡίθίΓο ΡΓ6ΐη&πηί). Οί αδελφοί της Άλίξ 
Ιπώλησαν είς τόν γαμβρόν των τό ίδιον έτος τό είς Τζίαν μερί- 
διόν των, δηλ. τό ήμισυ των 12 καραττίων (ή δλη νήσος έμέτρα 24 
καράττια, έκ των οποίων 12 ανήκον είς τους Γκίζας, Γ» είς τόν Μικέλη 
και άλλα τόσα είς τόν Ίουστινιάνην), τό όποιον είς τους ί^όνους των 
Πρεμαρίνη εκληρο^οτέίτο και δι' έ'ξ γενεών ολοκλήρων μέχρι του 
1538 είς τήν κτήσιν τούτων διέμενεν. Ή δε Φίλιππα ήλθεν είς γάμον 
μετά του Δανιήλ άϊ ΑηάΓεα Βτ&£ζάΊηο και εδόθη αύτω ώς προϊξ 
τω ανήκον τω οίκω αυτής ήμισυ της Σερίφου και τοιουτοτρόπως 6 
οίκος των Γκίζη άπεξενώθη του μεριδίου της Τζίας και Σερίφου. 

Γ) Μικέλαι. 

§ 197. Παμπάλαιον Βενετικόν πατρικίων γένος, οί Μικέλαι, άπό της 
καταλήψεως μέχρι του 1355 τό τέταρτον της Κέω κατείχε ν. Ό Δομίνικος 
Μικέλης, είς έκ των πρώτων συνιδιοκτητών της Κέω, έκτισε φρούριον, 
τό όποιον έκ των ισχυρότατων του Αρχιπελάγους ήτο. Ούτος έγέννησε 
τρεις υίούς, τόν Γιοβάννην, τόν Μαρίνον και τόν Άνδρέαν. Ό Γιοβάν- 144 Ή κατά τον Μεσαίωνα Κ έως 

νης έκληροδότησε τό μερίδιον είς τους υίούς του "Αγγελον και Μαρ- 
κον, οΓτινες είς τα έτη 1261 και 1262 αναφέρονται. Του Μαρίνου 
επέζησαν τρεις υιοί, έκ των οποίων έ Πέτρος Α' είς τα 1262 διεδέχθη 
τόν πατέρα του είς τό μερίδιον του της Κέω και Σερίφου, τό οποίον 
άπώλεσεν είς τα 1269, δταν δ αυτοκρατορικός ναύαρχος και μέγας 
δούξ Λικάριος μεταξύ άλλων νήσων την Κέω και Σέριφον είς τους 
Παλαιολόγους υπέταξε. Βραδύτερον (1274) ήλθεν δ Πέτρος Α' απε- 
σταλμένος ή πρεσβευτής της Βενετίας είς Κωνσταντινούπολη και 
ήδύνατο ως τοιούτος να ένεργήση τι δια τήν άπόδοσιν των Ελληνικών 
κτήσεων του. Έκυβέρνα (1276) Ένετικόν στόλον κατά των Ελλήνων 
και υπέρ έαυτοΰ μεν ουδέν ένήργει, έκληροδότησεν δμως τάς αξιώσεις 
καΐ δικαιώματα του εϊς τους υίούς του ΜαρΤνον τόν Β' και Γιοβάννην 
Β', έκ των οποίων δ τελευταίος κατώκει είς Βονωνίαν. Ό Μαρίνος δ 
Β' κατέλιπεν εξ υίούς, Βαρθολομαΐον, Φίλιππον, Γοβαννΐνον, Ηέτρον 
Β', Μάρκο ν και "Αγγελον, είς τους όποιους τω 1296 και πάλιν ή κατά- 
κτησις της Κέω περιήλθεν. 

§ 198. Οί Βυζαντινοί έκυριάρχησαν των δύο νήσων Κέω και Σερί- 
φου άπό του 1269-1296, ήτοι επί 27 έτη. Αυτοκρατορικός διοικητής 
αίφνης τότε εμφανίζεται Ταμΐνός τις εν έτει 1272, δστις Ιστησε τήν 
εδραν του είς τό φρούριον (Κάστρο). Ή Κέως κατά τους γ^ρό^ους τού- 
τους και ή Σέριφος ήσαν τό καταγώγιον και δ κρυψών Ελλήνων και 
Γενουηνσίων και Αομβαδινών. Έκ της ανακτήσεως ταύτης των νήσων 
Οπό του Βυζαντίου ή πειρατεία αντί νά έλαττωθη έπετάθη προσλα- 
βούσα χαρακτήρα πολιτικόν. Έξ επισήμου ενετικού εγγράφου του 
1278 εξάγεται δτι ύπήρχον εν Ελλάδι τότε ουχί όλιγώτεροι των 90 
ονομαστών πειρατών, Γενουαίων, Λομβαρδών, Ελλήνων έκ Κέω και 
άλλων χωρών, οίτινες υπό σημαίαν αύτοκρατορικήν κατεδίωκον ανη- 
λεώς τους Ενετούς και τους ύπ' αυτών προστατευόμενους Ταουσαίους, 
Εύβοεΐς, Αθηναίους και Κρήτας. Ή πειρατεία αϋτη είχε λάβει έπί- 
σημον χαρακτήρα και διά του τρόπου τούτου έζήτει ή εν Κωνσταν- 
τινουπόλει κυβέρνησις νά περιστείλη τους αρχαίους αυτής αντιπάλους, 
τους Ενετούς ι . Ουδεμία νήσος του αρχιπελάγους υπήρξε τόσον γόνι- 
μος είς πειρατάς, δσον ή Κέως. Μεταξύ των διαβοητοτέρων ληστοπει- 
ρατών. αρπάγων και λαφυραγωγών άπαντώμεν τόν Κωνσταντΐνον 
Βορδόβην μέ τους δύο αδελφούς του, τόν Δαιμονοζάνην, τόν Πιζαρέλ- 
λον, τόν Λαζαρίνον, τόν Μαργαρόττον, απαντάς άπό τήν Κέω. Μεταξύ 

1 ΙΙαπαρηγ. Ίστορ. τόμ. 5. Ενετοί 145 

άλλων Χηστευθέντων αναφέρεται αστός τις εξ Ευβοίας, δστις αίφνης 
υπό πλοιαρίου Ικ Κέω ληστευθείς εις το αυτόθι φρούριον ώδηγήθη. 
Δια τούτο δέν είναι έκπληκτικόν, εάν οι Βένετοι τω 1278 την Κέω ώς 
εχθρικήν χώραν έθεώρουν. Εις την τοιαύτην άκαταστασίαν έδωκε 
τέλος ή εκ νέου κατάκτησις της νήσου υπό των πρώην κυρίων το έτος 
1296. Και οι μεν Γκίζαι παρεστάθησαν δια του Βαρθολομαίου του 
Α' άνακτήσαντες το ήμισυ, οι Ίουστινιάναι δια του Φεδερίγου, Βαλ- 
λέττου επονομαζομένου, και οί Μικέλαι δια του Βαρθολομαίου Μικέλη. 
Οί Βυζαντινοί και πάλιν έξωπλίσθησαν. Ό στόλος του Ανδρόνικου, 
ώς προείπομεν, προσέβαλε τάς νήσους, ό Βαλλέττος Ίουστινιάνης έξώ- 
πλισε στολίσκον επιφανείς πρό των τειχών της Κωνσταντινουπόλεως 
και έπέτυχεν είρήνην. Διατριβών εν Κέω ο Βαρθολομαίος κατέγινε 
να επιδιόρθωση το πολύ βεβλαμμένον φρούριον, δια το οποίον ή Βενε- 
τία τα απαιτούμενα προς την έπιδιόρθωσιν και την έλλείπουσαν ξυλείαν 
έχορήγησεν (1314). Οί υιοί τοΰ Βαρθολομαίου μετά των αδελφών 
του Γιοβαννίνου Πέτρου Β' και Μάρκου Αγγέλου κατέλαβον το τέταρ- 
τον της Κέω. Ό Μάρκος άφήκε τρείς υιούς, Μικελέττον, Μαφφέον Β' 
και Νικολόν. Ό τελευταίος αντιπροσώπευε τα εις το Αρχιπέλαγος 
δικαιώματα του οϊχοό του και συχνά εν Κέω διέτριβεν. Ό θάνατος 
του έπελθών τω 1354 εοωκεν εις τάς υποθέσεις της Κέω νέαν τροπήν. 
Οί υιοί του Σιμονέττος και Μευγόζος έπώλησαν το 1355 με την συγ- 
κατάθεσιν των συγγενών των το εν Κέω μερίδιόν των, δηλ. το τέταρ- 
τον της νήσου, εις τον Βενετον Μαρκον Πρεμαρίνην, δστις ήδη παρά 
του πατρός του το ήμισυ ταύτης κατείχε και ούτω συνήνωσε το μερί- 
διόν τών Μικέλη μετά τοΰ μεριδίου των Γκίζη. 

Δ' Πρεμαρίναι. 

§ 199. *Αν εκ του οίκου τών Πρεμαρίνων δεν προήλθε ποτέ 
δόγης, ήτο δμως μία τών σημαντικωτάτων οικογενειών και ονομαστό- 
τατων της Δημοκρατίας. Εΐδομεν πώς διά του γάμου της Άλίξ Γκίζη 
περιήλθεν εις τον Τουγγιέρον Πρεμαρίνην το ήμισυ της Κέω, εις δ 
προσετέθη δι' αγοράς και το μερίδιόν του Μικέλη εις τον Μαρκον 
Πρεμαρίνην, δστις ήδη ήτο κύριος τών τριών τετάρτων. Άπέθανεν 6 
Μάρκος Πρεμαρίνης το 1364. Έν Κέω διεδέχθησαν αυτόν αί δύο 
θυγατέρες Κατερίνα και Αγγέλα, αί όποΐαι το 1375 και αί δύο άγα- 
μοι έν νεαρά ηλικία άπέθανον. Τά τρία τέταρτα της Κέω έπανήλθον 
είς τους απογόνους του Τουγγιέρου, του οποίου ου μόνον ή οίρρΎ}^ 

1. Ν. ΨΎΛΛΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ 1ΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΚΑΣ 10 146 Ή κατά τον Μεσαίωνα Κέως 

γενεά, άλλα και ή θήλεια το έν Κέω μερίδιον ελαβον. Άνιαρόν είναι 
να παρακολούθηση τις τάς εκάστοτε είς γαμβρούς και νύμφας μετα- 
βιβάσεις των μεριδίων της άτυχους νήσου, τους πρώτους και δεύτερους 
γάμους αυτών, τάς υιοθεσίας και τους κληρονόμους αυτών. Ή Κέως 
τω 1375 έφυγεν άπό τους Πρεμαρίνας, επειδή ή μόνη των κληρονό- 
μος θυγάτηρ Φίλιππα Σανούτου συνεζεύχθη μετά του εκ Βονωνίας 
Νικολού Γοζαδίνη, δστις ένεκα του γάμου τούτου τό 1429 κύριος 
της Κέω (Όοπιίηιΐδ ΖΊάο) καλείται και τό 1440 άπέθανεν. Οι από- 
γονοι του έκληρονόμησαν τό 1464 μετά τήν έξαφάνισιν των Όο. Οογο- 
£ΐΐ£ της Σιφάντου (Σίφνου) τό μερίδιον των Ίουστινιάνη έν Κέω μέχρι 
της τουρκικής κατακτήσεως. Έκ τών αρρένων, παραλειπομένων τών 
άλλων, Γιοβάννης 6 Β' διά διαδοχικών κληρονομιών αναφαίνεται. Έζη 
έν Εύβοια καΐ συχνά έπεσκέπτετο τήν Κέω, υπέρ τά 90 δε ετη γεγο- 
νώς έτελεύτησεν έκεΐ. Μετά τον θάνατον του ό Αορεντζος ΌΊ Τουγ- 
γιέρος της Τήνου διώκει έν ονόματι του τήν Κέω. Κατά τους χρόνους 
τούτους δ πληθυσμός της Κέω είχε καταπληκτικώς έλαττωθή και 
λέγεται μάλιστα δτΐ είς τά 1470 μόνον 200 ψυχάς ήρίθμει ή νήσος! 
δπερ εις μελαγχολικάς σκέψεις εμβάλλει και εξ ού γεννώνται ερωτή- 
ματα, εις τά όποια σιωπώσιν οά ίστορικαί πηγαί. Έκ τών υιών του 
Φραγκίσκος ό Β' εις τήν αρχήν της 16ης εκατονταετηρίδας αποβιώ- 
σας άφήκε τό μερίδιον του είς τους υίοΰς του Παύλον και Λουί'γιον. 
Ούτοι τό ένέμοντο, εως ού κρατερός τις, καθ'ού δεν ήδύναντο ν'άντιστώ- 
σιν, υιός κεραμέως έκ Λέσβου υπό τό έπώνυμον Χαϊρεδιν ό Βαρβαρόσας. 
έρυθροπώγων, φοβερός ναύαρχος του μεγάλου κυρίου, έξελθών τό 1537 
μετά 100 πλοίων κατέκτησε τήν νήσον και έλεηλάτησεν αυτήν και 
επέφερε πανταχού του Αιγαίου αναστατώσεις αίματηράς και δεινάς 
καταστροφάς. Ούχ ήττον πάλιν τό άκόλουθον έτος περιήλθεν είς τον 
Παΰλον ΪΙρεμαρίνην και οι Γοζαδΐνοι έπανήλθον ομοίως. Άλλ' ή επιρ- 
ροή της Βενετίας έν τω 'Αρχιπελάγει όλονέν κατέρρεε και αί άλλοτε 
πλούσιαι και άκμαΐαι γενεαι τών δουκών δεσποτών εμελλον κατά τήν 
εκατονταετηρίδα ταύτην νά έξαφανισθώσι. ΚαΙ ένώ οι Πρεμαρίναι 
σχεδόν ανεξαιρέτως είς τήν Κέω ή είς τήν Εύβοιαν διέτριβον, ήλθεν 6 
νέος κύριος και ή Τζία μετά τών επίλοιπων νήσων τω 1566 περιήλ- 
θεν είς τήν έξουσίαν τών Όσμάνων. Τό όνομα τών Πρεμαρίνη είναι 
εντελώς άγνωστον είς τήν νήσον. 

§ 200. Τοιουτοτρόπως έληξε διά παντός ή οικτρά, και ελεεινή διά 
τους Κείους τών έκ Δύσεως επιδρομέων ιστορία, οι χωροδεσπόται εντε- 
λώς έλησμονήθησαν, τά δε άπομείναντα λείψανα υπό τοΰ τοπικού Ενετοί 147 

στοιχείου άπερροφήθησαν και άφωμοιώθησαν ούτως, ώστε απλοϊκοί 
άγρόται νυν, ζώσιν ως οί λοιποί, ούδεμίαν εΐδησιν του παρελθόντος 
ουδέ συνείδησιν της εαυτών καταγωγής έχοντες. Το ρηθέν περί των 
Φράγκων δτι « ήλθον και έφυγον μεταξύ της σιωπής της ιστορίας, 
καθώς λησταί λεηλατοϋσι τους ναούς και φεύγουσι βοηθούμενοι άπό 
το σκότος της νυκτός» είναι χαρακτηριστικώτατον. Αληθώς έσιώπη- 
σεν ή ιστορία, διότι αύτη θυγάτηρ ούσα της ελευθερίας, ούδεμίαν 
ήδύνατο να έχη σχέσιν προς τοσούτον μυσαράν δουλείαν. δούλος λαός, 
κύπτων τον αυχένα ενώπιον δεσπότου ούτιδανοϋ και εργαζόμενος δια 
να παχύνη αυτόν, μηδεμίαν έχων συνείδησιν εαυτού και του παρελ- 
θόντος του, δεν δύναται νά έχη ίστορίαν. Ή διήγησις τών δεινοπαθη- 
μάτων του και τών συμφορών του δύναται νά κινη τον οίκτο ν και 
τον ελεον, καθώς ή διήγησις τών καταπιέσεων, τών οργίων και τών 
άνομημάτων τών δεσποτών του δύναται νά κινη την άποστρογ^ν και 
την άγανάκτησιν, άλλ' ουδέτερα τούτων είναι ιστορία* είναι συναξά- 
ριον, είναι μαρτυρολόγιον, προς τά οποία αγνοούμε ν, εάν άλλη νήσος 
δύναται ϊση νά φανή. 

Συνοψίζοντες τά ειρημένα περί κατοχής της νήσου υπό τών Φράγ- 
κων έχομεν το έξης αποτέλεσμα. 

Οί Ίουστινιάναι κατεΐχον το '/4 τ ή? νήσου άπό της καταλήψεως 
μέχρι του έτους 1366. 

Όα ΟΐΓθ£ΐΐίΐ 1366-1464. 

Οοζζαάΐηί 1464-1537. 

Μικέλαι το 74 <* π0 τ ήξ καταλήψεως μέχρι του 1355. 

Οί Γκίζαι το 72 μέχΡ 1 τ °ύ 1328. 

Οί Πρεμαρίναι 1328-1375, άπό δε του 1355 τά 8 / 4 . 

Οί Σανούτοι τά 3 /ιβ άπό του έτους 1375-1405. 

Οί Οοζζαάίηί 1405-1537. 

Ούτοι υπήρξαν οί χωροδεσπόται της νήσου επί τρεΤς ήμισυ αιώ- 
νας. Είσαγαγόντες το τιμαριωτικόν ή φεουδαλικόν σύστημα έξέβαλον 
τους πρώην κυρίους τών κτημάτων και μετέβαλον εις καλλιεργητάς, 
είς κολλήγονς, δουλοπάροικους (μπαράκους). Βαρύτατος ύπήρξεν ό 
ενετικός ζυγός ένεκα της πλεονεξίας τών αρχόντων και της μισαλλο- 
δοξίας τοΰ λατινικού χλωρού. Τπό την δηλητηριώδη πνοήν τοιαύτης 
δουλείας και τοσούτον μακράς έπήλθεν έκπτωσις κοινωνική και ηθική 
και διανοητική. Άποβαρβάρωσις της γλώσσης, λήθη του ιστορικού 
παρελθόντος, αμάθεια, κατάλυσις αυτής της αύτοσυνειδήσεως και τοΰ 
συναισθήματος τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρωπου. Ή τουρκική κατά- 14* Ή κατά τον Μεσαίωνα Κβωζ 

κτησις ένεφύσησε νέαν ζωή ν εις την εξαντλημένη ν εκείνη ν κοινωνίαν, 
ήτις έν ταπεινότητα και έξευτελισμώ αναπτυχθείσα ήδυνήθη να εγείρη 
κεφαλήν και να συμμεθέξη επαξίως των ιστορικών παραδόσεων της εις 
το ερ-^ΟΊ της παλιγγενεσίας. Μαρτύρια της διαβάσεως των Ενετών 
εισιν ερείπια τίνα πύργων, ιδίως δε 6 Ιστορικός Ενετικός Πύργος εις 
το Κάστρο ν, δπου πολλοί των δυναστών κατώκησαν, πρό τριακονταε- 
τίας έτι ιστάμενος, δτε κατηδαφίσθη προς άνοικοδόμησιν της οικίας 
τών απογόνων των Πάγκαλων. Ουδεμία επιγραφή ή γραπτόν μνημεΐον. 
Επώνυμα τίνα φραγκικής προελεύσεως παρέμειναν, ως το Κοζαδΐνος, 
Διάγγελης, και ονόματα τίνα τοποθεσιών, ως το Βίγλα (έκ της λατι- 
νικής λέξεως νΐ£ΪΚ&), ένθα υπήρχε πύργος προς στάθμευσιν ^ρουρχς. 
οπόθεν κατοπτεύεται ή θάλασσα. Άλλα και επιρροή τις επί του ιδιω- 
τικού και οΎ}\κοαίοι> βίου επί μακρόν επί τουρκοκρατίας και μέχρις 
ημών ακόμη παρέμεινεν. Οικιακή σκευή εις τινας οικίας και επί τής 
πρώτης βασιλείας ακόμη οιετηρήθη ενετική. Κάτοπτρα και έδραι 
και έλαιογραφίαι και άλλα ήσαν ενετικά. Απομιμήσεις επίσης εις 
τον ίματισμόν, ως ή ιδιόρρυθμος ενδυμασία τών γυναικών, τα κοντά, 
διάκρισις μεταξύ αρχόντων και χωρικών, φθάνουσα μέχρις εξευτελι- 
σμού, άναγκαζομένων τών τελευταίων να προσέρχωνται ασκεπείς ενώ- 
πιον τών πρώτων και να πεζεύωσιν από του όνου ή ήμιόνου, προκει- 
μένου να διέλθωσιν από μέρος, δπου κάθηνται άρχοντες. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ιωάννης Νάζης βασιλεύς (1566-1579). 

§ 201. Κατά το έτος 1566 εδόθη τέλος τής έν τω Αιγαίω ενετικής 
δυναστείας επί τής ηγεμονίας του δουκός 'ϊακώβου του Δ' και Ιωάν- 
νου Φραγκίσκου Δε Σομαρίππα. Αι Κυκλάδες κατελήφθησαν υπό τοϋ 
Πιαλή πάσα, του διώξαντος τους Ίουστινιάνας από τής Χίου. Κατά 
τήν έποχήν ταύτην ήγε και έφερε το άπέραντον γ,ράτος τοΰ σουλτά- 
νου αποφασίζων περί ειρήνης ή πολέμου Εβραίος τις, Ιωσήφ Νάζης 
καλούμενος, όστις δια του επιχειρηματικού και £αδιουργικοΟ πνεύμα- Βασίλειο ν της Νάξου και της Δωδεκανήσου 1 -1-1 » 

τος ειχεν επί τοΰ σουλτάνου περισσοτέραν έπιρροήν άπο δλους τους 
βεζίρας. Ό Εβραίος ούτος ώνομάσθη υπό του Σελιμ του Β' βασιλεύς 
της Νάξου και της Δωδεκανήσου ι . 

Ό Νάζης ουδέποτε μετέβη ε£ς το βασίλειόν του. Κάτοικων εις το 
εν Πέρα της Κωνσταντινουπόλεως δουκικόν παλάτιον του ΒοΙνθάβΓ 
έξέδιδεν εκείθεν διατάγματα έπιγραφόμενα « 'Ιωσήφ Νάζης δούξ του 
Αργαίου Πελάγους και κύριος της "Ανδρου» κ. λ. Άντιπρόσωπόν του 
εν Νάξω είχε διορίσει τον Φραγκΐσκον Κορονέλλον, οί^ρωπον τίμιον, 
εξ "Ισπανίας καταγομενον, τοΰ οποίου δ πατήρ ειχεν άποκαταστή εις 
Νάξον και διηύθυνε το Γαλλικόν προξενείον. Πάσχων λιθίασιν 6 Νάζης 
άπέθανεν άτεκνος τήν 2 Αυγούστου 1579. Τελευτήσαντος του Νάζη. 
το βασίλειόν της Νάξου διεμελίσθη. Ό Κορονέλλος έμεινε διοικητής 
της Νάξου μέχρι του θανάτου του, ή "Ανδρος παρεχωρήθη ε£ς τον 
Σομαρίππαν και μετ' ολίγον εις τον Σολεϊμάν τσαούς. Μετά ταΰτα 
αί νήσοι περιήλθον εις τήν κυριαρχίαν τοΰ σουλτάνου και έμειναν 
ΰποκείμεναι τφ κατά καιρούς καπουδάν πασά. 1 Δωδεκάνησος παρά τοΙς Βυζαντινοίς αί Κυκλάδες. ΙΙρβλ. Ά. Μηλιαράκη 
Κυκλαδικά» σελ. 355. ΜΕΡΟΣ Γ 

Η ΝΕΩΤΕΡΑ ΚΕΩΣ 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ — ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΓΑΣΙΣ 
(1579-1821 Μ. Χ.) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 
Κοινότης. — Διοίκησις. — Φορολογία• — Κριτήρια. 

§ 202. Περιληφθεΐσαι αί Κυκλάδες, μεταξύ των οποίων κα! ή 
Κέως, εις τήν άπέραντον Όθωμανικήν αύτοκρατορίαν και έξαρτη- 
θεΤσαι άπ' αυτής απετέλεσαν ίδιον τμήμα, τουρκιστί σαντζάκι ή 
άγιατελη καλούμενον. Έγκατάστασις αρχών και φορολογία ήτο τό 
πρώτιστον και κυριώτατον των Τούρκων μέλημα. Άλλ' ούτε τό εν 
ούτε τό έτερον ήδύναντο ευθύς εξ αρχής να Ιπιτύχωσι. Διότι άφ' ενός 
μεν ή βαρβαρότης των Τούρκων, ή άγνοια της ελληνικής γλώσ- 
σης και ή εκ ταύτης δυσκολία τού συνεννοείσθαι, ή άγνοια των 
ηθών και εθίμων και των κυβερνητικών πραγμάτων τών νησιωτών, 
άφ' έτερου δε αι τρομερά! πειρατικά! νήες, αί'τινες διέπλεον τό Αι- 
γαίον, ήσαν ανυπέρβλητα προσκόμματα εΕς τήν διοίκησιν κα! τήν 
φορολογίαν. Αι νήσοι ήσαν άλλη Μάνη δια τους Τούρκους. Περι- 
τρέχοντες τάς θάλασσας οι θρασεΐς πειρατα! εις τοσούτον τόλμης 
κα! θράσους έφθασαν, ώστε ου μόνον λεηλασίας να διαπράττωσιν, 
άλλα κα! να άρπάζωσιν από τών νήσων τους Τούρκους αυτούς, μάλι- 
στα δε διοικητήν ή άξιωματικόν ή καδήν, τους όποιους μετέφερον 
εις Μάλταν ή Λιβόρνον κα! έπώλουν ως άνδράποδα. Έπ! 14 Ιτη ό 
"Αγγης (Αη§^δ) περιήρχετο κα! έλεηλάτει τάς νήσους του Αιγαίου 
κα! κατέστη απόλυτος σχεδόν αυτών άρχων, διότι κα! φόρους τφ 
έπλήρωνον κα! ευπροαΎΐ^όρΐύς τον υπεδέχοντο κα! τών Τούρκων τό 
φόβητρον ήτο. Απηλλάγησαν δε αύτοΰ ούχ! συλλαβόντες ή άλλως 
πως έξολοθρεύσαντες αυτόν, άλλ' Ικ του δτι ό υπηρέτης του εκδι- 
κούμενος δια ράπισμα, τό οποίον έλαβε παρ' αύτοΟ. εθηκε πΰρ Τουρκοκρατία — Ελληνική έπαναστασις 1 5 εις την πυριταποθήκην και άνετίναξε το πλοΤον μεθ' δλων των 
εν αύτω είς τον αέρα. "Αλλος τολμηρός των Τούρκων καταφρονητής, 
άνθρωπος ευτελούς καταγωγής, ο Ιωάννης Κάψης, άνεκήρυξεν εαυ- 
τόν βασιλέα της Μήλου. Οί Μήλιοι τον ανεγνώρισαν ως τοιούτον, ο 
Λατίνος επίσκοπος Όοη Αηίοηίο Οαηιίΐΐο τον εστεψεν εν μέσω λαμ- 
πρότατης τελετής και ζητωκραυγών και περιέθηκεν εις τόν αυχένα του 
βασιλέως τούτου χρυσήν αλυσιν. Ή βασιλεία του διήρκεσε τρία δλα ετη 
και ήθελε διαρκέσει πολύ, αν μη ή ευπιστία του δεν ένέδιδεν είς τάς 
δολίας και ψευδείς διαβεβαιώσεις του καπουδάν πάσα, χαλούντος 
αυτόν είς την ναυαρχίδα. "Αμα ό βασιλεύς της Μήλου εθηκε τόν πόδα 
έπι της γαλέρας, περιεκυκλώθη, άφηρέθη άπ' αύτοΰ το κυριαρχικόν 
έμβλημα, ή χρυσή δηλ. αλυσις, ήχθη σιδηροδέσμιος είς Κωνσταντινού- 
πολη και εκεί άπηγχονίσθη εν ετει 1680. Κατά το 1648 αί Κυκλάδες 
έλεηλατήθησαν υπό τοΰ Ενετικού στόλου, καθ' ην έποχήν διεξή- 
γετο μεταξύ αυτών και των Τούρκων ό περί της Κρήτης άγων. 
Ό εκ Τεθύμνης ποιητής Μάρκος Τζάνες, ό επικαλούμενος Μπου- 
καλής, εξιστορεί τά παθήματα τών νησιωτών και τά εκ της λεη- 
λασίας δεινά. Κατά το 1665 ακόμη δεν ήδύναντο οί Τοΰρκοι νά κρα- 
τήσωσι της Κέω. "Ως διηγείται ό θεβενώ έπλήρωνον οί Κεΐοι χαράτσι 
είς μεν τους Τούρκους 3,400 πιάστρα, είς δε τους Ενετούς 2,600. 
Ό ενετικός στρατός ολίγα Ιτη πρότερον 6πό τόν στρατηγόν θωμάν 
Μοροζίνην προσέβαλεν 60 Τούρκους κεκλεισμένους είς το όχυρόν 
^ρούριοΊ τοΰ Κάστρου, οί'τινες άντέστησαν με δύο μόνον τουφέκια και 
παρεδόθησαν τέλος δι' ελλειψιν ύδατος. Ένεκα της αδυναμίας ταύτης 
της τουρκικής κυβερνήσεως πολλαί ζημίαι και κλοπαί συνέβαινον είς 
τους Κείους εκ μέρους τών Τούρκων και Χριστιανών, ων ένεκα πολλοί 
ήναγκάζοντο νά έγκαταλείψωσι τάς οικίας των. Έπτακοσίας οικίας 
ειχεν ή Κέως τότε, εξ ών αί τριακόσιαι είχον έγκαταλειφθή, το οποίον 
άπεδίδετο είς τόν πόλεμον της Κρήτης. 

§ 203. Έκ τών ολίγων τούτων δύναται τις νά έννοήση οποία ήτο 
ή κατάστασις τών νήσων κατά τους χρόνοΌς εκείνους και όπόση ή 
αδυναμία τών Τούρκων είς το νά διοικώσι και νά φορολογώσι. Βρα- 
ο'ύτερον υπέκειντο οί νησιώται είς τόν καπουδάν πασάν, υπέρτατον 
άντιπρόσωπον της οθωμανικής κυβερνήσεως και πρώτον ναύαρχον 
τοΰ όθωμανικοΰ στόλου, δστις κατά Μάρτιον έκαστου έτους κατήρχετο 
είς τόν λιμένα της Πάρου, τόν καλούμενον Τρίον, δπου προοηρχοντο 
οί παρά τών νήσων απεσταλμένοι προεστώτες διά νά προσκυνήσωσι 
δουλικώς το θεοφρονρητον νψος τον και νά δικάσωσι τάς ενώπιον 152 Ή νεωτέρα Κ έως 

αυτού έκκαλουμένας υποθέσεις. Αρχομένου δε του χειμώνος, άπεσύ- 
ρετο είς τον Κεράτιον κόλπον. Ή απομάκρυνσης αύτοϋ δύναται να 
θεωρηθη σπουδαιότατον προνόμιον των νησιωτών, απαλλασσομένων 
της δικαιοδοσίας ?δίου πάσα και της διαμονής σ.υτου και προσέτι των 
πολυπληθών ακολούθων και δούλων, οί'τινες υπερέβαινον κατά τάς 
πράξεις και αυτούς τους ληστάς. Μόνον ή Σύρος, ή Τήνος και ή "Αν- 
δρος άπήλαυον ακόμη ευνοϊΥΜτίρου προνομίου, διότι αί νήσοι αύται 
ανήκον αποκλειστικώς είς την εκάστοτε εύνοουμένην σουλτάναν. Άπό 
των άρχων δε της 18ης έκατονταετηρίδος αί προς τας κοινότητας 
των νήσων σχέσεις διεξήγοντο δια του δραγομάνου, ήτοι διερμηνέως 
του στόλου, ό οποίος έπροστάτευε τάς νήσους δσον ήδύνατο παρά τη 
Τψηλη Πύλη. Ό δραγομάνος κατά τον άκτιναμέν έξελέγετο κατ' 
αρχάς υπό των νησιωτών αυτών εκ του έθνους των Ελλήνων. 

§ 204. Κατ* ανάγκην λοιπόν οί Τούρκοι άφήκαν την φροντίδα 
της διοικήσεως και της φορολογίας είς τους ύποταχθέντας και έκυ- 
βέρνων μακρόθεν παράσχοντες μάλιστα και προνομίας τινάς και 
ελευθερίας. Άναδεικνύοντες άρχοντας οί νησιώται εκείνους, τους 
οποίους ήθελον, και διοικούντες τα εαυτών, δπως ήθελον, απέβησαν 
δοΰλοι έν τφ κράτει και ελεύθεροι εν τη κοινότητι. Απετέλεσαν 
κοινότητα υπό τους μάλλον έξηυτελισμένους δρους έξωτερικώς, όλι- 
γαρχικώς δ' ώργανωμένην εσωτερικώς, έν τη οποία ήριζον και διε- 
πληκτίζοντο μεταξύ των μέχρις έξοντώσεως περιπίπτοντες συχνότατα 
εις μηχανορραφίας και διά φατριών, συκοφαντιών καΐ καταδρομών 
πλουτίζοντες τους προστάτας προς δυστυχίαν του κοινού* έκραύγαζον 
δε πάλιν παραπονούμενοι και ομοφωνουντες, εάν τις εξ αυτών ήδι- 
κεΐτο ή ή κοινότης σύμπασα δια ^ρόρου ασυνήθιστου ή υπέρογκου 
έπιέζετο άπό τους δέσποτας. Τπό τοιούτους 6ρους και μη υπαρχόν- 
των έν τη νήσω Όθωμανών, ή δουλεία δεν ήτο διά τους Κείους πολύ 
επαχθής, εξ ου συνέβη ν' άναπτύσσηται παρ' αύτοΐς και ποια τις 
ευνομία και προν.οπΎ\. 

§ 205. Την έξουσίαν της κοινότητος άνέλαβεν ό κλήρος και οί 
εξέχοντες τών πολιτών 6πό τά έξης αξιώματα* προεστώτες ή προε- 
στοί, επίτροποι ή έπιστάται ή γραμματικοί, βοεβόδας, καντζηλιέρης. 

α Προεστώτες. 

Δώδεκα έκ τών του χλωρού οφφικιουχοι και δώδεκα λαϊκοί εκ 
τών γένει και πλούτω προυχόντων πολιτών τιμοκρατικώς άπετέλουν 
τον αριθμόν τών προεστώτων της κοινότητος, την δωδεκάδα, την Τουρκοκρατία— Ελληνική επανάστασης 153 

βουλήν των γερόντων, τό συνέδριον, εις το δποϊον ήσαν ανατεθειμέ- 
να: πάσαι αί έξουσίαι, ή διοικητική, αστυνομική, δικαστική καΐ 
πάσαι εν γένει αί υποθέσεις της κοινότητος. Κορυφαίος των προεστώ- 
των ήτο ό λογοθέτης 1 . Τήν προεδρίαν του Συνεδρίου ειχεν ό άρχιε- 
ρεύς και, τούτου απουσιάζοντος, ό επίτροπος αύτου. Ή γνώμη του 
άρχιερέως είχε μεγάλην σημασίαν, διότι εΣς αυτόν προαετρεγον πάν- 
τες εις πάσας τάς σπουδαίας περιστάσεις του βίου των και αυτόν 
συνεβουλεύοντο περί πάντων. Ή ψήφος αύτου ήτο ή κρατούσα διά τε 
τον προς αυτόν σεβασμόν των λαϊκών και δια τήν έπιρροήν, τήν οποίαν 
ήσκει έπί των κληρικών ώς χειροτονών, απονέμων όφφίκια, έπιβάλ- 
λων ποινάς και τήν πασών έπιφοβωτέραν. τήν άργίαν. Προς τους 
προεστώτας τούτους και τους επόμενους, τους επιτρόπους, άπηυθύνοντο 
αί διαταγαι τοϋ καπουδάν πασά ή του δραγομάνου. Οί προεστώτες 
δεν έλάμβανον μισθόν, έχορηγείτο δμως είς αυτούς άποζημίωσίς τις 
δΓ ήμεραργίας ή έξοδα 20-30 γροσιών διά συνεισφοράς. Έάν τις τών 
προεστώτων άπέθνησκε, ή άντικατάστασις έγίνετο δι' εκλογής άλλου. 
υπό τών εν ενεργεία διατελούντων εκλεγομένου. 

β' Επίτροποι ή έπιστάται η γραμματικοί. 

Ούτοί είσιν οι κατ έτος εκλεγόμενοι εις τό διοικεΐν καϊ προοτα- 
τενειν της κοινότητος, ή εκτελεστική εξουσία. Ούτοι έξελέγοντο έκ 
τών κληρικών ή λαϊκών παραί τών προυχόντων, ή δε εκλογή αυτών 
έπεκυροΰτο παρά του καντζηλιέρη. "Εργον αυτών ήτο ή εϊσπραξις 
τών φόρων Οπό τήν εποπτείαν τών προεστώτων καϊ ή προστασία τών 
φορολογουμένων από τών καταπιέσεων τών ενοικιαστών. ^Έ,Υ,ράτουν 
τά τεντέρια, εδιδον λόγον της διαχειρίσεως των εις τό συνέδριον τών 
προεστώτων και έτιμωροΰντο αυστηρότατα διά πάσαν άμέλειαν περί 
τάς εισπράξεις. Ό επίτροπος δεν είχε δικαίωμα νά νεωτερίση, ήκο- 
λούθει τά εν τοις δημοσίοις βιβλίοις άναγεγραμμένα (τά καπίτουλα), 
δι' ων έδιοικεϊτο ή κοινότης άπό χρόνων παλαιών. Οι επίτροποι έκα- 
λοϋντο και γραμματικοί, διοριζόμενοι δι' Ικαστον είδος εισπράξεως, 1 Τό αξίωμα τοϋ λογοθέτου ήτο επί τών Βυζαντινών αξίωμα αύλικόν, δι- 
καίωμα παρέχον νά κράτη τήν βονλλαν του αύτοκράτορος, νά συνθέτη λόγους, 
διατάγματα κ. λ. Ό Σουΐδας τόν ομοιάζει με τόν καγκελάριον τών Δυτικών. 
Επειδή δέ ή Εκκλησία ήμιλλάτο τότε προς τήν αύλήν έπι της σωρείας τών 
όφφικίων, προσέθεσε και τό του λο^ο^έτοΜ. Πεσούσης της αυτοκρατορίας, έμεινε 
καθαρώς έκκλησιαστικόν αξίωμα, διδόμενον παρά τοϋ Πατριάρχου ή τοϋ άρχιερέως. 154 Ή νεωτέρα Κέως 

εις γραμματικός είς τήν δεκατίαν, έτερος εις το κεφαλοχάρατοον και 
άλλος εις τό βιλαέτι χάρτζι. Το αξίωμα του επιτρόπου ή ή υπηρεσία 
των επιστατών διήρκει εν φορολογικόν έτος, ήτοι από πρώτης Μαρ- 
τίου μέχρι τέλους Φεβρουαρίου. Λήξαντος του φορολογικού έτους, 
ό επίτροπος έγίνετο προεστώς. 

)/ Βοεβόδας ή ζαμστίτης. 

Ούτως έκαλείτο 6 κατ' έτος άναδεικνύμενος υπερθεματιστής ή 
μισθωτής ή ενοικιαστής των δημοσίων φόρων ξένος ή εγχώριος, 
προπληρώνων το πεοινάτι, ήτοι μίσθωμα, και πάρα του καπουδάν 
πάσα αναγνωριζόμενος καΐ διοριζόμενος. Ούτος είχε μεγάλην έξου- 
σίαν επί της εισπράξεως των δεκάτων δλων των καρπών, μή εξαι- 
ρουμένων μηδ' αυτών των σκορόδων, μετείχε και της διοικήσεως και 
έδίκαζε διαφοράς και έλιμενάρχει καί, γενικώς ειπείν, ήτο είς δλα 
ανακατωμένος άναπληρών καί τον καδήν εις τα δικαστικά καθή- 
κοντα, οσάκις τοιούτος δεν υπήρχε. 

δ Καντζηλιέρης. 

"Ιδρυθείσα ή αρχή αυτή επί Φραγκοκρατίας έξηκολούθησε καί 
επί Τουρκοκρατίας. Ό καντζηλιέρης διοριζόμενος καί απολυόμενος 
υπό τοΰ καπουδάν πασά έλαμβάνετο έκ της τάξεως των προεστώτων, 
άλλα δεν έξηρτάτο παρ' αυτών τουναντίον διοικητικός ων αντιπρό- 
σωπος του ήγεμόνος είς τήν νήσον έπώπτευε τάς αρχάς της κοινό- 
τητος καί τάς ίδιωτικάς πράξεις. Έξεπλήρου έργα συμβολαιογράφου 
συντάσσων πωλητήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκας, καταγραφόμενα 
πάντα είς τον κοινόν κώδικα. Συνεβίβαζε καί έδίκαζε άστικάς καί 
έμπορικάς υποθέσεις καί διαφοράς κατά τά τοπικά έθιμα καί αύτάς 
τάς μεταξύ τών συζύγων έριδας, αί'τινες, δταν έλάμβανον πεισματω- 
δέστερον χαρακτήρα, διηυθύνοντο προς τον επίσκοπον, τήν Μεγάλην 
Έκκλησίαν, τον δραγομάνον, τήν Τψηλήν Πύλην. Έπανήρχοντο δέ 
πάλιν είς τήν καντζελαρίαν, οσάκις μετενόουν, διά τήν έκκαθάρισιν 
τών εξόδων. Ό Κάρολος Δελλίνης είναι υπογεγραμμένος ώς καντζη- 
λιέρης έν τινι ίδιωτικω πωλητηρίω τοΰ έτους 1630, έν τινι δέ άλλω 
σημειώματι άπαντα Μιχαλάκης τις καί από τοΰ 1800- 1^1 Η ό Ιωάν- 
νης Τεβελάκης. 

§ 206. Παρ' δλην τήν έξουσίαν τών προεστώτων καί τοΰ Καντζη- 
Τουρκοκρατία — Ελληνική έπαναστααις 155 

λιέρη ή κοινή θέλησις τότε μόνον ήτο ισχυρά, οπόταν εις το εγγρα- 
φον ετίθετο ή τή^ κοινότητος σφραγίς. Παν εγγραφον, φέρον τάς 
ύπογραφάς των προεστώτων, αί'τινες πάντοτε εις δύο στήλας έτίθεντο, 
πρώτην των κληρικών και δευτέραν των λαϊκών, και την σφραγίδα, 
εθεωρείτο κοινόν καΐ υποχρεωτικόν, 
καθώς και τα δάνεια. Δια τοιούτων εγ- 
γράφων έφωδιάζοντο κατ' έτος οι απο- 
στελλόμενοι εις Κωνσταντινούπολη, δπως 
πληρώσωσι τα ετήσια δοσίματα. Ή 
σφραγίς έμβλημα είχε τήν Παναγίαν, 
φέρουσαν εϊς τάς άγκάλας τον Χριστόν 
και κύκλω τα γράμματα ελληνιστί καΐ 
τουρκιστί « σφραγίς της κοινότητος της 
νήσου Τζιας». Διηρεΐτο ή σφραγίς εις 
τέσσαρα μέρη, εκαστον των οποίων 
έκράτει εΤς εξ έκαστης των τεσσάρων 

τάξεων του τόπου εκλεγόμενος. Τέσσαρα δήλα δή σωματεία συνεκρο- 
τοΰντο, το του κλήρου, των αρχόντων, τών χωριανών και τελευταίον 
τών χωρικών, εκαστον τών δποί(ύ^ έξέλεγεν εν πρόσωπον της εμπι- 
στοσύνης του, δια να κρατή το τέταρτον της κοινής σφραγΐδος. Ή 
κλείς παρεδίδετο εϊς τον αρχιερέα ή τον καντζηλιέρην. Τοιουτοτρό- 
πως έξησφαλίζετο ή κοινή θέλησις. 

Ετήσια δοσίματα ή φόροι, κεφαλοχάρατσον, 

ίλτιζάμι (έγγειος δεκατισμός), 

βιλαέτι χάρτζι, έκτακτοι φορολογίαι, νομίσματα. 

α' Κεφαλοχάρατσον. 

§ 207. Τό κεφαλοχάρατσον, 3 1 / 2 γρόσια κατά κεφαλήν, υπενθύμι- 
ζεν εϊς τον πληρώνοντα αυτό δτι ήτο οΌΰλος, ή δε ζωή του μόνον δια 
χρΌοίου ήδύνατο ν' άγορασθή. Τό κοράνιον δεν παρείχεν εις τον μή 
Μωαμεθανον τό δικαίωμα του άνθρωπου, επομένως διέτασσε τόν έξο- 
λοθρευμόν αύτου δι' δλων τών μέσων της βίας κελευον « θάνατον τοις 
άπίστοις » . 

Διά τό αδύνατον της εκτελέσεως του τοιούτου έπενοήθη ό κεφα- 
λικός φόρος, τόν οποίον ώφειλον να πληρώνωσι κατ' έτος οί μή Μωα- 
μεθανοί προς αποφυγήν της θανατικής ποινής. Τό κεφαλοχάρατσον 106 Ή νεωτέρα Κέως 

έξηγοράζετο κατ" έτος δπό τ^ς κοινότητος πληρωνόμενον κατ' άπο- 
κοπήν καΐ διανεμόμενον κατά τήν περιουσιαν καΐ τάς παραγωγικάς 
έκαστου δυνάμεις! Πάντες οί άρρενες από τοΰ 30οΐ> Ιτους άπέτιον τον 
φόρον τούτον. 

β' ' Ιλτιζάμι (έγγειος δεκατισμός). 

Το ιλτιζάμι ήτο ό σημαντικώτερος φόρος. Κατ' Άπρίλιον έκα- 
στου έτους έξετίθεντο εις το Φανάριον της Κωνσταντινουπόλεως αί 
δημόσιαι πρόσοδοι είς πλειοδοσίαν. Προς τον σκοπόν τούτον άπεστέλ- 
λοντο εκ των αντιθέτων εν τω τόπω μερίδων οί πιστοί προς συναγω- 
νισμόν. "Οστις εξ αυτών έγίνετο υπερθεματιστής, ώνομάζετο επί εν έτος 
ζαμπίτης ή βοεδόδας- εις χρόνους δμως άφορίας έσύναζον τους φόρους 
εις λογαριασμόν της κοινότητος, ήτις πάντοτε έζημιοΰτο, ωφελουμένων 
των κομματαρχών. Διήρουν τότε ούτοι έν σύμπνοια και ομοφωνία ως 
καλοί φίλοι τάς εξουσίας, ων άλλας μεν έξήσκουν οί της μιας μερ'ώος, 
άλλας δε οί της αντιθέτου. Ή ομόνοια αϋτη ήτο φαινομενική. Ή προς 
καιρόν ύπνώττουσα κομματική εμπάθεια άφυπνίζετο αμα τη λήξει τοΰ 
φορολογικού έτους και ό ανταγωνισμός έξηγείρετο εκ νέου και έξή- 
πτετο μετά μεγαλύτερα: σφ ακράτητος. Έ τοπική παράδοσις μνημονεύει 
μίαν των αποτρόπαιων πράξεων της κομματικής εμπάθειας. 

Κατά το έτος 1780 δύούπήρχον μερίδες, ή τοΰλο^ο^ετου και ή του 
καντζηλιέρη. Έν όμονοία έσυνάχθησαν οί φόροι εις λογαριασμόν της 
κοινότητος. Γραμματεύς Ιπί των εισπράξεων ήτο τότε ό Κωνσταντίνος 
Χωματιανός, άνθρωπος έχων. ως λέγεται, ού μικράν δόσιν κοτζαμπα- 
σισμοΰ και αυθαιρεσίας, ανήκων εις τήν μερίδα τοΰ καντζηλιέρη. 
Λήξαντος του έτους, διηρέθησαν αί μερίδες. Ό Οικονόμος οέν είχε 
δώσει τήν είθισμένγ^ν λογοδοσίαν, όπερ φαίνεται έζημίου τους αντιθέ- 
τους. Δι' όπερ ούτοι έζήτησαν τήν πρώτην Κυριακήν των Νηστειών. 
οπότε συνήρχετο δλος ό λαός εις έκκλησιαστικήν τελετήν δια τήν 
άναστήλωσιν των αγίων εικόνων, λογοδοσίαν παρά τοΰ Οικονόμου περί 
των εισπράξεων και περί των είς τον καπουδάν πασάν καταβληθέν- 
τος. Ό Οικονόμος άπέφυγεν υποσχεθείς νά δώση λόγον τήν ήμέραν 
τοΰ Πάσχα, δτε δλος ό λαός αυνη^ροίζετο είς τον έσπερινόν της δευ- 
τέρας Αναστάσεως. Το Πάσχα, Ινω επέστρεφον εκ τοΰ καθολικού 
προς τήν έπισκοπήν, τοΰ άρχιερέως και των ιερέων ένοεδυμένων τάς 
ιεράς στολάς των, οί αντίθετοι του Οικονόμου ήρέθισαν τον λαον νά 
μήν έπιτρέψη είς αυτόν νά είσέλθη είς τήν έπισκοπήν πριν ή εκπλή- 
ρωση τήν υπόσχεσίν του και δώση λόγον της διαχειρίσεως του. Ό Του ρκοκρ ατ ί « — Έ λλη ν ική έ κ α ν ά α τ α α { ς 1 6 Τ 

Οικονόμος, θεωρήσας τούτο προσβολήν. ήρνήθη. Ό λαός έρεθιζόμενος 
υπό των δημαγωγών έθεσε χείρας έπ' αύτου και τον Ιρριφέν ώς ήτο 
ένοεδυμένος μέ τήν ίερατικήν του στολήν εις το παρά τον "Αγιον 
Έλευθέριον ρεύμα, το νυν καλούμενον οκυλόρευμα, δπου διά λιθοβο- 
λισμού τον έφόνευσεν, άνάνδρως υπό των φίλων έγκαταλειφθέντα Ισως 
εκ φόβου και δια τήν ίδικήν των τύχην. θνήσκων ο ίερεύς κατηράτο, 
και των κατοίκων ή συνείδησις θεωρεί δτιή νήσος έκτοτε φέρει κατάραν, 
παρακωλύουσαν τήν ιζοογ.οπΎ\^ της. Έλθών μετά ταύτα 6 καπουδάν 
πασάς ήρώτησεν εν γενική συνελεύσει του λάου άπό του βήματος «Ποίος 
έσκότωσε τον Οικονόμον; > Παραδόξως ευρέθησαν πάλιν αί μερίδες ήνω- 
μέναι και 6 λαός δημαγωγηθείς έκραύγαζεν «"Ολοι ήμεΐς, αφέντη». 
Τότε ο καπουδάν πασάς μή έχων τίνα να τιμωρήση προσέταξε νάχωρί- 
σωσιν εκ του όχλου ομάδα τινά αδιακρίτως περί τους 100 και νά όδη- 
γήσωσιν αυτούς εις τήν ναυαρχίδα. Έν ταύτη έτοποθέτησεν αυτούς εν 
χώρω περιωρισμένω 6πό δύο σχοινιών και μαστιγών ένα εκαστον χωρι- 
στά απέλυε. Τοιουτοτρόπως δια τής μαστιγώσεως ενόχων ή αθώων έτι- 
μωρήθη ή πόλις. "Αγνωστον πόσον έζημιώθη ή κοινότης και πόσα χρή- 
ματα εδόθησαν ε?ς τον καπουδάν πασών δια τήνκωμικήν ταύτην κρίσιν. 

"Αλλοτε πάλιν, άμα το Ιλτιζάμι έδίδετο εϊς λογαριασμόν τής κοινό- 
τητος καί, ώς φαίνεται, δεν ήτο δυνατόν οπωσδήποτε νά προχυ^ ωφέ- 
λεια τις, αυ^Ύΐ^ροίζοντο κληρικοί καί προεατοι καί ο κοινός λαός καί 
έπώλουν τον μονκατά (μίσθωσις τής δεκάτης) εις πρόσωπα εντόπια, 
αξιόπιστα καί φερέγγυα, τα όποια άνελάμβανον διά λ/σμόν των νά 
συνάξωσι τήν δεκάτην έφ' όσων βλαστάνει ή γη κατά τήν συνήθειαν, 
ομοίως καί τό κεφαλοχάρατσον καί τά κονμέρκια (τελωνιακά) καί ει τι 
άλλο κανονικον δικαίωμα περιλαμβάνει ο μουκατάς, άπήλλασσον δε τό 
κοινόν πάσης υποχρεώσεως καί καταζητήσεως κατά τά έτη τής μεγά- 
λης άφορίας, ώς τό έτος 1803, πολλά δυστυχισμένο ν εις όλους τους καρ- 
πούς. "Η έκράτουν τον μουκατά διά συνεισφοράς, ώς εξάγεται εκ τίνος 
καταλόγου εκ 347 οίκοκυραίον/. ων ή καταβολή έν έτει 1814 άνέβη 
εις 12,475 γρόσια. "Αρχεται δ' ό κατάλογος ουτω' 

« 1814 ^Ιοό^Ίοό 14. "Οσα άσπρα συνάζομεν διά νά πληρώσωμεν τά 
άσπρα τού Όμέρ μπέη, διά νά κρατήσωμεν τον μουκατά μας». 

γ' Βιλαέτι χάρτζι. Έκτακτοι φορολογίαι. 

§ 208. Βιλαέτι χάρτζι έκαλοϋντο τά έξοδα τής διοικήσεως. Οί 
έμμεσοι φόροι ήσαν άγνωστοι εις τους Τούρκους, άλλ' άντ' αυτών 
ντΛιργοΊ όίλλοί) εΐσφοραί ούτως ειπείν, έξαρτώμεναι εκ ταύτης ή εκεί- 158 Ή νεωτέρα Κέως 

νης της περιστάσεως ή έπινοούμεναι και ουδέποτε έλλείπουσαι. "Οπως 
δώσωμεν έννοιάν τίνα των τοιούτων εισφορών, παραθέτομεν αποσπά- 
σματα σχετικά εκ του κωδικός της κοινοτικής καντζελαρίας έχοντα 
ούτως : 

» Επειδή εις τον κατά των θεοστυγών Φραντζέζων πόλεμον της 

κραταιάς βασιλείας έκαμε χρείαν να ακολουθήσουν και μερικά άλλα 

καΐκια δια χρείαν και διάλιίσιν τούτου^ δ πολυχρόνιος καπουδάν 

» έφένδης προστάζει τα έξοδα νά γίνουν κατ' άναλογίαν εξ εκάστου 

» των νησίων ». 

Προς τοΰτο αποστέλλεται ό Άπτουλάχ τζαβούσης με βουλλωμένον 
κατάστιχον εν ετει 1799 και ή οριζόμενη ποσότης δια την Τζίαν ήτο 
οκτώ χιλιάδες, διά τα θερμιά δύο χιλιάδες και δια την Σέριφον χίλια 
πεντακόσια. Ή Τζία λαβοΰσα την ενοΌξον προσταγήν έξανέστη και 
έκραύγασε, θεωρήσασα ά^άρμοατον και ά^υπόγορο^ το ποσόν κατ' άνα- 
λογίαν των άλλων νησίων. Παρακαλεί όθεν την ένδοξότητά του νά 
κάμη έλεος ως κοινός υπερασπιστής και δικαιότατος αύθέντης, νά 
κάμη συγκατάβασιν κατά το χάλι του τόπου και οΰτως έξει μισθον 
παρά θεού και αυτούς δοατζήδες. Ή Α. Γ. έκαμε συγκατάβασιν δια- 
τάσσουσα νά ταχύνωσι τήν άποστολήν διά νά μή υποπέσωσιν είς την 
όργήν του, καθ' δτι ή κατά τοΰτο παρακοή συνεπιφέρει θάνατον. «Εις 
δε τον έπιφέροντα το υψηλον μπουγουρδή μπουμπασίρην θέλετε δώσει 
καθώς διορίζεσθε». «Κατά το συνήθιο ήτο νά έβγη έξω ο Βασιλικός 
Δοναμάς και έχρειάζοντο άνθρωποι διά νά κίνηση προς αυτούς εις 
έντέλειαν. Λοιπόν δπου είναι γεμιτζίδες νά δοθώσι γεμιτζίδες με το 
νά μή είναι τοιούτος είς Τζίαν, θα δώση αυτή τρεις χιλιάδες γρόσια 
διά τριάντα ανθρώπους προς 100 γρόσια ό εις διά τον φετινόν γχόνον. 
Λοιπόν όγλίγωρα νά ξεμπερδεύετε χωρίς άργοπορίαν νά μή υποπέσητε 
εις όργήν. Αποστέλλεται προς τους τιμιωτάτους και προσφιλέστα- 
τους επιτρόπους των χαβασικανησίων ■ ό τιμιώτατος καφετζήμπα- 
σης με ήγεμονικόν προσκυνητόν μπουγιουρδι και κατάστιχον γραμμέ- 
νον ρωμαϊστί και τουρκιστί, δι' ων πληροφορούνται είς πλάτος το περί 
ου έρχεται ό Άλή αγάς διά πρόβατα 7000 ζητηθέντα από των νησίων 
σας πληρώνοντας και το χιζμέτι του είρημένου Άλή άγά. Ηύδόκησεν ό 
κράτιστος και γαληνότατος βασιλεύς, ό κραταιότατος και εύσπλαγχνικώ- 
τατος και δικαιότατος, δν ν' απόδειξη το θεοφρούρητον υψος του, δ κύριος 
διαφυλάττοι ώς κόρην οφθαλμού υποτάσσων υπό τους πόδας αύτοϋ πάντα 

1 Τριάντα ήσαν τα χαβααικάνησα. Χαβασικά=τοϋ καλού καιρού. Τουρκοκρατία — Ελληνική επανάσταση 159 

έχθρόν και πολέμιον, ν' απόδειξη τόν δείνα Καπουδάν Πάσα δίά να 

μή ζημιουνται έπι πολύ τα κοινά, αποστέλλει προσκυνητά μπουγιουρ- 
διά με άν^ρωπον να παραλαβή τα σημειούμενα άσπρα. «Καθίστατο τις 
οραγομάνος, εγκύκλιος άπεστέλλετο προς τους τίμιους και χρησίμους 
προεστώτας δηλουσα δτι είθισται και εις το της Δραγουμανίας του 
Βασιλικού και ακαταμάχητου στόλου ν' άποδίδηται μία πρόσφορα 
κοινώς βοήθεια καλούμενη. Την έγκύκλιον έκόμιζεν ανεψιός τις του 
δραγομάνου, "Αρχων Μουχουρδάρης προς παραλαβήν της λεγομένης 
βοηθείας. Περί του ανεψιού τούτου έγίνετο ή δέουσα σύστασις, δπο)ς 
φροντίσωσι περιχαρώς τα προς άνεσιν και περίθαλψιν αύτοϋ. "Αλλοτε 
πάλιν το ^εοψρούρ'ητον ύψος του Καπουδάν Πασά Έφένδη επρόσταξε 
να πλήρωση το νησί της Τζιας διά οον γκεμελερι (= υδραγωγά πλοΐα 
προς ϋδρευσιν τοΰ στόλου) γρόσια 3,750, τα οποία και έφάνησαν ως 
νεωτέρισμα, δπου τοιαύτη φωνή δεν ήκούσθη ποτέ εις το νησί. Οί 
ΚεΤοι έπεμψαν απεσταλμένους, ίνα βεβαιώσωσι το ύψος του δτι το νησί 
είναι βεβαρημένον με Όπερο^Υ,ον χρέος υπέρ τα 300 πουγγία κλπ. 
"Αλλοτε ήλθεν ό Άλή αγάς καφετζήμπασης με ύψηλόν φιρμάνι και 
μπουγιουρδι διά νά πληρώσουν τριακόσια τριάντα ενα πρόβατα πετέχη. 
Εις ταΰτα προα^ετεον τα χιζμέτια, παζηγιέδες μελάχηδων (=υπόλοι- 
πον φόρων ναυτικού), τουμπέκη σερασκέρη, σύνηθες άβαέτι, φιλοδωρή- 
ματα, μενζίλια της εξουσίας με τήν υποχρέωσιν νά τρέφωνται τρεις 
ημέρας και νά έφοδιάζωνται με ζωοτροφίας. Έάν οι φόροι δεν εισε- 
πράττοντο εγκαίρως, ήπειλεΐτο ή αποστολή ταχσάδάρη (=εισπράκτο- 
ρος), δ οποίος απέβαινε λίαν επιζήμιος είς τήν κοινότητα. 

Σημείωσις εκ τοΰ κωδικός. — Σημειώνω τους χανέδες δπου έσυνά- 
χθησαν διά τά μελάχικα από τζαούσει και παρτίδες. 

569 άπό Χουσεκι τσαούση γρ. 5690 

34 Καντζηλιέρη παρτίδα » 340 

27 Ιωάννου ξιφία » 270 

12 νικολου άμπελικοπούλου και Αγγελή Χατζή » 120 

20 Νικολέτου χονόμου » 195 

2 Νικολάκι Γιακομέτου και Τζώρτζη κουμ- » 

παρούτσου » 20 

2 Κωστάκη » 20 

2 Μιχαλάκι άντριώτη » 20 

ΧανέδεςΠ688~ γρόσ. 6,675 

§ 209. Το έτήσιον όλικόν ποσόν, το όποιον άπερρόφα το κράτος 
και οί κρατούντες διά ' των παντοιοτρόπων φορολογιών, δεν δύναται 
νά έξακριβωθή. Και δεν ήτο μόνον ή φορολογία, ή πιέζουσα και ίβΟ Ή νεωτέρα Κεως 

βαρύνουσα* πάσα παρέμβασις τοΰ κράτους εις οιανδήποτε όπόθεσιν 
της κοινότητος άπέβαινεν έπιζημιωτάτη. Κατά το έτος 1807 εξ 
εΐδήσεώς τίνος, δτι δήθεν οί Καρύστιοι εμελλον να έπιδράμωσι κατά 
της Τζιας, αμφότερα: αί μερίδες διώρισαν πολιτοφυλακήν δια να 
περιφέρηται ημέρας και νυκτός προς άπόκρουσιν αυτών, εάν ήθελον 
άποβιβασθή. 

Της μιας μερίοΌς οί πολιτοφύλακες έφόνευσαν διά νυκτός τον 
άρχηγόν της άλλης. Τό περιστατικόν τοΰτο άνενεχθέν εις την Ύψη- 
λήν Πύλη ν επέφερε τη παρεμβάσει αυτής ζημίαν πλέον των 100,000 
γροσιών. Έ ύπόθεσις διήρκεσε 5 περίπου ετη, καθ" ά πλείστας όσας 
άλλας ζημίας υπέστη ο τόπος, οί δε ένεργήσαντες τον φόνον άπεμα- 
κρύνθησαν πάσης υπηρεσίας. Και μ' δλα ταύτα οί προγραφέντες εκ 
της διαχειρίσεως των κοινών κατώρθωσαν νά λάβωσι συγχώρησιν και 
ν' άποζημιωθώσιν ένεκα της δήθεν αδίκου κατ' αυτών ενεργείας. 

Έλύθη δε ή ερις αυτή καθ' δν τρόπον γίνεται δήλον διά τοΰ 
άπό 9 Απριλίου 1811 εξοφλητικού εγγράφου μεταξύ κοινότητος και 
λογοθετιάνων. "Εκτοτε πάλιν συνειργάζοντο αί δύο μερίδες εν αρμονία. 

§ 210. Νομίσματα. "Ασπρα έκαλοΰντο γενικώς τά χρήματα" 
παράς, ή τελευταία ύποδιαίρεσις τοΰ γροσίου. 
Ρούπι = 7 4 τοΰ γροοίοΌ, ήτοι δέκα παράδες. 
Ζολότα = 3 / 4 τοΰ γροοίου. 
Γρόσιον = 40 παράδες. 
Τουπιές = 2 γρόσια και ζολότα. 
Μπεσιλίκι = 5 γρόσια καΐ ι /4• 
'Μισίρι = 7 γρόσια. 
Τάλαρον=7 γρόσια και 7-*• 
Σταμπόλιον = 8 γρόσια. 
Χανές = 10 γρόσια. 
Τζεντζήλι=12 γρόσια. 
Φουντούκι — 11 γρόσια. 
Τάλαρον = κολωνάτον ή Ίσπανικόν δίστηλον ήτο τό κύριον άνταλ- 

λακτικόν νόμισμα διατιμώμενον προς 6 γρόσια τουρκικά. 
Είκοσιπεντάρι=25 γρόσια. Τό τέταρτον τοΰ είκοσιπενταρίου 6 και 10. 
Τουμπλόνια = 25 γρόσια τό εν. 
Βενετικό =13 γρόσια. 
Ντούμπιες "Ισπανικές = 28 1 / Α γροαίον. 
Ντούμπιες Πορτογέζικες = 64 γρόσια. 
ΙΙουγγι = 500 γρόσια. Τουρκοκρατία — Ελληνική έπανάστασις 161 

§ 211. Κριτήρια, κρίσεις, κριταί. Τά κριτήρια ήσαν τοπικά και 

έκτος του τόπου, εκκλησιαστικά καΐ πολιτικά. Γραπτοί νόμοι έκτος 
των διατάξεων του άκτιναμέ, αί'τινες συνοψίζονται εϊς τά κατωτέρω, δέν 
Όπηργον. Ό άκτιναμές εξεδόθη υπό του σουλτάν Ίμβραήμ τω 1646 
προς έπιβεβαίωσιν άλλου, εκδοθέντος υπό τοΰ πάππου του Σουλεϊμάν. 
Έκ των διατάξεων τούτων δύναται τις νά κρίνη δτι το διβάνιον τόσον 
έκ φόβου δσον και αδυναμίας ήναγκάζετο νά παραχώρηση έλευθερίαν 
ως προς τά της δικαιοσύνης και τά μέσα της εισπράξεως των φόρων. 
Τό θέσπισμα τοΟτο (αΐιά-ηαπιέ), του δποίοΌ αιτιολογία της εκδόσεως 
είναι δτι οί νησιώται της Νάξου άνευ αντιστάσεως ύπετάχθησαν εϊς 
τους Τούρκους, δεν εσήκωσαν κεφάλι, αλλ* έπροσκύνηοαν και συνεπώς 
ήξιζον αμοιβής τίνος διά τούτο, περιλαμβάνει τά έξης άρθρα. 

1) Βάζοντες (οί νησιώται) διά τάς υποθέσεις των έκ της ιδικής 
των όμηγύρεως ανθρώπους διά νά τους συμβιβάσουν δ,τι ήθελον θεσπί- 
σει και αποφασίσει νά μή άνακατώνωνται (α£ οθωμανικά! άρχαί) εϊς 
τους συμβιβασμούς των. 

2) Τους χρεωστάς ό μπουμπασίρης (κλητήρ) εις άλυσιν ή σκοτει- 
νόν τόπον νά μή τους βάζουν άνευ τής γνώμης τών γερόντων και ιών 
προεοτων του τόπου. 

3) Ει τι θέλημα ή ύπόθεσιν νά διορίζη ό καδής ή ό μπέης τους, 
νά εξετάζουν οί προεστώτες αν είναι κατά τήν κρίσιν. 

4) Νά διορίζουν δραγομάνον αυτών οί νησιώται οποίον θελήσουν. 

5) "Αλλον φόρον νά μή πληρώνωσι πλην του τής δεκάτης και τοϋ 
προσωπικού. 

6) Ελευθέρως ν* άσκώσι τά τής χριστιανικής θρησκείας, νά εχωσι 
κώδωνας, νά έπισκευάζωσι τάς εκκλησίας ν' άνοικοδομώσι, νά θάπτωσι 
τους νεκρούς υπό τάς εκκλησίας και νά άνοίγωσι τά μνήματα. 

7) Νά μή βιάζουν κανένα νά γίνη Μουσουλμάνος. 

8) *Αν γυνή τις θέλη νά υπανδρευθή Μουσουλμάνον, μόνη νά δώση 
τήν όμολογίαν της είς του Θεού τήν κρίσιν. 

9) Νά περιπατώσι τήν νύκτα έχοντες φανάρια. 

10) Εις τά χωράφια τους δπου αναμεταξύ τους δίδουσι με άποκο- 
πήν, καθώς έ'χουσι συνήθειαν, τινάς νά μή τους έμποδίζη, άλλα νά 
έχουν τό γ,υρος τους, καθώς αυτοί συνηθίζουν. 

§ 212. Αναντιρρήτως τό Βυζαντινόν δίκαιον και ή ενετική κατά- 
κτησις εϊγρν επιδράσει προς μόρφωσιν νομικών εθίμων άγραφων, τά 
όποΐα εφΎ]ρ\ιόζοντο εις τάς δικαστικάς διαφοράς. Τούτο εξάγεται και 
έκ τών έξης φράσεων δραγομανικοΰ εγγράφου δτι « Τά έκ παλαιών 

Ι. Ν ΤυΛΛΛ — ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΚΑΓ 11 162 Ή νεωτέρα Κέως 

ετών είθισμένα και κανονικώς διωρισμένα τοπικά έθιμα, πολιτικά κα, 
ηθικά και νομικά, διηνεκώς διενεργούμενα ως νόμιμα και εύλογα και 
παρά πάντων αποδεχόμενα ήσαν απαράβατα και άπαράτρεπτα ». Διά 
τούτο και εκάστη κοινότης κατά τα ιδιάζοντα αυτή έθιμα διωκείτο 
και ουχί ομοίως προς τάς άλλας. Έάν εν Κέω έμορφώθησαν νομικά 
έθιμα διάφορα τών άλλων μερών και ποΤα δεν γνωρίζομεν. "Οταν ό 
ΑοΌοΌβϊχος Μάουρερ, μέλος της αντιβασιλείας κατά την ελευσιν του 
βασιλέως "Οθωνος, απηύθυνε διά του Υπουργείου της Δικαιοσύνης 
ερωτήσεις προς τάς Κοινότητας, άφορώσας εις την έξακρίβωσιν τών 
κυριωτέρων τοπικών εθίμων, οι Κεΐοι περιωρίσθησαν νά άπαντήσωσι 
μόνον έπι δύο ερωτήσεων άνακοινουντες δτι κατά γενικήν συνήθειαν 
ό επιζών σύζυγος, έφ' δσον διαμένει εν χηρεία, απολαμβάνει την έπΐτ 
καρπίαν του αποθανόντος συζύγου και δτί αί μεν θυγατέρες κληρονο- 
μουσι την μητέρα, οι δε υιοί την πατρικήν περιουσίαν. 

§ 213. Ιδιάζον εθιμον εν Κέω ήτο ή βολή. Αέξις ελληνική ή 
βολή έκ του ρήματος βάλλω άγει ημάς έν τη αναζητήσει τής αρχής 
του εθίμου πέραν τών χρόνων της ενετικής κατακτήσεως εις τους 
Βυζαντινούς χρόνους, καθ' ους πιθανώτερον έλαβε την γένεσίν του το 
εθιμον. Παρέμενε δε και έπι ενετικής κατακτήσεως και έπι Τουρκο- 
κρατίας, διότι συνέφερεν εις τους κατακτητάς νά αφήσουν εις τους 
ύποδουλωθέντας μεγάλας εκτάσεις γαιών άπεριτειχίστων και άδεν- 
δρων, εις ους παρεχωρήθη και το δικαίωμα νά σπείρωσι και νά θερί- 
ζωσιν, αλλά το γόρτον επεφύλαξαν διά τά ποίμνια των. Έξ ου συνέβη 
έπι τών άδενδρων και άπεριτειχίστων τούτων εκτάσεων της βολής 
πλείστοι δσοι νά ύπάρχωσι κύριοι έπι της βολής, εις πολλά χωράφια 
διαιρούμενης, ων εκαστον άλλον κύριον είχεν, ή δε βολή, έκ πολλών 
χωραφιών αποτελούμενη, ενα άνεγνώριζε κύριον του γόρτου. εις ήν 
έβοσκεν άκωλύτως τά ποίμνια του. Ύπηργον επομένως πολλοί κύριοι, 
ο£ μέν του σπείρειν και θερίζειν, έκαστος εις το χωράφιόν του, το 
σύνολον τών οποίων άπετέλει την βολήν, 6 δε του γόρτου έφ' δλη^ 
της βολής ή του συνόλου τών χωραφιών, έξ ων αποτελείται ή βολή. 
Πολλάκις δε και άλλοι, έάν συνέβαινεν έν τω χωραφίω νά ύπάρχη 
^ίν^ρον τι, έλαία ή δρυς ή συκή. 

§ 214. Ό κύριος τοΰ χωραφιού δεν είχε το δικαίωμα νά περι- 
τειχίζη αυτό, άλλ' από τών χρόνων τής Ελευθερίας οι έχοντες τά 
χωράφια ήρχιζαν νά περιτειχίζουν αυτά αυθαιρέτως και διά τοϋτο 
αί βολαί έσμικρύνθησαν και τά πολυπληθή ποίμνια ήλαττώθησαν και 
έπανήλθομεν κατά τοΰτο εις τους γρόνους τών αρχαίων, δτε έκαστος Τουρκοκρατία — Ελληνική έπανάστασις 163 

γεωργό; ετρεφβν ολίγα πρόβατα, ώς ιστορεί 6 Αίσχυλίδης. Ή επι- 
κρατούσα γνώμη εν τω τόπω είναι δτι, έρημωθείσης ποτέ της νήσου 
ύπό των ρωμαϊκών λεγεωνών, οί πρώτοι έλθόντες εκ Κρήτης, Πελο- 
ποννήσου ή άλλαχόθεν έπεδόθησαν εις την κτηνοτροφίαν, ούτοι δε 
πολλαπλασιαζόμενοι και άλλων όσημέραι προστιθεμένων εδέησε να 
μοιράσουν την γην εις τεμάχια, τα όποια ώνόμασαν βολάς. Ύπό το 
ίδιον όνομα Όπάργ^ουν και εις Νάξον χορτονομαί. Έφρόντιζον δε όπως 
εκάστη βολή εχη νερά διά νά πίνουν τά κτήνη. "Οσον έπληθύ. 
νοντο οί κάτοικοι, τόσον ύποδιηροΰντο τά μεγάλα τεμάχια είς μικρό- 
τερα. Φαίνεται όμως. λέγουσιν, δτι ο πατήρ εδιδεν άδειαν εις τά τέκνα 
του νά καλλιεργώσι γήν προς σποράν κριθής ή σίτου και ό πρώτος 
καλλιεργήσας έγένετο νομεύς, ήτοι ήδύνατο νά σπείρη, νά θερίζη, νά 
λαμβάνη τον καρπόν, νά πωλή τήν νομήν, ούχι δμως και τήν γ^ορτο- 
νομήν, άναγνωρίζων ώς προς τούτο πάντοτε τον βολιουχον. 

§ 215. "Εκρινον λοιπόν κατά νομικά έθιμα, άγραφα, πολιτικώς και 
ποινικά; υποθέσει; και ενίοτε ενομο^ετοι>ν, αί δε αποφάσεις των έπρεπε 
νά κυρωθώσιν ύπό τοΰ καντζηλιέρη. 'Επι των μεγάλων εγκλημάτων 
και κακουργημάτων, οία ό φόνος κτλ., το κριτήριον των προεστώτων 
ήτο άναρμόδιον, ούδ' ήτο έπιτετραμμένον εις αυτό νά έπιβάλη βαρείας 
ποινάς. Τους εγκληματίας άπέστελλον εις τον καπουδάν πασαν ή άπε- 
στέλλετο παρά τούτου απεσταλμένος και ώς τοιούτος απεστάλη κατά 
τό έτος 1811 ό Σερίφαγας τζηνδήμπασης, όπως ζητήση τους αιτίους 
φονευθέντος τινός. 

ΕΙς κρίσιν τινός υποθέσεως διωρίζοντο πσ.ρά των δύο διαφερομέ- 
νων εκ συμφώνου αΐρετοκριταΐ (διαιτηται) εντόπιοι, κληρικοί και λαϊ- 
κοί. Έάν δε τοΰτο δεν κατωρθοΰτο ή ό εις των δύο δεν συνεφώνει, 
προαετρεγον εις άνώτερον κριτήριον. Κριτήριον έντόπιον συνεκροτεϊτο 
και άλλως πως. Εις οίκίαν τινά προύχοντος αυνήργ^οντο κληρικοί, 
προεστοί, κόνσολοι και άνεπτύσσοντο ενώπιον αυτών αί υποθέσεις και 
ίν.ρ'ΐΊοντο αί διαφοραί έν καθαρω συνειδότι. 

Ώς προς τά αποδεικτικά μέσα ή έξομολόγησις εϊς πνευματικόν 
και ή ομολογία ήτο άπόδειξις. Έάν μετά τήν κρίσιν : έξηκολούθει ή 
διαφωνία, διά προτεστου, καταχωριζομένου εις τον κώδικα, εις τό 
δποΧοΊ έξετίθεντο όλα τά δίκαια, έκαλεΐτο ο αντίθετος είς άνώτερον 
κριτήριον, ό δε καντζηλιέρης παρεκαλεϊτο νά κοινοποίηση εις αυτόν 
τό προτεατο, νά στείλη έπίσημον άντίγραφον « κόπια άουτέντικα » και 
νά λάβη παρ' αύτοΰ τήν άπόκρισιν και εχη το προτέστο τήν ίσχύν 
και το Υ,ΰρος έν παντι κριτηρίω. Διά προτέστου ελαμβάνοντο και προσ- 164 Ή νεωτέρα Κέως 

ωρινά μέτρα, άνεστέλλετο πάσα ενέργεια, εως ού θεωρηθή ή κρίσις. 
Έκ τίνος απαντήσεως είς £ν προτεοτο του 1803 φαίνεται δτι ύπήρ- 
χεν εν Κέω κάδης, Τσως ούχι μόνιμος, διότι γίνεται λόγοο εν αύτψ 
περί τίνος υποθέσεως δτι εκρίθη δις ενώπιον αύτου. 

Έκκλησις ή Ιφεσις κατά των αποφάσεων των κληρικών και 
προεστώτων έγίνετο είς τα εκτός του τόπου κριτήρια, τα οποία ήδύ- 
ναντο να άναιρέσωσι ταύτας. Έκκλησις εγίνετο είς τα της Καρύστου 
κριτήρια, ως εξάγεται εκ τίνος σημειώματος εν τω Κο')δικι τω 1813, 
« δτε επήγαν οι οίκοκύριδες εκκλησιν εί; Κάρυστον ». "Ολαι αί 
υποθέσεις, αί εκκαλούμεναι ή ύπαγόμεναι είς τον βασιλικόν όρσανέ, 
διαφοραι και διενέξεις έξητάζοντο υπό του δραγομάνου, είς δν 
προσετρεγρν ως είς προστάτην και ύπερασπιστήν να φανερώσωσι τα 
δίκαια των ή να προβάλωσι την ^υμφοράν των και δι' αύτου άνε- 
φέροντο είς τον ύψηλότατον και κραταιότατον καπουδάν έφένδην, 
δπως λάβωσι τό προα^ον τέλος και την διόρθωσιν. Εντός της ναυαρ- 
χίδος ύπό την προεδρίαν του καπουδάν πασά συνεκροτείτο τό κριτή- 
ριον, μέλη του οποίου ήσαν οί επίτροποι των διαφόρων νήσων. Ανώ- 
τατα κριτήρια ήσαν τα της βασιλευούσης. Ή έν Κωνσταντινουπόλει 
κρίσις ήτο ίερά «κατά την εν Κωνσταντινουπόλει ίεράν κρίσιν». Κρι- 
τήριον του ορδή κατή. διβάν χανέ και ή πατριαρχική αυλή. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β 

ΡΩΣΣΟΙ § 21(3. Ή τουρκική κυριαρχία έπί της νήσου Κέω διεκόπη δις 
κατά τό δεύτερον ήμισυ του 18 αιώνος, από τοΰ 1770- 1774 ύπό των 
Τώσσων και τω 1789 ύπό τοΰ Χάμπρου Κατσώνη. Μόλις άναβάσα 
επί τοϋ £ωσσικοΟ θρόνου ή μεγαλεπήβολος Αίκατερίνη ή Β' συνέλαβε 
τό μέγα σχέδιον της διαλύσεως του τούρκικου κράτους. "Απόστολοι 
μυστν^ριώδεις διέτρεχον ανά πάσαν την Ελλάδα, κατηχουντες υπέρ 
του ίερου αγώνος, και προφητεΐαι ίφερο^το δτι ήγγικεν ή ιζρος άπε- 
λευθέρωσιν ώρα. Τόν Όκτώβριον τοΰ 1768 έκηρύχθη ύπό της 'Ρωσ- 
σίας ί κατά της Τουρκίας πόλεμος. Ή ιζρος άπελευθέρωσιν των Ρώσσοι 16ή 

Ελλήνων ορμή έκορυφώθη καΐ πάσα ή Ελλάς εόρίσκετο τότε όπλο- 
φοροΟσα. 

§ 217. Κατά τον Όκτώβριον του 1770 μετά την υπό τών 'Ρώσ- 
σων άτυχΫ] πολιορκίαν της Λήμνου και τήν εις Μταλίαν άναχώρησιν 
του Αλεξίου Όρλώφ ό υπό τόν ναύαρχον Σπυριδώφ ρωσσικός στόλος, 
πλοΎίγοΰντος του Μυκονίου Ψαροΰ, κατηυθύνθη ε£ς Πάρον πρδς δια- 
χείμασιν. Αι Κυκλάδες άνευ αντιστάσεως ύπετάγησαν εις τους Φώσ- 
σους. Ό Σπυριδώφ καταλαβών τάς νήσους οιώρισεν επίτροποι και 
έπιτηρητήν αυτών τον Άντώνιον Ψαρόν αιτήσει των νησιωτών, ως 
γράφει δ ίδιος Σπυριδώφ γνωστοποιών εις αυτούς τόν διορισμόν τοΰ 
Ψαρού και διατάσσων « από κάθε νησί να είναι ένας εμπιστευμένος 
προεατώς με τόν Ψ'αρόν διά κάθε συμβουλήν και βοήθειαν, και άλλο' 
μικρότεροι δπου νά τους στέλνη ε£ς ταΐς δουλευσαίς του». Ό Ψαρός 
έξέδωκε προκήρυξιν περί έξακολουθήσεως του μεταξύ Όθωμανών και 
"Ρώσσων πολέμου. Γίεριελθών έπειτα τάς Κυκλάδας έδωκε διαταγάς 
περί διοικήσεως και ώρισε τόν αριθμόν τών συνδίκων, υπό των οποίαν 
έπρεπε νά διοικηται έκαστη κοινότης. Ή Κέως είχε τρεΙς ή τεσσάρας 
συνδίκους. Κατ' έπιταγήν του Σπυριδώφ ώρκίσθησαν οί νησιώται 
πίστιν και άφοσίωσιν ε?ς τήν αύτοκράτειραν Αίκατερίνην. Ό Ψαρός 
έξηκολούθει διοικών τάς νήσους μέχρι του Απριλίου του 1772, δτε 
κατά πρότασιν αύτοΰ και τών νησιωτών ανέλαβε καθήκοντα επιμελη- 
τού τών Κυκλάδων ό Παϋλο; Νεστερώφ ο-έη€Γα1 α^ιιναπί » το 
αξίωμα. Έπί της βραχείας χύτοΰ διοικήσεως ή διεξαγωγή τών διοι- 
κητικών και δικαστικών υποθέσεων ανετέθη έπί τη βάσει του έν έκα- 
στη νήσω ισχύοντος εγχωρίου δικαίου εϊς τους ετησίους άρχοντας, 
ώσπερ έπί Τουρκοκρατίας. Ό Ψαρός ανέλαβε πάλιν τήν διοίκησιν τών 
Κυκλάδων. 

§ 218. Λήξαντος του ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου τη 10/22 Ιουλίου 
1774 συνωμολογήθη ή έν ΚιιίδοΙιιιΙί-Κ&πιαΓάδοΙιέ συνθήκη, δι' ης ή 
Πύλη άναλαμβάνουσα τήν τών Κυκλάδων κυριαρχίαν ύπισχνεΤτο εντελή 
άμνηστείαν και διηνεκή λήθην εγκλημάτων και παραπτωμάτων, τών 
κατ' αυτής ύπό τών νησιωτών διαπραχθέντων, και άπαλλαγήν από 
πάσης άποτίσεως φόρων, άφ' ής έπογΊ)ς έξηρτήθησαν από της (3ωσ- 
σικής κυριαρχίας και έπί δύο κατόπιν έτη. Τητόν άρ^ρο^ της συν- 
θήκης ύπεχρέωνε τους Τώσσους νά παραδώσωσιν εντός τριών μηνών 
εις τήν Τουρκίαν τάς 18 κρατουμένας νήσους του Αιγαίου. 

Μετά τήν άναχώρησιν τών Τώσσων ό καπουδάν πασάς Χασάν 
Τξεζαϊρλής συνοδευόμενος και ύπό του διερμηνέως τού στόλου Ν. 166 Ή νεωτέρα Κέως 

• 
Μαυρογένους έπεσκέφθη τάς νήσους και πατρικώτατα προαε^ερ^-η 

προς τους άντάρτας. Ε?ς το διβάνιον έγένετο πρότασις περί γενικής 
σφαγής και έξολοθρεύσεως των Ελλήνων αδιακρίτως φύλου και ηλι- 
κίας. Πάντες οι σύμβουλοι παρεδέχθησαν το τρομερόν μέτρον. Μόνος 
δ Χασάν Τζεζαϊρλής άνθίστατο, άλλα δεν ήδύνατο να κάμψη το σκλη- 
ροτράχηλον αυτών. Εις το τελευταΐον όμως αύτοΰ επιχείρημα «εάν 
φονευθώσιν δλοι οι "Ελληνες, ποίος θα πλήρωση το χαράτσι;» πάντες 
έμειναν αναπολόγητοι και ή Ελλάς έσώθη δια της ευφυΐας του φιλέλ- 
ληνος Χασάν. 

§ 219. Οϋτως έληξεν ή έπανάστασις εκείνη, διαρκούσης της οποίας 
μεγάλην καταστροφήν και διαρπαγήν αρχαιοτήτων υπέστη ή Κέως. 
Διηγείται ό λνίΐΐοίδοη δτι οι Κείοι εΙποΊ αύτω δτι πΧοΙον ρωσσικόν, 
ευρισκόμενον εϊς την άγκυραν ζΐς τον δρμο\ χν^ς Καρθαίας, έσήκωσεν 
ίκανήν ποσότητα μαρμάρων. Ή ειρήνη συνωμολογήθη, άλλ' ή ιδέα 
της διαλύσεως του Όθωμανικοΰ χράτοΌς και ή άνίδρυσις Γραικικής 
μοναρχίας υπό τον νεώτατον των υιών της Αικατερίνης μέγαν δούκα 
ΚωνσταντΤνον δεν έγκατελείφθη. Μετά εϊκοσιν ετη απόστολοι και 
πάλιν διατρέχοντες άνερρίπιζον την μεγάλην ίδέαν και εργασία πυρε- 
τώδης προς δευτέραν της Ελλάδος εξέγερσιν κατεβάλλετο, κατά την 
οποίαν ή Κέως ίπεπρωτο νά γίνη άνταρτικόν νΛντρον δράσεως, εστία 
ΟΌμφορϋύν και ^εατρον αιματηρών και απαίσιων σκηνών μέχρι του 
κινδύνου εντελούς ίξολο^ρευμοϋ του γένους των Κείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝ ΗΣ § 220. Πρεσβεία ελληνική εκ των Πάνου Κύρη, Χρήστου Λαζώνη 
και του εκ Κέω Νικολάου Πάγκαλου εστάλη είς Πετρούπολιν, δπως 
έκθεση την κατάστασιν τών πραγμάτων και ζητήση υπέρ του ίεροϋ 
αγώνος μόνον πυρίτιδα και σφαίρας. Μεταβάσα είς Πετρούπολιν ή επι- 
τροπή εισήχθη παρά τη αυτοκράτειρα και ο Πάγκαλος, παρά του 
οποίου ήρύσθη τάς λεπτομέρειας ό Ροαηικίνίΐΐ^, έπροχώρησε προς 
τον μέγαν δούκα Αλέξανδρο ν, Γνα άσπασθη την χεΐρα αύτοΰ. άλλ' ή 
Α. Γ. έδειξε τον μέγαν δούκα Κωνσταντΐνον παρατηρήσας δτι είς Λάμπρος Κατσώνης 167 

εκείνον ώφειλον να άποδώσωσι το σέβας τοΰτο, ως είς τον μέλλοντα 
των Ελλήνων αυτοκράτορα. Ό πρίγκιψ απήντησε τότε ελληνιστί 
καταλήξας δια των έξης* «Υπάγετε και δλα θα γίνουν κατά τάς επι- 
θυμίας σας». 

§ 221. Τότε άνεφάνη άνήρ άπαραδειγματίστου τόλμης και ανδρείας, 
ως λέγει ο Έλλην ιστορικός, άξιος να καταταχθη μεταξύ των μεγά- 
λο>ν ναυτικών ηρώων, εξ δσων αναφέρει ή Ελληνική "Ιστορία, ο 
περιλάλητος Λάμπρος Κατσώνης. 

Πριν ή εισέλθωμεν εις τα εν Κέω διαδραματισθέντα, έπιτραπήτω 
ήμΐν, ίνα προτάξωμεν ολίγα τινά περί του ανδρός τούτου, του οποίου 
το δνομα τοσούτον στενώς μετά της Κέω είναι συνδεδεμένον, ώστε 
πολλοί ΚεΤον αυτόν ύπολαμβάνουσιν. 

Ό πατήρ του Δημήτριος Κατσώνης εκ των επισημότερων της 
Λεβαδείας οικογενειών φονεύσας Όθωμανόν τίνα ήναγκάσθη να 
εγκατάλειψη την πατρίδα του και νά μεταβη εις Ζάκυνθον κατά το 
έτος 1770 φέρων μεθ" εαυτού και τον δεκαεπταετή υίόν του Αάμπρον, 
όστις, αποθανόντος του πατρός του εκεί, κατέφυγεν εις Λιβόρνον. Είναι 
πιθανόν δτι προ τούτου διέμεινεν επί τίνα ετη ό Αάμπρος είς "Γδραν, 
ένθα έσπούδασε τά ναυτικά. Εις Λιβόρνον δε έπηύξησε τάς ναυτικάς 
γνώσεις του και έσπούδασε και την ίταλικήν φιλολογίαν. Κατά την 
διαμονήν του εν Λιβόρνω προσέπλευσε ρωσσικός στόλος, εν τφ όποίω 
ήσαν πολλοί "Ελληνες και κατετάχθη ώς υπαξιωματικός. Ό στόλος 
ούτος άνεκλήθη εις την Βαλτικήν. Μετά τίνα ετη, αξιωματικός ό Λάμ- 
προς ήδη, κατώρθωσε νά μετατεθη εις τον στόλον της Σεβαστουπό- 
λεως. Κινηθέντων των ρωσσικών στρατευμάτων προς τον Δούναβιν, το 
πλοΐον, το οποίον έκυβέρνα 6 Λάμπρος, άπετέλει μέρος του στολίσκου, 
τοΰ προωρισμένου νά εξυπηρέτηση τάς άνάγκας. του κατά Δούναβιν 
στρατού. Ένω συνώδευε φορτηγά, συνήντησε κατά τά παράλια της 
Ασίας τρία τουρκικά πλοία, ων τά μεν δύο ετρεψεν είς φυγήν, το δε 
τρίτον έβύθισε και συνέλαβε τά υπό τούτων συνοδευόμενα ψορτ-ηγά. 

§ 222. Διά το ανδραγάθημα τοϋτο 6 Λάμπρος προεβιβάσθη και 
παρασήμου ήξιώθη. Γενομένης ανακωχής, εστάλη είς Περσίαν κομι- 
στής σπουδαίων εγγράφων προς τον έκεΤ πρεσβυν της Ρωσσίας. Κατα- 
λύσας είς πανδοχείον πόλεως τίνος της Γεωργίας 6πό άμετρου ζήλου 
προς την αύλήν της Ρωσσίας και φιλοτιμίας άσυγγνώστου παρεκτρα- 
πεις τολμηρόν έργον έπραξε. Τήν ίστόρησιν του τολμηρού τούτου έργου 
άποσπώμεν εκ τίνος χειρογράφου περί Αάμπρου, ίσως ανεκδότου, 
Ιχουσαν ώς έπεται, 168 Ή νεωτέρα Κέως 

«Είς Περσίαν, καθώς και είς Τουρκίαν, των στάβλων όντων άτα- 
κτων, οι ταχυδρόμοι νυκτός αναπαύονται* όθεν ό λάμπρος δια το 
άσφαλέστερον τάς νύκτας άνεπαύετο* μίαν δε νύκτα έλθών είς χωρίον 
περσικόν, ίνα άναπαυθη, το κατάλυμα αύτοΰ παρά τινι Πέρση, δς ην 
αύτω προ καιρού γνώριμος και φίλος έποίησε* δυσκολία δε ουδεμία 
φιλιωθήναι μετά Πέρσου ή μετά Τούρκου, εάν ό ξενιζόμενος μή ή 
φειδωλός* ό δε Λάμπρος ην α^ρ^πος πολύ μεγαλόδωρος. Κατά τύχην 
είς το αυτό κατάλυμα Γάλλον εύρηκε, δς ήν μυστικός του εν Περσία 
διατρίβοντος γαλλικού πρέσβεως, του κόμητος Διφριέρου, μεθ' ενός δού- 
λου* υπολαμβάνων δε τους Γάλλους πολιτικούς εχθρούς της Τωσσίας 
διενοήθη μεταχειρισθηναι ταύτην την εύκαιρίαν είς το έπιδεΐξαι μεγάλην 
τινά δούλευσιν είς την αύλήν της Τωσσίας, δι' ο καλέσας κατ' ιδίαν τόν 
οίκοδεσπότην και φιλοδωρήσας αύτω λέγει* έγώ έχω σκοπόν ζητήσαι 
παρά του Γάλλου χαρτία τινά πάνυ δι' έμέ αναγκαία και αν ού θέληση 
αυτοπροαιρέτως δοϋναί μοι ταϋτα, βιάσω αυτόν και μόνον παρ' αύτοΟ 
χαρτία λήψομαι, άλλο δέ ουδέν. Ό μεν ούν Πέρσης άμαθης ών και 
χυδαίος άκουσας ότι χαρτία μόνον ζητεί εμεινεν αδιάφορος. Ό δε 
Λάμπρος καλέσας είς την αύλήν τόν δούλον του Γάλλου κάκεΐθεν είς 
την φάτνην προσποιούμενος δτι μυστικόν τίνα λόγον θέλει αύτω είπεΐν, 
εδεσεν αύτον επί τίνος στύλου, έπειτα προσελθών είς τόν μυστικόν και 
το ξίφος σπασάμενος λέγει αύτω* άνοιξον το σακκίονσου και το κιβώτιον, 
ίνα ϊοω τί έχεις εν αύτοΐς, ει δέ μή, κόψω σου την κεφαλήν. Ό γουν 
Γάλλος εκπλαγείς έπί τω άπροαοΌγ,Ύΐτω τούτο κινήματι αναντιρρήτως 
ήνοιξε σακκίον και κιβώτιον. Ό δέ λάμπρος λαβών μόνα τα παρευρε- 
θέντα γράμματα και φιλοδωρήσας τω Πέρση ευθύς άνεχώρησε και 
τρέχων καθ' όδόν μεθ' δσης Ύ]^Ό^α.το ταχύτητος εφθασεν είς Πετρού- 
πολιν, μή εύρων δέ τόν ηγεμόνα Ποτεμκΐνον ενεφανίσθη είς τόν 
κόμητα Πεζμπαρόδικον και έγχειρίσας αύτψ τήν παρά του Παύλου 
Ποτεμκίνου έπιστολήν και τά γράμματα, δσα παρά του μυστικού του 
έν Περσία γαλλικοΟ πρέσβεως ήρπασε καθ* όδόν, διηγήθη αύτψ έν 
τίνι σκοπώ και τρόπω ήρπασεν αυτά. Ό δέ κόμης άκουσας ταύτα 
εμεινεν εκστατικός και τη αύτοκρατορίσση άνήγγειλεν ή δέ άκού- 
σασα το πάντολμον τούτο Ιργον έκθαμβος εμεινεν, αγνοούσα μέντοι 
τά έν αύτοΐς, ώς είδεν, δτι οί Γάλλοι ζιζάνια κατά τών Τώσσων σπεί- 
ρουσιν, έμεινε καθ' ύπερβολήν δυσηρεστημένη, διό και προσέταξε χρυ- 
σία αύτω έπιδοθήναι χίλια και προβιβασμόν λοχαγού». 

§ 223. Τρία έτη διαμείνας έν Περσία έξέμαθε τήν Περσικήν. 
Παρουσιασθείς είς τήν Αίκατερίνην έπρότεινε πλάγιον εχθροπραξιών Λάμπρος Κατσώνης 169 

κατά της Τουρκίας σχέδιο ν. Πεισθείσης της αυτοκράτειρας, μετέβη 
προς τον σκοπόν τούτοι είς Τεργέστην, δπου εν ετει 1788 άγοράσας 
παρά τίνος Κουρτοβίνη κορβέταν 28 κανονιών, ναυπηγηθεΐσαν έν 
Αμερική, ώνόμασεν αυτήν Βόρειον 'Αθηνάν. Έξοπλίσας το πλόϊον 
και προσλαβών 150'έταίρους Έλληνας απέπλευσε προς την Ελλάδα 
κατά Μάρτιον του 1 789. Έπαυξήσας τον στολίσκον του διά τριών τουρ- 
κικών πλοίων, τα οποία κυριεύει εξ εφόδου κατά τά παράλια της Δαλ- 
ματίας, και διά τεσσάρων ετι, τά όποια φιλοτίμως προσέφερον αύτω 
οι Υδραίοι και οι Σπετσιώται, και κατορθώσας ν' αύξηση τον άριθμό\ 
των πλοίων εις 18 καταπλέει εις τον λιμένα της Κέω, τον δποΖον 
είς εκ των εταίρων του Αάμπρου ΚεΤος, Κολποδΐνος έπωνυμούμενος, 
παρέστησεν ως καταλληλότατον. Μεταξύ των πλοίων τούτων διεκρί- 
νετο το ταχυδρόμον του Καπετάν Εμμανουήλ Μουρτσουτάκη του 
Κρητός 26 κανονιών, το τοΰ Σπετσιώτου Καπετάν Μήτρου Καρακα- 
τσάνη 22 κανονιών, το του Κεφαλλήνος Ανδρέου Λοκουαρδοπούλου, 
το τοΰ Αναργύρου Σπετσιώτου «ό Άχιλλεύς», το του πλοιάρχου 
Ζυγούρη, ή Μαρία του πλοιάρχου Πασχάλη Κασίμη, το του Δημη- 
τρίου Αλεξοπούλου, το του Ευστρατίου Νικηφοράκη και το του Κων- 
σταντίνου Παταράκη Κ 

§ 224. Άποβάς εις Κέω ώχύρωσε τάς δύο άκτάς, τάς σχηματί- 
ζουσας το στόμιον του λιμένος, τοποθετήσας ε?ς έκάστην 4 κανόνια. 

Κατεσκεύασεν άποθήκας, μαγαζεΐα, φούρνους και πάν δ,τι έχρειά- 
ζετο διά τον στόλον και τους στρατιώτας. Τρεις μόνον μήνας έμεινεν 
ό Λάμπρος κατά τό Ιτος τούτο εις Κέω, καθ' ους κατεναυμάχησε τον 
Άφρικανικόν στόλον πλησίον της νήσου Ελένης. Κατά τον γβόνον 
τοΰτον, άποθανούσης της συζύγου του, ένυμφεύθη νεανίδα, άνήκουσαν 
είς μίαν τών έγκριτοτέρων οικογενειών του τόπου και φημιζομένην 
έπι κάλλει, τήν Μαρουλιώ, θυγατέρα Πέτρου Σοφιανού. Έκπλέων του 
λιμένος της Κέω έδίωκε τά εχθρικά πλοία, έβλαπτε τά παράλια και 
ήναπτε πανταχού τήν έπαναστατικήν δάδα. 

Ταύτα πληροφορηθείσα ή Όθωμανική Πόρτα, ή πολυειδώς ένο- 
χλουμένη παρά τοΰ Αάμπρου, « προσέταξε τω έρμηνεΐ Στεφάνω Μαυ- 
ρο^ί^ γράψαι τψ Λάμπρω εκ μέρους του σουλτάνου και πέμψαι 
προς εκείνον διά πιστού Γραικού. Αυτός δε έκπληρών τήν προσταγήν 
τών κυρίων αυτού αμέσως έγραψε, τά δε γεγραμμένα ήσαν ταΰτα. 

«Άνδρειότατε και ευγενέστατε κύριε Λάμπρε Κατσώνη, και πάντες 

1 "Ιδε Αθανασίου Βερναρδάκη περί του εν Έλλά5ι εμπορίου 1885. 170 Ή νεωτέρα Κέως 

οί μετά σου αξιωματικοί και στρατιώται ! πόθω ζέοντι υμάς κατα- 
σπάζομαι. 

Ήλθον εις τα ώτα της Αύτου Μεγαλειότητας του έλεημονικω- 
τάτου κυρίου μου και αύθέντου μου σουλτάνου Χαμίτου τα ανδρεία 
σου κατορθώματα και άπορε! τόσον αυτός δσον και πάσα ή αύτου 
Γερουσία δια ποίον τέλος εις όπήκοος συνάξας και άλλους άνευ αιτίας 
άπεστάτησαν και κατατρέχουσι την έπικράτειαν αύτοΰ ούσαν αυτών 
πατρίδα καΐ μηδεμίαν άδικίαν παρά των Τούρκων παθόντες συνήχθη- 
σαν κατ' αυτών δύο χιλιάδες έχοντες δώδεκα πλοία ! άλλα δι' δσα 
κακά και γθοράς εποίησαν και αίματα Όθωμανικά έχυσαν συγχωρεί 
αυτούς και γνωρίζει αυτούς ευγενείς και παντός φόρου ελευθέρους. 
Χαρίζει αύτοΐς και τοΤς άπογόνοις αυτών αιωνίως μίαν νήσον, ην αν 
θελήσωσιν, εις το Ίκάριον πέλαγος* καθίστησι τον Αάμπρον ηγεμόνα 
και χαρίζει αύτω διακοσίας χιλιάδας χρυσίων, εάν παραιτήσωσι την 
δούλευσιν της Ρωσσίας, και υπόσχομαι μεθ' οργ,ου οτι πάντα ταΰτα 
έκπληρωθήσονται εκ μέρους του σουλτάνου. Έάν δε μη συμφωνήσητε, 
πέμψει ο σουλτάνος μου καθ' υμών άπειρον δύναμιν, ίνα πιάσωσιν 
υμάς ζώντας ή τεθνεώτας κ. τ. λ. 

Άλλ' ό Λάμπρος και οί περί αυτόν καταφρονήσαντες τών υπο- 
σχέσεων τοΰ Σουλτάνου ούτε άπόκρισιν -ηθέλησαν ποιήσαι και διώ- 
ξαντες τον άπεσταλμένον ήπείλησαν αύτω θάνατον, έάν πάλιν έπι- 
στρέψη έχων τοιαύτα γράμματα 1 ». 

§ 225. ΆπελπισθεΤσα ή τουρκική κυβέρνησις διέταξε τον ναύαρ- 
χον τοΰ Αιγαίου να καταπλεύση εις Κέω και τους μεν άνδρας να 
κατασφάξη ώς υποστηρίζοντας τον Αάμπρον, τάς δε γυναίκας και παι- 
δία νά έξανδραποδίση. Είχεν υπογραφή Ίσως το άπάνθρωπον φιρμά- 
νιον, δταν έμαθε τοΰτο 6 πρόξενος τής Γαλλίας εν Κέω Γεώργιος 
Πάγκαλος. Ούτος μέγα δυνάμενος παρά τή εν Κωνσταντινουπόλει 
γαλλική πρεσβεία έγραψε προς αυτήν, ώς και προς τον Νικόλαο ν 
Μαυρογένην, μετά τοΰ οποίου προσωπική φιλία τον συνέδεεν, έκαστος 
δε τών λοιπών προξένων προς τήν οίκείαν πρεσβείαν και ούτω κατωρ- 
θο')θη τή κοινή συμπράξει και ενεργεία ν' άνασταλή το φονικόν εκείνο 
διάταγμα. Ό τουρκικός στόλος ήλθεν εις Κέω, άλλα περιωρίσθη μόνον 
εις τήν καταστροφήν τών όχυρωμάτων τοΰ λιμένος, εις τήν πυρπόλη- 
σιν τών αποθηκών και τών ιδιωτικών οίκιών. Μετά εν έτος ό Αάμπρος 
έπανήλθεν είς Κέω, ώχύρωσεν έκ δευτέρου τον λιμένα και προσέθεσε Εκ τοΰ αύτου περί Λάμπρου χειρογράφου ου έμνημονεύσαμεν ανωτέρω, Λάμπρος Κατσώνης 171 γρουράν εκ 400 Αλβανών, τους οποίους ώδήγει 'ό διάσημος άρμα- 
τωλός Ανδρούτσος, πατήρ του Όδυσσέως. Μετ' ου πολύ (1790) άπαν- 
τήσας μεταξύ "Ανδρου και Κέω τον τουρκικον στόλον, εξ 22 συγκεί- 
μενον μεγάλων πλοίων, υπό τον Μουσταφά πασάν και συνάψας 
ναυμαχίαν αναφαίνεται νικητής. Επελθούσης της νυκτός, διεκόπη ή 
περαιτέρω καταστροφή. Ημέρας δε γενομένης, ένουται μετά του τουρ- 
κικού στόλου ό εξ επτά πλοίο)ν της γραμμής συγκείμενος Αφρικανι- 
κός, ύπό τοΰ Σεϊδελή δι- 
οικούμενος, και τότε άρ- ,. ~ 
χεται αύθις φοβερώτερον 
της προτεραίας το δράμα. 

Γενναίως ό Α,άμπρος 
εναντίον των δύο στόλων 
καθ' δλην τήν ήμέραν 
άγωνισάμενος και δαπα- 
νήσας και τήν τελευ- 
ταίαν βολήν έθεσε πυρ 
εις' δύο φρεγάτας, τάς 
οποίας περιελάμβανεν 6 ' 
εκ 32 πλοίων κατ' άλ- 
λους 50 στόλος του, υπό 
φόβου μή κυριευθώσιν 
υπό τοΰ εχθρού. Μόλις 
οι Τούρκοι λαφύρων όρε- 
γόμενοι άνήλθον επί των 
πλοίων, εύρον τον θάνα- 
τον εν μέσω έκκρήξεων 
μαινόμενων ηφαιστείων 
και φλογών. 

Έπί πολλούς χρόνους οί εις τά μέρη εκείνα σπογγαλιεΐς Καλύ- 
μνιοι άνέσυραν πολλάκις μετά τών σπόγγων και τουρκικάς κιδάρεις. 
■Ηττηθείς ό Αάμπρος εισέρχεται μετά τών διασωθέντων πλοίων εις 
τον ναύλοχον αύτοΰ. Ό Τούρκος ναύαρχος κλείει διά τών πλοίων του 
το στόμιον τοΰ λιμένος περιμένων τήν άκόλουθον ήμέραν, διότι επήλθε 
νύξ, ί'να συλλαβή τους άντάρτας. Τά πλοία ήσαν είκοσιν. Ό εύμήχα- 
νος δμως Λάμπρος κατέφυγεν εις το έξης τέχνασμα. Το άκρωτήριον 
του Γ Αγίου Νικολάου το έπ' αριστερά τω εισερχομένω είς τον λιμένα. 
αποτελεί επιμήκη χερσόνησον και Ινοΰται μετά της λοιπής νήσου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 172 "Η νεωτέρα Κέως 

δι' ισθμού στενωτάτου, όστις δια τήν στενότητα ταύτην Κόκκα καλείται. 
Άπό το στενδν τούτο μέρος δια κυλίνδρων και κεκλιμένων επιπέ- 
δων και τροχαλιών διαβιβάσας το μικρότερον των πλοίων του ε£ς τήν 
έ'ξω θάλασσαν και παραλαβών μεθ' εαυτού τήν σύζυγον και τους συγ- 
γενείς αυτής και πολλούς των συντρόφων πλέει εις Κύθηρα άφεις 
τον Τουρκον ναύαρχον φυλάττοντα τήν εϊσοδον του λιμένος. Τινές των 
Κείων λέγουσιν δτι τήν σύζυγον μετά των συγγενών είχε μεταφέρει 
εις Κύθηρα το προτ^ουμενο^ έτος, τήν δε διαβίβασιν του πλοίου διά 
της Κόκκας εις τήν εξω θάλασσαν ενήργησε δια συγχρόνων πειρατών, 
σωθέντων και τούτων άπό των διωκόντων αυτούς τουρκικών πλοίων. 

§ 226. Ό εκ Λεβαδείας ή'ρως δεν άπέβαλε το θάρρος του. Άνα- 
οιοργανώσας τήν ναυτική ν του μοΐραν ήτοιμάζετο να συνέχιση τον 
αγώνα, άλλ' αίφνης μετά τήν εν Ίασίω συνθήκην διετάχθη να παύση 
τάς εχθροπραξίας. Άγανακτήσας τότε άνεφώνησεν. « Έάν ή αυτο- 
κράτειρα συνωμολόγησε τήν είρήνην αυτής, δ Κατσώνης ακόμη δεν 
υπέγραψε τήν ίδικήν του». Έκδούς Ιντονον διαμαρτύρησιν κατά της 
ρωσσικής πολιτικής κατά μήνα Μάϊον τοΰ 1792 κατέλαβε τήν περί 
το Ταίναρον λακωνικήν παραλίαν μετά τοΰ Ανδρούτσου, ίνα άπό τοϋ 
ορμητηρίου τούτου εξακολούθηση τάς έπιδρομάς αυτού. Δεκτός υπό 
των Αακώνων γενόμενος έκήρυξε κατά του σουλτάνου τον πόλεμον 
προσκαλών τους "Ελληνας να τον 4 3οηθήσωσι κατά των απίστων. 

Επειδή όμως διετάραξε το εμπόριο ν της Γαλλίας, ό υπουργός των 
ναυτικών διέταξε τήν καταστροφή ν τοΰ στόλου τοΰ λαμπρού. Μη 
δυνηθείς νά άνθέξη κατέφυγεν εις Ίθάκην. εκείθεν ζΐς "Ηπειρον και 
διά της Τεργέστης εις Ρωσσίαν. όπου αποστρατευθείς κατεστάθη εις 
Κριμαίαν, ένθα άπέθανεν έν ακμή τής ηλικίας ακόμη τω 1804. 

§ 227. Έπανέλθωμεν ήδη εΣς Κέω, δπου άφήσαμεν τον Μουσταφά 
πασά τηροΰντα τον αύστηρον άποκλεισμόν τοΰ λιμένος, όπως μηδεις 
τών ανταρτών διαφυγή. "Αμα τη ήμερα ο τουρκικός στόλος, εξ εϊκοσιν, 
ώς ειρηται, πλοίων συγκείμενος, εισήλθεν εις τον λιμένα.'Αναζητήσας 
ό πασάς τον Λάμπρον καΐ μή εύρων αυτόν ύπέθεσεν δτι έτράπη εις 
το έσωτερικόν τής νήσου, ?να κρυβή. Έν τω μεταξύ ήλθον κατά τά 
εΕωθότα ό τότε αρχιερεύς Γρηγόριο: ό Μιγάδας μετά τών ίερέων. 
ό χό^/οολος τής Αγγλίας Γιουζέπος Πάγκαλος, ό τής Γαλλίας Αυ- 
στρίας, Ρωσσίας και άλλων Γεώργιος Πάγκαλος, ό τής Βενετίας Νικό- 
λαος Πάγκαλος, ό τών Άραουζαίων Αντώνιος ΙΙοπολδί^ος. οί πρού- 
χοντες και προεστώτες και επίτροποι εις προσκύνησιν τοΰ πασά, δστις 
δεν έβράδυνεν υπό τάς όψεις τών κονσόλων τόν μεν αρχιερέα ν* άπαγ- Λάμπρος Κατσώνης Ι 7 5 

χονίση εις τον ίστόν της ναυαρχίδας ως εύλογήσαντα τον γάμον τοϋ 
Αάμπρον, τους δε ιερείς καΐ λοιπούς προύχοντας, προεστώτας και 
επιτρόπους να ρίψτ^ εις είρκτήν εν τω πλοίω ώς υποστηρίζοντας τάς 
ενεργείας εκείνου. Μετά ταύτα άποβιβάσας εκ του στόλου 1000 Τούρ- 
κους μετά σημαιών, πελέκεων και δπλων και καύσας τα μείναντα 
πλοία διέταξε τους εις τον λιμένα παρευρισκομένους Κείους να όδη- 
γήσωσι τους άποβιβασθέντας στρατιώτας, δπως άνεύρωσι και συλλά- 
βωσι τον κρυπτόμενον Αάμπρον και τους οπαδούς αύτου. Οι δυστυ- 
χείς Κεϊοι άκοντες και έννοούντες δτι άγονται ώς πρόβατα επί σφαγή ν 
δεν ήδύναντο να πράξωσιν άλλως ή να υπακούσωσιν. Έπι τεσσάρας 
ημέρας περιφερόμενοι ούδαμοΰ ε\)ρον όπαδόν τίνα του Λάμπρου. 

Ίδόντες οι Τούρκοι μακρόθεν τον πύρ^ον του αγίου Παντελεή- 
μονος υπέθεσαν δτι εν αύτψ είναι ώχυρωμένοι οι περί τον Λάμπρον 
άντάρται, διό και προσέταξαν τους Κείους εκεί να τους όδηγήσωσι. 
Δια να ϋπάγωσιν εις το υποδειχθέν μέρος έπρεπε να βαδίσωσιν ουχί 
κατ ευθείαν, άλλα να παρακάμψωσι δια της θέσεως Σκλαβονικόλα. 
Οί Τούρκοι βλέποντες δτι λοξοορομούοι και οτι έχασαν άπό τάς δψεις 
των τον πυργον, πιστεύσαντες δτι σκοπίμως πράττουσι τούτο δια να 
τους άποπλανήσωσιν, έπέπεσαν κατά των Κείων άοπλων, έφόνευσαν 
περί τους όγδοήκοντα και έπλήγωσαν πολλοίς. Μεταξύ των φονευ- 
θέντων ήσαν δύο ιερείς. Του ενός, δστις Παπαβρανάς Χάνος ώνομά- 
ζετο, το σώμα διεμελίσθη εις τέσσαρα τεμάχια, τά όποια την έπιοΰσαν 
μετέφερον εντός κοφίνου εις την πόλιν προς ένταφιασμόν. Έκτος τών 
φονευθέντων και πληγωθέντων ήχμαλιοτίσθησαν δέκα πέντε, εκ τών 
δποίΐόν τινές έξηγοράσθησαν κατόπιν εν Χίω. Έ θέσις, εις τήν οποίαν 
το φοβερόν τούτο δράμα έτελέσθη, καλείται μέχρι σήμερον Σκλαβονι- 
κόλας, διότι, λέγουσι, Καρύστιοι στρατιώται έζώγρησαν ε£ς τήν θέσιν 
ταύτην Νικόλαόν τίνα πλούσιας οικογενείας, δπως τύχωσι λύτρων. 

§ 228. Ή αγγελία τών φρικαλεοτήτων τούτων, ώς κεραυνός έπι- 
σκήψασα είς τήν πόλιν, είς τρόμον ένέβαλε τούς~κατοίκους, φοβηθέν- 
τας μή αί προ έτους άνασταλεΤσαι διαταγαί έκτελεσθώσι τώρα. Και αί 
μεν σφαγαί δεν έπεξετάθησαν εις τήν πόλιν, αλλά τριακόσιοι Καρύ- 
στιοι κλέφτες, αποτελούντες μίρος του πληρώματος του τουρκικού 
στόλου, έπιπεσόντες έλαφυραγώγησαν αυτήν. Τούτων τελουμένου, οί 
περί τον ' Ανδροϋτσον κατέφυγον εις τά μεσημβρινά παράλια της νήσου, 
εις τάς άκτάς της Πετρούσσης, οπόθεν οιά πλοιαρίων Τδραιο - Σπε- 
τσιωτών έπλευσαν, δπου και ό λάμπρος. 

Ό Τούρκος ναύαρχος παρέμεινεν εις Κέω έπι δέκα ημέρας, καθ' α: 174 Ή νεωτέρα Κέως 

κατέστρεψε τά δχυρώματα του Λάμπρου, εκαυσε τα μαγαζεΤα και 
πάσας τάς οικίας και προσέταξεν αυστηρώς καμμία του λοιπού οικο- 
δομή να μή άνεγερθή υπό των εντοπίων. Ό λιμήν, κατοικούμενος τότε 
υπό 100 οικογενειών, εμεινεν έρημος και ακατοίκητος. Άπολύσας τους 
καθειρχθέντας και λαβών λύτρα (τζερεμέ) χίλια γρόσια παρ' εκάστου, 
άπήλθεν. Έν άρθρον της μεταξύ Ρωσσίας και Τουρκίας συνθήκης 
έδιδε πλήρη άμνηστείαν εις την Κέω. 

§ 229. Τοιούτον οίν,τρον τέλος έλαβε το άνταρτικον επιχείρημα 
του περιβόητου εκ Λεβαδείας καταορομέως, όστις έπι πέντε δλα έτη 
περιαγαγών την νικηφόρον σημαίαν του εν ταΐς έλληνικαΐς θαλάσσαις 
ήφάνισε κατά τά 1788 και 1789 πάσαν του Όθωμανικοϋ κράτους 
έμπορίαν, έκυρίευσε φρούρια, κατέστρεψε προμαχώνας, κατεναυμάχησε 
τον όθωμανικον στόλον και συγκροτήσας τω 1790 την πεισματωδε- 
στέραν των ναυμαχιών ήττήθη, άλλ' υπάρχουσιν ήτται, λέγει 6 Έλλην 
ιστορικός, άντάξιαι νικών. Κεΐος ποιητής, ο Δημήτριος Λάκων, εν τω 
ποιήματι αύτοΰ < Λάμπρος Κατσώνης», επαινεθέντι εν ποιητικω δια- 
γώνισμα), ζωηρώς και έπιχαρίτως έψαλε τά κατά τον ήρωϊκόν τού- 
τον πρόδρομον της Ελληνικής επαναστάσεως άποκαλών αυτόν νέον 
Ιάσονα άθροίζοντα περί αυτόν, ήρωας και καταρτίζοντα την ναύν 
αύτοΰ ως άλλην Αργώ, ποθοΰντα ν' άρπάση ουχί της Κολχίδος το 
χρυσοΰν, άλλα το άθάνατον της δόξης δέρας. Το ονομά. του διά τους 
έπικρεμασθέντας έπι της νήσρυ κινδύνους, τάς έπισωρευθείσας συμφο- 
ράς, άπαγχονίσεις, σφαγάς, λαφυραγωγίας, πυρπολήσεις και παντοει- 
δείς καταστροφάς και ζημίας άλησμόνητον μένει και συνεχώς άκούετα' 
προφερόμενον εν Κέφ και ώς αρχή χρονολογική μεταχειριζόμενον 
«τον καιρόν τού λίμπρου από τον καιρόν του Λάμπρου». Μετά θαυ- 
μασμού οι γέροντες τήν γενναιότητα και τά ανδραγαθήματα του διη- 
γούνται. Έ ήττα του, εν τω δημώδει στίχω 

Σαν σου ξαναρέση, Λάμπρο, 
ξαναπερνά από την "Λνδρο 

άπαθανατισθεΐσα. εις παροιμίαν έπι άποτυγχανόντων τοϋ σκοπού 
περιέπεσε. 

§ 230. Μετά δέκα έτη πληροφορη^ε^τες οι Κεΐοι οτι ο Λάμπρος 
έλαβεν άπο τον αυτοκράτορα της Ρωσσίας 575,000 £ούμπλια δι* δλα 
τά έξοδα, δπου είχε κάμει εις τον στόλον του, και διά τάς ζημίας, δπου 
έπροξένησεν εις τήν νήσον Κέω απέστειλαν εις τον τότε δραγομάνον 
απεσταλμένους, όπως διά ζώσης διαπραγματευθώσι περί της υποθέ- 
σεως ταύτης, και το εξής έγγραφον, όπερ παραθέτομεν εν πρωτοτυπώ Λάμπρος Κατσώνης 175 


*^*^ 4<**,Α£%^,^ι*/*β* , ^'φτ/ 


ί,"^ &ν*?'τ ν*^ *°Μ^ "'Ζ/Ψ/"^> />/"'^ *<* </'1>"ρ.**ζγ<Α χ.α%/<ΐ£νΓ ν*?*Λ&• 

^ χ** •*}>>$> \*/***•) </*'^φ *4*)7*~ ^/'4^ •#* ^^^'-'^ζ-Λ^ 
γ/£«Γ &'Λ« ν^'***• Α'*^< (ν* 7 *^ ^νν**-" *\/>ν 'ϊ %*έ^,% -ι^/κυΓ' ν5/*«**ι«ί5 
^Ζ^'^ Α^Ϋγτ γ/**-^* '^,^/^νν^ ^ λ 'ΑΛΛ ^^^^/^«Λ^ν**^^ Α*ί 

^./ο/ΐ^? ^α^αλ/- Λ(\α ? ι Ί/ ν /ι . . '/ ^ 

1 


1 76 Ή νεωτέρα Κέως 

•"Α'ίΊ'ί /** ^"' Τ -^^ ν* ^ ** <•*" ΑΟ"" 7 *"**" ••» £<-*>£, <*ι*γ'>,( ρΐ,Ι ^,^^Λτ *^^ν; ν*^*-*^ 
/Γ ^ί*ί4<Λ) «^»'£«Λ/£ «'Ι^•^. «(■«'/{ ^, 


Λ,„„4ν ^ι^*» «ςι/.ί&ι V)• , , ) ' ■ ι '4ΐ 

» Την Τμετέραν Θεοφρούρητον Έκλαμπρότητα και αύθις δουλι- 
κώς προσκυνοΰμεν 

» με το παρόν μας δουλικον γράμμα της φανερώνομεν δτε. ε?ς τους 
χίλιους επτακόσιους όγδοήκοντα ένιά και επτακόσιους ενενήντα όπου 
ό μαγγιορ λάμπρος κατζώνης ήλθε είς την άσπρην θάλασσαν εξουσια- 
στής ε£ς μίαν φλοτήλια από δέκα μικρά καράβια με παντιέρα ^ούσι- 
κην, ήλθον και έδώ ε?ς έτοΰτο το ουστυχισμένον νησί μας κατά θείαν Λάμπρος Κατσώνης 177 

παραχώρησιν καΐ ευρίσκοντας άρμόδιον τόν λιμένα άραξε με δλα 
του τα καράβια και έστάθην τρεις μήνας τον πρώτον χρόνον, και με 

βίαν και δυναστείαν έκτισεν μαγαζιά καΐ γουρνους δια να έχει εν ευκο- 
λία τους ζαχερέδες εις την ζωοτροφήν των ανθρώπων του και δια να 
κάμη ταΐς αύταΐς οικοδομαΐς εκοψεν αρκετά δέντρα, έβγανεν καθημε- 
ρινώς ανθρώπους αρματωμένους και έκατάσφαξαν τα βόδια και πρό- 
βατα δπου έτρωγαν μεγάλην ποσότητα* άφάνησαν κατά κράτος τά 
περιβόλια και αμπέλια και δλους τους άλλους καρπούς του νησιού και 
άλλαις πολλαΐς άναρυθμητες ζημίαις δπου δεν ήμποροΰμεν λεπτομε- 
ρώς να ταΐς (5υθμήσωμεν* λοιπόν έδώσαμεν ημείς τότε την εΐοησιν είς 
το υψηλον και κραταιόν δοβλέτι επί δραγομανίας τοΰ άρχοντος λογο- 
θέτου στεφανάκη Μαυρογένους και ευθύς δπου εδόθη ή εϊδησις 
έστάλθη ένταυτω και ή βασιλική άρμάδα και ερχόμενη εις τον λιμένα 
της νήσου μας έχάλασεν δλα εκείνα τά μαγαζεΐα τοϋ λαμπρού, έβαλε 
φωτιά καΐ εκαψεν τους φούρνους, και κοντά εις εκείνα έδωσε προσταγή 
ό σερασκέρης της βασιλικής άρμάδας και έχάλασε των εντοπίων τά 
μαγαζεΐα. λοιπόν ο ρηθείς λάμπρος διά καρέζη και πείσμα περισσότε- 
ρον ήλθε πάλιν τον δεύτερον χρόνον έχοντας και περισσοτέραν δύνα- 
μιν, και περιπλέον τετρακόσιους άρβανίταις έπου σχεδόν έφαγεν δλα 
τά λοιπά βόδια καΐ πρόβατα και δσας ζημίας έκαμαν εκείνοι οί άρβα- 
νΐται κοινώς και μερικώς δεν έχουν λογαριασμόν πάλιν δίδοντας ημείς 
και έκ δευτέρου την ε'ίδησιν εις το κραταιόν δοβλέτι έστάλθη αμέσως 
δυνατώτερη άρμάδα και ευρίσκοντας τον ρηθέντα λάμπρον με δλα του 
τά καράβια κοντά εις το νησί της άνδρου έπολέμησαν αρκετά δπου 
κατά κράτος τον άφάνησαν. τά περισσότερα άπό τά καράβια του τά 
επήραν, και άλλα έκαψαν, εκείνον δμως δεν ημπόρεσαν νά τον βάλουν 
εις το χέρι επειδή έφυγε διά νυκτός με τήν φελούκα του και επήγε 
εϊς το Τζιρίγω. Λοιπόν δι' δλαις ταΐς ανωτέρω ειρημέναις ζημίαις 
δπου ό ρηθείς Αάμπρος έπροξένησεν εις το νησί μας δπου ημπορού- 
σαν ν χ είναι τουλάχιστον πεντακόσια πουγγία, έβεβαιώθημεν και έπλη- 
ροφοργι^ημεν δτι ό αυτός Αάμπρος έπληρώθη τον προπερασμένον 
χρόνον άπό τον αυτοκράτορα τής Ρωσσίας πεντακόσιες εβδομήντα 
πέντε χιλιάδες ^ούμπλια δι' δλα του τά έξοδα δπου είχε κάμει τότε 
εις τήν φλοτήλια του. δηλαδή ταΐς τετρακόσιαις εβδομήντα ένιά διά 
έξοδα νά θρέφει τους ανθρώπους και πληρωμαΐς τους, και ενενήντα 
έξη χιλιάδες (5ούμπλια ξεχωριστόν κατάλογον διά ταΐς ζημίαις και 
έξοδα δπου έκαμεν εις τοΰτο το νησί τής Τζιας* δθεν αυτά τά έβε- 
βαιώθημεν άπό τον Τδιον ήμπασατώρον τής Ρωσσίας γγενεράλ ταμάρα 
1. Ν. Ψυλλα — Ιστορία της νήσου Κέας 12 178 Ή νεωτέρα Κέως 

και επειδή εκείνος όνομαστι έπληρώθη δια την Τζίαν τα είρημένα 
96 χιλιάδες ρούμπλια όπου συμποσούνται εκατόν εξήντα χιλιάδες 
γρόσια είναι δίκαιον να πλήρωση ταΐς ζημίαις δπου μας έπροξένησεν 
πλην με το να ήτον άπ' αρχής άνΰρωπος ασυνείδητος χωρίς φόβον 
Θεοΰ προφασίζεται και τώρα λέγοντας δτι αυτά δπου ελαβεν είναι 
έξοδα του και φαίνεται δτι δέν έχει σκοπόν να πλήρωση ούτε το 
παραμικρόν εις ετούτο το δυστυχισμένο νησί όπου το άφάνησαν με 
δολειότητα. και έτσι λοιπόν με το να ευρίσκεται σήμερον το νησί μας 
εις ένα βαρύτατον και Όπερο^γ,ον χρέος και μή έχοντας τον τρόπον 
να πληρώνωμεν καν τα διαφορετά μας εις τους δανειστάς άναφέρωμεν 
δλοι κοινώς τήν αυτήν ύπόθεσιν εις τήν έκλαμπρότητά τους καθώς 
και προλαβόντες εϊχαμεν όμιλίσει και με τον προκάτοχο ν της έκλαμ- 
πρότατον Καρατζά δντας εϊς Χίον και μας υπεσχέθη δτι με τον α'ίσιον 
Ιρχομόν του Υψηλοτάτου και πολυχρονίου Πάσα έφένδη μας ήθελεν 
όμηλίσει με τήν υψηλότητά του όπου να τήν βάλλουν ε?ς πραξιν 
τοιουτοτρόπως λοιπόν παρακαλοΰμεν και τήν έκλαμπρότητά της να 
τήν προβάλλ^ της υψηλότητός του να βάλη το χέρι του όπου ως 
ραγιάδες του δπου είμεθα να μας διαφεντεύση αν εινε τρόπος να 
όμηλίσει με τον αύτοΰ ήμπασατόρον της Ρωσσίας να γράψη εκείνος 
εις τον βασιλέα του αμέσως να στενοχωρίση τον ρηθέντα Λάμπρον 
να πληρώσει εκείνα δπου επήρε δια δνομα της Τζιας και όταν αυτά 
παρθούν δια μέσου της Ύψηλότητός του άπό τα χέρια του ΑάμπροΌ 
είναι εκατόν εξήντα χιλιάδες γρόσια. Λοιπόν απολαμβάνει αρκετά και 
ή ύψηλότης του, ομοίως και ή έκλαμπρότητά της. ώφελήται και ίτουτο 
το δυστυχισμένο νησί. και ούτως ας στοχασθή και ή έκλαμπρότητά 
της δτη είναι μεγάλη ή υπόθεσις και νά μήν τήν άφήσωμεν νά χαθή. 
θέλουν της όμηλίσει και διά στόματος οι απεσταλμένοι μας, και αν 
κάμη χρεία, μέ τήν όδηγίαν και συμβουλή τής έκλαμπρότητός της 
εύγένουν και εις τήν υψηλότητά του, και όμηλουν άπό μέρος δλης 
τής κοινότητος ώς καθώς θέλετε συμβουλεύσει* και ταύτα μεν προς 
εΐδησίν της ής και τα έτη εϊησαν πλείστα παρά θεού και πανευδαίμονα» 

1800: δικεμβρίου: 28: τζία. 
τής υμετέρας περιβλέπτου έκλαμπρότητος 

οι ταπεινοί δούλοι της* 
και εις τάς προσταγάς προθυμότατοι 
νικόλαος ρεβελάκης Λογοθέτης Ιάκωβος 

Ιωάννης ξιφίας πάγκαλος 

άνδρέας ρεβελάκης Γιουζ ' Νικόλ'! πάγκαλος Λάμπρος Κατσώνης 179 

άνεγνώστης κενζητράγος Νικολέτος Κουμπαρουτζος 

μοαγος πάγκαλος 
γιουζέπος ρότας 
Ιωάννης Ρεβελάκης καντζηλιέ- δημητράκοις ρώτας 
ρης της κοινότητος προσκυνώ Νικολέτος Χαρτοφίλαξ 
άπο μέρος και δλων των πτο- Νικόλας άναστασίου £ώτας 
χών (Ραγιάδων, βρανάς σέρβος 

Το εγγραφον τούτο, φέρον τάς ιδιόχειρους ύπογραφάς έκαστου των 
υπογεγραμμένων, είναι λίαν χαρακτηριστικών και έχει ίστορικήν σημα- 
σίαν. Φαίνεται δτι έγιναν δύο δμοια, και το μεν εστάλη ε£ς τον δρα- 
^ομάνον, το δε άλλο έκράτησεν ή κοινότης. Ε£ς το έξώφυλλον υπάρχει 
το έξης σημείωμα. 

Άριθ 

αναφορά των πολιτών προς τον Έκλαμπρότατον δραγομάνον περί 
απαιτήσεων ζημιών και εξόδων της κοινότητος κατά του Αάμπρου τα 
οποία ελαβεν άπό την Ρωσσίαν. 

γραμμένον εις τά 1800). 
§ 231. Έκ τοΰ ανά χείρας ημών κωδικός άποσπώμεν το άντί- 
γραφον χρεωστικής τίνος ομολογίας του Λάμπρου, έχον ως εξής. 
"Ισον άπαράλλακτον τής ομολογίας τοΰ Μαγγιόρ λαμπρού. 
1789: ^Ιουνίου 19 τζιά: την σήμερον φανερόνω εγώ ό κάτωθεν 
υπογεγραμμένος κουμαντάτες τής αυτοκρατορικής ρουσσικής φλοτι- 
λιας όπου ευρίσκεται εις το αρχιπέλαγος δτι έδανείσθηκα διά χρείαν 
τής φλοτίλιας άπό τον σιορ Φιλιμπέρι Πάγκαλον γρόσια τούρκικα 
χίλια: 1000: τά όποια τά έλαβα διά χάρις φιλίας, χωρίς κανένα 
ήντερέσον και υπόσχομαι νά: τά ένχειρίσω εις ημέρας τριάντα μία 
Ν. 31 : και οϋτως έδωκα το παρόν διά σιγουριτά του. 

λάμπρος κατζόνης 
Γιουζ" Νικολής Πάγκαλος μαρτυρώ δτι εινε το ϊσιον σικομένο άπό 
την καθ' αυτό όμολογίαν. βρανάς αερβος ιατρός μαρτυρό δτι είνε τό 
ήσον σικομένο άπό την καθ' αυτό ομολογία. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Α Εκκλησία. 

§ 232. Την άρχαίαν θρησκείαν διεδέχθη δ Χριστιανισμός, δστις 
πότε εισήχθη εν Κέω ακριβώς δεν γνωρίζομεν. Φαίνεται δμως δτι 
εισήχθη βραδέως περί τα τέλη του τετάρτου αγώνος μετά Χριστόν ή 
περί τάς αρχάς τοΰ πέμπτου, διότι εις την πρώτην εν Νίκαια σύνο- 
δον (325) ουδείς εκ των Κυκλάδων επίσκοπος έναρίθμιος έγένετο, εν 
τη εν Σαρδική δμως (347) παρησαν και από Κυκλάδων. "Ισως μετά 
την άνακηρυχθεΐσαν θρησκευτικήν έλευθερίαν υπό Κωνσταντίνου του 
Μεγάλου (313) ο Χριστιανισμός άνετώτερον έξηπλουτο εις τάς νήσους. 
"Ετερα δεδομένα είναι δτι ό υιός τοΰ Θεοδοσίου Α' και βασιλεύς τοΰ 
Ανατολικού Κράτους Άρκάδιος εν ετει 396 τους ιερείς θυηπόλους 
και ίεροφάντας των αρχαίων ιερών έγύμνωσε τών ανέκαθεν προνο- 
μιών και δικαιωμάτων, και τό άπο κοινοΰ μετά του αύτοκράτορος της 
δύσεως ^Ονωρίου πρόσταγμα της 9ης Ιουλίου 408, δπερ έθέσπιζε την 
άφαίρεσιν τών ειδώλων και άγαλμάτο)ν άπο τών ναών, την κατάρ- 
γησιν τών βωμών, την μεταποίησιν τών εθνικών ιερών ε?ς εκκλησίας 
χριστιανικάς ή την κατασκαφήν αυτών και την χρήσιν του υλικού εΣς 
δημόσια έργα, στρώσιν οδών, κατασκευήν γεφυρών, άνέγερσιν τειχών, 
έπιδιόρθωσιν υδραγωγείων κτλ. Έπι δε Θεοδοσίου τού Μικρού συνετε- 
λέσθη το ά^οξον κατόρθωμα της τελείας καταστροφής τών ιερών, ήτις 
καταστροφή άγρίως και καταπληκτικώς φαίνεται δτι συνετελέσθη έν 
Κέω. Βλέπων τις εκεί τήν πληθύν τών μαρμάρινων συντριμμάτων τών 
έντετειχισμένων εις ναούς και οικίας και αγρούς, τους μαρμάρινους 
κυλίνδρους έπι έκαστης τών οικιών στέγης, τήν πληθύν τών κιονό- 
κρανων, τά βάθρα τών αγαλμάτων, τά πολυάριθμα αρχαία λείψανα 
και τάς έπιγραφάς εις τά ερείπια τών τεσσάρων πόλεων, φαντάζεται 
τόν άγριον και βάρβαρον τυφώνα, δστις έπέπνευσε, και τήν άκάθεκτον 
και δυσμενή όρμήν του δχλου, Γνα έπιφέρη τόσον μεγάλα; καταστρο- 
φάς είς τά περικαλλή τοσούτων αιώνων ιερά, και μή μείνη λίθος έπι 
λίθου. Αίσθημα άγανακτήσεως εγείρεται έπι τη θέα της καταστροφής 
ταύτης, άντιστρατευομένης προς αυτήν τήν γνώμην τών σοφωτέρων Εκκλησία, μοναστήρια, γράμματα 181 

πατέρων της Εκκλησίας, ομολογούνταν τον Έλληνισμόν γνησιώτατον 
συγγενή του Χριστιανισμού. Έπι τών αρχαίων βωμών και ιερών έκτι- 
σαν ευτελέστατους χριστιανικούς να'ίσκους, τιμωμένους έπ' ονόματι 
αγίου, υπό την μορφην του όποιου υπολανθάνει ή άνάμνησις αρχαίου 
θεού. Τπέρ τους διακόσιους τοιούτους δύναται τις ν' αρίθμηση εις τάς 
έξοχάς και πλέον ή πεντήκοντα εντός της πόλεως ήρειπωμένους και 
μη. Είναι δε καί τίνες ναοί της έξοχης βυζαντινού ρυ^μοΰ, διατηρού- 
μενοι πως σώοι μέχρι του νυν, ως ό άγιος Στέφανος εις Ελληνικά, οί 
άγιοι Απόστολοι και ό ά'γιος Γεώργιος ε?ς Κατωμεριά. Εις τα 1814 
οπ ήΡλ ον 43-45 ένορίαι και ισάριθμοι ή καί περισσότεροι ιερείς. 

§ 233. Ή πνευματική διοίκησις της Ελλάδος εξηρτητο από της 
έν τη πρεσβυτέρα Τώμη αποστολικής έδρας μέχρι της έπι Αεοντος 
του Ίσαύρου (717-741) εκκλησιαστικής μεταρρυθμίσεως, δτε αί απαν- 
ταχού του ρωμαϊκού χράτους έλληνικαί έκκλησίαι άπεσπάσθησαν 
άπό τοΰ οίχροΌ άρχιερέως και υπεβλήθησαν εις τήν έξουσίαν τών έν 
Κωνσταντινουπόλει πατριαρχών. Ή θρησκευτική διαίρεσις δ' έν τω 
κράτει είχε πάντοτε σχέσιν προς τήν διοικητικήν. Τω 1 145 ο Νείλος Δο- 
ξαπατρί παρά τω Άλλατίω ονομάζει έπισκοπήνΚέω καίθερμίων.Έπι 
της βασιλείας Μανουήλ Α' τοϋ Κομνηνού 1 131 - 1 143 εκ τών πάλαι 
αυτοκέφαλων εκκλησιών Κέω καί Αίγίνης ή επισκοπή Κέω προστί- 
θεται ως 1 1 η επισκοπή τη μητροπόλει Αθηνών, είχε δηλ. ύφ' εαυτόν 
ό Μητροπολίτης Αθηνών 11 έπισκοπάς. Έν έτει 1182 ακόμη, δτε 6 
Μιχαήλ Ακομινάτος μετέβη εις Αθήνας διαδεξάμενος τον Γεώργιον 
Ξηρόν, ή Κέως ύπέκειτο ώς 11η επισκοπή τη μητροπόλει Αθηνών. 
Καταλαβόντες έπειτα τάς νήσους οί Φράγκοι άπέβαλον τους "Ελλη- 
νας ίεράρχας, τους άπό του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εξαρ- 
τώμενους, καί απέστειλαν Λατίνους επισκόπους τον πάπαν "Ρώμης 
αναγνωρίζοντας. 

§ 234. Πότε έγένετο αρχή λατινικής επισκοπής Κέω καί θερ- 
μίων δεν γνωρίζομεν. "Εκ τίνος χειρογράφου, του οποίου τήν άντι- 
γραφήν έτελείωσε τήν 30^ ν Αυγούστου 1533 σπουδαστής τις εις τό 
έλληνικόν σχολείο ν του Κυριναλίου έν 'Ρώμη, Νικόλαος Σοφιανός 
καλούμενος, ανήκων εις τό γένος της Κορφιατικής ευγενείας, μανθά- 
νομεν δτι καθολικός επίσκοπος Κέω καί θερμίωνήτο Έλλην, ό Διονύ- 
σιος Ζαννετΐνος, ο όποιος επί κεφαλής τοΰ αντιγράφου τούτου έθηκε 
τα εξής. «Όίοηγδίιΐδ §τα6<:ιΐδ ερίδοοριΐδ ΖίθηθΠδίδ ει ΤίπιίΘηδΐδ 
Ε3.Ζ3.ΓΟ Β&νί οίαπδδίηιο ει ίποιιηάίδδίπιο οΐιπδίΐαηίδδίηιί τε^ίδ 
ουάϊουΊ 3.ά ίΐΐπδϋπδδίηιιπιι άοππηίαπη ΥεηεΙιιπι δ. ρ. ά. Ούτος 182 Ή νεωτέρα Κέως 

Κρής ων άντήλλαξε τήν έπισκοπήν δια της Χερρονήσον και Μυλο- 
ποτάμοΌ Κρήτης, δπου ισχύον ακόμη οί Λατίνοι Κ 

Έκ της εκθέσεως Θεοδώρου Ζυγομαλά (σ. 127) πληροφορούμεθα 
δτι εν έτει 1576 και 1577 ή Τζία και άλλα νησίδια άνά πέντε ιερείς 
ειχον και όσπίτιά τίνα. 

§ 235. Τω 1594, ήτοι μικρόν μετά τήν κατάλυσιν της φραγκικής 
κυριαρχίας, εις έπιγραφήν έντετειχισμένην απέναντι της εκκλησίας τής 
εν "Ανδρω μονής τής Γ Αγίας αναφέρεται επίσκοπος Σύρας, Τζιας και 
θερμίων Συμεών τις 2 . 

Τω 1691 από τοΰ σιγιλλίου, του εκδοθέντος έπι πατριάρχου Καλ- 
λινίκου, εξάγεται δτι ή επισκοπή Σύρας, Τζιας και Θερμίων ήν μετερ- 
ρυθμισμένη εις αρχιεπισκοπή ν Τζιας και Θερμίων. 

Εις τα 1721 αρχιεπίσκοπος Τζιας και Θερμίων ήτο δ Μακάριος 3 . 

Άπό τοΰ Μακαρίου μέχρι του έτους 1796 αναφέρονται Βαρθολο- 
μαίος ό Δεάγγελης έκ Μεσσαρίας, Άνανίας ό Βραδύγλωσσος, άνήρ 
σοφός, Γρηγόριος ό Μιγάδας, δστις, ως εϊδομεν, έκρεμάσθη εις τήν τουρ- 
κικήν ναυαρχίδα δια τήν εν Κέω στάσιν του Αάμπρου Κατσώνη. Ό 
Σωφρόνιος διαδεχθείς τον Μιγαδαν έπαύθη δια τήν εξής αιτίαν. Ε£ς 
τήν μητρόπολιν το πλησίον του αρχιερατικού ^ρό^ου στασίδιον άνηκε 
κανονικώς εις τον οικονόμον. Επειδή δμως το όφφίκιον του λοχο^ε- 
του κατ' εκείνους τους γ^ρόνους ειχεν άναβή εις το πρώτον τής πρώ- 
της πεντάδος, φαίνεται δτι έπ' αύτοΰ βασιζόμενος ό άρχιερεύς κατά 
το 1795-1798 έδωκε το προνόμιον να καταλάβη το στασίδιον τούτο 
ό λογοθέτης, ό και ευνοούμενος του, Ιάκωβος καλούμενος, δστις έζω- 
γράφισεν εν τω στασιδίω τον άγιον Ίάκωβον τον άδελφόθεον. 

Διά τήν κατάληψιν ταύτην του στασιδίου υπό του λογοθέτου δεινή 
άβδηριτική ήγέρθη ερις, διαιρέσασα τους κατοίκους εις δύο αντιμαχό- 
μενα μέρη. Μετά πεισματώδεις ενεργείας και πολλά ταξείδια είς βασι- 
λεύουσαν κατωρθώθη να παυθή ό Σωφρόνιος, άντι του οποίου εστάλη 
ό Νικόδημος Τοΰσσος, "Ανδριος, είς των ιεροδιακόνων τοΰ ίερομάρτυ- 
ρος πατριάρχου Γρηγορίου, προχειρισθείς υπ 1 αύτοΰ εν έτει 1796 
αρχιεπίσκοπος Τζιας και Θερμίων. Τω 1819 προεβιβάσθη εις μΎ]τρο- 
πολίτην Κέας και Θερμίων υπό του αύτοΰ πατριάρχου. Έναρετώτα- 
τος και απλούστατος, υπήρξεν έκτων αρίστων αρχιερέων. Έμερίμνησε 1 Σάθα Μεσαίων. 

2 Μηλιαρ. Κυκλαδ. 

3 1.6 ςιιιβη Τοιη. Β' ΜϋςΧΧΙ,, ρ. 238 — 239. Εκκλησία, μοναστήρια, γράμματα 183 

περί ιδρύσεως σχολείου, περί ναών και μητροπολιτικών οικημάτων, 
ε*νεκα τών οποίων περιήρχετο τουρκικάς και ρουμανικάς μεγαλοπόλεις, 
παρευρέθη εις την εν Μολδαυΐα επαναστατική ν άπόπειραν τοΰ Ύψη- 
λάντου, ηύλόγησε τους έπαναστάτας και έκοινώνησεν αύτοίς τα άχραντα 
μυστήρια. Άποτυχούσης της υπό τον Τψηλάντην επαναστάσεως, δια 
μυρίων κινδύνων διελθών το Αύστριακόν κράτος έπανήλθεν εις τήν 
έπισκοπήν του, εν ή διετέλεσεν άρχιερατεύων μέχρι του 1842, άρκού- 
μενος εις έκατοντάδραχμον χορηγίαν άπό του εθνικού ταμείου αντί 
τών αγώνων του. Ή κυβέρνησις ειχεν απονείμει αύτώ άριστεϊον και 
200 δραχμών σύνταξιν, άλλα μόνον 100 ελάμβανε. Μικρόν προ της 
τελευτής του ή της άρχιερωσύνης έδρα μετετέθη εις Μεσσαρίαν της 
Κύθνου υπό το όνομα έπιοκοπη Κύθνου, άλλα μετ' ου πολύ άποκα- 
τέστη ή Κέως έδρα της επισκοπής. Απέθανε πενέστατος. Μετά τον 
θάνατον του, 1842 Δεκεμβρίου 15, ή επισκοπή του προσετέθη τη τών 
Κυκλάδων, το δε 1852 άπεσπάσθη και απετέλεσε τήν έπισκοπήν 
"Ανδρου και Κέας, της οποίας επίσκοπος άπό του 1852-1856 ήτο δ 
Προκόπιος, τον οποΤον διεδέχθη 6 Μητροφάνης. Άπό του θανάτου 
και τούτου ή επισκοπή χηρεύει. 

§ 236. Μεταξύ τών εκκλησιαστικών Κείων ανδρών ή τών άσπα- 
σαμένων τον μοναχικόν βίον, έκτος δε της Κέω διακριθέντων, άξιοι 
μνείας είσίν οι εξής• 

Μελέτιος Γ' οικουμενικός πατριάρχης. Έκ της οικογενείας τών 
Πάγκαλων ούτος έγεννήθη εν ετει 1772. Διατελέσας μέγας πρωτο- 
σύγγελος του Πατριαρχείου, μητροπολίτης 'Αμασείας έπειτα, Θεσσα- 
λονίκης και τελευταίο ν Κυζίκου εξελέγη τη 18 Απριλίου 1845 
οικουμενικός πατριάρχης. Δεν ήτο έκ τών άγαν πεπαιδευμένων, 
φημίζεται δμως ως άνήρ χρηστός, φύσει άγχίνους και δραστήριος, 
ευγενής και μεγαλοπρεπής, εκτιμώμενος και παρ' αυτών τών έτεροδόξων 
και αύτου του άρχιρραβίνου. Ελεήμων είς άκρον, ευρέθη πενέστατος 
μετά μακράν άρχιερωσύνην. Έπ' ολίγον μόνον έκυβέρνησε τήν Έκκλη- 
σίαν, ήτοι μέχρι της 28 Νοεμβρίου του αύτου έτους, δτε απέθανε και 
ετάφη εν τω ναω της Ζωοδόχου Πηγής. Έπί του τάφου αύτου έχα- 
ράχθη ή έξης επιγραφή* «Αείμνηστε Μελέτιε* ώδε μεν σοΰ σώμα, 
»ψυχή δ' εν ούρανώ, το δ' όνομα έφ' άπαν το ευσεβές, μάλλον δ' εν τε 
»'Αμασεία, Θεσσαλονίκη τε και Κυζίκω, ας πατρικώς ποιμάνας 
» προήχθης επαξίως επί τον κα$' ήμας οικουμενικόν %ρόνον, δνπερ 
«ελάμπρυνας τιμαις τε βασιλικαΐς, μάλλον δε ταΐς κατακοσμούσαις σε 
»άρετα!ς, ελεημοσύνη, ανεξικακία τε και άκτημοσύνη. 184 Ή νεωτέρα Κέως 

«"Εσχε ο' ο μακάριος γενέτειραν μέν τήν Κωνσταντίνου και τρο~ 
»φόν, Κέαν δε πατρίδα αύτοΰ, τα πρώτα φέροντος εκεί των Παγκά- 
»λων• οίκου, μετέβη δε των τήδε το 1845 Νοεμβρίου 28 έτη 3 προς 
»τά 70 βιώσας, μήνας δ' επτά τα πατριαρχεία κοσμήσας. 

»μποΰ τασλαρήν γιαπητζησή κουμκασοντά αλλάχ βερτόγλου 
»Παυλή = τήν πέτραν ταύτην έπεξειργάσθη ό έκ Κουμκαπού αλλάχ 
»Βερτόγλου Παύλος» 1 . 

Του Μελετίου τούτου εστίν έκδεδομένη διάταξις περί χειροτονιών, 
τιτουλαρίων, επισκόπων 2 . Εις τάς ενεργείας αύτοΰ αποδίδεται ή 
μεταβολή του καλύμματος, δπερ φέρουαιν έπι κεφαλής οι ιερείς των 
Γρηγοριανών Αρμενίων. Ό Μελέτιος έξέδωκε κατά Μάϊον του 1845 
σιγίλλιον, άπαγορεΰον τήν έν τη θεολογική σχολή κατοικίαν αρχιε- 
ρέων και πατριαρχών και έμπεδοΰν τήν ύπαρξιν τής Σχολής 3 . 

Νεόφυτος * Ρώτας. 'Αρχιδιάκονος του πατριαρχείου. Ούτος διε- 
κρίθη έπι ίκανότητι εκκλησιαστική και ιεροπρεπεία. Ύπό του Πα- 
τριαρχείου έδωρήθη αύτω ή μονή τής αγίας Μαρίνης έν Κέω ώς 
σταυροπηγιακή, τήν οποίαν έκαρπουτο μέχρι του θανάτου του. 

^Αρχιμανδρίτης Βενιαμίν Χαρτοφνλακίδης. Ούτος προσελθών ε?ς 
τήν ίεράν μονήν τής Μ. Λαύρας έν 'Αγίω δρει τφ 1820 άπέθανεν 
έπ' έσχατων έν ηλικία 107 ετών, κηδευθεις έν τή μονή. Ό αείμνη- 
στος μοναχός εθεωρείτο ώς το τελευταΐον έν "Αθω λείψανον τοΰ 
παρελθόντος αιώνος. Έπεδείξατο καθ' δλον τον βίον του ιδιάζον 
ενδιαφέρον και άγάπην προς τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα Κέαν κατα- 
σκευάσας ιδία δαπάνη τήν κατά το άνατολικόν μέρος τής νήσου 
γνωστήν κρήνην, τήν ονομαζομένην «βρύσιν τοΰ Βενιαμίν», και δωρη- 
σάμενος πλείστα αφιερώματα είς τους έν Κέα ιερούς ναούς. 

Κεΐοι αρχιερείς υπήρξαν και δ Μηγαδάς, ό Βοδενών "Αγγελος 
και ό διάδοχος αύτοΰ "Ανθιμος Τεδιάδης, Βοδενών επίσης. 

§ 237. Το ίερατεΐον τής Κέω κατά τήν τελευταίαν περίο^ον της 
Τουρκοκρατίας συνέκειτο έν τεσσαράκοντα και πλέον ιερέων ή παπά- 

' Σημ. Ή επιγραφή αυτή εστάλη τη αιτήσει ημών πάρα τοΰ φιλομου- 
αοτάτον και φιλογενεστάτου έν Κωνσταντινουπολει πρέ^βεως κ. Νικολάου 
Μαυροκορδάτου, φ εύγνωμόνως εχομεν επί τούτω* τήν άντιγραφήν δ' έξετέλεσε 
δια τοΰ αιδεσιμωτάτου κ. Κωνσταντ. Παρίτση, καθηγητοΰ τής θεολογίας και εφη- 
μερίου τής Β. Πρεσβείας, όστις και φιλοτίμως μετέφρασε τήν τουρκικήν τής επι- 
γραφής φράσιν, έφ' οίς χάριτας δμολ^ουμεν. 

8 Κανονικαί διατάξεις, τόμ. Β' σ. 3«">δ. 

8 Πατριαρχ. Πινακ. Γεδεών. Εκκλησία, μοναστήρια, γράμματα 185 

δων, οΓτινες ήδύναντο νά διακριθώσιν είς άρχοντοπαπάδες καΐ μή, είς 
δφφικιούχους καΐ μή. Δώδεκα έκ των άρχοντοπαπάδων. δφφικιούχων 
άπετέλουν την δωδεκάδα των κληρικών προεστώτων. Οι λοιποί και 
μή δφφικιοϋχοι ήσαν δ κατώτερος χλωρός. "Ανήκοντες οί τελευταίοι 
μάλλον είς τήν του κοινοΰ λάου ή κοινού ραγιά τάξιν, αμαθείς και 
απαίδευτοι, ως εκείνος, άναγινώσκοντες, άλλα μή έννοουντες, μόλις 
γράφοντες ήσχολουντο και εις γεωργικά έργα και χειρωνακτικά, 
μετείχον των εργασιών και διασκεδάσεων τοΰ λάου ελευθέρως λαμ- 
βάνοντες μέρος εις έκάστην οίκογενειακήν ίορτην^ εύθυμίαν ή χορόν. 
Συνδεόμενοι μετά του λαοΰ δια της αυτής πενίας, έχοντες τάς αύτάς 
προλήψεις και δεισιδαιμονίας, άνεμιγνύοντο εις τάς υποθέσεις και τά 
συμγεροντοί αύτου και συνεμερίζοντο τάς θλίψεις και τάς οδύνας του, 
ήσαν οί μόνοι παρήγοροι εϊς τάς ασθενείας του και θεράποντες 
ιατροί έκβάλλοντες δαιμόνια και ίώμενοι επιληπτικούς δ:ά τεσ- 
σαρακονθημέρων νηστειών και ισαρίθμων λειτουργιών. Έξετέλουν 
συμβολαιογραφικά έργα συντάσσοντες διαθήκας, πωλητήρια, άνταλλα- 
γάς, προικοσύμφωνα, πόλιτσες και υπογραφόμενοι εν πάσι τούτοις ως 
γραφείς και μάρτυρες. Έν ένί λόγω ό παπάς ήτο το πάν εν παντί. 
"Οσοι ιερείς ήσαν, τόσαι και ιδιόκτητοι εκκλησίαι και ένορίαι. Τά εισο- 
δήματα τών ιερέων επί τουρκοκρατίας και κατόπιν μέχρι της καταρ- 
γήσεως τών ιδιοκτήτων εκκλησιών εν έτει 1873 ήσαν σχεδόν τά 
αυτά προσφερόμενα εξ αγάπης ή φόβου. "Αρτος κατά Κυριακήν ή 
κατά δεκαπενθήμερον κρίθινος ποίρά τών χωρικών και πρόαγορον έκ 
σίτου παρά τών χωριανών. Πανήγυρις ά'παξ του έτους παρ' εκάστου 
ενορίτου έν ήμερα δεσποτικής ή θεομητορικής εορτής ή έν ήμερα 
τοΰ ομωνύμου αύτοΐς αγίου. Προσέφερον δε διά τήν πανήγυριν ταύ- 
την έκαστος ήμίσειαν ή μίαν όκάν κηροΰ, κνάλογον ελαιον, λιβάνι και 
μίαν μεγάλην προσφοράν (εύλογιάν), οί δε εύπορώτεροι και άρτοκλα- 
σίαν. Μετά τήν λειτουργίαν άπέστελλον τω ίερεΤ τήν λεγομένην κονμ- 
πάνιαν, συνισταμένην είς τρία ψωμιά, δύο έκ σίτου και εν κρίθινον, 
αν ήτο κρεοφαγία, τέταρτον ά,ρνίοΌ ή αίγός, αν δέ νηστεία, νηστήσιμα 
και φλάσκαν οίνου. Εις τά εισοδήματα ταύτα προ(5ετ'ώεντο τρεϊς 
δίσκοι (φέρτα) κατ" έτος, ήτοι τών Χριστουγέννων, της Σταυροπροσ- 
κυνήσεως και της Αναστάσεως. ΕΙς τους γάμους ουδέν έλάμβανον, 
έλάμβανον δμως μέρος είς τάς τράπεζας πρωτοκάθεδροι συνευθυμουν- 
τες ελευθέρως, τραγουδουντες και χορεύοντες. Ό παπάς ήτο υπό- 
χρεως νά κάμη εξ αγιασμούς κατ' έτος εις τήν οΐκίαν εκάστου Ινορί- 
του, εύχέλαιον τήν μεγάλην εβδομάδα και νά προσφέρη κατά πάν 186 Ή νεωτέρα Κέως 

μέγα Σάββατον εις εκαστον μέλος εκάστης οικογενείας των ενοριτών 
του μικράν ή μεγάλην λαμπάδα δια να λαμπαδηφορήση κατά^τήν 
ήμέραν της λαμπροφόρου Αναστάσεως. ? Ητο [υπόχρεως επίσης να 
λειτουργήση τάς 15 ημέρας του Αυγούστου^ και εις^τόν έσπερινόν να 
κάμη παράκλησιν υπέρ των ενοριτών "του? απολαμβάνων πάλιν δια 
ταύτα παρά των ενοριτών του;χρηματικόν οΌ)ρον γρόσιον^εν. Προσέτι 
δε είχον και άλλα εισοδήματα εκ λειτουργιών, εκ φιλοδωρημάτων, εκ 
δεήσεων υπέρ νοσούντων, εξορκισμών, προθέσεων, άπό σαρανταλείτουρ- 
γον άκέραιον ή μισόν. Τοιαύτα ήσαν τα εισοδήματα τών ίερέων ικανο- 
ποιητικά δπως δήποτε και διατηροΰντα τον κληρον εις σχετικήν εύπο- 
ρίαν, ήτις έφείλκυσε την προσοχήν τοΰ περιηγητοϋ Τουρνεφόρτ, έπι- 
σκεφθέντος την Κέω κατά τα 1700 περίπου. Δεν υπήρχον, λέγει ό 
Τουρνεφόρτιος, ή 5-6 οικογένειαι του λατινικού δόγματος. Ή εκκλησία 
των πτωχή ύπηρετουμένη άπό ενα βικάριον, εις τον όποιον ό επί- 
σκοπος Τήνου δεν δίδει ή 15 τάλληρα (έοιίδ) κατ' έτος, τα όποια ό 
πτωχός Λατίνος ιερεύς πρέπει νά ύπάγη εις Τήνον νά τα ζητήση, 
διότι εις τον τόπον τούτον είναι άγνωστον το συνάλλαγμα. Τουναντίον, 
λέγει, ό Έλλην επίσκοπος είναι αρκετά πλούσιος και ή νήσος είναι 
γεμάτη άπό παπάδες και εκκλησιές. Οί κάτοικοι ίιο^ολοΌντο περί τήν 
κλώσιν της μετάξης.Αί γυναίκες, γράφει, ίστάμεναι έπι τών δωμάτων 
τών οικιών άφινον τον άτρακτο ν και το νήμα νά καταβαίνη μέχρι της 
όδου' έπειτα άνεσ^ρον αυτόν συστρέφουσαι τήν κλωστήν. Έν τοιαύτη 
ένασχολήσει ευρομεν, γράφει ο Τουρνεφόρτιος, και τον Έλληνα έπί- 
αχοπον, δστις ή ρώτησε τίνες είμεθα και τίνος ένεκεν περιηγούμεθα. 
Μαθών δ' δτι ζητουμεν βότανα και παλαιά μάρμαρα ειπεν δτι κατα- 
γινόμεθα εις. μάταια πράγματα. Άπεκρίθημεν τότε και ημείς δτι και 
ή άγιωσύνη του ήθελε φανή εις ημάς σεβασμιωτέρα, εάν έβλέπομεν 
αυτήν κρατούσαν εις τάς χείρας τά έργα του αγίου Βασιλείου ή του 
Χρυσοστόμου αντί τοΰ ατράκτου. 

Β Μοναστήρια. 

§ 238. Ό μοναχικός βίος έν Κέω δεν είχε λόγους υπάρξεως* δεν 
υ π ήΡΧ ον έκεΐ οί ζητουντες άσυλον ήρεμου βίου μακράν κοσμικών 
μερίμνων και ηθικών βασάνων ή φεύγοντες τήν τυραννίαν ν' άναπνεύ- 
σωσιν ελεύθερον αέρα ή νά έπιδιώξωσι πνευματικόν φωτισμόν. Αιτία 
της ανεγέρσεως μοναστηριών υπήρξεν ή συμβεβηκός τι έξωτε- 
ρικόν ή ευλάβεια προς ευρεθεΐσαν εικόνα ή μίμησις εκ τοΰ έπικρα- Εκκλησία, μοναστήρια, γράμματα 1X7 

τοΰντος πνεύματος της εποχής. Ναί'σκος μικρός, κελλία τινά μικρά 
και περίβολος Εδού το μοναστήριον. Διά τούτο και οϋτε ήκμασαν ούτε 
μοναχούς είγον πολλοίς οϋτε πλούσια άποκατεστάθησαν, άλλα σμικρά 
έκ σμικρών ουδέν λόγου άξιον έπετέλεσαν. ΕΙς εν έξ αυτών μάλιστα 
και ή αισχρότερα άγυρτεία παρεισέδυσε. 

§ 239. Καθώς οί παπάδες, τοιουτοτρόπως και οι μονάχοι ήσαν 
αμαθείς καταγινόμενοι ΐδίως εις τήν γεωργίαν, ε£ς φυτείας αμπέλων, 
πλέξιμον καλαθίων και σχοινιών, άλιείαν κτλ. 

Προσευχόμενοι και δεόμενοι και μακαρίως εν άμαθεία και ευρω- 
στία διάγοντες, τρώγοντες και πίνοντες και κοιμώμενοι εσωζον τήν 
ψυχήν των και προσεδόκων τον παράδεισον. "Οπως σώσωσι καΐ τάς 
ψυχάς τών κοσμικών, εαυρον οιά τών προσευχών και δεήσεων οί οσιώ- 
τατοι εις τά μοναστήρια τους αγρούς και τάς αμπέλους αυτών. 

Σήμερον εις σωρόν ερειπίων μετεβλήθησαν και μάνδρας αιγών και 
προβάτων πλην του μοναστηρίου Παναγίας της Καστριανής, το οποίον 
ή ευλάβεια τών Κείων διά το θαυματουργών της αγίας εικόνος συντηρεί. 

α') Μονή τον Προδρόμου. 

§ 240. Αρχαιότερα δλων τών εν Κέω μονών είναι ή του Προ- 
δρόμου. Τήν ί'δρυσιν αυτής μανθάνομεν έκ τών επιστολών του γερα- 
ροϋ ίεράργοΌ Ακομινάτου Μιχαήλ, λέγοντος δτι « εις τήν μονήν του 
Προδρόμου, του οικοδομηθέντος παρά του μακαρίτου Κομνηνού κυρ 
Αλεξίου, κατεσκήνωσα » . "Ωστε αΰτη εκτίσθη έπι τών βυζαντινών 
χρόνων περί τά μέσα ή τά τέλη του 12ου αιώνος μ. Χ. "Εκείτο ή 
μονή αϋτη, έ'νθα σήμερον το δημοτικόν ογολείον τών όίρρενο)ν και 
τά ξύλινα παραπήγματα τών κρεοπωλείων 1 . Εις τήν εν λόγω μονήν 
κατέφυγεν ό ιεράρχης μετά τήν ά'λωσιν τών Αθηνών υπό τών 
Φράγκων (1204) και μετά τινας περιπλανήσεις άπό πόλεως είς πόλιν. 
ΈπΙ 12 ή 15 ετη εν αυτή διαμείνας έξεμέτρησε το ζήν. 

Έν μια τών επιστολών του Ακομινάτου (ρξς') γίνεται λόγος περί 
μονυ^ρίου τινός του αγίου Νικολάου, επιλεγομένου του Σώζοντος (Κομνη- 
νού) έν Ναυπάκτω, δωρηθέντος παρά του μακαρίτου Κομνηνού ώς 
μετόχιον εις τους μονάζοντας έν τω κατά τήν Κέω μοναστηρίω του 
Προδρόμου. Άξιοι ό Ιεράρχης γράφων προς τον Ναυπάκτου κυρ 1 Σ. Ε. Κατά τους χρόνους, καθ' ο'ύς εγραφεν δ μακαρίτης Ψύλλας, είς τήν 
θέσιν τής μονής παρά τήν πλατεϊαν τήν καλουμένην του Αγίου Ελευθερίου υπήρχε 
πράγματι δημοτικόν σχολ&ϊον και αγορά (κρεοπωλεία)* βραδύτερον δμως άνηγέρθη 
έκεΐ το δημαρχεΐον. 188 Ή νεωτέρα Κέως 

Ίωάννην συν τω καθηγουμένω καί τοις μοναχοΐς να περιθάλπε το 

μονύδριον ως οίκεϊον καί να διατηρη αυτό πάσης επήρειας καί οχλή- 
σεως άνώτερον καί δτι τούτο είναι ζ^χολον είς τον Ναυπάκτου, διότι 
καί οί οίργοντες άγαθήν έχουσι διάθεσιν δια τήν σνγγενικήν αυτών 
μονήν τοΰ Προδρόμου. Άνεγράψαμεν τα περί του μετοχίου τούτου, 
ου μόνον ίνα δείξωμεν τοΰ χτ-ητορος της μονής του Προδρόμου τήν 
δωρεάν καί τάς πολλάς προς αυτήν ευεργεσίας, άλλα καί τήν υφιστα- 
μένην σχέσιν κατά τον αιώνα τούτοι τών Κείων προς τους Ναυπα- 
κτίους, ήτις είναι αρχαιότατη. Ό ναός τοΰ Προδρόμου, παλαιά μητρό- 
πολις της Κέω, είς τους τελευταίους χρόνους έγένετο ενοριακός ναός 
ιδιόκτητος της έκλιπούσης ήδη οικογενείας τών Συνοδινών. Έπί δε 
της δημαρχίας Ιωάννου Πάγκαλου εν ετει 1837 έδωρήθη είς τον 
δήμον καί έπί τών ερειπίων αύτοΰ άνηγέρθη το δημοτικόν σχολείο ν 
τών αρρένων. Είς δε τήν θέσιν, δπου ήσαν τά κελλία έπί αρχαίου τεί- 
χους, έπήχθησαν ξύλινα παραπήγματα κρεοπωλείων. Ή είκών τοΰ 
Προδρόμου μετηνέχθη έκτοτε είς το είκονοστάσιον τοΰ ναοΰ τοΰ Σταύ- 
ρου είς το Κατωχώριον, δστις ήτο τότε μητροπολιτικός. 

β) Μονή Δάφνης. 

§ 241. Δευτέρα κατά τήν αρχαιότητα είναι ή μονή της Δάφνης, 
είς τήν κοίμησιν της Θεοτόκου άφιερωθεΐσα καί περί τό 1550 έτος 
υπό της έξ Αθηνών όσίας Φιλοθέης τό γένος Βενιζέλου κτισθεΐσα. 
Κείται ή μονή αϋτη είς θέσιν τερπνοτάτην είς τήν προς βορραν κατω- 
φέρειαν τοΰ όρους τών Μύλων καταντικρύ τοΰ λιμένος καί εν τέταρ- 
τον της πόλεως απέχουσα. Κατά τήν βιογραφίαν της όσίας Φιλοθέης. 
έκδοθεΐσαν τό 1775 έν Βενετία, κατά πρώτοι τέσσαρες αιχμάλωτοι 
παρθένοι έβιάζοντο υπό τών κυρίων αυτών Τούρκων ν' άρνηθώσι τον 
Χριστον καινά γίνωσι γυναίκες ή παλλακαί αυτών. Ευροΰσαι αύται εύ- 
καιρίαν κατέφυγον προς τήν Φιλοθέην, ήτις έφρόντιζε νά στείλη αύτάς 
κρυφίως εις τάς πατρίδας των. Γνωστοΰ δμως γενομένου τοΰ ογ.οπου. 
έκακοποιήθη ή Φιλοθέη υπό τών Τούρκων παραπολύ, καί ϊσως θά 
έφονεύετο, αν οί συγγενείς καί προύγο^τες τών Αθηνών δεν έκο- 
ρένννον τήν άπληστίαν τών Τούρκων. Κείρασα λοιπόν αύτάς 
μοναχάς κατά πρώτοι μετέφερεν είς Κέω, δπου έκτισε τό είρημένον 
μοναστήριον πλησίον της πόλεως, Γνα ευκόλως είς ταύτην προσφεύ- 
γωσιν αί μοναχαί, ει ποτέ τι συνέβαινε. Κατόπιν έκεΐ μετέφερεν άλλας 
καί πάλιν άλλας, δσαι διέτρεχον τον αυτόν κίνδυνον. Συχνά μετέβαινεν Εκκλησία, μοναστήρια, γράμματα 189 

ή όσια είς Κέω και παρέμενεν έφ' ίκανόν χρόνον προς άσκησιν των 
ασκουμένων αδελφών καΐ κατήχησιν είς της μοναχικής ζωής τήν 
άκρίβειαν. Έκ των σωζόμενων κελλίων εις τήν μονήν φαίνεται δτι αί 
μονάζουσαι δεν ήσαν πλέον των 20, άλλ' οϋτε δλιγώτεραι των 15. 
Ή μονή διωκεΐτο υπό ηγουμένων και κατά μεν το 17(50 αναφέρεται 
ηγούμενος Άνανίας τις, ιερομόναχος, κατά δε το 1800 Γρηγόριός τις 
μοναχός. 

γ) Μονή αγίας Μαρίνης. 

§ 242. Το παράδειγμα τής όσιας Φιλοθέης μιμηθέντες μετ' ου 
πολύ οι Κεΐοι έζήτησαν πατριαρχικών σταυροπήγιον και άνήγει- 
ρον τήν μονήν τής αγίας Μαρίνης. Ό επί τής θέσεως ταύτης αρ- 
χαίος πύργος καθιστή το μίρος τόπον εκλογής προς άνέγερσιν μονα- 
στηρίου υπό έ'ποψιν ασφαλείας. Κείται δε είς το ΜΔ τής πόλεως, από 
τής οποίας μίαν και ήμίσειαν ώραν απέχει. Κατοικηθεΐσα ευθύς υπό 
μοναχών προεχώρει πάντοτε εις ήθικήν και ύλικήν άνάπτυξιν, διότι 
οί εν αύτω μοναχοί και τους άπορους τής νήσου συνέτρεχον και τάς 
θρησκευτικάς των υποχρεώσεις έξεπλήρουν ακριβέστατα. 

Ή μονή αύτη εδωρήθη είς τον άρχιδιάκονον του πατριαρχείου 
Νεόφυτον, Κεΐον έκ τής οικογενείας τών Τώτα, δστις έκαρπούτο αυτήν 
μέχρι του θανάτου του, ώς προείρηται. Ένεκα τών ανωμάλων τότε περι- 
στάσεων το πατριαρχεΐον απεσύρθη και εμεινεν ή διοίκησιςεις τόνέπί- 
ΟΥ,οπον, δτε, διαρκούσης ετι τής επαναστάσεως, μοναχοί έκ τής Στερεάς, 
άγνοουμεν έκ ποίας επαρχίας, καταστραφείσης τής μονής αυτών υπό τών 
Τούρκων, κατέφυγον είς Κέω ζητοΰντες άσυλον. Ό άρχιερεύς παρε- 
χώρησεν αύτοΐς τήν μονήν. Ήσαν δ' ούτοι εννέα. Έκ τούτων μέχρι 
του 1833 άπέθανον τέσσαρες, οί δε λοιποί πέντε, διαλυθείσης τής 
μονής έν ετει 1837, άπήλθον εις Σκίαθον και εκείθεν είς "Αγιον δρος. 

§ 243. Πύργος ωραιότατος αρχαίος, εις τήν αύλήν τοΰ μονα- 
στηρίου μεγαλοπρεπώς υψούμενος και έν μέρει κατακρημνισθείς ήδη, 
κοσμεί τήν ήρειπωμένην μονήν. Είναι είς τών υπαρχόντων τελειότατων 
ελληνικών πύργων προσκτησάμενος πλούσιον κίτρινον χρώμα διά τών 
αιώνων. Είναι τετράγωνος, αί πλευραί του εχουσιν 24 ποδών το 
πλάτος, το υψος του είναι άνάλογον, περικυκλουται δε κατά τάς 4 
πλευράς υπό προεξεχόντων λίθων, οΓτινες έτερον άνοικτήν στοάν, τον 
περίδρομον τής αρχαίας όχυρώσεως. Οί λίθοι κατά τήν βάσιν είναι 
μεγάλοι, καθ' δσον δ' ό πύργος ύψοϋται γίνονται μικρότεροι. 'Οκοδο- 
μημένος έκ «Γ6ΐ:Γαη£ΐι1αίΓ65 Μοςδ», είδους σχιστολίθου, ηνωμένων 190 β Η νεωτέρα Κέως 

τεχνικώς άνευ της βοηθείας της άμμοκονίας διαιρείται εις τρία πατώ- 
ματα, συγκοινωνουντα δια κλίμακος, ήτις εν μέρει σώζεται ακόμη, 
και προδήλως είχε προμαχώνας. Εντός του πύργου υπήρχε φρέαρ 
και υπόγειος συριγξ, φέρουσα άπό του φρέατος τούτου εις τα εξω 
και χρησιμεύουσα είς διπλούν σκοπόν, ως διώρυξ ύδατος και ως μυστική 
έξοδος εν ώρα ανάγκης. "Ηδη ή συριγξ είναι πλήρης λίθων και δεν 
δύναται τις να διέλθη. Έχρησίμευεν εις τους έκ δύσεως κυριάρχους της 
νήσου ώς φρούριον και εις τους μοναχούς δια κελλία προς ύπεράσπισιν 
εν καιρώ κινδύνου ή πειρατείας. Τον πύργον τούτον επεσκέφθησαν ό 
βασιλεύς "Οθων και ή βασίλισσα Αμαλία. Ήδυνήθησαν ούχι άνευ δυσκο- 
λίας ν' άναβώσι και γράψωσι τα ονόματα αυτών επί της χορυφ-ης. 

Εις άπόστασιν ημισείας ώρας προς βορραν άπό της αγίας 
Μαρίνης βλέπομεν ακόμη επί δύο μικρών λόφων ερείπια δύο άλλων 
πύργων αρχαίων της αυτής κατασκευής, ων ό εις καλείται τής 
Πανάχραντου, έχων και προαύλιον. 

ό ') Μονή του αγίου Παντελεήμονος. 

§ 244. Καθ' ην έποχήν οί Ενετοί Ιθαλασσοκράτουν του Αιγαίου 
και συχνά έναυμάχουν μετά των Όθωμανών έ'κτισαν επί τής χορυφ^ς 
του ομωνύμου ορούς πύργον ώς σκοπιάν και όχύρωμα. Οί φυλάσσον- 
τες τον πύργον έκτισαν πλησίον αύτου ναόν του αγίου Παντελεήμονος, 
όπως εκπληρώσι τά θρησκευτικά αυτών καθήκοντα. "Οταν οί Ενετοί 
έγκατέλιπον το Αιγαίον, ό πύργος και ό ναός έμειναν έρημα. 
Κεΐοί τίνες μετά ταΰτα κατά την συνήθειαν τών χρόνων εκείνων 
μοναχικού βίου έφιέμενοι προσέφεραν την περιουσίαν των ε?ς τον 
ναόν και έμόναζον εκεί. Τό παράδειγμα τούτων έμιμήθησαν και άλλοι 
και τούτων άλλοι, ώστε ό ναός απέκτησε περιουσίαν τινά, χωρίς νά 
έχη μοναχούς. Περί τά τέλη τής 18ης εκατονταετηρίδας ήγέρθη 
ή περιώνυμος σχολή τής Πάτμου, ήτις, επειδή δεν είχε αρκετά μέσα 
προς συντήρησιν, κατέφυγε ζητούσα συνδρομάς παρά τών διαφόρων 
κοινοτήτων. Ή κοινότης τής Κέω εδωρΎ}αο(.το αυτή τά κτήματα τής 
μονής ταύτης ύπό τον δρον Κείων παίδες νά έκπαιδεύωνται εν τή 
σχολή. Έκ τών εκπαιδευθέντων Κείων εν τή σχολή ταύτη τής 
Πάτμου τρεις είναι ει; ημάς γνωστοί, οί αδελφοί Ανδρέα; και Νικόλαο; 
Σοφιανός και ό Σπυρίδων Πάγκαλος. Νυν τά εισοδήματα τής ήρει- 
πιωμένης ταύτης μονής του αγίου Παντελεήμονος άνήκουσιν εις τήν 
έν Πάτμω μονήν του αγίου Ιωάννου του θεολόγου, υπό τής οποίας 
έκμισθουνται αντί χιλίων πεντακοσίων δραχμών κατ' έτος. 192 . Ή νεωτέρα Κέως 

ε') Μονή Παναγίας της Καοτριανης. 

§ 245. Προς το άνατολικόν μίρος της νήσου δύο ώρας μακράν 
της πόλεως επί ερήμου και πολυχρημνοΌ παραλίας, προ της οποίας 
άγρια και απειλητικά κυλίονται τα κύματα του Καφηρέως, ύψοΰται 
μεγαλοπρεπώς ο λόφος, επί του οποίου είναι έκτισμένη ή μονή Πανα- 
γίας της Καστριανής. Λεν ύπάρχουσιν εκεί ούτε κατάσκιοι κοιλάδες 
οϋτε φάραγγες άλσώδεις οϋτε δένδρα καρποφόρα ή άκαρπα ούτε 
υδάτων πηγαί. Μόνον ο σγοϊνος άφθόνως φύεται και μόνη ή θέα 
αγρίου μεγαλείου βράχων άπορρώγων και λόφων φαλακρών, ή μαγευ- 
τική ανατολή τοΰ ηλίου από θαλάσσης και ή δύσις αύτοΰ όπισθεν τών 
υπερκειμένων της μονής ορίων άποτελοΰσι μίαν τών περικαλλεστάτων 
απόψεων, θωπεύουσαν το [Βλέμμα, έλκύουσαν και συγκινούσαν τήν 
ψυχήν τοΰ προσκυνητοΰ. 

Έπι μιας τών τριών εικόνων τών έπι τοΰ εικονοστασίου, έργου, 
ως φαίνεται, του αύτοΰ και τών τριών εικονογράφου, υπάρχει άνεγε- 
γραμμένον το έτος 1708. Έκ ζοόζοό εικάζεται δτι ή μονή άνηγέρθη 
περί τάς αρχάς τοΰ 18ου αιώνος. Έξ έπισημειώσεως δέ τίνος, 
εν τω κώδικι της οποίας ή αρχή έχει ούτω: « 1802 Νοεμβρίου 
πρώτη έπισημείωσις τών εξόδων της νέας τοΰ Ιερού Μοναστηρίου 
οικοδομής και Κυρίας Καστριανής», εξάγεται δτι κατά το έτος 1802 
προσετέθη νέα οΙκοδομη προς τη ύπαρχούση. Ή δέ αιτία της ανε- 
γέρσεως της μονής ιστορείται κατά παράδοσιν ως έπεται. 

§ 246. "Εζη εν τη νήσω περί τά 1700 Νικόλαος τις Γιακουμέτος, 
κτηματίας και γ.τΎ]νοτρόφος, περί τοΰ όποιου λέγουσιν δτι τετράκις 
έχιλίασε το ποίμνιόν του. Ούτος εϊχεν έν τη υπηρεσία του ποιμένας 
κατασκηνοΰντας και βόσκοντας το ποίμνιόν εις τάς γ^ορτονομά,ς (βολήν) 
τάς περί τήν μονήν. Διανυκτερεύοντες ούτοι και άγραυλοΰντες είδον 
εις ην θέσιν είναι ή μονή φώς έξαστράπτον, το οποίον τους εξέπληξε. 
Δύο έξ αυτών έλθόντες εις τήν πόλιν προς προμήθειαν τροφών ανήγ- 
γειλαν εις τον κύριόν των τά περί τοΰ φωτός. Ό Νικόλαος Γιακου- 
μέτος μετέβη ευθύς έπι τόπου δια νά πεισθή περί τών λεγομένων. 
Γρήγορων τήν νύκτα έκείνην μετά τών υπηρετών του είδε και δ Τδιος είς 
τήν αυτήν θέσιν το περί ού ό λόγος φώς. "Αμα εξημέρωσε, παραλαβών 
τους ποιμένας μετά τών απαιτουμένων εργαλείων, διότι ό τόπος έκ τών 
πυκνών σχοίνων ήτο αδιάβατος, και κόπτων αγ^οίνονς έφθασεν εις τήν 
θέσιν, δπου ύπέθετον δτι έβλεπον το φώς, άλλ' επειδή δέν έβ επόν τι 
το ικανοποιούν τήν περιέργειάν των, απεφάσισαν νά διανυκτερεύσωσιν Εκκλησία, μοναστήρια, γράμματα 193 

εκεί. Τήν νύκτα ειδον καθαρώς την θέσιν και τον αχοινον, εξ ου έξήρ- 
χετο το φως. Περίφοβοι γενόμενοι έμειναν δι' όλης της νυκτός εκεί 
και τήν πρω'ί'αν ήρχισαν τήν έκρίζωσιν τών σχοίνων και κατόπιν τήν 
άνασκαφήν είς το μέρος, όπου είδον το φως και δι' όλίγης εργασίας 
άνεκάλυψαν εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Γνωστών γενομένων πάντων τούτων εις τον τότε αρχιερέα και εις 
τους προεστώτας, κοινή γνώμη απεφασίσθη ή άνέγερσις μονής, ουχί 
όμως εν τω τόπω τής ευρέσεως, δια το δύσβατον βεβαίως και τήν 
ελλειψιν Ό^οίτος και το εύπρόσιτον είς τους πειρατάς, άλλ' είς θέσιν 
νυν καλουμένην Κελλιά, δια τα είς αυτήν ακόμη και σήμερον ευρι- 
σκόμενα δύο κελλία, κατοικίας ϊσως και τότε και μετά ταύτα μονα- 
χών δια τον φόβον τών πειρατών. Ή οικοδομή ήρχισεν είς τήν θέσιν 
Κελλιά, άλλα κατά τά θρυλούμενα μέχρι και σήμερον δ,τι έκτίζετο 
τήν προτεραίαν, εύρίσκετο κρημνισμένον τήν έπιουσαν. Τοΰτο άπε- 
δόθη είς το δτι ή Παναγία υπεδείκνυε τήν άνέγερσιν τής μονής είς 6 
μέρος είδον οι ποιμένες το φώς. Κοινή πάλιν άποφάσει του άρχιερέως 
και τών προεστώτων και τών εργατών έγκατέλιπον τήν θέσιν Κελλιά 
και κατελθόντες είς δ μέρος ευρέθη ή είκών έθεσαν τον θεμέλιον 
λίθον. Ή μονή άνηγέρθη, όλων τών κατοίκων συνεργούντων, τοΰ δε 
Νικολάου Γιακουμέτου χορ-ηγοϋντος τάς τροφάς, διότι όσοι είρ^άζοντο 
ούδεμίαν έλάμβανον άμοιβήν πλην τής τροφές. 

§ 247. Το θαυμαστόν τής άποκαλύψεως, το μυστηριώδες φώς, 
το οδήγησαν τους ποιμένας είς. τήν εϋρεσιν, ή εν νυκτι κατακρήμνισις 
τών κτιζομένων εν ήμερα, βαθεΐαν ένεποίησαν θρησκευτικήν εντύπωσιν 
και μεγάλως έκίνησαν το αίσθημα τής ευλάβειας τών Κείων προς 
τήν θαυματουργόν εικόνα. 

Ή Παναγία ή Καστριανή κατέστη το κατ' εξοχήν προσκύνημα 
τών Κείων. Ό χώρος άγιος και ό σχοϊνος φυτόν ιερόν. Ουδείς προσ- 
κυνητής απέρχεται εκείθεν μή κόψας σχοΐνον. Ασθενείς τήν χάριν της 
επικαλούνται. Ή είκών είς τήν οίκίαν ασθενών μεταφέρεται. Κινδυ- 
νεύοντες εν θαλασσή ως σώτειραν επικαλούνται. Ή κατά το έτος 1805 
άσήμωσις τής εικόνος κατά τήν έπισημείωσιν εν τω κώδικι, ό εύηχος 
επί του κωδωνοστασίου κώδων, 6 είς μεγάλας αποστάσεις και μέχρι 
τής πόλεως και άπό το πέλαγος άκουόμενος, είναι μνημεία τής θαυ- 
ματουργίας. Πλοίαρχος εκ Κεφαλληνίας είς μέγαν κίνδυνον περιπεσών 
και μακρόθεν άπό τής τρικυμιώδους θαλάσσης ίδών τήν μονήν 
έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν του εν αυτή τιμωμένου αγίου, υποσχεθείς νά 
φέρη κώδωνα και είς το πέλαγος άκουόμενον. Έσώθη. Φθάσας είς 

Ι. Ν. ΨΥΛΛΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 13 194 Ή νεωτέρα Κέως 

τήν Όδησσόν και περιτυχών έκεΐ τον έμπορευόμενον "Αγγελον Χρι- 
στοοΌύλου και συνεννοηθείς μετ' αύτου έστειλε τον υπάρχοντα κώδωνα. 
Παραλυτικοί έπεριπάτησαν, άλαλοι έλάλησαν, φρενοβλαβείς άνεκτή- 
σαντο τάς φρένας, κλυδωνιζόμενοι έν θαλασσή έσώθησαν και άλλα 
πολλά θαύματα διηγούνται οι εύεργετηθέντες. Έπί ανομβριών, ίνα 
καταπεμφθή ό όμηρος εξ ουρανού, έν λιτανεία μεταφέρεται ή εΐκών, 
ψαλλόντων των ιερέων και άχολου^ΟΌ^τος λάου άναβαίνουσιν εις το 
δρος του Προφήτου Ηλία, εκεί δηλ. δπου προ τρισχιλίων και τετρα- 
κοσίων ετών ό Άρισταΐος ήγειρε βωμόν εις Δία τον Ίκμαΐον και 
ηΟξατο και έπνευσαν οι έτησίαι άνεμοι και έδρόσισε το Αιγαίον 
σωθέντων τών κατοίκων. Υπολανθάνει αρά γε νήμα τι συνεχείας έν 
τούτοις τοϋ βίου τών προϊστορικών Κείων προς τον σημερινόν ; 
Ακμαία διατηρείται ή ευλάβεια τών Κείων, έξακολουθούντων να 
τελώσι φαιδράς, αλλά περιωρισμένας πανηγύρεις. Ευχής ερχον είναι 
νά υψωθώσιν αύται εις τήν προσήκο,υσαν περιωπήν και νά δοθή ώθη- 
σίς τις προς τοΰτο. 

Ουδείς Κεΐος μεταβαίνων εις τήν πατρίδα του απέρχεται, 
εάν δεν μεταβή εκεί νά προσκύνηση, και ουδείς ζών έν τη ξένη 
δέν ποθεί νά διέλθη ημέρας τινάς έν τη μονή τής Καστριανής ι . 

ς) Μονή τής Έπιοκοπής. 

§ 248. Ή μονή αϋτη μέχρι του 1800 δέν ήτο ή ναός αφιερωμένος 
είς τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου, έπί' τών ερειπίων αρχαίου ναοΰ 
τής Αρτέμιδος έκτισμένος. Κείται προς το άνατολικομεσημβρινόν 
μέρος τής πόλεως, από τής οποίας απέχει ήμίσειαν ώραν αριστερά 
τής όδοΰ, τής άγούσης είς το δρος του Προφήτου Ηλία. Μοναχός τις, 
Άβράμιος επονομαζόμενος, εκ Θεσσαλίας δ' ορμώμενος, ίσως εκ τών 
οπαδών του Λάμπρου Κατσώνη, ήλθε κατ' έκείνην τήν έποχήν είς 
Κέω και τόσον επιτήδειος και πανούργος έφάνη, ώστε έξηπάτησε 
πάντας. Λύκος ων έφαίνετο άρνίον. 

1 Σημ. Έκδ. Έπί του αρχαίου ναΐσκου του άνεγηγερμένου είς τήν θέσιν, 
ένθα ευρέθη ή είκών, έκτίσθη προ τίνων ετών κομψός ναός βυζαντινού ρυΒμοΰ, 
χορ-ηγονντος του συμπολίτου μας κ. Δημητρίου Γλεοΰδη έπιμελεία του 
Δημάρχου τών Κείων κ. Κωνσταντίνου Γρ. Γ Ιερομνήμονος, έκπληροΰντος και 
τούτοι) ζωηράν έπιθυμίαν και ίεράν έντολήν του αειμνήστου πατρός του 
Γρηγορίου Κ. ' Ιερό μνήμονος, του ρηξικέλευθου τούτου δημοτικού άρχοντος τής 
πατρίδος μας (1874 — 1910), έπί τής μακράς δημαρχίας του δποίου πλεΐσθ' δσα 
κοινωφελή και εξωραϊστικά έργα έπετελέσθησαν έν τη νήσω. Εκκλησία, μοναστήρια, γράμματα 195 Τοσούτον άγιος έφαίνετο, ώστε ανδρόγυνα άτεκνα εις τους πόδας 
του κατέθετον την περιουσίαν των, παρθένοι εξ αρχοντικών οϊκων 
άρνούμεναι τον κόσμον προσήργ^οντο προς αυτόν και ε^ίνοντο μονα- 
Ο ΝΕΟΔΜΗΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΠΑΣ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ χαί. Αυτός ό άρχιερεύς και οι ίερέϊς έξηπατήθησαν έκ της υποκρι- 
σίας και της κατ"* έπίδειξιν ευλάβειας του, ώστε δια παντός μέσου 
και τρόπου τόν συνέτρεχον. Συναθροίσας όθεν σχετικώς με την 196 Ή νεωτέρα Κέως 

έποχήν ίκανόν χρηματικόν ποσόν και πολλά καρπούμενος κτήματα, 
άφιερούμενα, και πάσαν συνδρομήν έχων ανήγειρε τα τείχη τοΰ 
περιβόλου τοΰ ναοΰ και πολλά κελλία και κατέστησεν αυτόν μονα- 
στήριον καλογραιών. 

§ 249. Ό Άβράμιος, άφοΰ δια της υποκρισίας και ψευδευλα- 
βείας του κατώρθωσε νά θεωρήται δσιος, προέβη εις χουραν μονα- 
ζουσών έμποιήσας το αίσθημα της άγιότητος εις αθώας παρθένους. 
Μεταξύ αυτών ήτο μία λίαν εύειδής εκ Καρύστου, την οποίαν είχε 
περισσότερον υπό την εύνοιάν του. Εις την χουράν τη είχε δώσει το 
δνομα Σοφία και εύνοιας ένεκεν ώνόμασεν αυτήν Σοφίαν τοΰ θεοΰ. 
Την εύνοιαν τοΰ άλιτηρίου έζήτησαν και άλλαι, ώστε έγιναν τρείς 
αί εύνοούμεναι. Άλλ' επειδή αί εκ καλυτέρων οικογενειών, αί μάλλον 
νοήμονες και αί πρεσβύτεραι, κάτι τι ύπωπτεύοντο, διά νά διασκέδαση 
τάς υποψίας και τους ψιθυρισμούς, απεφάσισε τάς ευνοουμένας 
θαυματουργούς και θεόληπτους ν' ανάδειξη. Και δή λαβών εν καιρώ 
νυκτός εικόνα εκ της μονής έκρυψεν αυτήν εις το παρακείμενον 
άρχαΐον μεταλλωρυχεΐον (καταφύ). Την πρω'ίαν, φανείσης της απουσίας 
της εικόνος, εδραμεν ό Άβράμιος εις τήν πόλιν και διά κωδωνο- 
κρουσίας συνήθροισε κλήρον και λαόν και ανήγγειλε τήν άναχώρησιν 
της εικόνος, το οποίον προηλΰεν εξ ασεβείας και αμαρτιών τών 
κατοίκων, και προσεκάλει απαντάς είς παννύχιον δέησιν, ίνα άποκα- 
λυφθή ποΰ κατέφυγεν ή εικών ! Όλίγοι έδυσπίστησαν οι πολλοί 
έπείσθησαν. Έγένετο ή παννύχιος δέησις και περί τον όρθρον 
ή Σοφία θεόληπτος γενομένη ώδήγησε τον λαόν εις το καταφύ, 
δπου ευρέθη ή εικών. Έ Σοφία έκτοτε εθεωρείτο αγία. Άλλα και 
αί άλλαι δύο επεθύμουν ν' άγιάσωσι. Κατώρθωσε λοιπόν και ταύτας 
διά διαφόρων ενυπνίων και οπτασιών νά κατάταξη εις τον χορον τών 
αγαπητών τοϋ Κυρίου. Ή οξυδέρκεια δμως τών Κείων ήρχισε 
ν' αφυπνίζεται, αί καλογραΐαι ήρχισαν ν' άνακοινώνωσι τάς σκέψεις 
των εις τους συγγενείς των, υπόκωφοι δε ψιθυρισμοί νά περιτρέχωσι 
κατά της οσιότητος τοΰ Άβραμίου και της άγιότητος τών 
ευνοουμένων. 

Αύται δε τάς ένόουν, καθώς και έκείναι. Απεφάσισαν λοιπόν 
διά μεγάλου διαβήματος νά στρέψουν τον ύπ' αυτών λεγόμενον 
φθόνον. Έκ συνεννοήσεως λοιπόν διέδωκαν δτι εν καιρώ νυκτός ώφθη 
αύταΐς άγγελος Κυρίου διατάσσων ν' άναγγείλωσιν εις τήν αδελφότητα 
δτι ό δσιος έχειροτονήθη παρά τοΰ Θεοΰ ιερεύς (διότι ήτο απλούς 
μοναχός). Λαβών λοιπόν ό ασυνείδητος τήν χειροτονίαν παρά τών Εκκλησία, μοναστήρια, γράμματα 197 

ευνοουμένων εισήλθεν εις το ιερόν βήμα αύτοχειροτόνητος ιερεύς και 
τελέσας λειτουργίαν εκάλει τάς μοναχάς εϊς κοινωνίαν. Τούτο 
πλέον έξήντλησε τήν υπομονή των μοναζουσών και μία εξ αυτών, 
σύζυγος και μήτηρ ιερέως, εφυγεν άνευ αδείας εκ της μονής και 
κατελθοΰσα εις τήν πόλιν κατήγγειλε τα γενόμενα τω άρχιερεΤ και 
πανθ' δσα είχεν ιδεΐ και ακούσει και υπενόει. 

§ 250. Έτο δε τότε άρχιερεύς ό πραότατος και φιλομουσότατος 
Νικόδημος, δστις, ίνα μή προκαλέση σκάνδαλον, δια τρόπου εύ- 
σχημου συνέλαβε τον δσιον και άπέστειλεν εις το Πατριαρχείο ν, τάς δε 
ευνοουμένας εξεδίωξε της μονής. Συνοδευόμενον το τέρας υπό ναυτών, 
άμα επλησίασεν Όθωμανούς στρατιώτας, έπεκαλέσθη τήν βοήθειάν 
των λέγον δτι συνελήφθη υπό τών συνοδευόντων αυτόν, διότι ήθελε 
να γίνη Τούρκος. Οι Τούρκοι τον άπηλευθέρωσαν και περιτεμόντες 
έπεριποιοΰντο αυτόν. Άρνησίθρησκος γενόμενος απέφυγε να δώση 
λόγον. Μένεα πνέων 6 έξωλέστατος και μνησίκακων κατά Κείων και 
άρχιερέως έζήτησε και έλαβε φιρμάνιον δια νά ελθη εις Κέω και ζητήση 
άποζημίωσιν διά τήν άνέγερσιν της μονής. Έλθών εις Κέω κατώκησεν 
εν αυτή τή οικία του άρχιερέως, τον όποιον διά πολλών τρόπων 
και μέσων ήρέθιζε και έκίνει εις άγανάκτησιν τζρός τον σκοπό ν νά 
κατορθώση τον ολε^ρον αύτου. Έπι τέλους συμβιβασθείς και λαβών 
40.000 γρόσια άνεχώρησε παραλαβών μεθ' εαυτού και τήν εκ 
Καρύστου θαυματουργόν Σοφίαν μόνον. «Τούτων δλων», προσεπιλέγει 
ήμίν εν επιστολή ό αιδεσιμώτατος Ζαχαρίας Ευστρατίου, ιερεύς 
οί%ονόμος : «είμαι αύτήκοος μάρτυς άκουσας ταύτα εκ δύο έπιζησασών 
καλογραιών, τής Ελπίδος και τής Αγάπης, τάς οποίας και ύμεϊς, 
υποθέτω, έγνωρίσατε, διότι άπό τής διαλύσεως τής μονής έμόναζον 
εν τή πόλει εντός τής οικίας των. Ό πατήρ μου, ό Μάνθος, αί δύο 
καλογραΐαι και πολλοί γέροντες έξετασθέντες παρ' έμου κατά 
διαφόρους έποχάς και περιστάσεις διηγήσαντό μοι τά περί Άβραμίου. 
Έρώτ"ί]αον τους πρεσβυτέρους σου και άπαγγελοϋσί σοι ». Ποσάκις 
τέρατα τεράτων άνθρωπομόρφων τά κάκιστα, δόλιοι και απατεώνες, 
δεν κατορθώνουσι και εν ταΐς μάλλον άνεπτυγμέναις κοινο)νίαις 
νά έξαπατώσι, νά έξαγοράζωσιν επαίνους, νά χαίρωσιν υπολήψεως 
και νά έκμεταλλεύωνται παντοιοτρόπως τά ιερά και τά δσια ! 

ζ') Μονή της άγιας "Αννης. 

§ 251. Περί τής μονής ταύτης, καίτοι πλησιέστατα τής πόλεως 
κειμένης προς Ανατολάς έπι τοΰ ομωνύμου δρους, ουδέν γινώσκομεν 198 Ή νεωτέρα Κέως 

ούτε πότε έκτίσθη οΰτε άλλο τι ίδιαίτερον περί αυτής. Έπί Αάμπρου 
Κατσώνη έστρατοπέδευεν εν αύτη ό ^Ανο'ροΰταος. 

η') Μετόχια. 

§ 252. Τα μετόχια είναι ιδιοκτησία μοναστηριών. Έν Κέω δύο 

υπηργον μετόχια, ό "Αγιος Ευστάθιος, δπου είναι το Έλληνικόν 
σχολεΐον, και το τοΰ Σταύρου, εις το οποίον έμόναζον μοναχοί εκ 
Σερίφου της μονής των Ταξιαρχών, εις την οποίαν άνήκεν. Εις το 
μετόχιον "Αγιον Εύστάθιον τον θεμέλιον λίθον έθεσαν μοναχοί εκ της 
μεγάλης μονής της "Ανδρου, Πανάχραντου επονομαζόμενης, περί τό 
1650. Εις τό μετόχιον τούτο έτελεΐτο την 20 Σεπτεμβρίου μέχρι τοΟ 
1842 πανήγυρις, παρά των διδασκόντων και διδασκομένων γινομένης 
της χορηγίας. "Εκτοτε, έρειπωθέντος του ναοΰ, ουδείς έπελάβετο της 
άνακαινίσεως, τό δε μετόχιον του Σταύρου, διαλυθεισών των μονών, 
περιήλθε δια συννενοήσεως μετά τών πατέρων της μονής της Σερίφου 
εις τον εκ της αύτης νήσου καταγόμενον Διονύσιον 'Ράμπιαν, ίερα- 
τεύοντα Ιν Κέω. "Ηδη είναι ενδιαίτημα τών εκ Σίφνου αγγειοπλαστών. 

Γ ) Γράμματα. 

§ 253. Και κατά μέν την Έλληνικήν περίοοΌν εϊδομεν πόσον τα 
γράμματα ήσαν έν ακμή έν Κέω, υπό τίνων ανδρών άντεπροσω- 
πευοντο^ και δτι ή Κέως είχεν άποβή φωτεινή τών γραμμάτων 
εστία, έσθλή μήτηρ σοφίας ι . Περιληφθείσα έπειτα εις τό Βυζαντινόν 
χράτος έβυθίσθη εις άφάνειαν ύφ' δλας τάς επόψεις. Φαίνεται δμως 
δτι δεν εσβέσθη όλοτελώς τών γραμμάτων ή μικρά εστία. Είκάζομεν 
δε τούτο εκ του δτι, μόλις άναφανείσα ή Κέως έν τη ιστορία ή, μάλλον 
ειπείν, δτε έπέκειτο ή δουλεία, άπαντώμεν έν αύτη μαθητάς και 
διδασκάλους, οποίους δεν ήθελεν ευρεΐ τις άνά πάσαν τήν Ελλάδα. 
Πληροφορούμεθα δε τοΰτο εκ τών επιστολών του Ακομινάτου, πριν ή 
ή Κέως, εννοείται, υπό τών Φράγκων ύποδουλωθη. Γράφων προς τόν 
καθηγούμενον τών αγίων όμολογητών ό αείμνηστος ιεράρχης προατί- 
θησιν. «"Ακουσον δέ μου και δ περί τοΰ παιδός ύποθήσομαι. Ίατρευ- 
θήτω ό παις .... έπειτα στεΐλον αυτόν ενταύθα ούκέτι έν τω του 
ηγουμένου κελλίω διαιτησόμενον, άλλα τόϊς λοιπόίς παισϊ και 
ονμμαθηταϊς συντραφησόμενον. Ούχ εύρήσεις παρά τόν κύριον Ακομινάτου έπιστολαί. Εκκλησία, μοναστήρια, γράμματα 199 

Γεώργιον κρείτονα διδάσκαλον έτερον εν τω της β Ελλάδος κλίματι». 
"Ωστε κατά τους τελευταίους βυζαντινούς χρόνους άπαντώμεν και 

διδάσκαλον εξογον και μαθητάς, εξ ου δύναται τις να συμπεράνω, δτι 
πιθανώς καθ' δλην τήν σκοτεινήν εκείνην περίοοΌν, την βυζαντινήν, 
δεν ελλειψαν από του να διδάσκωνται τα γράμματα εν Κέω. 

§ 254. Έπί φραγκοκρατίας το μόνον μνημεΤον των γραμμάτων, 
το οποίον γινώσκομεν, είναι δτι κατέλιπεν αϋτη όπισθεν της πληθύν 
λέξεων και φράσεων άναμιγνυομένων εις τε τήν λαλουμένην και γρα- 
φομένην γλώσσαν, τήν οποίαν τερατωδώς παρεμόρφωσε. 

Κατά τους πρώτους χρόνους της τουρκοκρατίας τα κοινά λεγό- 
μενα γράμματα έδιδάσκοντο βαναύσως πως υπό των ιερέων. Ώς σχο- 
λείον δε έχρησίμευον οι νάρθηκες των εκκλησιών. Οι μαθηταί, ά'μα 
έμάνθανον εις μίαν φυλλάδα το άλφάβητον και όπωσοΰν τήν ενωσιν 
συμφώνων και φωνηέντων, ήρχιζαν τον συλλαβισμον άπαγγέλλοντες 
οϋτως. "Εψιλον γιώτα σίγμα=είς, τά δμικρον=το και ούτω καθεξής με 
τον ϊδιον τόνον και ρυθμόν, μέχρις ου διά τοιούτου συλλαβισμού έκφω- 
νήσωσι το « Εις το όνομα του Πατρός και τοΰ Γίοΰ και του αγίου 
Πνεύματος. Αμήν». 

"Αμα έμάνθανον τή φυλλάδα, προεβιβάζοντο είς τήν Όκτώηχον και 
μετ' αυτήν εις το Ψαλτήριον, είς δ έπερατουτο ή σειρά τών μαθημά- 
των. Ή γραφή μετά τήν γύμνασιν έπί της πλακός έδιδάσκετο έπί τοΰ 
χάρτου συνισταμένη είς τήν γραφήν τών αριθμών 1, 2, 3 κτλ. και είς 
υποδείγματα νουθετικά, εκ τών όποιων εν ήτο και τό εξής, εν τψ 
όποίω άπειλητικώς ύπεδεικνύοντο τά εϊδη της τιμωρίας κατά τον βαθμόν 
της κακογραφίας και έχαρακτηρίζετο ή βαναυσότης της διδασκαλίας. 

<< "Αρξον, χειρ μου αγαθή, ^ρά^ον γράμματα καλά, μή δαρθής, 
μή παιδευθής και στον φάλαγγα βαλθής». 

§ 255. Γινώσκων τις άνάγνωσιν και γραφήν ήτο γραμματικός 
-τέλειος, επαξίως δυνάμενος να φέρη είς τό ζωνάριόν του τό εξ ορει- 
χάλκου μακρόουρον καλαμάριον και τήν εκ πτερού πένναν είς τό 
ώτίον του, δείγματα τρανώτατα της γραμματικής, του αξίας και ικανό- 
τητος, και τό σπουδαιότερον άξιος «να βάλη πετραχήλι», τό οποίον ήτο 
ή μεγαλύτερα ευχή, τήν οποίαν ήδύνατό τις ν' άπευθύνη προς νεαρόν 
άπόφοιτον άξιον να γίνη πάπας, διότι ήρκει ό από τοΰ αγίου Πνεύμα- 
τος φωτισμός δια τά παραιτέρω, λαμβανομένου ύπ' όψιν τοΰ τοΰ Απο- 
στόλου « και τά μωρά τοΰ κόσμου τούτου έξελέξατο ό θεός, ίνα τους 
σοφούς καταισχύνη ». 

§ 256. Περί τά τέλη τοΰ 18°» αιώνος εν ετει 1783 άπαντώμεν 200 Ή νεωτέρα Κέως 

ογ^ολείου άνέγερσιν. Εις την έσχατιάν της πόλεως, προς το δυτικόν 
μέρος αυτής, επί της κατωφέρειας του ορούς των Μύλων, πλησίον 
απότομων βράχων, υπάρχει και νυν έτι κτίριον, υπεράνω της θύρας 
του προαυλίου του οποίου είναι έντετειχισμένη μαρμάρινη πλάξ, έπι 
της οποίας άναγινίόσκεται ή έξης επιγραφή 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΟΥ 
ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΥ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 
ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΥΠΓ 
ΙΟΥΝΙΟΥ ΙΘ 

Έκ της επιγραφής ταύτης γίνονται γνωστά και τα ονόματα των 
ίδρυτών και το έτος τής ιδρύσεως του σχολείου, το οποίον παραμένει 
μέχρι σήμερον χρησιμοποιούμενον ως έλληνικόν σχολείον ι . Κατωτέρω 
τής οικοδομής ταύτης είναι άλλη ήρειπωμένη προ πολλού, ήτις έχρη- 
σίμευεν ως άλληλοδιδακτικόν σχολείον, έγκαταλειφθεΐσα από τής 
ανεγέρσεως άλλης εις το κέντρον τής πόλεως έπι των ερειπίων του 
ναοΰ τοΰ Προδρόμου, καθά ανωτέρω εξετέθη. 

§ 257. Ε?ς τα προλεγόμενα τοΰ Κοραή - άναγινώσκομεν περί του 
ογ^ολείοΌ τής Κέας έπιστολήν άπό φίλον του θέωνος, την οποίαν 
παραθέτομεν αύτολεξεί, διότι είναι αύτη αυτή ή ιστορία του αχολείοΌ 
γραμμένη άπό τον σοφόν Κοραήν. Ή επιστολή γραμμένη άπό τήν 
νήσον Κέαν και άπό φίλον του θέωνος, έντόπιον τής νήσου, ένδιελάμ- 
βανε τα εξής. «Είς τήν πατρίδα μου Κέαν ήτο προ πολλοΰ έλληνικόν 
σχολείον, διατηρούμενον με έξοδα τής πόλεως. Άλλα περιστάσεις 
και άνωμαλίαι πολιτικαί 3 (αί όποΐαι ήνάγκασαν και έμέ να φύγω 
πολύ νέος άπό τήν πατρίδα μου) κατά το 1791 έτος έφεραν τους 
συμπατριώτας μου ε£ς ενδειαν τόσον μεγάλην, ώστε έβιάσθησαν νά 
παραιτήσουν το αγ^ολέϊον εϊς έρήμωσιν διδασκάλων και μαθητών. Το* 
κτίριον ήτο καλόν και εις χαριεστάτην θέσιν έκτισμένον, άλλα παρα- 1 (Σημ. Έκδ.) Τό κτίριον τονχο ύφίστατο και εχρησιμοποιειτο οϋτω καθ' ην 
εποχήν έγραφεν δ συγγραφεύς. Προ τίνων όμως ετών κατηδαφίσθη και εις τήν 
θέσιν του άνηγέρθη υπό του Κράτους διδακτήριον στοιχειώδους εκπαιδεύσεως του 
γνωστού τύπου, συμφώνως τφ δποίω εχουσιν άνεγερθή τοιαύτα εις δλας τάς πόλεις 
και κωμοπόλεις της Ελλάδος, χρησιμοποιούμενον έκτοτε ώς δημοτικόν αγ^ολεϊον 
των αρρένων. 

2 "Εκδοσις Όμηρου Βολισσινή. 

3 Έννοεΐ τάς επί Λάμπρου Κατσώνη. Εκκλησία, μοναστήρια, γράμματα 201 

μεληθέν οϋτω κατεκρημνίσθη είς τρόπον, ώστε δεν έγνωρίζετο πλέον, 
αν ήτο σχολείο ν. 'Έμεινεν εις τοιαύτη ν κατάστασιν εως τό 1805 

έτος Είς την έποχήν ταύτην άρχιερατεύετο ή πατρίς μου από 

τον καλόν και αγαθόν αρχιερέα Νικόδημον, Άνδριον την πατρίδα και 
άνδρείον την ψυχήν. Ό καλός ο\)τος άρχιερεύς ήτο στολισμένος με 
παιδείαν, όχι δμως ανάλογον με τον οποίον έχει οφοόρόν έρωτα παι- 
δείας. Απεφάσισε λοιπόν να ώφελήση και εαυτόν και τους έπαρχιώ- 
τας του, και με δαπάνην του κοινοΰ και ίδικήν του άνώρθωσε το 
κατακρημνισμένον σχολεΐον. Ήξεύρεις τί εκαμνεν 6 καλός ούτος 
ποιμήν δια να εμψύχωση τους οίκοδομουντας επαρχιώτας του ; Έρρι- 
πτε την μηλωτήν, έζώνετο την ποδιάν, και με την βαρειάν, με τον 
λοστόν, την σφήναν κ. τ. λ. ευγανε ό ϊδιος πέτρας και εβοήθει τους 
υπουργούς να τάς φέρουν είς το κτίριον. Τελειωθείσης της οικοδομής, 
εφερεν εις το σχολεΐον δύο διδασκάλους, τον μεν Κεΐον, τον δε Πάριον 
έσυνάχθησαν πολλοί νέοι συμπατριώται μου μαθηταί. Ό δε χρηστός 
Νικόδημος ένθρονίσθη και αυτός μαθητής τελειοποιούμενος εις τήν 
έλληνικήν και διδασκόμενος τήν γαλλικήν γλώσσαν και διεγείρων 

ούτω τους ιερείς να κάμνουν το αυτό "Άκουσον ακόμη, αν δεν 

βαρύνεσαι. Ό Νικόδημος έχων άδελφήν καλήν, τήν έδωκε γυναίκα 

είς τον Πάριον διδάσκαλον, όνομαζόμενον Καλούδην με συμφω- 

νίαν να υπάγη ό Πάριος διδάσκαλος εις τήν Χίον να σπουδάση με 
δαπάνην τοΰ Νικόδημου τήν έλληνικήν παιδείαν τρεις χρόνους πλη- 
σίον του Βάμβα, έπειτα να έπιστρέψη είς τήν Κέαν και ν' άχολου^ 
επί ζωής του τήν παράδοσιν των μαθημάτων είς το σχολεΐον». 

§ 258. Δίδακτρα δια τον γραμματοδιδάσκαλον ήσαν ενα κρίθινο 
ψωμί καθ' έκάστην εβδομάδα από τα παιδιά των γεωργών, 10 παρά- 
δες κάθε Δευτέραν από τα παιδιά των χωριανών. Είς ταΰτα προσετί- 
θεντο και μικρά δώρα, δταν το παιδίον έπροβιβάζετο άπό τήν φυλλάδα 
είς τήν Όκτώηχον και άπό ταύτης είς το Φ'αλτήριον. 

Περί του Ελληνοδιδασκάλου ειχεν άλλως. Έν τφ κώδικι δύο 
άνευρίσκομεν ^περι του αχολείοΌ έγγραφα. Το μεν εν είναι συμφωνη- 
τικόν διδασκάλου, το δε έτερον προικοδότησις ή άφιέρωσις βιβλίων, 
αμφότερα λίαν χαρακτηριστικά, και μάλιστα το άφιερωτικόν διά το 
υφός, είς δ είναι γεγραμμένον. Είσι δε τα επόμενα. 

Σνμφωνητικόν διδασκάλου. 

Διά τοΰ παρόντος μας ό^-ηλοποιοΰμεν ημείς οί ύποκάτωθεν γεγραμ- 
μένοι δτι έσυμφωνήσαμεν τον ίερολογιώτατον Κυρ Άνθιμον να πάρα- 202 Ή νεωτέρα Κέως 

δίδη τα γραμματικά μαθήματα με δλην την προσήκουσαν φροντίδα 
και έπιμέλειαν είς δσα παιδία ήθελον συντρέξωσιν είς το σχολείον και 
δια χρονικόν του μισθόν έχει να λαμβάνη από το κοινόν μας γρ. 300 
είς τρεις ρένταις δηλ. <χψ Σεπτεμβρίου τα ΙΟΟ' πάλιν αψ Ιανουαρίου 
τα άλλα 100* και τά ρέστα της εξοφλήσεως αη μαΐου, όπου τελειώ- 
νουν ή τρεις ρένταις• και δταν τελείωση δ χρόνος όπου γίνεται 18 
Ιουλίου είναι οικοκύρης. Ειμέν έχει εύχαρίστησιν νά μένη και δι' άλλον 
χρόνον και θέλει ακολουθεί πάλιν ό αυτός μισθός των 300 γρ., προς 
τούτοις θέλει λαμβάνει κάθε δευτέρα δλου τοΰ χρόνου έ'να ψωμί σιτα- 
ρένιον, άπό τά παιδία δμως δπου έχουν σιταρένιον άπό δε τά άλλα 
από 2 μπουλιά και θέλει είναι χρέος μας προς τούτοις νά τψ δίδω- 
μεν και όσπίτιον πληρώνοντος τοΰ κοινού μας το ένοίκιον προς τού- 
τοις εάν πληρωθέντος τοΰ χρόνου ήθέλομεν ιδη δτι δεν γίνεται ή 
πρέπουσα έπίδοσις εις τους μαθητάς, έχομεν το ελεύθερον τόσον ημείς 
νά άντισυνιστώμεν άλλον προκομενέστερον εάν ευρωμεν τόσον ή ίερο- 
λογιότης του νά άναχωρη άκωλύτως δπου ποτέ βούλεται* δθεν εις 
ένδειξιν της αληθείας έγράφθη το παρόν ενυπόγραφον παρά πάντων 
ημών 1804 Ιουλίου 13 

Οικονόμος βεβαιοί ζέπος Ρώτας βέβαιο! 

Σακελάριος βέβαιοι μιχαήλ πάγκαλλος βεβαιοί 

^ωρεπίαγ,οπος βέβαιοι νικόλαος άναστασίου βέβαιο! 

Χαρτοφύλαξ βέβαιοι βρανάς αερβος βέβαιοι 

κανστρήνσιος βέβαιοι πατεστης πάγκαλος βέβαιοι 

Ρεφερενδάριος βεβαιοΤ νικόλαος τζόρτζη ρώτα βέβαιοι 

νομοφύλαξ βεβαιοί γεώργιος Χωματιανός βέβαιοι 

δικαιοφύλαξ βέβαιοι Ιωάννης ξιφίας βέβαιοι 

δ λογοθέτης Ιάκωβος πάγκαλλος Τζώρτζης Κουμπαροΰτσος βέβαιοι 

βέβαιοι ας μην ήναι με την θέ- 

λησιν τοΰ κοινοΰ 
δημητράκης Ρώτας βεβαιοί 

Άφιέρωσις βιβλίων. 

«Ζηλωτά τά καλά! και θεώ προσφιλή και άνθρώποις αρεστά και 
μάλισθ' δταν άνά προς ιερά. και θεία συντείνοντα διδάγματα μαθημά- 
των και λόγων και μουσών στολισμόν. Ένθεος κάγώ ως φιλόπατρις 
ένορών τον της Πατρίδος πόθον έν ταύτη τη καλή και άγαθη έποχη 
προς άνέγερσιν και άποκατάστασιν σταθεράν της ελληνικής σχολής 
και άγαθάς έχων ελπίδας εις αύξησιν προβαίνουσαν έπι τοΰ μέλλον- Εκκλησία, μοναστήρια, γράμματα 203 

τος ταύτην τήν καλήν αρχήν και οννεργεΐοθαι τα της διδασκαλίας 
των μαθημάτων δια συστήσεως άνεξαλείπτου διδασκάλων, έπεύχομαι 
διαιωνίζων αυτήν, καΐ είς ενδειξιν τοΰ ζήλου μου και καλήν άπαρχήν, 
προς μίμησιν καΐ άλλων βελτιωτέρων, έμου προσφέρω δώρον προικο- 
δοτικόν και αφιέρωμα αίώνιον δια μνημόσυνόν μου, είς τήν βιβλιοθή- 
κην ταύτην της ελληνικής σχολής τα παρόντα ευρισκόμενα μοι 
βιβλία* ήτοι εν λεξικόν του γεωργίου, ενα σκριβέλιον, τεσσάρας 
τόμους τής εγκυκλοπαίδειας, δύω τόμους τοΰ Ξενοφώντος, δύω γραμ- 
ματικάς τοΰ Ματθαίου, μίαν γραμματικήν του κατιφόρου, μίαν βισσα- 
ρίωνος, έναν τόμον Γρηγορίου τοΰ θεολόγου τα άπαντα, εν εύαγγέλιον 
έξηγητόν εις άπλήν φράσιν, μίαν ίεράν κατίχησιν, μίαν άποθήκην 
των παίδων, έναν τόμον ιστορικόν τοΰ πολέμου, μίαν όρθόδοξον όμο- 
λογίαν, όπερ οι κατά καιρόν επίτροποι τής σχολής διαφυλάττοντες 
άλληλοδιαδόχως, έγχειριζέτωσαν εις τους κατά καιρόν διδασκάλους 
δπως εχωσιν αυτά εν χρήσει προς διδασκαλίαν των μαθητών, υπό 
άράν και καταδίκην αιωνίου κολάσεως, δντος οιουδήποτε τοΰ βου- 
λευσομένου ίεροσυλήσαι αυτά, ή άφαιρέσαι τι εξ αυτών. Διό και έγέ- 
νετο το παρόν μου ένυπόγραφον άφιερωτικόν βεβαιωθέν ταΐς τιμίαις 
ύπογραφαϊς τών ευγενών αρχόντων και επιτρόπων τής ελληνικής 
σχολής και τή επιβεβαιώσει τοΰ πανιερωτάτου ημών αύθέντου και 
Δεσπότου Κυρίου Κυρίου νικοδήμου, επί παρουσία και τοΰ ήδη σχο- 
λαρχοΰντος σοφολογιωτάτου διδασκάλου, κυρ Έπιφανίου και έχέτω 
το κΰρος και τήν άσφάλειαν. 1814 Όκτωβρίου 3 εν νήσω Κέα. λογοθέ- 
της Ιάκωβος πάγκαλος και επίτροπος ταύτης τής σχολής βεβαιοΐ.» 

§ 259. Έ αύστηρότης τών διδασκάλων κατ' εκείνους τους χρό- 
νους υπερέβαινε τά δρια τοΰ μετρίου. Αι έπιβαλλόμεναι τιμωρίαι είς 
τον αμελή μαθητήν ήτο κάθειρξις, εως ου μάθη το μάθημα. Είς τον 
άτακτον ραβδισμοί επί τών χειρών ή επί τών οπισθίων κρατουμένου 
τοΰ τιμωρηθησομένου υπό ετέρου μαθητοΰ ισχυρότερου επί τών νώτων 
αύτοΰ (καβάλλα) και δυναμένου να κρατή τον ραβδιζόμενον. Εις τον 
κακοήθη, μουτζούρωμα, γονάτισμα έφ' υψηλοΰ μέρους, επί παρα- 
θύρου π. χ., δια να είναι ορατός είς δλους, βέργα ή βίτσα είς το στόμα, 
κρατούμενη οριζοντίως δια τών οδόντων και ϋψωσις τών χειρών. 
Υπέρτατη τών τιμωριών ήτο ό φάλαγγας, συνιστάμενος είς ξύλον 
ευθύ, είς τά άκρα τοΰ οποίου ήτό προσδεδεμένον σχοινίον. Ό τιμωρη- 
θησόμενος μαθητής έξηπλοΰτο χαμαί ύπτιος και οι πόδες του έτίθεντο 
μεταξύ τοΰ ξύλου και τοΰ σχοινιού. "Επειτα περιεστρέφετο το ξύλον> 
το δε σχοινίον περιετυλίσσετο περί αυτό μέχρι περισφίγξεως τών 204 Ή νεωτέρα Κέως 

ποδών, δτε εκάτερον των άκρων τοΰ ξύλου παρεδίδετο εις μαθητάς νά 
κρατώσιν. Ό φοβερός διδάσκαλος τότε έκτύπα εις τά πέλματα του 
άτυχους μαθητού δια βοννεύροΌ ουχί ελαφρώς, άλλ' αναλόγως της 
επιβαλλομένης τιμωρίας, έ'ως δεκάκις. Τον αριθμόν δέκα δεν υπερέ- 
βαινεν. Ό μαθητής έμωλωπίζετο τόσον πολύ, ώστε επί ημέρας δεν 
έδύνατο νά περιπατήση. 

§ 260. Διδάσκαλοι αναφέρονται* 

1) Ό ίερολογιώτατος κυρ "Ανθιμος (1804). 

2) Έπιφάνιος (1814), δστις γίνεται γνωστός εκ τε τοΰ αφιερωτικού 
και εκ τίνος έπισημειώσεως εν τω κώδικι, έχούσης οϋτω* «έδώσαμεν 
του διδασκάλου Έπιφανίου δια την τριμηνίαν του γρόσια 125». 

3) Ό Πανταλαμουρης, γραμματοδιδάσκαλος ΚεΤος. 

4) Ό Παπαδημήτρις ΚεΤος. 

§ 261. Τά αποτελέσματα των σχολείων αλληλοδιδακτικού τε και 
ελληνικού υπήρξαν εξαίρετα. Οι πλείστοι των κατοίκων προ τής πρώ- 
της βασιλείας ήσαν εγγράμματοι. Εξάγεται δε τοΰτο εκ τοΰ πρακτι- 
κού τοπικής συνελεύσεως, συγκροτηθείσης τή 27η Σεπτεμβρίου 1831 
προς έκλογήν εκλεκτόρων διά τήν έκλογήν πληρεξουσίων αντιπρο- 
σώπων τής επαρχίας δια τήν εν "Αργεί έθνικήν Συνέλευσιν, ε?ς το 
οποίοι πρακτικόν εισιν υπογεγραμμένοι υπέρ τους διακόσιους ίδίαχειρί. ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε 

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ § 262. Καθώς εν πάση κοινότητι, μάλιστα δε ολιγαρχική, ό πλη- 
θυσμός διακρίνεται εις τάξεις, οϋτω και εν Κέω επί τουρκοκρατίας 
υπήρχε διάκρισις τάξεων, απορρέουσα εξ αυτής τής φύσεως των 
πραγμάτων τής εποχής καΐ τοΰ τρόπου τοΰ πολιτεύεσθαι και ανα- 
γνωριζομένη ύπ' αυτών τών αποτελούντων τήν Κοινότητα. Οι προε- 
στώτες, εκ τής αρχοντικής τάξεως λαμβανόμενοι, ως εμφαίνεται εν 
τοις έγγράφοις, οσάκις έκάλουν τον λαόν εις συνέλευσιν. άπεκάλουν 
αυτόν κοινον λαον ή κοινόν ραγιάν. 

Ό κοινός ραγιάς πάλιν άνεγνώριζε τήν άρχοντικήν τάξιν, ε£ς τήν Διάκρισις των κατοίκων εις τάξεις 205 

οποίαν άπένεμεν ιδιαίτερον σεβασμόν, διότι όί άρχοντες ήσαν υπερέ- 
χοντες εν πάσι, πλουσιώτεροι και κάτοχοι των ευ^ορωτερίό^ κτημάτων. 
Μεταξύ των αρχόντων και χωρικών ή γεωργών ύπήρχεν ή μεσαία 
τάξις, ή τών χωριανών. "Ωστε έκτος του κλήρου, του οποίου ό αριθμός 
σχετικώς με τον πληθυσμόν ήτο αρκετά σεβαστός, τρεΤς άπ' αλλή- 
λων διακεκριμέναι τάξεις υπηργ^ον. 

1) Οί άρχοντες ή προύχοντες ή άρχοντολόγιον. 

§ 263. Έκ της τάξεως ταύτης ελαμβάνοντο ως έπι το πολύ οί 
προεστώτες. Το αξίωμα του προεατ&τος ήτο αίρετόν, το δε του 
άρχοντος κληρονομικόν. Διέφερον οί άρχοντες τών άλλων τάξεων 
κατά τε την άνατροφήν, την παίδευσιν και την ένδυμασίαν. Πολλοί 
αυτών έκτος της Ελληνικής έλάλουν και έγραφον τήν Ίταλικήν και 
Γαλλικήν. Ό άρχων έφερε καλουπάκιον εις τήν κεφαλήν χειμώνός τε 
και Βέρους ή σκούφιαν κόκκινην έκ λιβόρνου, υπενδυομένην δι' ετέρας 
λευκής, αναστρεφόμενης έξω και περιβαλλούσης τήν πρώτην μέχρι 
τοΰ μέσου, το δε άλλο ήμισυ έμενε κόκκινον και τζακιζόμενον έκρέ- 
ματο οπίσω ή πλαγίως. Το άντερί, περιζωννύμενον διά ζώνης πλατείας 
περί τήν όσφύν, το κοντογούνι, ή μηλωτή ή δ τζουμπές, ή λευκή 
κάλτσα άπετέλουν τήν άμφίεσιν αυτών, θαυμασίως ό άρχων ή ό 
προεατιος υπό το καλουπάκιον καΐ τήν μηλωτήν ήνωνε τους δύο 
αντιθέτους χαρακτήρας, τοΰ δούλου και του δεσπότου. ίΐουλοπρεπτις 
και ευτελής ενώπιον του Τούρκου δεσπότου, ήτο σοβαρός, αγέρωχος, 
υπερήφανος και αυστηρός απέναντι τοΰ κοινού ραγιά, τοΰ χωρικού, 
λαμβάνων ήθος δεσπότου. Διερχόμενος διά της αγοράς ή άλλοθι προ 
του άργοντος 6 κοινός ραγιάς ώφειλε να πεζεύση άπό τοΰ όνου ή 
ήμιόνου, νά άποκαλυφθή και νά κλίνη εύσεβάστως ενώπιον αύτοΰ. Ό 
άρχων ήτο πρίύτοχάΒεο'ρος πανταχού και πάντοτε εις τήν τράπεζαν, εις 
τήνάγοράν, εις τον ναόν.Ήτο άξιος τοΰ τίτλου τοΰ κλαμπροτάτον, δι'ού 
προσηγορεύετο, και χάριν αύτοΰ συνεκδοχικώς πάς Κεΐος έκλαμπρό- 
τατος. Καίτοι δεσποτικώς φερόμενος προς τον κοινόν £αγιάν, ό άρχων 
ήτο άφ' έτερου και πατήρ προς αυτόν και υπερασπιστής και σωτήρ. 

§ 264. Επιφανέστατη τών έκ τοΰ άρχοντολογίου οικογενειών 
ήτο ή τών Παγγάλλων, έξ Ένετίας μεν καταγόμενη, άλλ' έν Κρήτη 
το πρώτον άποκαταστάσα, έπειτα δε μετά τήν άλωσιν τής Κρήτης υπό 
τών Όθωμανών (1669) έλθοΰσα εις Κέω. Το ο'ικόσημον τής οικογε- 
νείας ταύτης έπί μαρμάρου άναγεγλυμμένον ευρίσκεται έντετειχισμένον 
υπεράνω τής Πύλης τοΰ εις το Κάστρον οίκου τών Παγγάλλων. 206 Ή νεωτέρα Κέως Έπι του ανάγλυφου παρίσταται άρτος (ραηίδ) και εκατέρωθεν του 
άρτου άνά εις αλέκτωρ (^αΐΐιΐδ) υποβαστάζοντες και οι δύο στέμμα, 
κύκλω δε ή ιταλική επιγραφή Μανοα άβΙΙα οα$α Ραη^αίί, ήτοι οίκό- 
σημον τής οικογενείας Παγγάλλων. Έκ τοϋ ραηίδ §•α11ιΐδ σχημα- 
τισθέντος τοΰ επωνύμου, διετηρήθη ή ορθογραφία εις τους χρόνους 
τής τουρκοκρατίας και άπαντώσιν αι υπογραφαί εν τψ κώδικι «Πάγ- 
γαλλος». 01 Πάγγαλλοι ειχον συγκεντρώσει εις εαυτούς τα κυριώτερα 

προξενεία* εξ αυτών έγίνετο δ 
λογοθέτης, όστις πρώτος των 
λαϊκών προεστώτων ήτο και 
πρώτος ύπεγράφετο εν τοις 
έγγράφοις και έκ του ονόματος 
αύτου έκαλεΐτο το κόμμα και 
οι περί αυτόν λογοθετιάνοι. Έ>1ς 
τήν οικογένειαν αυτών άνηκε 
και ό οικουμενικός πατριάρχης 
Μελέτιος Πάγγαλλος. Ήρίθμει ή 
οικογένεια αυτή έπι τουρκοκρα- 
τίας 50 οικίας. Σήμερον δυνά- 
μεθα να εϊπωμεν δτι έξέλιπεν 
όλοαγερως. 

Τής αντιθέτου μερίοΌς τών 
λογοθετιάνων προΐ'στατο ό καν- 
τζηλιέρης, ανήκων κατά τήν τε- 
λευταίαν είκοσαετηρίδα είς τήν 
οικοςημον της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ πΑΓΓΑΛΛΩΝ οικογένειαν 'Ρεβελάκη. 

§ 265. Ή οικογένεια 'Ρώτα 
(ΚοΙα) άνήκεν επίσης είς τάς άρχοντικάς και ήρίθμει. 20 οικογενείας. 
Ό Ιάκωβος Τώτας διεκρίνετο επί παιδεία κατά τήν έποχήν έκεί- 
νην. Βιώσας εν Τεργέστη ως έμπορος είναι γνωστός και είς τον φιλο- 
λογικόν κόσμον ως έκδούς τάς έπιστολάς του Κοραή, και εις έκ τών 
τριών αύτοΰ επιτρόπων. Είς τήν οικογένειαν ταύτην άνηκε και ό 
άρχιδιάκονος τής Μεγάλης Εκκλησίας Νεόφυτος Τώτας και 6 
αρχιεπίσκοπος Τριφυλίας Γρηγόριος, άνήρ ενάρετος και χάτοχος 
της εκκλησιαστικής μουσικής. 

Χωματιανοί Περί τής οικογενείας ταύτης μυθολογεΐται δτι έπήλθέ 
ποτέ είς άγνωστον έποχήν γενική καταστροφή είς τον τόπον, ώστε 
άπέμεινεν εκεί μία μόνον οικογένεια. Είς ταύτην υπό τών μετοίκων 
Διάκρισις των κατοίκων εις τάξεις 201 

εδόθη το έπώνυμον χωματιανή ως μόνην εκ του τοπικού χώματος. 

§ 266. Εις τάς άρχοντικάς οικογενείας άνηκε και ή των Σοφια- 
νών. Περί της οικογενείας ταύτης αρκεί να παραθέσωμεν το άκόλου- 
θον πιστοποιητικόν, το οποίον περιεσώσαμεν, και το οποίον παραρτώ- 
μεν και εν πρωτοτυπώ. 

« Ό Τζιας και θερμίων Νικόδημος έπιβεβαιοΐ. 

» Πιστοποιοϋντες δηλοποιοΰμεν ήμεΐς οι υπογεγραμμένοι κληρικοί 
» τε και προεστώτες της νήσου Τζίας, δμοίΐύς και οι κατ' έτος έκλε- 
» γόμενοι εις το διοικεΤν και προστατεύειν της κοινότητος ταύτης της 
» πόλεως δτι οι έπιφέροντες το παρόν ημών μαρτυρικόν κύριοι δ τε 
» Πέτρος, Γεώργιος, Νικόλαος και Ανδρέας ύπάρχουσιν υίοι γνήσιοι 
» του ποτέ κυρίου Αναστασίου Σοφιανού καΐ της ευγενούς ημών ποτέ 
» συμπολίτιδος και νομίμου συζύγου αύτοΰ κυρίας Μαρίας και τέκνα 
» της Ανατολικής Εκκλησίας• διό μαρτυρουντες άποδεικνύομεν δτι 
» ή φαμιλιά αυτή τών Σοφιανών υπήρξε ποτέ μία τών πρώτων εύγε- 
» νών φαμιλιών τής πόλεως τών Αθηνών. Άφ' ου δέ κατεξουσιάσθη 
» υπό τών Όθωμανών καταδυναστευόμενοι μετοίκησαν εις την ήμετέ- 
» ραν νήσο ν οι όποιοι ως άρχοντες έκτοτε οσάκις έκλέχθησαν υπό τοϋ 
» Δήμου διοίκησαν πάντοτε την ήμετέραν κοινότητα τιμίως τε και εύσυν- 
» ειδήτως καθώς και οι άνω διειλημμένοι αύτάδελφοι προεστεύσαν- 
» τες, διοίκησαν αυτήν ωσαύτως άχρι χθες και πρώην μέ τήν αυτήν 
» του πατρός και προγόνων αυτών φρόνησιν και δικαιοσύνην και μέ 
» τήν κοινήν δλων ημών εύχαρίστησιν. Εξαιρουμένου του Πέτρου 
» Σοφιανού, δ οποίος ένναέτης ων έπέρασεν εις Τωσσίαν δπου μετά 
» τό σπουδάξαι εν ταΐς βασιλικαΤς άκαδημίαις κατετάγη εις τήν δού- 
» λευσιν τής αύτοΰ Μεγαλειότητος του Αύτοκράτορος πασών τών 
» Τωσσιών. "Οθεν έβεβαιώθη το παρόν μαρτυρικόν ιδία ημών χειρί, 
» έπεβεβαιώθη δέ και παρά του πανιερωτάτου ήμών'Αρχιερέως Κυρίου 
» Νικόδημου και έσφραγίσθη τη κοινή και μόνη ημών σφραγίδι εις 
» τήν τής αληθείας ένδειξιν. 

(Τ.Σ.) Τζία τη 17 Ιουλίου 1818 

Οικονόμος βεβαιοί Λογοθέτης Ιάκωβος Πάγκαλος βέβαιοι 

Σακελλάριος βεβαιοί Ζέπος Τώτας βεβαιοί 

Σκευοφύλαξ βέβαιοι Ποθητός Πάγκαλος βέβαιοι 

Χαρτοφύλαξ βέβαιοι Ιωάννης Ξιφίας βέβαιοι 

Σακελίων βέβαιοι Γεώργιος Αεονάρ^ου Χωματιανός βέβαιοι 

Πρωτέκδικος βεβαιοί Νικόλαος Γ. Δεπάστας βέβαιοι 

Πρωτονοτάριος βεβαιοί Ίωάκωβος Πάγκαλος βέβαιοι 208 Ή νεωτέρα Κέως 

Πρωτόπαπας βεβαιοί Νικόλαος Τεβελάκης βέβαιοι 
Τεφερδάριος βέβαιοι Γεώργιος Κουμπαροϋτζος βέβαιοι 

Καστρίσιος βεβαιοί Νικόλαος Φιλιακός βεβαιοί 

Νομοφύλαξ βεβαιοί Βαρθολομαίος Κουμπαροΰτζος βεβαιοί 

Δικαιοφύλαξ βεβαιοί 

» Ιωάννης Τεβελάκης καντζηλιέρης της κοινότητος βεβαιοί 
Νοιίδ ΜιοΙιθΙ Οοογ§ό Ραη^αίο ροιίΓ δει Μ^οδΐέ ΓΕπιρΘΓθΐΐΓ άθ 
Τοιιίεδ Ι^δ Κιΐδδίεδ Κογ άε Ροΐο^ηε V. Οοηδίιΐ έ Ζεα 

ΟοΓίίίίοηδ 6ί αίΐεδίοπδ 3. ίοιίδ οθιιχ ηη'ίΐ αρρο,ΓΐΐεηάΓα ηιιε 

Ιεδ δθί^ηειίιΐΓθδ οί-άθδδΠδ ίθΐδ ψι'θΐΐοδ γ ραΓ&ίδδοηΙ: δί^ηέοδ 

611 §τ€0 δοηΐ: οεΐΐθδ, άθ ΓΑΓθ1ΐ6ν6(^ιΐ6 άε οείίε Όίοοέδθ άε Ζ&3. 

Όοη Νίοοάθΐηο 61: άθ 06δ οίίίοίθΓδ άε 1Έ§4ίδ6, αίηδί ςιιε ίοιίδ 

» Ιθδ ΡΓθνοίδ €ί; ρΓέδίάαηίδ άε οθ ρειγδ ιιηίφΐθΐηοηΐ; 1ε οί άθδδπδ 

» Αρροδέ δθθ3Λΐ άε θ€ί:Ι:€ οοηιιιηΒΛίίέ άο Ζέα ειιιχ δθΐ秕δ άεδ 

» φΐεΐδ ροιυτ Ια ρίοίηε οοηηαίδδαηοθ ομίθ ηοιίδ ανοηδ, ίοί άοίί 

» γ θίΓθ 3.]οκ\:έ£ ίαηΐ; 6η ίη^ειηεηΐ: φΐε άθΙιοΓδ 

Εη ίοί άο ηαοί ηοιίδ ανοηδ δΐ^ηέ Ιο ρΓέδθηί: ίΐοΐο Αρροδέ 
»1ο δοεεαι Ιπιρέπαΐ άε οε V. Οοηδίιίαί. 

Ζεα 1ε 15/27 ]νάϊί^ 1818 
(Τ. Σ.) Μ. Ραχιαίο 

§ 267. Ό εννεαετής Πέτρος Σοφιανός, περί ου γίνεται λόγος εν 
τω άνω πιστοποιητική, ήτο είς εκ των συνεκπλευσάντων μετά του 
ΑάμπροΌ Κατσώνη είς Κύθηρα και εκείθεν είς Πετρούπολιν, ένθα 
εξεπαιδεύθη είς την εκεί αύτοκρατορικήν στρατιωτικήν σχολήν. Δια- 
μένων εις Ίσμαήλιον, άμα συνέστη ή φιλική εταιρεία, μετεκάλεσεν εκ 
Κέω τους αδελφούς του Γεώργιον και Άνδρέαν, οίτινες και έμυήθησαν 
είς αυτήν και έπολέμησαν γενναίως εν Σκουλενίω, ένθα έπεσεν ένδόξως 
ό εξ αυτών Γεώργιος, τοΰ Ανδρέου έπανελθόντος είς Κέω. Ό Πέτρος 
παραμείνας εν Τωσσία και νυμφευθείς εν ετει 1817 είς Κίσνοβον 
μίαν των θυγατέρων του εκ Θεσσαλίας στρατηγού Κομνηνού υπηρε- 
τεί είς τον ρωσσικόν στρατόν. Διακριθείς εν ταις κατά των Πολωνών 
μάχαις κατέκτησε τον βαθμον του στρατηγού, κινήσας δε τήν έκτί- 
μησιν τοΰ 0ίΌτογ.ράτορος Νικολάου του Α' διωρίσθη υπ' αύτοΰ Γενικός 
διοικητής της Πολωνίας με τον τίτλον του Άντιβασιλέως διά τάς προς 
τήν Τωσσίαν έκδουλεύσεις του. 'Απέθανεν εν Πολωνία δηλητηρια- 
σθείς, καταλιπών δύο τέκνα τον Λεωνίδαν και τήν Μάσιγκαν. 

§ 268. Ό υίός του Πέτρου Σοφιανού Λεωνίδας Πίτοοδιτς Σόφια- 
,χ: -ΓΙ: 
ί?ν ξ -1 $ 1 "V 

Λ^^' 
^3 ν* Διηίκρισις τών κατοίκων εις τάξεις 209 

νός ύπήρξεν εις των διαπρεπέστερων Τώσσων στρατηγών άνελθών 
ε£ς τα ανώτατα αξιώματα και τυχών των τιμητικωτέρων διακρίσεων. 

Γεννηθείς εν Τωσσία εν έτει 1820 έξεπαιδεύθη εν τη στρατιωτική 
σχολή του Παύλου ώς υπότροφος του αύτοκράτορος, τιμώντος την 
μνήμην τοΰ πατρός του. Έξελθών της σχολής δεν έβράδυνε δια της 
ανδρείας του και της στρατιωτικής ιδιοφυΐας του να καταλάβη τόν 
βαθμόν τοΰ στρατηγού τοΰ πυροβολικού και είτα τόν τοΰ αρχηγού 
τοΰ σώματος τούτου. Ώνομάσθη κατόπιν στρατηγός υπασπιστής, δστις 
είναι ό" ανώτατος βαθμός, και εν έ'τει 1895 άνήλθεν εις το αξίωμα 
τοΰ υπουργού των στρατιωτικών της 'Ρωσσίας. Ή στρατιωτική σχολή 
τοΰ Παύλου, έν ή έξεπαιδεύθη ό Σοφιανός, τιμώσα αυτόν ώρισε και 
βραβείον Σοφιάνειον, άπονεμόμενον τω πρωτεύοντι μαθητή. Ή πεντη- 
κονταετηρίς του έωρτάσθη τη 30 Αυγούστου 1891 μετ' εκτάκτου 
μεγαλοπρέπειας. Πρώτος κατά τήν ήμέραν ταύτην της εορτής έσπευσε 
να τόν συγχαρή ό τσάρος Αλέξανδρος δια μακράς ιδιογράφου επι- 
στολής, ήν τω άπέστειλεν εκ Κοπενάγης, δπου τότε διέμενεν. Ή επι- 
στολή αϋτη τοΰ αυτον.ράτορος καταλήγει με τα έξης τιμητικώτατα δια 
τόν έορτάζοντα. « Προς άνάμνησιν της ενδόξου πεντηκονταετοΰς υπη- 
» ρεσίας σας και προς ενδειξιν της ιδιαιτέρας μου προς ύμας εύνοιας 
» σας ονομάζω ίππότην Α' τάξεως τοΰ αυτοκρατορικού παρασήμου 
» τοΰ αγίου ίσαποστόλου ήγεμόνος Βλαδίμηρου και μένω διαρκώς 
» προς ύμας εΰνους » . 

Δανία Ανάκτορα Φρέδεσβοργ 
28 Αυγούστου 1891 
(αυτοκρατορική χειρί έγράφη) ' Αλέξανδρος 

"Ομοιον συγχαρητήριον γράμμα απηύθυνε προς τόν Σοφιανόν κα^ 
ό μέγας δούξ Μιχαήλ, θείος τοΰ Τσάρου, έν τω όποίω τω άνακοινοΰται 
ή άπόφασις τών αξιωματικών και στρατιωτών τοΰ πυροβολικού, δπως 
δι' εράνων ίδρυθή το ανωτέρω μνημονευθέν Σοφιάνειον βραβείον. 

"Απειρα πολύτιμα δώρα έλαβε κατά τήν ήμέραν ταύτην της ίορ- 
τής του ό Σοφιανός, πληθύν δέ συγχαρητηρίων ψηφισμάτων και τηλε- 
γραφημάτων. 

Απέθανε τη 29 ^Ιουνίου 1898 έν τφ χωρίω « "Αγιοι Πάντες » 
παρά τήν Μόσχαν έν ηλικία 78 ετών ταφείς έν τη εκκλησία τοΰ 
γωρίου. 

Έκ της εγγ,ρίτου ταύτης οικογενείας τών Σοφιανών εις μόνον 
έπιζή, έν Αθήναις διαμένων, δ κ. Νικόλαος Σοφιανός, αξιωματικός της 

Ι. Ν. ΤΥΛΛΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 14 210 Ή νεωτέρα Κέως χωροφυλακής, υιός του Ανδρέου Σοφιανού και πρώτος εξάδελφος του 
προμνησθέντος στρατηγού Λεωνίδα. 

§ 269. 'Αλλά καΐ άλλοι ΚεΤοι προ της εποχής τοΰ λαμπρού 
Κατσώνη, οίοι ο Εμμανουήλ Παπαδόπουλος και 6 Ανδρέας Παπαδό- 
πουλος, μετέβησαν εις Τωσσίαν κατά τα 1760 άκολουθήσαντες τον 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΤ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ Όρλώφ. Ό πρώτος εκπαιδευθείς εις τα στρατιωτικά και εύδοκιμήσας 
εφθασεν εις τον βαθμόν τοΰ στρατηγού. Έφονεύθη εις τίνα κατά των 
Τούρκων μάχην τω 1813. Ό ο'εύτζρος εύδοκιμήσας εις τα ναυτικά 
εφθασεν εις τον βαθμόν υποναυάρχου. 

Επίσης διεκρίνοντο εν τω έξωτερικω ως έμποροι ο "Αγγελος Χρι- 
στοδούλου εις Όδησσόν, και ε£ς Κωνσταντινούπολη δ Νικόλαος Χρι- 
ιτο^ουλοΌ και 6 Εμμανουήλ Καμάρας. Ό "Αγγελος Χριστοδούλου 
άφιέρωσεν εις τον δήμον 1000 δίστηλα προς άνέγερσιν δημοτικού Διάκρισις των κατοίκων εις τάξεις 211 

ναοΰ, δστις καΐ άνηγέρθη περί τά 1864 τιμώμενος υπό το όνομα 
«Ευαγγελισμός», ό δε Εμμανουήλ Καμάρας προαεφερεν εφάπαξ μεν 
τρεις χιλιάδας ο^ραγ^άς, κατ' έτος δε πεντακόσιας προς βοήθειαν των 
σχολείων. Επίσης ό υίός του Ιωάννης Καμάρας προσέφερε 250 δρχ. 
ετησίως, τά όποια κονδύλια ελαμβάνοντο τακτικώς, εν όσω ούτοι εζων. 
Τά ονόματα αυτών εΐσΐν άναγεγραμμένα εις τον πίνακα των ευεργε- 
τών του δήμου. 

§ 270. Εις τάς άρχοντικάς οικογενείας ανήκον και άλλαι, ή τών 
Κοζαδίνων (Οοζζαάίηΐ), ή τών Κουμπαρούτσων, ή τών Γιακουμέτων 
και άλλαι τινές. Το άρχοντολόγιον επομένως σχετικώς προς τον πλη- 
θυσμών ήτο μέγα. 

2) Μεααία τάξις. Μαυροβρακάτοι. 

§ 271. Τήν τάξιν ταύτην άπετέλουν οι μή -^εωρ^οί, άλλ' άλλα 
επιτηδεύματα μετερχόμενοι. Έκαλουντο οι της τάξεως ταύτης μαυ- 
ροβρακάτοι, διότι εφόρου^ μαύρα βρακιά, και Γενίτσαροι διά το αύθαί- 
ρετον ή ενδυμασία τούτων διέφερε της τών άλλων τάξεων. Έφόρουν 
τήν κοκκινόλευκον σκούφιαν, περί τον θώρακα γελέκι ή σωκάρδι με 
μίαν σειράν κομβίων και γιακέταν ή τζάκαν, μέχρι της όσφύος όπισθεν 
κατιουσαν, ης το σχήμα έκαλεΤτο καθρέπτης. Βρακίον εκ τσόχας (σαλ- 
βάρι) ή βαμβακερόν μέλαν ή κυανοΰν πολύπτυχον, ριπτομένης όπισθεν 
τής κλασσικής σέλλας. Ή αυθαιρεσία και 6 παλληκαρισμος διέκρινον 
τους μαυροβρακάτους. 

3) Τρίτη τάξις. Γεωργοί, χωρικοί, κοινός λαός ή κοινός 

ραγιάς, έξωτάρηδες, τοονλαφοι, άσπροβρακάτοι, 

νοικοκύρηδες. 

§ 272. Ή τάξις αΰτη ήτο ή πολυπληθεστέρα. Έκαλουντο τσού- 
λαφοι, διότι έφόρουν τσουλάφι, δηλ. σκούφιαν ακριβώς έφαρμοζομέ- 
νην έπι τής κεφαλής ως καλογηρικόν πΐλον, ή άσπροβρακάτοι,, διότι 
έφόρουν άσπρα βρακιά ή το πολύ βαλανιδοβαφή, τά οποία αί ϊδιαι 
αυτών γυναίκες εβαφον. Έκτος του τσουλαφίου εις τήν κεφαλήν έφό- 
ρουν σκούφιαν κόκκινην ή κυανήν δι' άλλου χρώματος^ ραξίνην όνο- 
μαζομένην, εκ Λιβόρνου κομιζομένην. Τον χειμώνα εις τήν ένδυμασίαν 
ταύτην προσετίθετο καπότα (έφεστρίς) αρκετά καλή προς προφύλαξιν 
άπό του ψύχους, αδιάβροχος, έχουσα προς τά άνω κουκούλαν, προς 
τά κάτω δε μέχρι τών γονάτων ή και κατωτέρω κατερχομένην. Ελα- 
φρότερος τής καπότας επενδύτης ήτον ό άμπάς μέχρι τής ζώνης 212 Ή νεωτέρα Κέως 

φθάνων και άνευ κουκούλας* έτι ελαφρότερος του άμπά ήτον ό μηι- 
ρϊκος. Ούτος ήτο άμπάς άνευ μανικιών. Τα ενδύματα ταύτα ήσαν της 
εγχωρίου βιομηχανίας και υφαντουργικής, εκ μαλλιού μέλανος σπα- 
νίως λευκού κατασκευαζόμενα. Της ιδίας κατασκευής ήσαν και είναι 
και τα χειμερινά κλινοσκεπάσματα εκ μαλλιού λευκού, ρασοσέντονα 
καλούμενα, τα όποια, άφοΰ υφανθώσι, πατοΰνται δι' ημέρας εις την 
θάλασσαν, δια να μπουν, καταστώσι δηλ. πυκνότερα και μαλακώτερα. 
Κάλτσα μάλλινη και τσαρούχια, κατασκευαζόμενα εκ τοΰ προχείρου 
και ταχέως υπό τοΰ ιδίου χωρικού εξ υείου δέρματος (σκροφιας) δια 
λωρίδων εκ τοΰ ιδίου δέρματος προσδεδεμένων επί της ράχεως τοΰ 
ποδός, ήτο ή ύπόδεσις. 

§ 273. Αι γυναίκες, ως περιγράφει ό θεβενώ (1655), ήσαν ένδε- 
δυμέναι κατά τρόπον οίκομ^ον και χονδροειδή, είχον τά φορέματα 
φθάνοντα μόνον μέχρι των γονάτων, εψερον δ' αλλεπάλληλα εξ ή 
επτά είς τρόπον, ώστε έφαίνοντο πολύ παχείαι. Το ύποκάμισον κατήρ- 
χετο χαμηλότερον μέχρι της κνήμης, εψερον δε ωραίας λεύκας έκ 
μαλλιού περικνημίδας (κάλτσας). Την κεφαλήν περιέβαλλον διά καλύ- 
πτρας ή πέπλου, καλύπτοντος και το στήθος, και στρεφομένου κατά 
βούλησιν. 

§ 274. Και το μεν άρχοντολόγιον άπετελείτο ως επί το πολύ έκ 
των μετοίκων, των έξωθεν έλθόντων, και ούτοι ήσαν οι διοικούντες, 
οι πλουσιώτεροι, οι κατέχοντες τά εύφορώτερα κτήματα, οί εμπορευό- 
μενοι. Πολλοί αυτών ήσαν τοΰ δυτικοΰ δόγματος, αλλά συν τω χρόνω 
ε^ενοντο ορθόδοξοι, άπερροφήθησαν υπό τοΰ τοπικού στοιχείου, έξε- 
τζιωτίσθησαν. Ή τάξις των χωρικών ήτο το τοπικόν στοιχειον, τό 
άπ' α?ώνων υποδουλωθέν, τό άπολέσαν τά πάντα και αυτήν την συνεί- 
δησιν του παρελθόντος. Ήτο ήναγκασμένος ό γεωργικός πληθυσμός 
δουλεύων τοίς κυρίοις αύτοΰ νά ζή είς τους αγρούς, κάτοικων είς 
άθλιους στάβλους, μάλλον διά ζώα καταλλήλους, είς τους οποίους 
γονατίζων και έρπων είσήρχετο διά τήν χαμηλότητα της εισόδου, 
τό οποίον τρόπον τινά υπενθύμιζεν είς αυτόν είσερχόμενον και έξερ- 
χόμενον δτι δεν πρέπει νά σήκωση κεφάλι. Εκεί μακράν, της μόνης 
πόλεως καλλιεργών τους αγρούς επί τετάρτω ή τρίτφ, ποιμαίνων τά 
ποίμνια τών κυρίων του κατ' άποχοπΥιν ως σιδεροκέφαλα ή μισάρικα, 
οπότε, δσα χαθοΰν, έχάθησαν, έζη έν πλήρει άμαθεία και αγροικία έν 
προλήψεσι και δεισιδαιμονίαις και μυστικοπάθεια, έν παροιμίαις και 
έθίμοις, τ% όποια παρελάμβανεν άπό τον πατέρα και μετέδιδεν είς τά 
τέκνα κρατών, ούτως ειπείν, το νήμα, το συνδέον αυτόν προς τους Λκίκρισις των κατοίκων εις τάξεις 213 

παλαιοτέρους χρόνους ή και την μεμακρυσμένην αρχαιότητα. Διατη- 
ρήσας τα έθιμα και τάς προλήψεις, τάς δεισιδαιμονίας και τάς θρη- 
σκευτικάς δοξασίας, ως τα παρέλαβε ή και με τάς παραλλαγάς και 
τροποποιήσεις των, διετήρησεν εν τω σκότει της μακραίωνος δουλείας 
τα πατρώα σύμβολα, δΓ ών αναγνωρίζεται ή καταγωγή του. Είναι ως 
τα ερείπια των πόλεων του σεβαστά, μαρτυρουντα την προέλευσίν 
του, είναι ή συνδετική άλυσις ή ένώνουσα τον σημερινόν βίον με τόν 
αρχαίο ν. 

§ 275. Πολλοί κρίκοι έχάθησαν, άλλ' οΐ άπομείναντες είναι 
επαρκείς, δπως άποδείξωσιν δτι ούτε ή Ενετική κατάκτησις οϋτε 
του Ρογήρου Δεφλώρ ούτε του Βαρβαρόσσα ούτε του Σίμωνος 
Βιγνόζη αί έπιδρομαί και ερημώσεις ίσχυσαν να διακόψωσι τόν ρουν 
του ευγενούς των Κείων αίματος. 

§ 276. '12ς προς τήν φυλετικήν καταγωγήν των κατοίκων παρα- 
τηροϋμεν δτι και ενταύθα μετά του ελληνικού είναι μεμιγμένον ξενι- 
κόν στοιχεΐον, δπερ συν τω χρόνω άκερροφγι^Ύ} υπό του επικρατέστερου 
ελληνικού. Το στοιχεΐον τοΰτο άναγνωρίζομεν εκ των οικογενειακών 
επωνύμων. Ξενικής καταγωγής επώνυμα άπαντώσιν ικανά, εξ ών 
σημειουμέν τίνα* Βασάλος, Δεστουνιανος, Ποπολάνος, Φράγκους, 
ΚουμπαροΟτσος, Μπελαβήλας, Καβαλιέρος, ΚοζαδΤνος, Καστρισιάδης, 
Δεπάστας, Ντρέτας, Βιτσέντζος, Δαλαρέτος. Έκ των ελληνικών 
δ' επωνύμων υπάρχουσι πολλά, έχοντα τύπον δλως ιδιάζοντα, διότι 
είναι σημαντικά εννοίας, δπερ έθίζετο επί τών βυζαντινών χρόνων, 
οίον Κλάψης, Ξυπόλυτος, Ξυπνητός, Ποδόγυρος, Κρυονέρης, Μορφο- 
νιός, Ξέστερνος, Μοιραίος, Χωματιανός κ. λ. π. Έτερα δε του αύτοΰ 
τύπου εισί σημαντικά τίτλων πολιτικών και εκκλησιαστικών, οίον 
Δικαιοφύλαξ, Ίερομνήμων, Πρωτέκδικος, Χαρτοφυλακίδης, Ρεφερεν- 
δάριος. Οι τίτλοι ούτοι, ώς και ό τοϋ Αογο^ετου, ως προσωνυμία 
μόνον υπάρχων, δικαιολογοϋσί πως τήν περί Κείων παράδοσιν, δτι 
επί Τουρκοκρατίας αί άρχοντικαί ο?κογένειαι προ<3Τ^ορευοντο δια του 
τίτλου του εκλαμπροτάτου 1 . Μηλιαράκη ύπομν. περιγραφ. Κυκλ. νήσων σελ. 230. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ <7' 

πΡΟΛΗΨΕΙΣ, ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΙ, ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ § 277. Καθώς παρά τοΙς άρχαίοις άπασα ή φύσις ήτο πεπληρω- 
μένη φανταστικών όντων άνθρωπομόρφων, ούτω και δ χθες και σήμε- 
ρον αγρότης Κεΐος πληροί τα πάντα υπερφυσικών όντων, τα όποια 
φαντάσματα, άϋλα, εξωτικά κτλ. ονομάζει και τα οποία βλέπουσι 
μόνον οι έλαφρόϊσκοι. Παν ορός, παν δάσος και σπήλαιον, πάσα βρύ- 
σις, πάν πηγάδιον, πάσα εκκλησία, πάσα οικία, πάν τρίστρατον κατοι- 
κείται από δν τι φανταστικόν, στοιχειό, δράκοντα, άράπην κτλ. Των 
όντων τούτων επισημότερα είναι αί Νεράιδες, τά Στοιχειά και οι 
Καλικάντζαροι. 

α) Νεράιδες. 

§ 278. Τάς αρχαίας Νύμφας αντικατέστησαν αί Νεράιδες κατ' 
ευφημισμόν « Καλές Κυράδες ». 'Ως εκεΐναι παρίστανται και αι Νεράι- 
δες ως γυναικεΐαι μορφαί, καλλονής εξαίσιας, λευκά ένδεδυμέναι, 
σπανιώτερον μελανείμονες, διατρίβουσαι δπου βράχοι φανταστικοί, θεό- 
κτιστοι και πηγαι υδάτων, τρώγλαι και σπήλαια, δάση και όρη, άγα- 
πώσαι τον γ^ορον και την μουσικήν και το άσμα. *Αν ή αρχαία παρά- 
δοσις περιέσωσε τόπων τινών της Κέω τάς Νύμφας Κορησσίων και 
Βρισσών, οι νεώτεροι Κεΐοι διακρίνουσιν επίσης τόπους τινάς, τάς 
Νεράιδας του Σκιαδά, των κακοπεραμάτων τών αγίων Αναργύρων, 
τών τριών Πηγαδιών, τοΰ Κουρκουνιστοΰ. 'Ως γυναίκες αί Νεράιδες 
στερούμεναι ανδρών, μόνον άνδρας άναρπάζουσι, διαφερόντως δε 
ωραίους νέους, ουδέποτε δε γυναίκας, κατά τών οποίων μάλιστα ζηλο- 
τυποΰσιν. Εμφανίζονται δε την μεσημβρίαν, το μεσονύκτιον, εις το 
σταύρωμα της νυκτός καΐ ιδίως εις μέρη ερημικά και μεμονωμένα, 
ε£ς αλώνια, είς σταυροδρόμια, εις τρίστρατα. Τον άναρπαζόμενον όδη- 
γοΰσιν είς σπήλαια λαμπρώς κεκοσμημένα, λαμπρώς την νύκτα φωτα- 
γωγημένα και πολυτελέστατα, παραθέτουσι τράπεζας μεγαλοπρεπείς 
και φαγητά πλουσιώτατα εν μουσική, ασματι και χορΰ^, περιποιούν- 
ται και προτρέπουσιν αυτόν νά μετάσχη δλων τούτων τών αγαθών Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 215 

και να γίνη σύνευνος. Πολλοί των άρπαζομένων θεωροϋντες τούτο 

κακόν αρνούνται και τότε £απίζονται, δέρονται, τυραννοΰνται. Ένεκα 
της αχάριστου ταύτης αρνήσεως έξέπτεται ή όργη αυτών κατά τών 
γυναικών, βλάπτουσι πολυειδώς τάς τικτούσας και τα νεογνά, και δια 
τούτο πάσαν προσπάθειαν καταβάλλουσιν οι περί τήν λεχωΐ'δα, ίνα μή 
'ίδη αυτή επί 40 ημέρας τα πέριξ δρη και τα βουνά. Κλέπτουσι τα 
φορέματα τών γυναικών, τα οποία ,έπιστρέφουσι πάντοτε κηλιδωμένα. 
Αι κηλίδες επί φυλαττομένων ιματίων είναι άπόδειξις δτι αί Νεράιδες 
τα μετεχειρίσθησαν. "Αλλοτε πάλιν έρχονται εις στενωτέρας σχέσεις 
μετά τών ανδρών και άποκτώσιν αύται τέκνα κακεντρεχή και κάκι- 
στων διαθέσεων. 

Έκ τούτου ή κατά τών κακών παιδιών υβριστική εκφρασις « ό 
Χάρος θα ήτο δ νονός σου και Νεράιδα ή μάννα σου». Εις τα 
τρίστρατα εν ώρα μεσημβρίας, δταν δ καύσων μέγας και επί τόπου 
ανεμοστρόβιλος, δτε υψοϋται κονιορτός και ει τι άχυρου ή άλλο τι, 
συν αύτψ χορεύουσιν αί Νεράιδες. Έν τη ώρα τοΰ ατρο^ίλοΌ στήθι 
και ύποτονθόρισον τάς λέξεις : « μέλι και γάλα » συμβουλεύουσι τά 
γραί'δια. Άλλοίμονον εις εκείνον, δστις τολμήση κατά τον χρόνον 
τούτον, οπού χορεύουσι, νά διαβή εκείθεν ή δπου άλλου αύται διατρί- 
βουσι. Ααμβάνει κτύπημα (νυμφόληπτος παρά τοίς άρχαίοις), έκ του 
οποίου περιπίπτει εις νευρικήν άσθένειαν (προσεβλήθη άπδ εξωτικά). 
Ό παπάς διά διαβασμάτων και αγιασμών δύναται νά τον ιατρεύση. 
Το κτύπημα τών Νεράιδων δύναται νά δοθή και δτε κοιμάται τις 
υποκάτω δένδρων. Προς θεραπείαν αύτου τότε έξαπλουται επί του 
μέρους εκείνου, δπου εγινεν ή προοβολτι, λευκή σινδόνη και έπ' αυτής 
τίθενται πινάκιον μετ' Άρτου και μέλιτος και άλλων γλυκυσμάτων, 
φιάλη οίνου καλοΰ, μαχαίριον και πηρούνιον και ποτήριον, χηρίον 
άκαυστον και θυμιατήριον. Ταύτα πάντα πρέπει νά κομισθώσιν υπό 
γραίας (διότι κατ' αυτής ζηλοτυπία δέν υπάρχει), ήτις τακτοποιήσασα 
πάντα ταύτα υποτονθορίζει μυστικάς τινας λέξεις και απέρχεται διά 
νά φάγωσιν αί Νεράιδες ανενόχλητοι και έν τη καλή αυτών διαθέσει 
επιτρέψωσι νά ίαθή δ πάσχων. Πιθανώς το εθιμον τοΰτο είναι λείψα- 
νον τών θυσιών, τάς οποίας προσεψερον οί αρχαίοι εις τάς Εύμενίδας. 

β') Καλικάντζαροι. 

§ 279. ,λ Αν αί Νεράιδες είναι μόνον γυναίκες, ούτοι είναι μόνον 
άνδρες. "Ερχονται εις τήν νήσον τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων 
και άναχωρουσιν, άμα βαπτισθώσι τά νερά, ήτοι τών Φώτων. Το πλοΐον, 216 Ή νεωτέρα Κέως 

δι' ου έρχονται, είναι φλοιός καρύου, καθ' δσον τα δντα ταΰτα είναι 
πολύ ελαφρά και δύνανται να λάβωσιν οιονδήποτε σχήμα και ανά- 
στημα θέλουσιν ούτως, ώστε μεγίστη πληθύς αυτών δύναται να έπιβη 
φλοιού καρύου εν μορφή τριχών. Αιμήν, εις τον οποίον προσορμίζον- 
ται, είναι δ όρμίοτ.ος Τρυπητή, οπόθεν διασπείρονται εις δλην την 
νήσον. Παρίστανται ως δντα ύψηλοϋ αναστήματος, μελανόχροα, γλεν- 
τοκοπά και σκωπτικά τερπόμενα είς το χορεύειν, γελάν και περιπαί- 
ζειν. Άναβαίνουσιν εις τάς στέγας τών οικιών, ούρουσιν εις τάς καπνο- 
δόχους (καπάσους), άφαιρουσι διά τρυτάνης τά εν τη καπνοδόχη 
κρεμάμενα λουκάνικα και λόζας ή και όλόκληρον το επί της εστίας 
(γωνιάς) μαγειροτσούκαλον. Τά τοιαύτα επράττοντο πράγματι, άλλα 
παρ' άνθρωποκαλικαντζάρων, επωφελούμενων της δοξασίας. Φοβούν- 
ται πολύ το πϋρ, ώστε ά^ρωκος κρατών δαυλδν άνημμένον δύναται 
νά τρέψη μυριάδας εις φυγήν. Πολύ άγαπώσι νά πειράζωσι τους μυλω- 
νάδες, τους παπάδες, τους άγωγιάτας, τους εις τάς άγροτικάς κατοι- 
κίας κοιμωμένους, πάντοτε υπό έποψιν άστείαν και χωρίς βλάβην. 
Διηγήματα περί Καλικάντζαρων εΐαι πάμπολλα, φοβίζοντα αμα και 
τέρποντα τά παιδία, και στιχουργήματά τίνα, ώς τό 

Καλικάντζαρε καμπούρη, 
Νά ψωμί και δός μ αγγούρι, 
Φενγομε, δεν φενγομε, 
"Ερχεται 6 παλιόπαπας 
Με την αγιαστούρα τον 
Και με την βρεχτούρα τον. 

γ) Στοιχειά. 

§ 280. "Ολως διάφορα δντα τών Νεράιδων τά στοιχειά κατοικού- 
σιν είς βρύσεις, εις πηγάδια, εις εκκλησίας, είς οίκίας, είς τριόδους 
υπό μορφών ανθρώπου ή ζώου (Αράπης, Δράκων). Μόνον τό στοι- 
χειό τών βρύσεων περιποιούνται δια κολακευτικών λόγων έν καιρώ 
νυκτός. Έρχόμεναι αί γυναίκες έν τοιαύτη ώρα είς την βρύσιν μετά 
παλμών και φόβου καλησπερίζουσι την βρύσιν και καλονυκτίζουσιν 
άναχωροΰσαι. «Καλησπέρα σου, βρυσούλα μου με την συντροφιά σου, 
καληνύκτα σου, βρυσούλα μου με την συντροφιά σου». Επωφελούμε- 
νοι τίνες τών περί τών στοιχειών και άύλων δντων δοξασιών μετημ- 
φιέζοντο και έπεδίδοντο είς κλοπάς. Τά μετημφιεσμένα ταύτα στοιχειά, 
τά φέροντα έπ' ώμων κλοπιμαία, σκεπασμένα με λεύκας συνδόνας Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 217 

και νεύοντα διά "των χειρών, δπως πάς τυχόν συναντήσας αυτά άπο- 
μακρυνθη, έξέλιπον, άφ' ότου τολμηροί τίνες τα συνέλαβον με τα 
κλοπιμαία. 

δ') Προλήψεις, &ρησκεντικαϊ δοξαοίαι, ε&ιμα. 

§ 281. Καθώς παρά τοις άρχαίοις έκαστη θεότης είδικήν είχεν 
ένέργειαν, οϋτω και έκαστος χριστιανικός άγιος δι' είδικάς ενεργείας 
τιμάται. 

Ή αγία "Αννα π.χ. ώς χορηγούσα αγΰονον γάλα εις τάς θηλά- 
ζουσας. 

Ό άγιος Ελευθέριος ώς προστάτης των τικτουσών. 

Ό άγιος Συμεών ώς θεραπεύων πάν εξόγκωμα και ιδίως τάς χοι- 
ράδας. Την ήμέραν του άγιου Συμεώνος αί έγκυμονουσαι προφυλάσ- 
σονται νά πιάσωσί τι ή να εργασθώσι, διότι το έμβρυον θά γεννηθη 
σημειωμένον. "Αν δε τυχόν λησμονήσωσι και πιάσωσί τι, φέρουσι την 
χείρα είς τα οπίσθια των, ίνα το σημείον γίνη είς τα οπίσθια τοΟ 
γρίφους. 

Ό άγιος Θεόδωρος ώς δεικνύων εν ένυπνίοις είς τους έν ώρα 
γάμου γαμβρούς ή νύμφας. 

Ό άγιος ΊαίοΊαρος δι' άνακάλυψιν χαμένων πραγμάτων. 

Ό άγιος Τρύφων ώς διώκων πάντα τα τους κήπους και αμπέλους 
βλάπτοντα ζώα, ποντικοφόνος (Σμινθεύς). 

Οι άγιοι Μάμας, Μόδεστος, Βλάσιος ώς προστάται τών προβάτων 
και τών κτηνών. 

Οι άγιοι Ιωάννης ό Καλυβίτης, ο Πρόδρομος, ενίοτε και Ιωάν- 
νης ό θεολόγος δια την θέρμην. 

Ό άγιος Αρτέμιος διά τους πάσχοντας κήλην ή ύδροκήλην ή 
αθεράπευτα παιδία. 

Ό άγιος Χαράλαμπος δι' έπιδημικάς νόσους καΐ ιδίως διά τήν 
πανώλην. Εις τήν πανώλην οφείλεται ή άνέγερσις τοΰ ναού του ά'γίοΌ 
Χαραλάμπους είς το Κατωχώρι. 

Ή αγία Βαρβάρα διά τό προφυλάττειν τά μικρά παιδία άπό τήν 
ευλογιά. 

Ό άγιος Γρηγόριος διά τό μή ψειριάζειν, έξ ού και ψειρίτης επο- 
νομάζεται. Αυστηρώς άπέχουσι τήν ήμέραν της μνήμης του άπό τών 
εργασιών, Γνα μή ψειριάσωσι. 

Τήν ήμέραν του Ευαγγελισμού δέν είσάγουσι χόρτα είς τήν 
οΐκίαν, διά νά μή γεμίση ή οικία άπό κανθάρους (κατσαρίδες), ούτε 218 Ή νεωτέρα Κέως 

νερόν, διότι όφις θά έμφωλεύση ύποκάτω της υδροφόρου στάμνου (εις 
το σταμνουθάκι). 

Τον άγιον Αίμιλιανόν καΐ άγιον Προκόπιον επικαλούνται διά τα 
νεογνά, ίνα ό μεν καταστήση αυτά ευλαλα, ό δε προκομμένα. 

Ή αγία Ειρήνη δια τα χρονίως πάσχοντα και μή θεραπευόμενα 
παιδία. Ταΰτα εφερον δύο γυναίκες εις τον ναόν της αγίας Ειρήνης, 
άπεγύμνωνον αυτό, και ή μεν μία ιστάμενη εντός του ίεροΰ έδιδε 
το παιδίον δια της %ρ'ώος της δπισθεν τοΰ ίεροΰ βήματος εις την έξω 
ίσταμένην, εκείνη προς την ένδον, αυτή προς την εξω, ήτοι τρείς 
φοράς κατά συνέχειαν, έπειτα το ένεδυον και έπίστευον δτι εντός 
τριών ήμερων ή θά ζήση ή θά άποθάνη. Εις την υγείαν ή τον θάνα- 
τον του παιδιού συνέτεινεν ή κατάστασις της υγείας τοΰ πρώτου 
συναντήσαντος αύτάς, πορευομένας ε'ς τον ναόν. Προ ολίγων ετών 
κατώρθωσαν οι θεωροΰντες δεισιδαιμονίαν την πίστιν ταύτην των 
γυναικών εις την 'Αγίαν προϊστάμενοι της Εκκλησίας και τοΰ δήμου 
νά.κλείσωσι την προς ανατολάς και άνω της αγίας Τραπέζης θυρίδα 
τοΰ ιερού της αγίας ΕΣρήνης και νά σμικρύνωσιν αυτήν εις τρόπον, 
ώστε νά μή δύναται νά περάση μικρόν παιδίον. Αι μητέρες δμως 
μεταφέρουσιν εν καιρώ νυκτός τά παιδία και έκδύουσιν αυτά πιστεύου- 
σαι δτι μετά τών ενδυμάτων άφήνουσι και τήν άσθένειαν, ώς πιστεύου- 
σιν δτι, αν εΣσέλθη τις εις τον θάλαμον τών λεχωιδων και διηγηθη 
τις τά περί της ασθενείας του, αφήνει αυτήν εκεί. Και δμως ή πραξις 
αυτή τών γυναικών δεν αποδεικνύει τι άλλο ή συμβιβασμον της 
αρχαίας ελληνικής θρησκείας μετά τοΰ χριστιανισμού. Ή αρχαία 
λατρεία έξηυμένιζεν εν τω βωμώ της ■ Αρτέμιδος και έδέετο αυτής 
υπέρ της σωτηρίας τών παίδων, δπως αυτή γένηται ίλεως και ουχί 
ιοβόλος ώς εις τά τέκνα της Νιόβης. Ούτω δέονται και νυν αί γυναί- 
κες φέρουσαι εύλαβώς τά παιδία αυτών εις τήν χάριν τοΰ άγιου Αρτε- 
μίου ή της αγίας Ειρήνης* εκ της εύλαβοΰς ταύτης πράξεως τών 
γυναικών προήλθε και ή κατάρα. « Νά σε περάαουν από τήν θυρίδα 
της αγίας Ειρήνης». 

Οι άγιοι Ανάργυροι δι' δλα τά νοσήματα. Οι άγιοι Ανάργυροι, οί 
μακρινοί λεγόμενοι, διά το είναι τον ναόν μακράν της πόλεως, είναι 
οί προστάται τών ποιμνίων και βοών. "Οταν πάσχη βοΰς, οδηγοΰσιν 
αυτόν εις τον ναόν τών αγίων Αναργύρων και δέονται υπέρ αύτοΰ' 
έάν, δταν έκκινήσωσι, κράξη πετεινός ή άκούσωσι τήν φωνήν ανδρός 
ή τον γρυλλισμόν χοίρου, υπάρχει έλπίς δτι τό ζώον θά θεραπευθή' 
τουναντίον κακός οιωνός θεωρείται, έάν άκούσωσι γαλή ν. κύνα ή Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 219 

γυναίκα. Εύχονται δε καί υπόσχονται δτι θα προσφέρωσι τον βοΰν 
θυσίαν εις τους άγιους, δταν τελειώσωσιν αί ήμέραι της εργασίας• δια 
τούτο βλέπει τις κατ' έτος την Ιην Ιουλίου, δτε πανηγυρίζουσιν οί 
ΚεΤοι την εορτι]Ί των Αγίων, πολλούς γηραλέους βόας δηλουμένους 
εις τον ναόν, δπου θυσιάζονται και διανέμονται προς τους εκεί παρα- 
τυχόντας πτωχούς. Το εθιμον τοΰτο των ημετέρων γεωργών αναπο- 
λεί εις ημάς την μεμακρυσμένην αρχαιότητα ύπενθυμίζον τον Πάνα. 
Έν τη πράξει ταύτη των γεωργών ενυπάρχει το συμφέρον να ιαθή 
ο πάσχων βοϋς, δστις χρησιμεύει αύτοΐς προς περάτωσιν τών γεωργι- 
κών εργασιών, άργάσματος, διβολίσματος, απορόίς, άλωνίσματος, κατό- 
πιν θύουσιν αυτόν εις την χάριν τών αγίων πανηγυρικώς. Άλλα, καθώς 
παρά τοίς άρχαίοις έν τη λατρεία ενυπήρχε καί τι συμφέρον, αί δε 
θρησκευτικά! πομπαΐ ένέκρυπτον έμπόριόν τι «δούναι και λαβείν», 
ούτω και σήμερον έν ταΐς έορταΐς καί πανηγύρεσιν εις την έπίκλησιν 
έν κινδύνω και νόσω, εις την προσφοράν, το τάξιμον ή το αφιέρωμα 
έγκρύπτεταί τι αυμγερον ή αντάλλαγμα, ζητείται δηλαδή δια τών 
δώρων καί προσφορών καί υποσχέσεων ή αποτροπή ατυχίας από της 
πόλεως ή της οικίας ή άπό νόσου. *Ώς επί το πολύ το λαβείν προη- 
γείται τοΰ δούναι, ως χαρακτηριστικώς εμφαίνεται εις τους έξης 
δημώδεις στίχους• 

»!Ω Παναγιά μου Τηνιακιά 
με τα εκατό καντήλια, 
κάμε μου την γυναικά μου καλά 
να σου τα κάμω χίλια ». 
§ 282. "Εθιμον της νήσου είναι ό λεγόμενος μποδιακός. Γενική 
ιδέα επικρατεί δτι κατά τήν \ψ Σεπτεμβρίου, αρχήν τοΰ παλαιού 
έτους, εξαρτάται ή τύχη της οικογενείας έκ της καλής ή κακής τύχης 
του πρώτου συναντηθέντος ή του πρώτου είσελθόντος εις τήν οέκίαν. 
Δι' δ πολλοί κατ' έκείνην τήν ήμέραν κλείουσι τάς οικίας, ίνα μηδείς 
είσέλθη. "Αλλοι εξέρχονται τής οικίας ή τοΰ στάβλου καί λαμβάνον- 
τες πέτραν ρίπτουσιν αυτήν εντός τής οικίας ή του στάβλου λέγοντες 
« δπως πέφτει αύτη ή πέτρα, έτσι να πέφτουν καί τά χρήματα μέσα ». 
"Αλλοι λαμβάνουσι καρπόν ροιάς (ρόδι), το όποΖον κτυποΰσι δυνατά 
κατά του τοίχου διά νά διασκορπισθώσιν οί κόκκοι τοϋ βοδιού λέγοντες 
« δσα σπυριά, τόσες χιλιάδες ή μιλλιούνια >>. Προς λύσιν του ζητήμα- 
τος του μποδιακοϋ έπ' άγαθώ τής οικογενείας τήν 1η ν Σεπτεμβρίου, 
ήμέραν άφιερωμένην εις τον Παντοκράτορα, ό ίερεύς τής ενορίας 
όρθρου βαθέος προ τής λειτουργίας εισήρχετο εις τήν ο£κίαν εκάστου 220 Ή νεωτέρα Κέως 

των ενοριτών φέρων τον σταυρόν ανά χείρας και άγιαστήριον και 
άγιάζων άπήγγελλε το τροπάριον, ου ή αρχή « Ό πάσης Δημιουρ- 
γός της κτίσεως, ό καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, 
εύλόγησον τον στέφανον τοΰ ένιαυτοΰ κτλ.». 

§ 283. Έθιμον επίσης είναι το φέρειν την 14ην Σεπτεμβρίου, 
ήμέραν της υψώσεως του Σταύρου, εις τον ναόν εντός πετσέτας δεδε- 
μένα προϊόντα εξ εκάστου είδους, σϊτον, κριθήν, σΰκα, σκόροδα, βάμ- 
βακα, ρόδια και ει τι άλλο διά νά λειτουργηθώσιν. "Οταν δέ Ιλθη 
ό καιρός της σποράς, δστις εγγύς έστι, και ζεύξωσι τους βόας, τρί- 
βουσι πρώτον το σχόροοΌν έπι τών μετώπων των βοών λέγοντες 
«μάτι νά μη σας πιάση, νά είσθε εύρωστα και γιερά». "Έπειτα κτυ- 
πώσι το ρόδιον επί τών κεράτων τών βοών και διανοίγοντες αυτό και 
σγ,ορπίζοντες τους κόκκους εύχονται « ούτω νά πληθυνθώσιν οί καρ- 
ποί». Τελευταΐον δέ ρίπτοντες τά περιεχόμενα της πετσέτας έπι τής 
γης έπιλέγουσι : « Νά είναι ευλογημένα και ευτυχισμένα». "Επειτα 
ποιήσαντες το σημείον τοΰ Σταυρού άρχονται της σποράς νηστεύον- 
τες δι' δλης της ημέρας. 

"Αλλη συνήθεια τών Κείων είναι, δτι μετά τον θερισμόν καΐ το 
άλώνισμα τήν κριθήν δεν συγκομίζουσιν είς άποθήκας, αλλά σκά- 
πτουσι πλησίον τοΰ άλωνίου λάκκον ένα ή πολλούς αναλόγως της 
συγκομιδής, στρωννύουσι το έσωτερικόν τοΰ λάκκου δι' άχυρου, 
( όίπτουσιν εντός αύτοΰ τήν κριθήν πληροΰντες αυτόν, μέχρις ου 
σχηματισθή κωνοειδής λόφος υψούμενος αρκετά υπέρ τήν έπιφά- 
νειαν τοΰ εδάφους. Καλύπτουσιν έπειτα το σύνολον δι' άχυρου, έπι- 
σκεπάζουσιν αυτό διά θάμνων άστοιβής ή θύμου, θέτουσι πέτρας 
έπ' αυτών και τελευταΐον καλύπτουσι το δλον διά χώματος• ουδέ στα- 
γών ύδατος διαπερα τήν -άποθήκην ταύτην. Ή πράξις αύτη λέγεται 
λάκκιασμα, λακκιάζω = θέτω εν τω λάκκω και ξελάκιασμα, ξελα- 
κιάζω = εξάγω εκ τοΰ λάκκου. Ή κριθή λακκιαζομένη διατηρείται 
έπι μακρόν χρόνον έν καλή καταστάσει και δεν ψειριάζει, ως εν ταΐς 
άποθήκαις. Είς καμμίαν άλλην νήσον δεν υπάρχει δ τρόπος οντος της 
αποθηκεύσεως, δστις είναι αρχαίος και έκαλεΐτο ηιρός. 

ε) Παροιμίαι. 

§ 284. Αί παροιμίαι είναι προϊόντα φιλοσοφικών διανοημάτων τοΰ 
λαοΰ έπι ζητημάτων του πρακτικού βίου 6πό τύπον παραγγελμάτων 
παραινετικών, διά συντόμου έκφράσεω: και πολλάκις διά μιας μόνης 
λέξεως έκφερομένων και πάντοτε μεταφορικήν έννοιαν έγκλειόντων. Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 221 

Έκ των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων έκπηγάζοντα αναλόγως 
του περιβάλλοντος και της κοινωνικής υποστάσεως και ζυμώσεως 
περί διάφορα κοινωνικά ζητήματα περιστρέφονται, άπό των απλού- 
στερων φυσικών ή ηθικών παρατηρήσεων, άπό των χυδαιότερων, 
βαναυσοτέρων και αναιδέστερων εκφράσεων και παραστάσεων μέχρι 
του κύκλου τών υψηλότερων και λεπτότερων γνώσεων και αληθειών. 
Μεταβιβαζόμεναι άπό γενεάς εις γενεάν ούχ! διά της γραφής, άλλα 
διά ζώσης, εν παντί καιρώ και τόπω ρυθμίζουσι και κανονίζουσι τάς 
καθ' ήμέραν πράξεις και σχέσεις του βίου και συντελουσιν εις λύσιν 
τών εκάστοτε αναφυομένων ζητημάτων. "Αν έκ του κοινωνικού εδά- 
φους της Κέω έπήγασάν τίνες και ποίαι, δεν γνωρίζομεν. Άναγρά- 
φομεν ταύτας κατ' άλφαβητικήν τάξιν, ως τάς ήκούσαμεν έπί τόπου 
λεγομένας, δπου πάσα ομιλία έπι οίασδήποτε υποθέσεως στηρίζεται 
ή έπικυρουται διά παροιμίας. 

/. 

"Αβουλος 6 νους διπλούς ό κόπος. 

2 

Άγάλια-'γάλια φύτευεν δ γεωργός τ' αμπέλι 
κι' άγάλια-'γάλια γίνεται ή αγουρίδα μέλι. 

3. 

Άγαπα ο θεός τον κλέφτη, μ' άγαπα και τον νοικοκύρη. 

4. 
Αγάπα τον τον φίλο σου με το ελάττωμα του. 

5. 
Άγαπα τα ξινά. 

6\ 
Αγαπούσε ή Μάρω τό χορό κ' ηδρεν άντρα χορευτή. 

7. 
Αέρας, πού δε σε βλάφτει, ας πα νά φυσά. 

8. 
Αέρα κοπανίζει. 

9. 
Αθηναίοι και Θηβαίοι και κακοί Μιτυληναίοι. 

10. 
Άϊ μου Γιώργη, βοήθα μου, μά κούνιε και συ το ποδαράκι σου. 

' Ακόμη δεν τον είδαμε και Γιάννη τον έγράψαμε. 222 Ή νεωτέρα Κέως 

12. 
Ακόμη δεν εσκασεν από τ' αυγό, και . . . 

13. 
"Ακουε και μή μιλείς να περνάς καλόν καιρόν. 

14. 
"Ακουε σκάφη κι ανέβαινε προζύμι. 

15. 
"Αλλα μελέτα ό ζευγάς κι άλλα μελετούν τα βώδιά του. 

16. 
"Αλλα τα μάτια του λα(γ)ου κι άλλα της κουκουβάγιας. 

17. 
"Αλλαξε ο Μανωλιώς κι Ιβαλε τα ροΰχα του άλλοιώς. 

18. 

"Αλλα των άλλων. 

19. 
"Αλλα στα χείλη κι άλλα στην καρδιά. 

20. 

"Αλλος έχει τ' όνομα κι άλλος έχει την χάρι. 

21. 
"Αλλος το κοντό του κι άλλος το μακρύ του. 

22. 
Άλλου τα κακαρίσματα κι άλλου γέννα ή κόττα. 

23. 
Άλλου το όνειρο κι άλλου το θαύμα. 

24. 
Άλλου ο καλόγερος κι άλλου τά ράσα του. 

"Αλλοι σκάβουν και κλαδεύουν, 
κι' άλλοι τραγουδούν και πίνουν. 

Άλί που τό χει ή κούτρα του νά κατεβάζη ψείρες. 

27. 
Άλλονοΰ παπά βαγγέλιο. 

Άλί που δεν έχει νύχια νά ξυστή 
και περιμένει νά τόν ξύσουν άλλοι. Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 223 

29. 

Άλί στον δυνατό, δταν τον πιάσουν δυο σπασμένοι. 

30. 

Άλλου να τα πουλάς. 

31. 
αμπέλια άτρύγητα κι αμπέλια τρυγημένα. 

32. 

"Αμε κάθου γύρευε κι άλοίμονο καρτερεί. 

55. 

"Αν δεν βρέχη, στάζει. 

34. 
"Αν εχης τύχη, διάβαινε και ροιζικό καρτερεί. 

35. 
Άνεμομαζόματα, άνεμοσκορπίσματα. 

36. 
"Αν δεν ευρης τα χειρότερα, δε θυμάσαι τα καλύτερα. 

. 37. 
"Αν δεν εχης χίρο, αγόρασε. 

38. 
Ανάρια ανάρια το φιλί νάχη και νοστιμάδα. 

39. 
"Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πάς. 

40. 
"Αν έπεσαν τά σκουλαρίκια, οι τρύπες έμειναν. 

41. 
"Αντρα θέλω, τώρα θέλω. 

42. 
\4ν με ξαναϊδης, γράψεμε Καραμπουρνιώτη. 

"Ανθρωπος αγράμματος, ξύλον άπελέκητον. 

"Αν καινούργιους φίλους πιάσης, 
τους παλιούς μη τους ξεχάσης. 

45. 
"Αν θα το δείρης τ' αρχοντόπουλο, δεΐρ'το. 

ί6. 
"Αν δεν σε ήξερα, κυρά θάλασσα, ήθελα σε περάσει κολυμβώντας. 224 Ή νεωτέρα Κέως 

47. 

"Αν άκουεν ό θεός των κοράκων, θά ψοφούσαν δλοι οι γαϊδάροι. 

48. 
"Αν δέν έτέργιαζαν, δεν έσυμπεθέριαζαν. 

49. 
"Ανεμος τ" άνεμου και του καπνού. 

"Αν έθύμωσε, ας πιη ξίδι. 

51. 
"Αν κάμης καλά παιδία, τί τά θέλεις τά καλά. 

52. 
Ανύπανδρος προξενητής για λόγου του γυρεύει. 

55. 
"Αν φταίω εγώ, νά καη ή ρόκα μου, 
κι άν φταίη ό άντρας μου νά καή τ' αντί '. 

54. 
Άπό αγκάθι βγαίνει ρόδο κι άπό ρόδο βγαίνει αγκάθι. 

55. 
Απάνω στην χαρά κι ό χαρατζής. 

56. 
Άπ' εξω κούκλα κι άπό μέσα πανούκλα. 

57. 
Άπ' εξω μπέλλα μπέλλα κι άπό μέσα κατσιβέλλα. 

58. 
Απελπισμένο καράβι σε αίλουρο λιμάνι. 

59. 
Άπό δήμαρχος κλητήρας. 

60. 
'Απ' Αντώνη κάνεις ξύλο κι άπό πλάτανο Μανώλη, 
μά αν πης και γιά τό Γιάννη, δ τι ξύλο κόψεις κάνει. 

61. 
Άπλων* ώς έκεΐ, πού φθάν' ή κατζουρίδα σου. 

62. 
'Από Αύγουστο χειμώνα κι άπό Μάρτη καλοκαίρι. 

1 Αντί λέγεται τό ξύλον της κρεβαταρ-.ας, όπου τυλίσσβται τό στημόνι. Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 225 

63. 
Άπό κακό χρεωφειλέτη και ενα σάκκο άχυρα. 

64. 

Άπό μικρό κι' από ζουρλό μαθαίνεις τήν αλήθεια. 

65. 
Άπό πίττα πού δεν τρως τί σε μέλλει κι' αν καή. 

66. 
Άπό σιγανό ποτάμι αλάργα τα ρούχα σου. 

67. 
"Αρρητα θέματα κουκκιά μαγειρεμένα. 

68. 
"Αρα μάρα και κατάρα. 

69. 
'Άρες μάρες κουκουνάρες. 

70. 
Αρβανίτη κάνεις φίλο, κράτει και κομμάτι ξύλο. 

. 72. 

"Αρπαξε να φας και κλέψε νάχης. 

72. 
Αϋριο θέ να το δείξη, 
τίνος μάννα θέ να λείψη 1 . 

73. 

Άς με λεν Βοεβοδίνα κι' ας ψοφώ άπό τήν πείνα. 

74. 
Άς δένη ό κόμπος και άς λέη ό κόσμος. 

75. 
"Ασπρος ήλιος μαύρη ζέστη. 

76. 
Αύτοΰ πού είσαι ήμουνε 
κι' εδώ που είμαι θά ρθης. 

77. 
Βαλαν τον τρελλό να βγάλη το φίδι άπό τήν τρυπά. 

78. 

Βάλ του ρίγανη. 1 Ή παροιμία αύτη λέγεται έχουσα τήν αρχήν της έκ της έριδος των δύο 
πενθερών, των μητέρων έκατέρου των συζύγων. 

Ι. Ν. Τυλλα — Ιστορία της νήσου Κελς 15 226 Ή νεωτέρα Κέως 

79. 
Βασιλική διαταγή και τά σκυλιά δεμένα. 

80. 
Βασιλικός κι' αν μαραθη, τήν μυρωδιά την έχει. 

81. 
Βάρδα να μή σε σκουντουλίση. 

82. 
Ι Βάρδα να μή στάξη ή ούρα τοΰ γαϊδάρου στο πηγάδι. 

83. 
Βγήκεν ή πομπή στή διάβα και περγέλα τους διαβάτας. 

84. 
Βάστα καϋμένη ήγούμενα. 

85. 
Βγαίνει ξύγκι από τήν μυΐα. 

86. 
Βοήθα με, καϋμένε φτωχέ, να μήν σου μοιάσω. 

87. 
Βαφτίζω και μυρώνω, άρα ζήση και δέν ζήση. 

88. 
Βήχα και συνάχι χαράς τόνε πού τά χει. 

89. 
Βρωμά μπαρούτι. 

90. 

Βρωμά 6 Όβριός, βρωμοΟν και τά καλά του. 

91. 
Βουνό μέ βουνό δε σμίγει. 

92. 

Γάιδαρος ακάλεστος στό γάμο τί γυρεύει; 

93. 
Γάμος χωρίς παιχνίδια, φάβα χωρίς κρομμύδια. 

94. 
Γέλα με να σε γελώ να περνούμε τόν καιρό. 

95. 
Γελά κι δ νοικοκύρης. 

96. 
Γιά σου Γιάννη* κουκκιά σπέρνω. Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 227 

91. 

Γέρο βοργιά αρμενίζε και νότο παλληκάρι. 

98. 
Για χατήρι τοΰ βασιλικού πίνει ή γλάστρα το νερό. 

,9.9. 
Γέμισε την παραδαρμένη σου. 

200. 
Γι' αυτό έκαψα την κάππα μου να μη μέ τρών' ο! ψύλλοι. 

702. 
Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει. 

702. 
Γραμματικός έμάθαινε και νταουλτζής έβγήκε. 

103. 

Γλιστρά σαν τό χέλι. 

104, 

Γύρω γύρω τό νησί και πάντα δώ ι . 

105. 

Δάσκαλε, πού δίδασκες και νόμο δέν έκράτεις. 

200. 
Δανείζου καλοπλήρωνε και πάλι ξαναζητά. 

107. 
Δανεικά κι αγύριστα 

108. 

Δείξε μας τη ράχη σου. 

20£. 

Δέκα [ίέτρ<χ κι' ενα κόβε. 

220. 
Δέν έχει στον ήλιο μοίρα. 

111. 
Δέν έχει πίσσα και παράδεισο. 1 Πλοΐον κατέφυγεν Ινεκα τρικυμίας είς τόν δρμον Καστρί. Μή δυναμένου 
ν' αναχώρηση ένεκα εναντίων άνεμων, οί ναΰται προσήλθον είς τό μοναστήριον 
καΐ παρεκάλεσαν τους καλογήρους να κάμωσι παράκλησιν, όπως γίνη καιρός 
ν' άναχωρήσωσιν. Οί καλόγηροι, δια να εξακολουθώ ή παράκλησις και πληρώνων- 
ται, &δέοντο ως Ιξής. « Παναγία μου από τό Καστρί, άϊ μου Γιάννη από τό μακρύ, 
γύρω γύρω τό νησί και πάντα δώ >. Έννοήσαντες οί ναΰται δτι τουχο ήτο κατάρα 
καί ουχί ευχή. εξυλοκόπησαν τους καλογήρους. 228 Ή νεωτέρα Κέως 

112. 
Δέν είμαι ζηλιάρης, άλλα παραπονιάρης. 

113. 

Δεν λείπει δ Μάρτης από την σαρακοστή. 

Δεν φτάνει όπου σκουντουφλας, άλλα σοΰ λεν και τύφλα. 

Δεν βγαίνει το παννί καβάδι ι . 

116. 

Δεν δρώνει τ' αυτί του. 

727. 

Δίπλα φεγγάρι, ορθός γεμιτζής. 

118. 
Δός μου, κυρά, τον άντρα σου και κράτει συ τον κόπανο. 

///λ 
Δυο γάιδαροι μάλωναν σε ξένο αχυρώνα. 

120. 
Δυο γαϊδάρων άχυρα δεν ξέρει νά μοιράση. 

Δυο κεφάλια σε μιά σκούφια (δεν χωρούν. 

122. 
Δυο ποδάρια σ' ενα παπούτσι. 

123. 
Δ(7> σε θέλω, κάβουρα, νά πηδάς στα κάρβουνα. 

121. 
Έβαλε το νερό στ' αυλάκι. 

125. 

Έδώ καράβια πνίγονται και σεις, βαρκοϋλες μου, πάτε. 

126. 
Ειπεν 6 γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα. 

227. 
Είπα, ξείπα, χέζω την παρόλα μου. ' Δέν βγαίνει εις τό μέτρον' ή μεταφορά εκ των υφαινομένων παννίων, δτε αί 
κλωσταί τοΰ στημονίου ε*ίτε εκ λάθους εϊτε εξ ελλείψεως Ικανού νήματος δέν πλη- 
ροΟσιν δλον τό κτένι, άλλα μένει κενόν, δτε κακώς υφαίνεται το παννί. Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 229 

128. 
"Εκαμε μια τρυπά στο νερό. 

129. 
"Εκαμε κ' ή νιάδα στάρι 

130. 

Εκατό ξυλιές σε ξένη ράχη. 

7,7/. 
"Ελα. παπποΰ μου, να σοΰ μάθω τα προγονικά σου. 

252. 
' Ελάτε σεις οί φρόνιμοι να φάτε τοΰ τρελλου το Ιχει. 

"Ελειψε ο γάτος και χορεύουν τα ποντίκια. 

134. 
"Εμαθε γυμνός και ντρέπεται ντυμένος. 

135. 
"Ενας Θεός το ξέρει (τί τραβώ). 

,136. 
"Ενας τρελλός ρίχνει μια πέτρα στο γιαλό, 
χίλιοι φρόνιμοι δεν μπορούν να την βγάλουν. 

13 7. 
Έμπάτε, σκύλοι, αλέστε κι αλεστικά μη δόστε. 

138. 
"Ενα σμπάρο δυο τρυγόνια. 

139. , 

Έπέρασα του λυχναριοΰ τα πάθη. 

140. 
"Επιασε τη γάτα από την ουρά. 

141. 
Έπιάστηκε στη φάκα σαν το ποντικό. 

142. 
Έφαγ' ό αμαρτωλός και κρύωσε. 

143. 

"Εφαγε την χυλόπιττα. 

144. 
"Εφθασε τό μαχαίρι στο κόκκαλο. 

145. 
"Εφθασε τό κτένι στο κόμπο. 230 Ή νεωτέρα Κέως 

146. 
"Εχασε τ' αυγά καΐ τό καλάθι. 

147. 
"Εχ' 6 καιρός γυρίσματα. 

148. 

"Εχω ράμματα για τή γούνα σου. 

149. 
Ζήσε, μαΰρε μου ι , να φας τριφύλλι και τόν Αύγουστο σταφύλι. 

150. 
Ή άκάματρα κ' ή τρελλή έχουν την τύχη την καλή. 

151. 

Ή αλήθεια είναι μαλώτρα. 

152. 
Ή αλεπού χεν αργατιά και κείνη σταχολόγα. 

2ό5. 
Ή γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει. 

704. 
Ή δυο πέτρες του μύλου κάνουν τ' αλεύρι. 

155. 
"Ητανε στραβό τό κλήμα, τό φάγε και ό γάιδαρος. 

156. 

"Ηθελες τα κ' έπαθες τα. 

15 7. 
"Η θ' άγιάση ή θά ξεπαγιάση. 

158. 
Ή κοιλιά του παίζει λύρα. 

159. 
Ήλθαν τ' άγρια νά διώξουν τα ήμερα. 

160. 
Ή μικρός μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. 

161. 
Ή καλή μέρα άπό τό πρωί" φαίνεται. 

162. 
"Η παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. 

1 "Ονομα βοόζ, τό θηλυκόν Μαυρίτσα. "Ονόματα βοών είσι και τά Βρακούλης, 
Άφρομήτης, Γαϊτάνης, Κόκκινης, Μελίσσν,ς. Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 231 

163. 

"Ηλιος και $ρογ$ι πού παντρεύοντ' οι πτωχοί. 

164. 
Ή νύκτα επίαγ,οπο γέννα και• ή αυγή μητροπολίτη. 

165. 
Ή όρνιθα σκαλίζοντας σκαλίζοντας βγάνει τό μάτι της. 

/6'6\ 
Ή τιμή τιμή δεν έχει και χαρά 'ς τον πού τήν έχει. 

167. 
Ή παλιά κότα έχει τό ζουμί. 

Ζ6*8. 
Ή παλιά μας τέχνη κόσκινα. 

169. 
Ηυρεν ό Φίλιππος τον Ναθαναήλ. 

170. 
Ή σκύλλα από τή βιάση τηι κάνει τα κουλούκια τυφλά. 

171. 
Ηύρε τό μάοτορά του. 

172. 
Ηύρε ή γ,ορψΎΐ τον πάτο. 

/Γ* 
Θέλει και το ψωμί γερό και το σκύλο χορτάτο. 

274. 
Θέλεις δέ θέλεις, γάιδαρε, πιέ νερό. 

175. 
Θέ μου, μή δώσης του φτωχοΰ πόρτα και παραθύρι 
(και πάπλωμα να σκεπαστή και πάρει το και φύγει). 

176. 
Θεωρία επισκόπου και καρδία μυλωνά. 

177. 
Θώριε με να σε θωρώ να περνούμε τον καιρό. 

178. 

Ιδού ή Ρόδος, £δού και τό πήδημα. 

179. 

Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. 232 Ή νεωτέρα Κέως 

180. 
Κάθε μπόδιο για καλό. 

181. 
Κάθε πέρυσι καλλίτερο. 

182. 
Κάθε κατεργάρης στο πάγκο του. 

2<§5. 
Καθώς μοΰ παίζεις, χορεύω. 

254. 
Καθώς μάρτυρα ή φλάσκα, μήτε φέτος Λαμπρή μήτε του χρόνου 
Πάσχα. 

285. 
Κάθε πράγμα στον καιρό του και ό κολιός τον Αύγουστο. 

Ζ80. 

Κάθε θαύμα τρεις ημέρες. 

287. 
Καλά ειν' τα φαρδομάνικα, μα τάχουν οι δεσποτάδες. 

288. 
Καλόμαθε ή γριά στά σύκα. 
κι' δλη μέρα τ' άνεζήτα. 

28,9. 
Κάλλια νά βγη το μάτι σου παρά το δνομά σου. 

2,96». 
Κάλλια πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτερεί. 

2.92. 
Κάλλια πέντε κάρβουνα παρά χίλια πρόβατα. 

192. 
Κάλλια γαϊδουρόδενε παρά γαϊδαρογύρευε. 

193. 

Καινούργιο κοσκινάκι μου, και που νά σε κρεμάσω. 

Καλομελετά κ' έρχεται. 

195. 

Και παπάς έγινες Κ (άστα : 
έτσι το φέρε ή κατάρα. Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 233 

196. 

Και με τά εκατό στή φυλακή και με τα χίλια μέσα. 

197. 
Κάποιου χάριζαν γάιδαρο και κείνος τον έψαχνε στα δόντια. 

198. 
Και μπρος ποτάμι και πίσω (5έμα. 

199. 
Κατά τά σκατά και το φτυάρι. 

20 0. 
Κατά φωνή κι 6 γάιδαρος. 

201. 

Κατά το Μαστρογιάννη και τά κοπέλλια του. 

202. 
Κακός πζρ'ώρο\χος. 

203. 

Και συ κακός χειρόβολος και γώ κακό δεμάτι. 

204. 
.Κάμε τό καλό και ρίχτο στο γιαλό. 

205. 
Κατά τά ρούχα μοιράζει ό Θεός τό χρυο. 

206. 
Κοντά στά ξερά καίονται και τά χλωρά. 

207. 
Κόρακας %οράχου μάτι δεν βγάζει. 

208. 
Κολιός με κολιό από να βαρέλι. 

209. 
Κράτει, ^ερο, κράτει. 

210. 
Λαγός πιπέρι έτριβε κακό της κεφαλής του. 

211. 
Λάκκον έχει ή φάβα. 

212. 
Λόγια της καραβάνας. 

213. 
Μάζωνε κι ας είν 1 και ρώγες. 2Η4 Ή νεωτέρα Κέως 

214. 

Μάτια, πού δεν θωριοϋνται, γλήγορα λησμονιούνται. 

215. 
Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μη πης. 

276\ 
Μακρύ ά μαλλιά και λίγη γνώσι. 

217. 
Με τά χείλη πού χω σε φιλώ. 

218. 
Μεγάλο καράβι μεγάλη φουρτούνα. 

219. 
Με ξένα κόλυβα δέν μνημονεύουν. 

220. 
Με πορδές δε βάφουνε κουκκούλια. 

221. 
Με τόν ή'λιο τά βγάζομε, με τον ή'λιο τά μπάζομε* τί έχουν και 
ψοφούνε. 

222. 

Με τό καλύτερο σου φάε, πιέ και νηστικός κοιμήσου. 

223. 
Με τό νου πλουταίν' ή κόρη, με τον ύπνο ή άκαμάτρα. 

224. 
Μήτε κρύο μου κάνει μήτε ζέστη. 

22.7. 
Μήτε τό διάβολο ν' απάντησης μήτε τό σταυρό σου να κάνης. 

22(1. 
Μια του φίλου, δυο τοϋ φίλου, τρεΤς και την κακή του μέρα. 

227. 

Μιλημένα τιμημένα. 

228. 

Μικρού παιδιού κι αγίου μη τάξης. 

229. 

Μήνα, πού δέν έχει ρω, βάλε στο κρασί νερό. 

Μ' δποιο δάσκαλο καθίσης τέτοια γράμματα θά μάθης. Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 235 

231. 

Μπάτε, σκύλος αλέστε και αλεστικά μή δόστε. 

232. 

Μεροδούλι, μεροφάΐ'. 

233. 
Ν' άκουεν ό θεός των κοράκων, θα ψοφούσαν δλοι οί γαϊδάροι. 

234. 
Να κάμη ό Μάρτης δι>ό νερά κι Απρίλης άλλο ενα, 
χαρά σ' εκείνο τό ζευγά πού χει πολλά σπαρμένα 

Να δης κουλούρες γυριστές ή πίττες σάν αλώνια. 

235. 
Να κλαιν οί χήρες, μα νά κλαιν κι' οί παντρεμένες. 

236. 

Νά σοΰ δείξω πόσα απίδια βάν' δ σάκκος. 

257. 
Νηστεύει 6 δούλος του θεοΰ, γιατί ψωμί δέν έχει. 

238. 
Νίψου κι' άποφάγαμε. 

239. 
Ξένο ψωμί δικό σου μαχαίρι. 

240. 
Ξέρ' ό βλάχος ποιο ναι τό σφουγγάτο. 

241. 
Ξύλα κούτσουρα δαυλιά καϊμένα. 

242. 
Ό Εβραίος, δταν μουφλουζέψη, τα παλιά τευτέρια ψάχνει. 

243. 
Ό καλός καλό δέν έχει. 

244. 
Ό έ'νας λούζει κι' δ άλλος χτενίζει. 

245. 
Ό βρεμένος τη βροχή δέν την φοβάται. 

246. 
Ό κόσμος τό έχει τούμπανο (ή πούμπλικο) και μεΐς κρυφό καμάρι. 236 Ή νεωτέρα Κέως 

247. 
Ό καιρός πουλεΐ τά ξύλα κι ο χειμώνας τ' αγοράζει. 

248. 
Ό κλέφτης το γεβέτισμα για πανηγύρι τό χει. 

24.9. 
Ό κλέφτης και δ ψεύτης τον πρώτον χρόνον περνούν. 

250. 
Ό καυγάς για τό πάπλωμα. 

251. 

"Ολα τά χει ή Ζαφειρίτσα, μόν' 6 φερετζές της λείπει. 

252. 
"Ολα του γάμου δύσκολα κι' ή νύφη γκαστρωμένη. 

253. 
"Ολη μου ή έννοια τ' άντρός μου ό θάνατος. 

254. 
Ό λόγος σου με χόρτασε και τό ψωμί σου φά το. 

25 5. 
"Ολοι οι Χιώτες ειν' λολοί. ποιος όλί-γο ποιος πολύ. 

250. 

"Ολοι οι γύφτοι μια γενιά. 

25 7. 
Ό λύκος στην άνεμοζάλη χαίρεται. 

258. 

Ό λύκος κι αν έγέρασε κι άλλαξε τό μαλλί του 
μήτε τη γνώμη του άλλαξε μήτε την κεφαλή του. 

259. 

"Ομοιος 'ς τον όμοιο και ή κοπριά 'ς τά λάχανα. 

260. 

"Οποιος βιάζεται, σκοντάφτει. 

261. 
"Οποιος δεν μπορεί νά δείρη τό γάιδαρο, δέρνει το σαμάρι. 

262. 
"Οποιος έχει πολύ πιπέρι, βάζει και στα λάχανα. 

26*5. 
"Οποιος έχει τά γένεια, έχει και τά χτένια. Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 237 

264. 

"Οποιος δεν θέλει νά ζύμωση, πέντε μέρες κοσκινίζει. 

265. 
"Οποιος λυπάται το καρφί, χάνει το πέταλο. 

266. 
"Οποιος θέλει νά μισέψω, στην ακρογιαλιά καθίζει. 

267. 
"Οποιος κατηγορεί το σπίτι του, πέφτει και τον πλακώνει. 

268. 
"Οποιος καθίση με στραβό, γρήγορ" άληθωρίζει. 

269. 
"Οποιος ειν' απέξω άπ' το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. 

270. 
"Οποιος κρυφοπαντρεύεται, φανερά μπομπεύεται. 

271. 
"Οποιος περπατεΤ μυρίζει, κ: δποιος κάθεται βρωμίζει. 

272. 
"Οποιος φυλάει τα ρούχα του, έχει τά μισά. 

273. 
"Οποιος ρωτά, ποτέ δεν χάνει. 

274. 
"Οπου κράζουν πολλοί πετεινοί, αργεί νά ξημερώση . 

275. 
"Οπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. 

276'. 
"Οπου καη στην αλευριά, φυσά και το τυρόγαλο. 

277, 
"Οποιος γεννηθή στη φυλακή, τη φυλακή θυμάται. 

278. 
"Οπου στραβός κι δπου κουτσός στον αϊ Παντελεήμονα. 

279. 
"Οπου μπαίνει ό ήλιος, δεν μπαίνει ό γιατρός. 

280. 
"Οπου τάβλα και μανδήλι, δέξου τον τον κυρ Βασίλη. 238 Ή νεωτέρα Κέως 

281. 
"Οπου φτωχός κ' ή μοίρα του. 

282. 
"Οπως στρώσης, θά πλάγιασες. 

283. 
Ό ρεφενές σπίτι δεν χαλά. 

284. 
"Οσα δεν φθάν' ή άλεποΰ, τα κάνει κρεμαστάρια. 

285. 
"Οσα φέρν' ή ώρα, δεν τα φέρν' ό χρόνος. 

286. 
Ό πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. 

287. 
Ό ποντικός στην τρυπά δεν χωρεί και κολοκύθα σέρνει. 

288. 
"Οταν θέλ' ή νύφη κι δ γαμπρός, τύφλα νά χουν οι συμπεθέροι. 

289. 
"Ο τι βρέξη, άς κατεβαστή. 

Ό φόβος φυλάει τα έρημα. 

29/. 
Ό χορτάτος δέν πιστεύει τοϋ πεινασμένου. 

292. 
Ό Χριστός πρώτα ευλόγησε τα γένεια του. 

"Οταν δίψα ή αυλή σου, μή χύνης δξω τό νερό. 

294. 
"Οταν συ έπήγαινες, εγώ έγύριζα. 

295. 
"Ο τι τύφλα, τέτοια μοϋζα. 

296. 
Παλαμύδα σου μυρίζει, τεϊμετέ νά φας κολιό. 

297. 
Παπά και γάιδαρο άπό βραδύς τον άβιζάρουν. Προλήψεις, δεισιδαιμονία», παροιμίαι 239 

298. 
Παπα παιδί διαλ' εγγόνι. 

299. 
Παρηγοριά στον άρρωστο, ως που νά βγγ) ή ψυχή του. 

300. 
Πάρτονε στό γάμο σου νά σου πη και τοΟ χρόνου. 

301. 
Παστρικό τσανάκι. 

302. 
Πάρ' τον Ινα, χτύπα τόν άλλο. 

303. 
Παπούτσ' άπό τόν τόπο σου κι ας είν' και μπαλωμένο. 

304. 
Πέρασ' ό καιρός πού δέναν τά σκυλιά μέ τά λουκάνικα. 

305. 
Πηρ' δ στραβός κατήφορο. 

Πήρε τά καταβρεμένα του και φύγε. 

307. 
Πέρυσι κάη ό λαγός και φέτο μύρισε ή τσίκνα του. 

308. 
Πέσε πίττα νά σέ φάω. 

309. 
Πήγαμε για πεταλίδες και χάσαμε και τό μαχαίρι. 

310. 
Πίττα μπρος και πίττα πίσω, γώ θενά βγω νά μιλήσω της γειτό- 
νισσας τό δίκιο. 

311. 
Πιάσ' τόν κασίδη, πάρ' τά μαλλιά του. 

312. 
Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης. 

313. 
Πότε μοΰ γινες κολοκύθα, πότε μάκρυνε ό λαιμός σου. 

314. 
Πότε πίττα και τυρί, πότε πίττα μον<χ,γγι. 240 Ή νεωτέρα Κέως 

315. 
Πότε ό Γιάννης δεν μπορεί, πότε ό κώλος του πονεΤ. 

316. 
Ποιος βαστά μέλι και δεν γλύφει τα δάκτυλα του. 

317. 
Σα νύφη καμαρώνει. 

Σαν τήν ζεματισμένη γάτα. 

319. 

Σαν τήν βρεμένη κόττα. 

Σαν σου ξαναρέση, Λάμπρο, ξαναπερνά από τήν "Ανδρο. 

321. 
Σ' αυτόν τον κόσμο τον στραβό παπάς δεν ήταν κ' ήρθα γώ. 

322. 
Σένα τα λέω, πεθερά, για να τ' άκούη ή νύφη. 

323. 
Σέρνει ό κλέφτης τή φωνή να φύγ' ό νοικοκύρης. 

321. 
Στον αμαρτωλό κόσμο τό Μάη βρέχει. 

325. 
Σπίτι δσο χωρείς και γη δσο θωρείς. 

326'. 
Στην ανυδρία καλό 'ν και τό χαλάζι. 

327. 
Τα μυαλά σου και μια λύρα και τοϋ μπογιατζή ό κόπανος. 

328. 
Τα παθήματα γίνονται μαθήματα. 

329. 

Τ' αϊ Νικολοβάρβαρα κάνει ^ροχτι και χιόνι 

και γύρω γύρω του Χρίστου κ' οι τοίχοι άποξυλώνει '. 1 Σχήμα Πινδαρικόν ή Βοιώτιον, δηλ. άρσενικόν ΰποκεΐμενον πληθυντικάν 
μετά ένικοΰ ρήματος. Προλήψεις, δεισιδαιμονία!, παροιμίαι 241 

330. 

Τά μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους κώλους. 

557. 

Τ' αδειανό σακκι δεν στέκει, το γεμάτο δεν λυγίζει ι . 

332. 
Τά μικρά δέν ήθελες τά μεγάλα γύρευες, 
τραύα γέρο διάβολε 2 . 

333. 
Το κρέμασε στην αχλάδα. 

334. 
Τά δόσα τον Χριστόν έπαραδόσαν. 

335. 
Τετάρτη και Παρασκευή τά νύχια σου μη κόψης 
και Κυριακή μή χτενιστης, άν θέλης να πρόκοψες. 

336. 
Τής νύχτας τά καμώματα τά βλέπει ήμερα καΐ γελά. 

337. 
Τί νά κάμη 6 κρύος του παγωμένου. 1 Διηγούνται δτι κάποιος προτιθέμενος νά οίκοθομήσΐβ προσέλαβεν εργάτ*ς 
διά το άνοιγμα των θεμελίων. Επισκεφθείς αυτούς τους εύρε μή εργαζομένους, 
άλλ' έξηπλωμένους εις τον ήλιον. Έπί τη ερωτήσει του 8ιατί χοϋτο, οί έργάται 
τώ άπεκρίθησαν δτι «τ' αδειανό σακκΐ δέν στέκει», δηλαδή νήστεις δέν δύνανται νά 
έργασθώσι. Τότε ο(>τος έσπευσε νά τοις προσκόμιση τροφήν. Πλην έκπληκτος τους 
είδε μετά τον χορτασμόν νά έςαπλωθώσι πάλιν εις τον ήλιον, δπως και πρόχ&ρον. 
Έπί τη ερωτήσει του δέ τψ απήντησαν δτι «το γεμάτο σακκί δέν λιγίζει», δηλαδή 
δτι παραφαγόντες άδυνατουσι νά έργασθώσιν. 

2 Ή παροιμία αυτή έγεννήθη εκ του δτι δ επίσκοπος του Δαμαλά αλιεύων 
εντός του λιμένος έπιανε μικρά ψάρια. "Ηθελε νά πιάση μεγάλα και προς χοϋτο 
εξήλθε τοδ λιμένος. 'Αλλ' εκεί τον συνελαβον πειράται και τόν μετεφερον εις τήν 
χώραν των, δπου τού ανέθεσαν νά γυρίζη τόν χειρόμυλον και νά κουνή τό παιδί. 
Έν τοιαύτη καταστάσει δ επίσκοπος έψαλλε* 

« Επίσκοπε τον Δαμαλά 
δίχως νον, δίχως μναλά- 
τά μικρά δεν ήθελες 
τά μεγάλα γύρευες. 
Τρανά γέρο διάβολε- 
γύρνα τό χειρόμνλο 
κοννιε και τόν παίδαρο ». 
Ι. Ν. Τυλλα — Ιστορία τηγ νήσου Κε«ς 16 242 Ή νεωτέρα Κέως 

338. 

Τί 'ν δ κάβουρας, τί 'ν το ζουμί του. 

Τί χες, Γιάννη, τί χα πάντα. 

340. 
Το άγώϊ ξυπνά τον αγωγιάτη. 

Τί νά σου καμ' ό μάστορης, πού τέχνη δέν ήξέρει. 

342. 
Το ξύλο βγήκε άπ' τον Παράδεισο. 

343. 
Τό καλό σΟκο ή ^ΟΌροΟ^α τό τρώει. 

Τό πολύ κύρι' έλέησον κι' ό παπάς τό βαριέται. 

345. 
Τό να χέρι νίβγει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. 

346. 

Τό καλό τό παλλικάρι ξέρει κι' άλλο μονοπάτι. 

547. 
Τό αίμα νερό δέν γίνεται. 

348. 
Τό πολύ φαεΐ σπληνιάζει και τό λίγο μπακανιάζει, 
καΐ τό συχνομπουκουνατο κάνει τό κορμί δροσάτο. 

54.9. 
Τό καλοκαίρι τό ψωμί σου και το χειμώνα τό ροΟχο σου. 

350. 
Τό γοργό ν και χάριν Ιχει. 

557. 

Τό ποΊΊ\ρον πουλί από την μύτη πιάνεται. 

352. 

Τό φτηνό τό κρέας οί σκύλοι τό τρώνε. 

553. 

Τό ψωμί τρώεται καλύτερα μέ το μέλι παρά με τό ξεΐδι. 

354. 
Τό μεγάλο ψάρι τρώει τό μικρό. Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμίαι 243 

355. 

Τό δουλευτή σου πλήρωνε καΐ ψυχικό μή κάνεις. 

856. 

Τζίτζικας έλάλησε, μαύρ-η ρόγα γυάλισε. 

557. 
ΤρεΤς τά γέννα τρείς τά φωτά και Ιξη τήν Ανάσταση. 

358. 
Το παιδί, αν δέν κλάψ^, βυζί δεν τρώει. 

359. 
Τρεις τό λάδι τρεις τό ξείδι §ξη τό λαδόξειδο. 

360. 
Του μπήκαν οί ψύλλοι στ' αυτιά. 

361. 
Του φτωχού τό βρέσιμο ή βελόνα ή καρφίτσα. 

362. 
ΤοΟ φιλάργυρου τό πουγγΐ ανάποδα γυρίζει. 

363. 
Των φρονίμων τά παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. 

364. 
Τώρα στά γεράματα μάθε, γίρο, γράμματα. 

365. 
Φάτε, μάτια, ψάρια καί, κοιλιά, περίτρομο. 

366. 
Φασούλι τό φασούλι γεμίζει τό σακκοΟλι. 

367. 
Φεύγει σαν τό διάβολο τό λιβάνι. 

368. 
Φίλε μου στην ανάγκη μου κι' εχθρέ μου στή χαρά μου. 

369. 
Φοβάται καί τόν ϊσκιο του. 

370. 
Φρού φρού καί τ' αμπέλια ξέφραγα. 

371. 
Φτωχός άγιος μήτε κερί μήτε λιβάνι. 244 Ή νεωτέρα Κέως 

372. 
Φούρνος ας μή καπνίση (σαν πεθάνω γώ). 

373. 
Φωνή λαοΟ οργή θεού. 

374. 
Χαρά στο νιο τόν άϋπνο τό γέρο τό κοίμηση. 

375. 
Χάρε, χαρά πού μου φερες καΐ λύπη πού μου πήρες. 

.976;. 
Χόρευε, μωρή Μαρού, καί χε κι έννοια τού σπιτιού. 

.977. 
Χόρεψε κοιλιά πλυμένη κι άσκολύμβρα δειπνημένη. 

378. 
Χριστός γεννάται, ώρα γεννάται. 

379. 
Χύθη το λαδάκι μας μία το τηγανάκι μας. 

380. 
Χωριό, πού φαίνεται, κολαούζο δε θέλει. 

381. 
Ψόφησε τό βόδι μας, πάει ή κολληγιά μας. 

382. 
Ψάρια στό γιαλό και παζάρια στό βουνό. 

363. 
Ψύλλους στ' άχερα γυρεύεις. 

384. 

Ψώρα και των γονέων. 

385. 
Ψωμιά στό μοναστήρι κι άπό καλόγερους .... 

386. 

Τ Ω υστερνέ μου λογισμέ, άθελα σ' είχα πρώτα. 

ς ) Κατάραι, και όίλλαι φράσεις. 

§ 285. Κακά και μαύρα και ψυχρά κι ανάποδα. 
Μάλαμα νά πιάνη καί στάχτη νά γίνεται. Προλήψεις, δεισιδαιμονίας παροιμία» 245 

Άγγελοκρουσμένε. 

Μυαλοχυμένε. 

"Ανεμος τοΰ άνεμου και τοΰ καπνού. 

Τρία κα^ ζολώτα -~ τόν έκαμε ζολώτα τον κατέστρεψε του πΫ]ρε 
β τι κι' άν είχε καΐ τον άφησε ζολώτα, δηλ. χωρίς πεντάρα, τιποτέ- 
νιο, παραμικρόν ι ζολώτα ϊσον το τέταρτον τοΟ γροσίου). 

Δεν του άφησε σάλιο στό στόμα. 

ΙΙαστρικο τσανάκι. 

Το κάμε ρόϊδο. 

Τραύα κάμπο. 

Τραύ' αρόδο. 

Του διαβόλου κάλτσα. 

Τοΰ διαβόλου το ρούχο. 

Τοΰ σκύλου. 

Σκόρδα. 

Άσβεστη και ψιλό βελανίδι. 

*Γόφιου άλό^οΌ πέταλα. 

Νταλκαβούνης δοΰλος σας. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ 

ΝΕΑ ΗΩΣ Φιλικοί. § 280. Τρεις αφανείς, άλλα τίμιοι και αποφασιστικοί άνδρες, ό εξ 
Άρτης έμπορος Σκουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ και ό ελεύθερος 
τέκτων Ε. Ξανθός εκ Πάτμου άνέλαβον τό Ιργον να έξοπλίσωσι τους 
Έλληνας, να ύψώσωσι τον Σταυρόν υπεράνω της ημισελήνου και να 
έλευθερώσωσι τό γένος. Προς τοΰτο συνέστησαν μυστικόν σύνδεσμον 
την Έταιρείαν των φιλικών το 1814 επί ρωσσικοΰ εδάφους. Τό Ιρ^ον 
των έμελλε να στεφθη δι' επιτυχίας και ν' απόδειξη περιφανώς δτι 
ή ούναμις τοΰ Υψίστου εν άσθενεία τελειοΰται και εκ μικρών μεγάλα 
κατορθοΰνται. 246 Ή νεωτέρα Κβως 

§ 287. Ή φιλική Εταιρεία όιηρεΐτο είς πολλάς τάξεις, μαθητάς, 
ιερείς, εκκλησιαστικούς ποιμένας, ποιμενάρχας, απλώς μεμυημένους 
και τα μέγιστα μεμυημένους. Εις ταύτην σημειοΰνται ώς εταίροι εκ 
Κέω 6 * Ανδρέας Σοφιανός, κατηχηθείς εν Ίσμαηλίω το 1817 υπό 
Αναγνωστοπούλου ι , ό Γεώργιος Σοφιανός, κατηχηθείς υπό Ανδρέου 
Σοφιανού τό 1818 εις Ίάσιον, ό Γεράσιμος Πάγκαλος, 6 Μιχαήλ 
Πάραλος, αδελφός τού πατριάρχου Μελετίου, ό Νικόλαος Ρεβελά- 
κης. Έκ Μεσολογγίου δε μετέβη εις Κέω ό Παύλος Σιδερής, ιατρο- 
φιλόσοφος, ώς μέλος της φιλικής Εταιρείας και έμύησε πολλούς. Νυμ- 
φευθείς ούτος τήν θυγατέρα του Κατζηλιέρη εμεινεν έκεΐ. 

§ 288. Οί όρκισθέντες τήν έλευθερίαν της πατρίδος Κεΐοι έδειξαν 
δλοι πατριωτισμόν και έκ των πρώτων εδραμον να ταχθώσιν υπό τάς 
σημαίας του ίεροΰ λόχου. Ό τής Κέω άρχιερεύς Νικόδημος Ρούσσος, 
"Ανδριος, πρ&τος εν Ίασίω ηύλόγησε τα ελληνικά δπλα και περιέ- 
ζωσε το ξίφος τω Υψηλάντη. 'Ως οί αρχαίοι Κειοι πρώτοι μεταξύ 
των νησιωτών έδραμον να πολεμήσωσι μετά τών Αθηναίων κατά των 
Περσών, ούτω και νυν πρώτοι έσπευσαν νά χύσωσι τό αίμα των και 
ν' άναγραφώσι μεταξύ τών μαρτύρων τού υπέρ ελευθερίας αγώνος. 
Μεταξύ τών πεντήκοντα, οΓτινες ώρμησαν έν Σκουλενίω κατά τών 
έχθρων και κατεκόπησαν, άφοΰ έσφαξαν πολλούς, αριθμείται και ό 
αρχηγός Γεώργιος Σοφιανός. Έν Δραγατσανίω έπεσεν ό οπλαρχηγός 
Μόσχος Δελίνης έχων, ώς λέγουσιν, όφ' εαυτόν 50 Κοζάκους ιππείς. 
Επίσης έπεσαν γενναίως μαχόμενοι οί ίερολοχΤται "Αγγελος Ίωαν- 
νίδης, νέος εύπαίδευτος, ανεψιός και κληρονόμος τού βαθύπλουτου 
Αγγέλου Χριστοδούλου. Ό Ίω. II. ΣίροΌς, επίσης εύπαίδευτος. ο 
Αντώνιος Ρακιτζής, εις τών γενναιότερων ανδρών, ό Βρανάς Παπα- 
φρατσέσκου, ό Δημήτριος Δελίνης, αγωνισθείς έν Σκουλενίω και Πέτα, 
δπου έπεσεν. Ήγωνίσθησαν επίσης οί ίερολοχΤται Ζαφείριος Δελίνης, 
6 παρεπωνυμούμενος Κατσόρας. έν Σικουλενίω και Πέτα, δστις επι- 
ζήσας μετά πολλάς περιπλανήσεις και μυθώδεις πεζοπορίας έπανήλ- 
θεν είς τα "ίδια, όπου απέθανε μετά έτη έν εσχάτη πενία ουδεμιάς 
τυχών περιθάλψεως. Ό Γεράσιμος Πάγκαλος αγωνισθείς μετά ταύτα 
υπό τον Φαβιέρον και μετ' άλλων, ο Ιωάννης Τώτας, δστις έφονεύθη 
κατόπιν έν Αθήναις, ό \\ο^Ύ\τος 'Ρώτας, 6 Ιωάννης Γαλάνης, ί 
Βασίλειος 'Ρεβελάκης, φονευθείς 'ύοτζροΊ έν Αθήναις, ο Γ. Καμάρας 
και άλλοι, ών τα ονόματα δεν ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν. Ίερο- 

1 Ίστορ. δοκίμ. Φιλημ. Νέα ήώς 247 

λοχΐται μελανείμονες και τό σνμΰολον του θανάτου φέροντες επί του 
μετώπου άπετέλουν το πεζικόν. 

§ 289. Έν Κέψ πολλοί ειχον μυηθή είς τα της Φιλικής Εται- 
ρείας, είς τάς καρδίας των οποίων είχον άναπτυχθή τα μεγάλα αισθή- 
ματα της ελευθερίας και του μίσους κατά της δουλείας. 

,λ Αν καΐ δέν δπήρχον μεγάλαι άφορμαί κατά των Τούρκων, ώς 
είς άλλα μέρη, έκτος του εμφύτου αισθήματος της ελευθερίας συνε- 
τέλεσαν βεβαίως και τα κατά την έποχήν του ΧάμπροΌ έπιτοπίως οια- 
δραματισθέντα, Γνα καταστήσωσι την νήσον έστίαν μεγάλου ενθουσια- 
σμού. Μεταξύ των ένθουσιωοεστέρων ανδρών ύπήρξεν ό Αθανάσιος 
Χωματιανός, πρεσβύτερος οίγ,ονόμος, τοΰ οποίου το έφοδιαστικόν έχει 
τον άκόλουθον τύπον. « Έν ονόματι της μελλούσης Σωτηρίας καθιε- 
ρώνω αρχιερέα Τζιας και Ηερμίων ζώνη χρυσή και άφιερόνω είς την 
άγάπην της Φιλικές Εταιρίας». Ούτος φαίνεται δτι ήτο δ ανώτατος 
κατά τήν τάξιν μεταξύ των εταίρων έν Κέω και περί αυτόν φαίνεται 
στρεφόμενη πάσα ή μέλλουσα επαναστατική δράσις. 

§ 290. Τά πάντα είχον έτοιμασθή. Οι πρόκριτοι της ηρωικής 
"Γδρας απέστειλαν είς τάς νήσους δύο εκ των εγκρίτων Υδραίων 
και προδιέθεσαν αύτάς. Ήμερα της υψώσεως της επαναστατικής 
σημαίας ώρίσθη ή ήμερα τού Πάσχα. Ουδέποτε το ΙΙάσχα έωρτάσθη 
λαμπρότερον και πανηγυρικώτερον ή δσον τό Πάσχα τοϋ 1821. Οί 
ΚεΤοι δέν είχον Τούρκους επί της νήσου των, διά να έκδιώξωσιν 
αυτούς, ή καταφυγόντας είς φρούριον να πολιορκήσωσιν ή νά έπι- 
χειρήσωσι πολεμικήν τίνα πράξιν. Ή ηώς τής ημέρας εκείνης, καθ' ην 
ώρίσθη νά ύψωθή ή σημαία τής ελευθερίας, ύπέφωσκεν, ήρχισε νά 
κυδωνίζη, ώς λέγουσιν έν Κέω ποιητικώτατα, και μαγικώς έφωτίζοντο 
τά πέριξ τής πόλεως βουνά έκ τής πληθύος των φλογών τών κατά 
τοπικήν συνήθειαν καιομένων θάμνων επί τών δωμάτων, έκ τής πλη- 
θύος τών άνημμένων λαμπάδων είς τά προαύλια τών σαράντα (40) 
τότε Εκκλησιών και μετά παράφορου ενθουσιασμού έψάλλετο τό 
Χριστός ανέστη έν μέσω τών τρομερ&ν κρότων τών δπλων και τών 
τρομπονιών και τής άντηχήσεως άπο τών φοβερ&ν φαράγγων είς 
συνεορτασμόν μετά τής αναστάσεως του Γένους, δτε ύψώθη ή σημαία. 
Ή πόλις αυτόχρημα έφαίνετο καιομένη. Είς σημειώματα τίνα «περί 
τών εξόδων, δπου έγιναν είς τήν πατρίδα μετά τήν ΰψωσιν τής Ελλη- 
νικής σημαίας » γίνεται μνεία και τών εξόδων είς μπαρουτόβολα, δταν 
ύψώθη ή σημαία και περί τών εξόδων είς περισυλλογήν τρομπονιών 
και τουφεκιών. 

{ 248 Ή νεωτέρα Κεως 

§ 291. Δέν παρήλθον πολλαΐ ήμέραι καΐ κατά Μά'ιον του Ιδίου 
έτους Ελληνικά πλοία. Φ'αριανά έρριψαν είς την θέσιν της νήσου 
Όρκόν Τούρκους, τους οποίους είχον συλλάβει κατά θάλασσαν. Τον 
αριθμόν των άποβιβασθέντων οί μεν Κεΐοι άναβιβάζουσιν εις 200, οί 
δε παρατυχόντες εν Κέω ΚεφαλλωνΤται εις 80. Τους Τούρκους τού- 
τους κατά την άφήγησιν συγχρόνων αυτόπτων μαρτύρων ώδήγησαν οί 
Κεΐοι είς "Αγιο ν Εύστάθιον, δπου τό Έλληνικόν σχολεΐον. και προσέ- 
φερον αύτοΐς τροφάς. Συνελθόντες οί πρόκριτοι και 6 λαός απεφάσι- 
σαν νά άποστείλωσιν αυτούς είς Κάρυστον, δπου διέτριβεν ό Όμέρ 
πασάς. "Αμα δμως έφθασαν είς άγίαν Σωτείραν, ναΐσκον κείμενον 
ολίγα βήματα μακράν άπό την βρύσιν του Ροκομένου και κατακρη- 
μνισθέντα, δτε έκτίσθη ή νέα οδός, τινές των ζω-ηροτίρων Κείων 
έπυροβόλησαν κατ' αυτών και έφόνευσαν πολλούς, οί δε λοιποί δια- 
σπαρέντες έφονεύθησαν άλληλοδιαδόχως και μόνον δλίγιστοι διεσώ- 
θησαν τη <3Ό^ρομΊι φιλάνθρωποι Κείων. 

§ 292. Έν αναφορά τινι Κεφαλλήνων, ευρισκομένων είς Τζιάν 
κατά την έποχήν ταύτην, «Προς τό εξογον Ύπουργείον του δικαίου» 
περιγράφεται τό γεγονός τούτο ως έξης. 

« Συνομιλοΰντες με μερικούς Τζιώτας νά ύπάγωμεν είς τάς πολιορ- 
» κίας των Αθηνών, άπερνώντας σχεδόν ολίγας ημέρας, εως ου νά 
» έτοιμάσωμεν τά εφόδια, μας φέρουν μίαν φωνήν είς την πολιτείαν 
» Τζιας, οτι έπλησίασε πληθύς Τούρκων, καθώς ήλθον είς όλίγην 
» ώραν. Ένταυτψ δίδουν φωνήν οί εντόπιοι διά νά πολεμήσωμεν τόν 
» έχθρόν. "Ετσι με μίαν γνώμην και ήμεΐς οί ΚεφαλληναΤοι ήνώθη- 
» μεν μαζί τους είς τήν άκραν της χώρας ονομαζόμενη ή θέσις τοΰ 
» τόπου στοΰ ροκομένου, δπου τρέχει τό νερό βλέποντες οτι ήταν οί- 
» Τούρκοι σχεδόν όγδοήκοντα και χωρίς άρματα, μέρος των έκεΤ 
» Τζιωτών, των εκεί προϊσταμένων καί αρχόντων ελεγον νά μή τους 
» φονεύσωμεν, ει δε, ό κατά χύδην και συφερτος λαός με μίαν φωνήν 
» απεφάσισαν νά τους φονεύσουν ώστε δπου τους έφονεύσαμεν μετά 
» των Κεφαλληνιωτών όμογνομοΰντες. Έάν σχεδόν ήτον και περισσό- 
» τεροι αρματωμένοι Ιμελλον νά φονευθώμεν μετά τών Τζιωτών, οί 
» Κεφαλλονήται είς τήν εαυτών πατρίδα* δπου δθεν και αν εύρεθώμεν 
» ήμεΐς οί Επτανήσιοι είς τό κατά δύναμιν αναλόγως έστάθημεν γεν- 
» ναίως τόσον είς τήν Βλαχίαν όσον και είς τήνίίελοπόννησον και εις 
» άλλας πολιορκίας, και είναι πασίδηλον οτι έχάσαμεν αδελφούς, συγ- 
» γενεΧς και συμπατριώτας, προσέτι είς« τήν ίδίαν μας πατρίδα, και 
» τώρα πασχίζουν οί Τζιώται νά κάμουν τά θελήματα τους ». Νέα ηώς 249 

Ή υπόθεσις της διαφωνίας των Κεφαλλήνων προς τους Τζιώτας 
είναι δτι καράβιον ψαριανον ερχόμενον από Τούνεζι έμαθε κατά τον 
πλουν τήν Έπανάστασιν, είχε δε τουρκικάς πραγματείας και 1 4 Τούρ- 
κους, τους οποίους εφόνευσαν οι εν τω πλοίω. Το πλοΤον ήγκυροβό- 
λησεν Ιξω άπό τον λιμένα Τζιας. Ό πλοίαρχος δεν ώμολόγησε τον 
φόνον των Τούρκων, άλλ' επιβάτης τις Ψαριανός έμαρτύρησε και τον 
φόνον και τάς πραγματείας. Κεφαλλήνες και Κεΐοι επήραν βάρκας 
καραβιών, έπλησίασαν εις το καράβι, άνέβησαν απάνω και επήραν 
τρεις κάσσες φέσια, κασμίρια και σάλια, τα έφεραν εξω και τα έτο- 
ποθέτησαν είς μαγαζεΐον. Οι περισσότεροι, λέγει ή αναφορά, είμεθα 
Κεφαλληναΐοι, δπου εάν ήθελαν οι Ψαριανοί αποφασίσουν να μας 
φονεύσουν, ε^ονεύοντο δσοι ήσαν στην βάρκαν και δσοι ευρισκόμεθα 
είς το παράλιον έκάμναμεν το χρέος μας και δχι να λέγουν να τα 
κάμουν μερίδια χανέδες. Δεν έσυμφώνησαν τουτέστιν είς τήν μοιρα- 
σιά. Περί των κασσών τούτων άποσπώμεν εκ του Κωδικός το έξης 
έγγραφον. 

Ευγενέστατοι έφοροι και λοιποί κάτοικοι της νήσου Τζιας. 

« Τήν διαταγήν του Υψηλοτάτου πρίγκηπος Δημητρίου Τψηλάν- 
» του πληρεξουσίου του γενικού επιτρόπου, προχθές σας κοινοποίησα 
» παρόντων δλων υμών δια να μοί παραδώσητε τάς τρείς κάσσας φέσια 
» και δ,τι εις αύτάς εμπεριέχεται περί της οποίας διαταγής έμείνατε 
» σύμφωνοι νά μοί άποκριθήτε ως ή τάξις το απαιτεί. Άλλ' επειδή 
» και μέχρις ώρας πραγματικώς δεν ελα,^ον καμμίαν άπόκρισίν σας 
» άνάλογον και δικαίαν, άλλ' εν προτεατοαεχουε^τρον διά μέσου σας 
» γενόμενον παρά τοΰ ν,ο^οόλοΌ της Τωσσίας γ^υρίου Μ. Πάγκαλου, 
» το δποϊον ιρεγουλάρε και έπίπλαστον γνωρίζοντας το, και μή δυνά- 
» μένος περισσότερον καιρόν νά διατρίψω ενταύθα επικαλούμενος παρά 
» των αναγκαίων χρεών μου νά αναχωρήσω δσον τάχιστα προτεστάρο- 
» μαι εναντίον σας εκ μέρους του ϋψους του με τον πλέον ισχυρότερον 
» τρόπον, ως διά καθένα οποιοσδήποτε έφάνη ενάντιος διά τήν παρά- 
* δοσιν αυτών των τριών κασσών, και δι* δλας τάς ζημίας δπου ήμπο- 
» ρουν νά επανέλθουν δια τήν παρακοήν σας. Εννοώ νά μένουν αύται 
» αί τρεΙς κάσσες ακέραιοι και άσυλο ι, χωρίς νά έγγιχθώσι παρά τίνος 
» μέχρι της εποχής καιροΰ. 

»Τήν Πην Δεκεμβρίου 1821. Έν Τζια. 
-> -λολονίλλος και υπασπιστής Γρηγόριος Σάλλας». 

§ 293. Είτε περί τους διακόσιους ήσαν οί ριφθέντες είς τήν νήσον 
Τούρκοι είτε περί τους όγδοήκοντα, το γεγονός είναι δτι έφονεύθησαν 250 Ή νεωτέρα Κέως 

άπαντες πλην δλιγίστων. Έ ιδέα των προυχόντων νά στείλωσιν αυτούς 
είς τόν Όμέρ πασάν άνευ τινός ανταλλάγματος ήτον άτυχης. Δυνατά: 
τις άνανδρον νά χαρακτηρίση τήν πράξιν των Κείων νά φονεύσωσιν 
άοπλους, τους όποιους δυσμενής τύχη £ρριψεν είς τήν νήσόν των. 
Έάν δμως λάβη ύπ' δψιν τά γραφόμενα υπό συγχρόνων ιστορικών, 
δεν θέλει εκφέρει τοσοΟτον αύστηράν τήν κρίσιν κατά των φονευσάν- 
των τους αιχμαλώτους. Τά Ελληνικά πολεμικά πλοία, οσάκις ήχμα- 
λώτιζον πολλούς Τούρκους, άπεβίβαζόν τινας εξ αυτών είς τάς νήσους 
παραγγέλλοντες είς τους κατοίκους νά τους φονεύσωσι, και τοΰτο, δπως 
διά της χύσεως εχθρικού αίματος ένισχύσωσιν αυτούς είς τήν άπο- 
στασίαν και καταστήσωσιν αδιαλλάκτους προς τόν έχθρόν. Έάν οι 
"Ελληνες κατέσφαξαν τους εν τοΙς φρουρίοις καΐ πόλεσι παραδεδομέ- 
νους Τούρκους, τό έπραξαν διά πολιτικήν ανάγκην. "Αλλως τε δε ή 
αναρχία παντού έμαίνετο, κυβέρνησις ίσχυρά δεν ύπήρχεν, όδέ πατριω- 
τισμός και ή άτομικότης έπεκράτουν είς δλα. Πλην τούτων οί Κέίοι 
δεν ειχον ακόμη λησμονήσει τά θύματα είς θέσιν Σκλαβονικόλα ουδέ 
τήν άγχόνην του άρχιερέως Γρηγορίου του Μιγάδα, δτε είς έπίμετρον 
ήλθεν ή εϊδησις του ατιμωτικού θανάτου του πατριάρχου Γρηγορίου 
έν Κωνσταντινουπόλει και έκορύφωσε τόν έπαναστατικόν οργασμόν 
και τό αίσθημα της έκδικήσεως κατά τών έχθρων τής πίστεως και 
της πατρίδος. 

§ 294. Μετά ταΰτα οί Κείοι προσεκλήθησαν όπό τού ηγουμένου 
Γαβριήλ Άμανίτου της μονής Βρανά, κειμένης παρά τήν πεδιάδα του 
Μαραθώνος και τιμώμενης έπ' ονόματι του αγίου Γεωργίου, είς βοή- 
θειαν προς πολιορκίαν της Ακροπόλεως τών Αθηνών, είς τήν οποίαν 
είχον συρρεύσει οί έν τη Αττική Τούρκοι, διωκόμενοι υπό τών χρι- 
στιανών χωρικών, ώπλισμένων διά £οπάλων. Οί Κεΐοι προ%μως έδέ- 
χθησαν τήν πρόσκλν^σιν και όπλίσαντες 100 άνδρας εντοπίους κα^ 
ξένους, ως ήδύναντο καλλίτερον, υπό τήν άρχηγίαν τού πρεσβυτέρου 
Αθανασίου ΧωματιανοΟ οΙγ,ΟΊομου, Ιωάννου Πατεστή Πάγκαλου. 
Μιχαήλ Πάγκαλου, αποστράτου αξιωματικού Τώσσου, και Νικολάου 
'Ρεβελάκη, και παραλαβόντες εκ του πλοίου τού εμποροπλοιάρχου 
Ιωάννου Λισμα Ιθακήσιου, νυμφευμένου έν Κέω, δύο κανόνια απέβη- 
σαν είς Λαύρειον. Σημαιοφόρος ήτο 6 Κωσταντής Κολποδινος, Ό έπι- 
κληθείς διά' τούτο Μπαϊρακτάρης. Έκ Λαυρείου τό μικρόν τοϋτο στρά- 
τευμα, ώδευσεν είς Αθήνας και έτάχθη μεταξύ τού θεάτρου του Βάκχου 
και τού σταδίου Ίάρωοου του Αττικού. Κατασκευάσαντες προμαχώ- 
νας συνεπολιόρκουν τήν Άκρόπολιν. Τό έςαιρετικόν τού μικρού τού- Νεα ηώς 251 

του στρατοπέδου ήτο δτι είχε και δύο κανόνια, τα οποία πρώτα 
ηκούσθησαν, στηθέντα εις την θέσιν ΜνημεΤον τοϋ Φιλοππάπου καΐ 
κανονοβολοΟντα εκείθεν την Άκρόπολιν. Ή πολιορκία αυτή διήρκε- 
σεν 83 ημέρας, δτε, επελθόντος του Όμέρ Βρυώνη εκ Καρύστου μετά 
στρατεύματος εκ 1500- 1800 Αλβανών και Γκέκηδων, διελύθη και 
έμειναν πάλιν αί Αθήναι υπό τήν έξουσίαν τών Τούρκων. Κατά την 
πολιορκίαν ταύτην επεσεν δ Ηλίας Φωκάς, ιατρός, ό Νικόλαος Βου- 
τσινάς και άλλοι, ών τα ονόματα δεν ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν. 
Ό Ίωάν. Πάγκαλος μετά 40 στρατιωτών μετέβη εις τήν πολιορκίαν 
τής Τριπόλεως καΐ μετά τήν πτώσιν ταύτης είς τήν της Κορίνθου. 
Τη 26*} Σεπτεβρίου του α' 'έτονς τής ελευθερίας ό Καρυστίας Νεό- 
φυτος έγραφε προς τον ιερέα Άθανάσιον Χωματιανόν και τους εφό- 
ρους ζητών συνδρομή ν ώς εξής. 

§ 295. Φιλογενέστατε άγιε Οικονόμε και λοιποί έφοροι τής νήσου 
Τζιας όλοψύχως εν Κυρίω εύχόμεθά σας. 

μετά τήν έ'ρευναν τής ποθητής ήμιν υγείας σας ειδοποιώ δτι θείω 
έλέει και δυνάμει τών φιλογενεστάτων κινώ πίσω πάλιν τήν έκστρα- 
τείαν τής πτωχής επαρχίας- μου και κατ' αύτάς τάς ημέρας με τήν 
τελείωσιν τής τριπολιτζάς, όπου κατά τήν 23 του τρίγ^ο^τος έτελείωσε 
με ρεσάλτον, κινουμεν με στράτευμα, με μονιτζιόνες και με καράβια, 
λοιπόν σας προηδεάζω διά νά μας συνδράμετε και νά μας βοηθήσητε 
με μερικούς άξιους στρατιώτας διά νά κατατροπώσωμεν τον τύραν- 
νον, νά έλευθερωθή το μίρος μας, είμαι εϋελπις λοιπόν εις τήν φιλο- 
γένειάν σας, δτι θέλετε φιλοτιμηθή και είς ημάς καθώς και είς άλλους, 
νά είναι δμως οι άξιώτεροι και γενναίοι με προθυμίαν και με άπόφα- 
σιν, δτι θέλουν είναι μέχρι τής τελειώσεως διά νά λάβουν τα βραβεία 
τής νίκης παρά του γένους διά τής έμής συστάσεως και μαρτυρίας 
και τά λάφυρα και πρέζας, δπου είναι άπειρα, σχεδόν δλα τά πλούτη 
τής Αθήνας. Είναι και γράμμα του Υψηλοτάτου Πριγγίπου διά δλα 
τά νησία περί τής αυτής υποθέσεως, και δταν συν θεφ μετά ολίγας 
ημέρας οπού θέλομεν άπεράσει άπ' αύτοΰ νά πάρωμεν τους στρατιώ- 
τας θέλετε το ίδεΐ. Εύχομαι φιλοτιμίαν και ζήλον είς τήν έκτέλεσιν 
ταύτην, μένω όλος εύχέτης προς θεόν. "Απαντάς τους ευλογημένους 
χριστιανούς εύχομαι εν Κυρίω και είς τους ορισμούς. "Γδρα τη 26 
Σεπτ. α' "έτος τής ελευθερίας. 

Καρυστίας νεόφυτος 

§ 296. Συνεπεία τού γράμματος τούτου ό ιερεύς Αθανάσιος Χωμα- 
τιανός και ό φιλικός Ν. Τεβελάκης, ο και Ληξουριώτης παρεπωνυ- 252 Ή νεωτέρα Κέως 

μούμενος, συγκροτήσαντες δύναμιν εκ 50 ανδρών άπήλθον είς Κάρυ- 
στον, δπου ετάχθησαν υπό την άρχηγίαν του άρχιερέως Καρύστου ι . 

Μετά τίνα χρόνον επέστρεψαν τίνες εξ αυτών κομίζοντες λάφυρα τίνα 
μικρού λόγου άξια, δια τα όποια τους έ'σκωπτον οί συμπατριώται των. 

Απελθόντων των Τούρκων από των Αθηνών, ή πολιορκία της 
Ακροπόλεως άνενεώθη, και πάλιν οί αυτοί αρχηγοί στρατολογήσαν- 
τες εκ νέου περί τους 100 άνδρας μετέβησαν είς την δευτέραν ταύ- 
την πολιορκίαν, ήτις διήρκεσεν από του τέλους Δεκεμβρίου 1821 
μέχρι του Ιουνίου 1822, δτε οί Έλληνες παρέλαβον την Άκρόπολιν. 
Κατά την πολιορκίαν έπεσαν οί Σωτήριος 'Ρώτας, ό Αλέξιος Παληό- 
καπας και ό Βασίλειος Φυλλης. 

§ 297. Κατά τόν Φεβρουάριον του 1822 ό Καρυστίας Νεόφυτος 
απηύθυνε προς τους Κείους το έξης γράμμα ζητών βοηθείας. 

Τίμιοι προεστώτες και λοιποί χριστιανοί εύχόμεθά σας. 

ους τρεΤς και πολλάκις σας έγράψαμεν περί τών αναγκαίων πραγ- 
μάτων του ορδιού και ύμείς ως νά μή εϊχετε δτα νά άκούετε και λογι- 
κόν νά συλογισθήτε κάθεστε άφρόντιστοι και αμέριμνοι είς όλα, και 
δτι εδώ ό κόσμος κινδυνεύει νά χαθή εξ αιτίας δπου λίπουν τά αναγ- 
καία τοΰ στρατοπέδου, ομοίως και οί λουφέδες• διά τούτο λοιπόν στέ- 
λεται επίτηδες ό ημέτερος οικονόμος και καπετάν δημήτρης γουλιο- 
σότης δια νά προβλέψουνε κάθε πράγμα, και ύπόθεσιν άναγκαίαν του 
στρατεύματος, εις τους οποίους θέλλεται δώσειν κάθε ύπακοήν είς 
τους όρκους αυτών λόγους και αίτίματα και ή παραμικροτέρα άντί- 
στασις είς αυτούς θέλει παιδευθεΤ οίΌοττιρώς και προσέξητε καλώ; νά 
κλίνετε την ακοή ν σας είς το νά έκτελεσθώσιν άπαντα εν τάχει χωρίς 
προθεσμίαν οΰτω ποιήσατε και μή άλέως εξ αποφάσεως. 
1822: φεβρουαρίου 8: στούρα. 
Τ. Σ. Καρύστου Νεόφυτος εκ τοΰ στρατοπέδου. 

§ 298. Τριουτοτρόπως έπέρασαν τά δύο πρώτα ετη της ελευθε- 
ρίας, το δε τρίτον : ήτοι το 1823 έσημειώθη δι' απαίσιου γεγονότος. 
το οποίον έβύθισεν είς πένθος τους Κείους, οϊτινες και το έτος τούτο 
ένεκα τοΰ μεγέθους της συμφοράς ως αρχήν χρονολογίας μεταχειρί- 
ζονται, άριθμούντες « άπό τόν καιρό της πρώτης πανούκλας, διότι 
έπηκολούθησε και δευτέρα, και κατάρα παρέμεινε « νά σε κόψη ή 
Σκουρδούλα » επιδημίας πανώλους. Τήν 10>)ν Δεκεμβρίου 1822 πλοίον 

1 Γούδα Βίοι παράλ. τόμ. Α' σ. 428, Νέα ηώς 253 

Ικ Ψαρών ερριψεν εις θέσιν Πετρουσσα άνδρας Χίους, ελευθέρωσαν 
αυτούς από τάς χείρας των Τούρκων. Οι άνδρες ούτοι ώδηγήθησαν 
εις τήν πόλιν. Συνελθόντες, ώς εικός, οί δημογέροντες και οί πρόκρι- 
το: συνεσκέπτοντο περί της συντηρήσεως αυτών. Αί γνώμαι διηρέθη- 
σαν, ώς πάντοτε, και υπερίσχυσαν οι θέλοντες ν' άφήσωσιν αυτούς 
ελευθέρους εν τη πόλει (διότι υπήρχε υποψία τις περί ενδεχομένου 
μολύσματος). Τήν 12ην του ιδίου μηνός, ήμέραν τοΰ αγίου Σπυρίδω- 
νος, επέτρεψαν αύτοίς να συλλέξωσιν έλεημοσύνην εν τω ναω του 
αγίου Σπυρίδωνος, και ούτω περιεφέροντο εν τη πόλει μέχρι των 
Χριστουγέννων, ήμέραν καθ' ην άπλήστως χοίρεια κρέατα έφαγον υπό 
των γειτόνων προσφερόμενα. 

Τήν έπιοΰσαν άπέθανεν εις εξ αυτών, τήν έπομένην άλλος και 
ούτω καθεξής εως ενός. Το μόλυσμα μετεδόθη και Ιξηπλώθη εν τη 
πόλει, ήτις έφιλοξένει τότε πολλούς πρόσφυγας έκ διαφόρων μερών. 

Άραίωσις και άπομόνωσις, ώς ήξίουν οί φρονιμώτεροι, δέν έγένετο. 
Τα θύματα ηύξανον καθ' όλον τον Ίανουάριον του 1823. Τήν 2αν 
Φεβρουαρίου, ήμέραν της Υπαπαντής, ηθέλησαν να έξιλεώσωσι το 
θείον δια λιτανείας, οτε το. κακόν δια του συγχρωτισμού έγενικεύθη. 
Δέν υπήρξεν οέκία μή έχουσα ασθενή. Οί πρόκριτοι προσδιώρισαν ώς 
νοσοκομείον το ε£ς άγιον Ευστάθιο ν Έλληνικον σχολεΤον, άλλα ή φιλο- 
στοργία των γονέων, συζύγων και αδελφών δέν παρέδιδεν εις το 
νοοοχομείον πάντας τους προσβαλλόμενους. Άπό του μηνός Μαρτίου 
ήρχισεν ή μετοίκισις εϊς τάς έξοχάς και ή έγκατάλειψις τής πόλεως* 
φέροντες το μόλυσμα προσεβάλλοντο και εκεί υπό τής νόσου και αί 
έξοχαί αντηχούν υπό θρήνων και κοπετών. Πάσα περιοχή έγίνετο 
νεκροταφείον, φρικτόν τό άκουσμα, άλλα φρικτότερον τό θέαμα γονείς 
νά θάπτωσιν ίδίαις χερσί τα ίδια τέκνα, σύζυγοι συζύγους, άδελφαί 
αδελφούς, καΐ τό ετι φρικτότερον νεογνά νά θηλάζ(οσι τάς νεκράς 
μητέρας των. Οί άνθρωποι κατέστησαν άγριοι και πολλοί εχάνοντο 
ου μόνον εκ τής νόσου, άλλα και έκ τών κακοπαθειών και έκ τής 
στερήσεως τών προς συντήρησιν αναγκαίων. Πολλοί άνεχώρησαν άπό 
τήν νήσον. Επιστολή τής 6ηζ Μαίου εξ Αθηνών τοΰ Ίωάν. Πάγκα- 
λου, πληρεξουσίου, διεκτραγωδεί τά δεινοπαθήματα τών συμπατριω- 
τών του. Γράφει οϊ)τος: «Ή ανήκουστος δυστυχία τής πατρίδος μας 
άντήχησεν εις δλα τά μέρη του κόσμου και θέλει βέβαια τό διηγούν- 
ται οί μεταγενέστεροι ώς έξαίσιον παράδειγμα . . . Τό παράδοξον συμβάν 
τούτο κατετάραξε τήν υπερτάτην διοίκησιν, και όταν διηγούμην λεπτο- 
μερώς τήν κατάστασίν της, πολλοί έκ τών διοικητών εκλαιον άπό τήν 254 Ή νεωτέρα Κέως 

όπερβολικήν λύπην των. Τώρα δμως μανθάνω δτι ή φΰορά Ιγινε 
μεγαλητέρα άφ' δτι την παρέστησα». 

Μόλις περί τόν Άπρίλιον και Μάϊον έσκέφθησαν οί πρόκριτοι 
περί άπολυμάνσεως, τήν οποίαν άνέλαβον φιλοτίμως τέσσαρες άνδρες 
άξιοι παντός επαίνου και της ευγνωμοσύνης τοΰ τόπου, έ άρχιδιάκο- 
νος Φώτας, ό Νικόλαος Τεβελάκης, ό Ποθητός Λογοθέτης Πάγκαλος 
και ό Ίωάν. Κουμπαρουτσος, οΓτινες δια διαφόρων μέσων και προ 
πάντων δια του πυρός καίοντες ενδύματα, σκεπάσματα, στρώματα 
κτλ. ενήργουν τήν άπολύμανσιν. Οί τρείς έξ αυτών μολυνθέντες απε- 
βίωσαν, ό τελευταίος έσώθη. Τήν άπολύμανσιν έπεβοήθησεν ή κατά 
τήν 21ην Μαΐου ραγδαία καταπεσοϋσα βροχή, και άπό της 22ας Μαΐου 
ουδέν πλέον έγένετο κρούσμα. Ξένοι και εντόπιοι λέγεται δτι απε- 
βίωσαν 1660, κατ' άλλους 2,000" ό πληθυσμός της νήσου τότε ήτο 
άνω των 7,000. Τό επόμενο ν έτος δυστυχώς άνεφάνη πάλιν ή πανώ- 
λης άπό μίαν οικίαν, είς τήν οποίαν κατά λάθος είχον αφήσει πίθον 
(κουροϋπαν) πλήρη λιναριού, τό όποιον δεν άπελύμαναν. Επιστημονι- 
κώς είναι άποδεδειγμένον σήμερον δτι ή μόλυνσις και ή έξάπλωσις 
της πανώλους είς έπιδημίαν γίνεται δια των ποντικών, οΓτινες είναι 
οί κατ' εξοχήν φορείς του μολύσματος. Τό κακόν δμως προελήφθη με 
άπώλειαν μόνον 50 ανθρώπων, αποθανόντων κατά τήν νέαν ταύτην 
έμφάνισιν της νόσου. 

§ 299. Τό άκόλουθον ϊτος 1825 είς τήν νήσον Εδβοιαν υπήρχε 
τό αυτό νόσημα. Φεύγων ό στρατηγός Νικόλαος Κριεζώτης μετά τής 
οικογενείας του και τών συγγενών του ήλθεν είς Κέω, Γνα σωθή. Οί 
Κείοι ύπεδέχθτ^σαν αυτόν μετά τών προαΎ]γ.θΌα6)ν είς τήν θέσιν του 
τιμών, άλλα τω υπέδειξαν δτι μόλις άνακύψαντες εκ της επαράτου 
νόσου δεν δύνανται νά δεχθώσιν είς τόν τόπον των τους ίργομενους 
άπό μεμολυσμένων μερών άνευ λοιμοκαθάρσεως. "Ως τόπον δε κατάλ- 
ληλον προς κάθαρσιν θεωρουσι τόν ά'γιον Νικόλαον παρά τήν εΐσοδον 
του λιμένος, δπου νυν ό Φάρος, υποσχόμενοι πάσαν περιποίησιν. 
Άλλ' ό Κριεζώτης προέβαλλε φόβους, μήπως οί Τούρκοι μαθόντες 
τήν άπομόνωσιν της οίκογενείας του έκεΐ έπιδράμωσι και αίχμαλωτί- 
σωσιν αυτήν. Τούτου ένεκα άπήτει νά κατοίκηση ή οίκογένειά του εν 
τη πόλει, Οί Κεΐοι προσεφέρθησαν να παραχωρήσωσιν αύτω οίανδή- 
ποτε εκλέξει θέσιν έκτος της πόλεως, άλλ' ό Κριεζώτης μή αποδε- 
χθείς τήν πρότασιν άνεχώρησε. Μεταβάς είς Κάρυστον έθαψε δύο Νέα ήως 255 

μέλη της οικογενείας του. Μένεα πνέων έπεφυλάσσετο να έκχυση τήν 
δργήν του κατά των Κείων. Ή κατάλληλος περίστασις Ιδόθη. Κατά 
το έτος 1825 οί στρατηγοί Χατζημιχάλης Άργυροκαστρίτης, Νικό- 
λαος Κριεζώτης, Βάσσος Μαυροβουνιώτης και Σταυρός Λιακόπουλος 
απεφάσισαν άνευ της συγκαταθέσεως τής Κυβερνήσεως τήν έκστρα- 
τείαν εις τα παράλια τής Αιγύπτου και Συρίας, ϊσως Γνα έπαναστα- 
τήσωσι τους κατοίκους του δρους Λιβάνου εις αντιπερισπασμών του 
Ίμπραχήμ. Τόπος συγκεντρώσεως ώρίσθη ή Κέως. Είς ταύτην έλι- 
μενίσθησαν 18 καράβια Σπετσιώτικα και έστρατοπέδευσαν 2,0(Χ) 
περίπου Λιάπηδες ι . 

Αρχιστράτηγος έχων και το βάρος των εξόδων ήτο ό Χατζημι- 
χάλης Άργυροκαστρίτης. Κατά τήν τότε επικρατούσαν συνήθειαν οί 
άτακτοι στρατιώται (Λιάπηδες) διενεμήθησαν είς τάς οικογενείας, αί 
όποΐαι ώφειλον να διατρέφωσιν αυτούς. Οί σύγχρονοι Κείοι διηγούν- 
ται δτι οί Λιάπηδες έδειραν, ήτίμασαν, εθυσαν και απώλεσαν ουδέ 
όρνις μία διεσώθη ουδέ δένδρον, και αύτάς τάς στέγας των οικιών 
είς καύσιμον ΰλην μετεχειρίσθησαν. Έμηχανεύοντο διαφόρους τρό- 
πους και επινοήματα σατανικά, δπως εϋρωσιν αφορμών νά κακοποιή- 
σωσιν. Ήρώτων π. χ. εάν υπάρχη μέλι και σησάμιον εν τη οίκία και 
εΐς τήν άπάντησιν δτι υπήρχε, διετάσσετο ό οίκο-χάρης νά άλείψη 
σοΌ^λαν διά του μέλιτος, νά έπιπάση σησάμιον και νά ψήση αυτό 
περιστρέφων τήν σοΟβλαν έπι πυράς. "Απλούν μειδίαμα διά τήν 
γελοιότητα τοΰ πράγματος ή παρατήρησίς τις διά τήν τόσον άνόητον 
άπαίτησιν -ηρχουν νά προκαλέσωσι δαρμούς και μώλωπας. 'Έθετον 
φλάσκαν οίνου εν ερημική όδω επί τοίχου, ώστε νά είναι καταφανής, 
και κρυπτόμενοι παρεμόνευον ό διαβάτης, δστις ήθελε τολμήσει νά 
πλγ|σιάση αυτήν άπορων, «πόθεν φλάσκα εν τη έρήμω», πολλω δέ 
μάλλον νά τήν πιάση και διακίνηση γ.α%6ρίζετο και εζερετο ανη- 
λεώς. Αί ζημίαι υπήρξαν άνοπολόγιστοι. Αναφορά των Κείο)ν προς 
τήν Κυβέρνησιν διαλαμβάνει δτι τους έζημίωσαν οί στρατιώται αυτοί 
γρόσια 1 ,232,870, δτι δεν έχουσι πλέον νά σπείρωσιν ούτε εν στρέμμα 
γης, δτι κατέσφαξαν τους βόας των, δεν άφήκαν κανέν είδος ζώου, 
έγύμνωσαν τά εργαστήρια των, ήρπασαν τά ενδύματα των και σκεύη 
των, τά οποία έπώλουν είς άλλους τόπους ή ξένους, έκρήμνιζον και 
τάς οίκίας των και τάς £καιον, έκαψαν τά έλαιόδενδρά των δλα, εκαιον 
Ιλαιον και έχυνον είς τά στήθη των διά νά μαρτυρήσωσι ποϋ είχον 

1 Σπηλιάδου Άπομν. τόμ. Β' σ. 512. 256 Ή νεωτέρα Κέως 

κρυμμένα τα γρόσια και άλλα άσεμνα, τα όποια χάριν αιδοϋς παρα- 
λείπομεν. Εικόνα της συμπεριφοράς και των ενεργειών των Λιάπηδων 
παρέχει ή χαρακτηριστική φράσις «έσπειραν αλάτι», δια της οποίας 
συνοψίζουσι την δράσίν των οι ομιλούντες περί αυτών γεροντότεροι 
Κείοι. Ή διοικητική επιτροπή απεφάσισε νά μεσεγγυηθώσιν όσα είχον 
να λαμβάνωσιν οι άδικήσαντες άπό το έθνος και νά άποζημιωθώσι 
και νά ίκανοποιηθώσιν οι αδικημένοι, άλλ' δστις έπαθε, έπαθε και 
ού^ίποτε θά ίκανοποιηθή ή θά άποζημιωθή '. Ή ελληνική κυβέρνη- 
σις δέν είχε τήν δύναμιν νά τιμωρήση το έγκλημα και νά περιστείλη 
τήν κακίαν, άλλ' ίνα ώμεν δίκαιοι, ούτε αυτοί οι αρχηγοί ήδύναντο 
νά περιστέλλωσι τάς καταχρήσεις, εις ας έξώκελλον οι άτακτοι στρα- 
τιώται διά τε τήν ελλειψιν πόρων και τήν μή ΰπαρξιν εννόμου τάξεως. 
Πράγματι τούτου ένεκα ανάγκη νά είμεθα επιεικείς περί τάς κρίσεις 
ημών και προς τους ανθρώπους των χρόνων εκείνων, όχλον άσυντά- 
κτων εν πολλοίς, των οποίων ο αυτοματισμός και κτηνανθρωπισμός 
ήσαν γεννήματα και προϊόντα τοΰ απολύτου βαρβαρισμού και δεσπο- 
τισμού, τον οποίον ήγωνίζοντο νά καταλύσωσιν. Ούτοι προεξήρχον ζΐς 
τάς καταχρήσεις και τάς ανομίας, καθ' ων ουδείς ήδύνατο νά άντιτα- 
χθή οϋτε αρχηγοί ούτε Κυβερνήσεις. 

§ 300. Παρέμειναν εν τω τόπω μήνας και κατά τήν άναχώρησίν 
των έβουλεύθησαν νά λαφυραγωγήσωσι τήν πόλιν, άλλα κατά τήν 
άφήγησιν εντοπίων 6 Βάσος, φίλα γρονων τοΧς Κείοις. το μεν ειδο- 
ποίησε τους κατοίκους νά άποκρύψωσιν δ,τι πολύτιμα είχον, το δε 
παρέπεισε και τους άλλους νά μή προβώσι και είς τό τελευταΐον τοΰτο 
διάβημα της καταστροφής. Περιωρίσθησαν εις τήν άρπαγήν 500 βαρέ- 
λων οίνου, ανήκοντος ε£ς τήν φορολογίαν του δεκάτου, 300 εκ της 
χώρας και 200 άπό τοΰ λιμένος μετά της στίβας και της ξυλικής. 
Έκ τών Λιάπηδων πολλοί έμειναν εν Κέω μετά τήν άναχώρησίν τών 
πλοίων, μή θελήσαντες νά άκολουθήσωσιν εις τήν έκστρατείαν. Τού- 
τους οί Κεΐοι έξέβαλον κακήν κακώς, μή έχοντες πώς νά οιαθρέψωσιν 
εαυτούς. Λέγεται δτι μετέβησαν εις "Ανδρον. Έπαγαγόντες τοιαύτην 
έρήμωσιν ύπενθυμίζουσι τους μεσαιωνικούς χρόνους τών επιδρομέων. 
Άφήκαν αναμνήσεις και νέαν χρονολογίαν. « Άπό τον καιρό τών 
Λιάπηδων». 

§ 301. Κατά τον χρόνον τούτον της διαμονής τών Λιάπηδων έν 
Κέω εζη οικογένεια τις, ήτις ένεκα καταδιωγμών εν Ήπείρω μετω- ϋπηλιάδ. Άπομνημον. τόμ. Γ'. Νέα ηώς 257 

ζ 

κησε περί τάς αρχάς τοΰ αγώνος είς Κέω συνεπάγουσα μεθ' εαυτής 

νήπιον θυγάτριον, Έλένην καλούμενον, το οποίον επεπρωτο να διαδρα- 
ματίσω εν τω μέλλοντι πρόσωπον ήρωίδος. Διατρέχουσα κατά την 
περί ής πρόκειται έποχήν ή νεάνις αυτή την καλλίστην έποχήν της 
νεότητος, στίλβουσα εκ κάλλους και εμπλεως χαρίτων, εις ζηλότυπον 
έρωτα ένέβαλε τον Μαυροβουνιώτην στρατηγόν Βάσον. Ψυχή ονειρο- 
πόλος ή Ελένη και κόρη εκτάκτου νοημοσύνης δεν εύρισκε, φαίνεται, 
τέρψιν τινά εν τω εγκλειστώ βίω της νήσου, αλλά τουναντίον ρέπουσα 
προς ευγενή και περιπετειώδη δρασιν δεν έδυσκολεύθη ν' άνταπο- 
κριθή εις το αίσθημα του στρατηγού και να άκολουθήση αυτόν. 
Ό ιστορικός πύργος Γιαννούλη εν ν Ανδρψ υπεδέχθη τήν ώραίαν 
Έλένην έν συνοδεία μιας γυναικός μετά τήν εκ Κέω άναχώρησίν της. 
Ή θύρα του πύργου έκτίσθη υπό του στρατηγού, έμπροσθεν ετέθη 
φρουρά, αί δε τροφαί έδίδοντο εκ τοΰ παραθύρου διά σχοινιού. Ό 
στρατηγός άπήλθεν είς τήν πολυθρύλητοι έκστρατείαν της Βηρυτού 
μετά των συστρατήγων του και έπανελθών μετά τινας μήνας έγκατε- 
στάθη μετά της τέως πυργοδεσποίνης συζύγου του έν Πειραιεΐ. Σύζυ- 
γος και στρατιώτης έκτοτε, ιατρός καΐ νοσοκόμος ή Ελένη ήκολούθει 
τόν στρατηγόν ατρόμητος είς τάς μάχας. Είς τήν έν Καματερω μάχην, 
καθ' ήν ό Βάσος ματαίως ήγωνίσατο άπολέσας 900 άνδρας και μόνος 
αυτός μετά τίνων άλλων σωθείς, ή γενναία σύζυγος του περιέδενε τάς 
πληγάς των τραυματιών σχίζουσα τα ενδύματα της. Διά το θάρρος, 
τήν τόλμην και τά πλεονεκτήματα έν γένει δύναται ή γυνή αΰτη νά 
καταταχθή μεταξύ των συγχρόνων ηρωίδων, αί'τινες έλάμπρυναν τήν 
πατρίδα των κατά τους τρομερούς και ένδοξους εκείνους γ^ρό^ους της 
μεγάλης και μοναδικής έν τη ιστορία τοΰ κόσμου επαναστάσεως. Ή 
σύγχρονος ποίησις ύμνησε και το κάλλος και τήν τόλμην και τήν 
εύφυΐ'αν της. Αναγνωρισθείσης της ελευθερίας της Ελλάδος, υπήρξεν 
ή μάλλον άντιδρώσα κατά της πολιτείας του Καποδιστρίου και εργα- 
ζομένη προς άνατροπήν αύτου διακηρύττουσα δτι έν Ελλάδι δεν 
δύνανται νά έγκλιματισθώσιν αί άπολυταρχικαί της Τωσσίας έξεις. 
Έπί της βασιλείας 'Όθωνος του Α' υπήρξε μία των ευγενέστερων και 
φιλοξενωτέρων δεσποίνων της πρωτευούσης. Άπέθανεν έν θαλερω 
γήρατι τήν 7ην Ιανουαρίου 1891. 

§ 302. Τοιουτοτρόπως το 3ον } 4ον και 5ον έτος της ελευθερίας υπήρ- 
ξαν ολέθρια διά τους Κείους. Το ερ^ο^ της πανώλους το συνεπλήρω- 
σαν οι Αιάπηδες. Έν έτει 1826 ήσαν είς τήν έκστρατείαν τής Καρύστου 
μετά του Φαβιέρου 56 Κεΐοι έθελονταί. Οι πλείστοι των πληγωμέ- 

Ι. Ν. 4ΎΛΛΔ — ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 17 25Η Ή νεωτέροχ Κέως 

νων, αναφέρει δ Χρήστος Βυζάντιος εν τη ιστορία του. κατά διάτα- 
γήν του Φαβιέρου εστάλησαν δια πλοιαρίων εις Κέαν πλέον των 
εκατόν, εν οίς και οι λοχαγοί ' Ανδριώτης, Βεραντιέ και δ ίδιος Χρή- 
στος Βυζάντιος. Ό εν τω λιμένι διαμένων Νικόλαος Παλαιολόγος, πρό- 
ξενος της Γαλλίας και Τωσσίας, περιεποιήθη απαντάς τους εκεί άφι- 
χθέντας πληγωμένους. Τη εσπέρα εκείνη οι εν Κέα κάτοικοι μετήγα- 
γον αυτούς επί γορτΥ]^ων ζώων είς την πόλιν και έτοποθέτησαν αυτούς 
εξαιρέσει των δύο λοχαγών εις δύο δωμάτια ή κελλία της εκεί 
εκκλησίας, ήν καλοΰσι Μητρόπολιν. Πεντήκοντα εξ αυτών εκειντο 
χαμαί εις εκαστον δωμάτιον, ο εις παρά τον άλλον. Τη επομένη ήμερα 
διετέθησαν οί πληγωμένοι άνετώτερον, άλλα μετά δυσκολίας ίδεγοντο 
αυτούς οί κάτοικοι εις τάς οικίας των. Το μεν λόγω της κακής άνα- 
μνήσεως, ην ειχον εκ της εν τη νήσω διαμονής τών στρατευμάτων 
Βάσου και Κριεζώτου, δτε διαβαίνοντα ταύτα εκείθεν προς μετάβασιν 
εις Συρίαν διέμειναν επί τινας ημέρας ένεκα της κακοκαιρίας, τό δέ 
διότι οί καλοί ούτοι χριστιανοί ειχον την πρόληψιν δτι οί αποθνή- 
σκοντες εκ πληγών βρυκολακιάζουν. Τό αυτό. ιστορεί ό Βυζάντιος, 
συνέβη και είς ημάς μεταφερθέντας επί νεκροκραβάτου εις οίκίαν 
μυλωθροΰ τίνος καλουμένου Πιτάκη, ου ή σύζυγος και αί τρεΤς θυγα- 
τέρες κατ' ούδένα τρόποι ήθελον νά μας δεχθώσιν, αν είς έκ τών 
συνοδευόντων ημάς υπαλλήλων της δημογεροντίας δεν τάς διεβεβαίου 
ότι δεν θά άποθάνωμεν εκ τών πληγών. Είτα δμως έτύχομεν μεγί- 
στην περιποίησιν παρά τών καλών τούτων ανθρώπων, μέχρις ου 
ίαθέντες άνεχωρήσαμεν εκείθεν. 

§ 303. Έν τη νήσο) ταύτη υπάρχον δύο χειρουργοί εμπειρικοί, ό 
μεν φραγκοενδεδυμένος, όστις έπηγγέλλετο και τον επιστήμονα, άλλα 
αμαθής καθ' δλα. Ό έτερος γέρων ένδεδυμένος άντεριά και τζουμπέ, 
άλλα κάλος εμπειρικός. Ό πρώτος ομιλών ολίγα Γαλλικά και Ιτα- 
λικά έπεσκέπτετο τους λοχαγούς Άνδριώτην και Βεραντιέ, άλλα μετά 
πέντε ήμερες άπο της είς την νήσον άφίξεως τών πληγωμένων ό 
αγύρτης ούτος θέλων νά δοκιμάση διά της μήλης άνευ ανάγκης την 
πληγήν του άτυχους Βεραντιέ τοσούτον άπροσέκτως και βιαίως ώθη- 
σεν αυτήν έν τη πληγή, οϋση έν τω πήχει της δεξιάς χειρός, ώστε 
διετρύπησε μίαν τών εκεί αρτηριών. Επελθούσης δ 1 εκ τούτου σφο- 
δράς αίμορραγίας και μη δυνηθέντος τοΰ γυρτού νά σταματήση 
αυτήν, απεβίωσε μετ' ολίγον δ καλός ούτος φιλέλλην, δστις ύπηρετή- 
σας είς τον στρατόν του Μεγάλου Ναπολέοντος ως λοχαγός τοΰ πεζι- 
κού, είχε συμμεθέξει πολλών μαχών και κινδύνων, έμελλε δέ έκ τη; Νέα ηώς 259 

άμαθείας ενός όίγύρτου ν* άπολεσθή. Μετά δύο ημέρας και ήμεΐς αυτοί 
ήσθάνθημεν τρομερούς πόνους έν τή πληγή ημών άλλ' ο γέρων χει- 
ρουργός, δστις μας έπεσκέπτετο άπ' αρχής, μετά πολλής δεξιότητος 
έξέβαλεν εξ αυτής τεμάχια χάρτου και τήν ούράν της σφαίρας, άτινα 
είχον μείνει έν αύτη. 

"Ενεκα των δύο περιστατικών τούτων ή εκεί δημογεροντία άνέ- 
θηκε τήν θεραπείαν δλων των πληγωμένων εις τον έμπειρικόν τούτοι 
χειρουργόν ι . 

§ 304. Κατά τήν διάρκειαν της επαναστάσεως ου μόνον τραυμα- 
τίαι από Καρύστου εστέλλοντο είς Κέω, αλλά και πλήθος οικογενειών 
άπό τά χωριά τής Αττικής και άλλαχόθεν μετενάστευον έκει, διότι 
ήσαν τά κονσολάτα και εϋρισκον άσυλον. Τούτου ένεκα παρουσιάζε- 
ται ό αριθμός των κατοίκων ηύξημένος κατά τήν περίο^ον έκείνην 
ούτως, ώστε, ενώ ό ^λνίη άε ΚοοΗθίοΓΐ: κατά το 1684 αναφέρει δτι 
υπΎ\ργον 600 οίκίαι, ό δε ΒΐΌπάδΙιεά και ό Ι^ΟΓοίχ άριθμοΰσι μόνον 
550 οικίας και 3,000 ψυχών, έν τη Γεωγραφία Λωρέντη (Τόμ. Β' 
1838) σημειουνται κάτοικοι 8,210 και έν τή Γεωγραφία Βάλβη (1839 
μετάφρ. Κούμα) 9,000. Πεντήκοντα οίκογένειαι ήλθον άπό Μαρκό- 
πουλο ν, άλλαι άπό Σάμον, Χίο ν, Τόδον Άϊβαλή, Μυτιλήνη ν και εξ 
άλλων μερών, έξ ού καΐ τά υπάρχοντα ακόμη και σήμερον επώνυμα 
Μαρκοπουλιώτης, Άϊβαλιώτης, Χιώτης, Μυτιληναίος, Μωρα'ιτης κτλ. 
Ποιμήν τις έκ Μαραθώνος, διηγούνται, είχε στείλει τήν οίκογένειάν του 
είς Κέαν. Ό Γάλλος ναύαρχος Άλγάν διαπλέων κατά μήκος τήν 
άνατολικήν άκτήν τής Αττικής ήγκυροβόλησεν έν θορικώ, το όποιον 
σήμερον καλουσι Μανδρί Ούδαμού φωνή ανθρωπινή •ψ.ο\)ετο εν τή 
χώρα ταύτη και μόλις μετά 24 ώρας ποιμήν τις έκ τών πέριξ του 
Μαραθώνος έκ τής παρουσίας τής φεργάτας έλκυσθείς έτόλμησε νά 
πλησίαση είς τήν άκτήν. Ειχεν εγκαταλείψει το ποίμνιόν του έπι τών 
κρν/μνών του Πεντελικου και παρατηρών μετά στεναγμών το πλοϊον 
έδίσταζε νά εκδήλωση τήν έπιθυμίαν, τήν οποίαν ειχεν, δπως έπιβή 
έπ' αύτοΰ, δτε 6 ναύαρχος Άλγάν προτείνει είς αυτόν τά εξής. «Θα 
σε ύπάγωμεν, δπου θέλεις. "Εχεις οίκογένειάν ; — Τήν έστειλα είς 
Κέαν. — Θά σε μεταφέρωμεν εκεί. — Άλλ' είσθε τόσον μεγάλος κύριος* 
και θά πληρώσω πολλά; — "Ε! πόσα νομίζεις δτι θά σου ζητήσω; 
— Δεν ήξεύρω, άλλα δεν εχω περισσότερα άπό Ινα γρόσι. — Δός μου 
το πουγγί σου». Το δίδει. «Και τά πρόβατα μου ! — Που είναι; — Έκει 1 Ιστορία Χρήστου Βυζαντίου. 260 Ή νεωτέρα Κέως 

υψηλά. — Φέρε και αυτά. — Είναι πολλά. — Άδιάφορον τούτο είναι 
δική μας δουλειά». Ό ναύαρχος λαβών τό βαλλάντιον του ποιμένος τό 
έγέμισε νομίσματα εν τφ μεταξύ και δτε ό ποιμήν επέστρεψε του τό 
έδωκε. «Λάβε τό πουγγί σου. Αυτή είναι ή τιμή του ναύλου σου. Σοϋ 
τό χαρίζομεν». Ό ποιμήν δέν η^οίτο να πιστεύση τους οφθαλμούς 
του και ή ευτυχία του Ιφθασεν εις τό κατακόρυφον, δτε έπεβιβάσθη 
μετά του ποιμνίου του, ίνα μεταβή είς Κέαν, δπου θα εύρισκε την 
γυναίκα και τα τέκνα του. 

§ 305. Κακώς διεδόθη και πιστεύεται μέχρι οΎ\μερον δτι οί 
άρχοντες της Κέω έδιωξαν τους ξένους έλθόντας να κατοικήσωσιν είς 
τήν νήσόν των και αδίκως δλως αποδίδεται είς αυτούς της ξενηλα- 
σίας τό όνειδος. Ό "Αγγλος Μπέν, περιηγούμενος τήν νήσον εν ετει 
1885, ήκουσε παρά των κατοίκων λεγόμενον δτι έζήτησαν οί Χίο ι 
να έγκατασταθώσιν εν Κέω, οί δε άρχοντες του καιρού εκείνου ήρνή- 
θησαν και ως εκ τούτου το Ιμπορικόν γ,εντροΊ μετηνέχθη εις Σϋρον. 
Παρηγορητικώς φερόμενος δεν οίκτείρει τους Κείους διά τήν ζημίαν 
ταύτην, διότι έ'χουσιν ώραιοτάτην νήσον, ήτις παράγει πλείονα των 
αναγκαίων είς τήν ζωήν, και διότι δεν είναι φιλόδοξος φυλή. Ή διά- 
δοσις αυτή προΫιλ^εν εκ της έξης αιτίας. 

Περί τα τέλη του παρελθόντος αγώνος έγεννήθη εν Κέω ό "Αγγε- 
λος Χριστοδούλου. Ούτος επιδοθείς είς το έμπόριον έκέρδησεν έν Κων- 
σταντινουπόλει και έν Όδησσώ, δπου συνεταιρίσθη μετ' άλλου Έλλη- 
νος, Μαύρου έπωνυμουμένου, ίκανήν ποσότητα χρημάτων. Έπανελθών 
εϊς Κέω περί τά τέλη της δευτέρας δεκαετηρίδα του ήδη έκπνέοντος 
αιώνος έφημίζετο ως πολύ πλούσιος. Έλθεν ή εποχή, καθ' ην αμφό- 
τερα τά επιτόπια κόμματα εστελλον είς Κ(ονσταντινούπολιν τους αντι- 
προσώπους των προς έκμίσθωσιν των φόρων, και γνωστόν ήτο είς τόν 
"Αγγελον Χριστοδούλου δτι ό εκμισθωτής ώνομάζετο βοεβόδας, δτι 
περιεβάλλετο μεγάλην έξουσίαν, εισέπραττε τό δέκατον, έδίκαζε τάς 
παρεμπίπτουσας δίκας μετά του επισκόπου και των δημογερόντων, 
έλιμενάρχει κλ. Φιλοδοξών νά γίνη αρχηγός της αντιθέτου μερικός 
τών Λογοθετιάνων ενεφανίσθη ήμέραν τινά είς τήν άγορά,ν κρατών 
σακκίδιον πλήρες χρημάτων καΐ θέσας αυτό έπι της ϊτι ίσταμένης 
εκεί μαρμάρινης στήλης έδημηγόρησε προς τόν λαόν, υπεσχέθη 
νά πλήρωση εξ ιδίων τό κοινοτικόν χρέος, τό δποΤον άνέβαινεν εις 
ίκανάς χιλιάδας γροσιών, οφειλομένων είς φαναριωτικάς οικογενείας 
έν Κωνσταντινουπόλει, και έπέρριψεν δλην τήν μομφήν είς τους 
άρχοντας αμφοτέρων τών κομμάτων, ώς επιβαρύνοντας τήν κοινότητα Νέα ηώς * 261 

με χρέη δι' ασήμαντους και παραλόγους αιτίας και κομματικών παθών 
Ινεκα. Και έλεγε την άλήθειαν, διότι το χρέος της κοινότητος προε- 
κυφεν εκ της άβελτερίας και εμπάθειας των αρχόντων. Γεωργός τις 
πιεσθείς υπό τίνος των υπαλλήλων του βοεβόδα έδάρη υπ' αύτου και 
έδειρεν αυτόν 6 γεωργός. Ή μερίς, ή έχουσα τον γεωργόν, ανήγαγε 
τό γεγονός τοΟτο εις σπουδαΐον πολιτικόν ζήτημα καΐ έ'πνεεν εκδίκη- 
σιν. Άνηνέχθη εις τό διβάνιον. Τό διβάνιον έζήτησεν άπολογίαν. 
Έξοδεύσαντες πολλά χρήματα και οι μεν και οι δε τελευταΐον συν- 
εβιβάσθησαν, τάς δε δαπανάς και δλα τα εκατέρωθεν δώρα, τα 
σταλέντα εις τους ισχυρούς, συνάψαντες εις εν δλον κατελόγισαν εις 
βάρος της κοινότητος και έξέδωκαν όμολογίαν σφραγίσαντες αυτήν 
τη σφραγίδι της κοινότητος. "Ομοια έπραξαν και δια την οΌλοφο- 
νίαν Υδραίου τινός δημαγωγού, Γιαννάκου καλουμένου. Γνωστά είναι 
ήδη εις ημάς τά της παύσεως του άρχιερέως Σωφρονίου διά τό στα- 
σίδιον, δι' ην έδαπανήθησαν πολλά χρήματα και επί τέλους εξεδόθη 
κοινοτική ομολογία. Και πόσαι άλλαι τοιαϋται ! δι' ων ηυξανε τό κοι- 
νοτικόν χρέος εις βαθμόν άσυμβίβαστον προς τους πόρους της κοι- 
νότητος. 

§ 306. Μολονότι οί λύγοι τοϋ Αγγέλου Χριστοδούλου ήσαν αλη- 
θείς, ούχ ήττον ύπεκρύπτετο εις αυτούς σκοπός κερδοσκοπικός και 
φιλόδοξος. Έπρότεινεν, ίνα επί μίαν πενταετίαν γίνηται αυτός εκμι- 
σθωτής τών φόρων άνευ ανταγωνισμού και επί πέντε ετη επομένως 
νά είναι βοεβόδας. Ή πρότασις, διεγερθέντος του λάου υπ' αμφοτέρων 
τών κομμάτων, απερρίφθη και ό "Αγγελος Χριστοδούλου άπολέσας τήν 
δημοτικότητα του και θυμωθείς μετωκησεν είς Συρον, εκ της οποίας 
ήτο και ή σύζυγος του. Έκραγείσης μετ' ου πολύ της επαναστάσεως 
και καταστραφέντων τών Ψαρών, τών Κυδωνιών, της Χίου και άλλων 
πολλών ελληνικών πόλεων, οί περισωθέντες κάτοικοι κατέφευγον εις 
τάς νήσους του Αιγαίου ζητουντες άσυλον και καταφύγιον. Ήλθον και 
εις τήν Κέω και ευρον καλόν τον λιμένα και ασφαλή διά τά πλοία 
και προς έμπορίαν ευθετον, άλλα φοβούμενοι ένδεχομένην τινά τών 
Τούρκων άπόβασιν και τήν πειρατείαν, μανθάνοντες δ' δτι ή Σύρος 
ήτο πολύ ασφαλεστέρα και προστατευόμενη υπό της γαλλικής σημαίας 
έπροτίμησαν νά καταφύγωσιν έκεΐ και ήρχισεν ό συνοικισμός της 
Έρμουπόλεως. Ό "Αγγελος Χριστοδούλου, ευρεθείς εκεί και προβλε- 
πων ως έμπορος κέρδη, ήρξατο οΙκοδομων και άλλων εμπορικών επι- 
χειρήσεων, δι' ων ηδξανε τήν περιουσίαν του. Έκάλεσε παρ' έαυτω 
συγγενείς του τινας Κείους και μνησίκακων κατά τών αρχόντων της 262 Ή νεωτέρα Κεως 

Κέω έλεγε προς τους επισκεπτόμενους αυτόν Κείους δτι οί άρχον- 
τες σας έδιωξαν εμέ και τους ξένους* διότι, αν εγώ εμενον εκεί, και οί 
ξένοι ήθελον μένει και ή Έρμούπολις ήθελε κτισθή επί της Κέας. Οί 
λόγοι ούτοι κατ' αρχάς δεν έκυκλοφόρουν, διότι οί πολλοί ήξευρον 
τήν άλήθειαν. "Οτε δμως μετά τήν άπελευθέρωσιν ήρχισεν 6 εκλογι- 
κός ανταγωνισμός και τα πολιτικά πάθη έκορυφώθησαν, τους λόγους 
τούτους μετεχειρίζοντο οί δημαγωγοί ως ίσχυρόν επιχείρημα κατά 
των αρχόντων και τοιουτοτρόπως εξικνείται μέχρις ημών ή άδικος 
μομφή δτι οί άρχοντες έδιωξαν τους ξένους. Οί πρόκριτοι των Παρια- 
νών έπορεύθησαν και είς Αθήνας ζητουντες μίρος άρμόδιον εις συνοι- 
κισμόν. Οί Αθηναίοι συνελθόντες συνεσκέφθησαν περί τούτου και 
έγγραφα ήμείφθησαν μετά της διοικήσεως, άλλ' οί Παριανοί παρη- 
μέλησαν τήν ύπόθεσιν. Δεν έπεται εκ τούτου δτι οί Αθηναίοι πρέπει 
νά κατακριθώσιν επί ξενηλασία, πολλώ δε μάλλον δεν αρμόζει εις τους 
Κείους ή μομφή αϋτη, οί'τινες πάντοτε διεκρίθησαν έπί φιλοξενία και 
υπεδέχθησαν τους ξένους άδελφικώς. 

§ 307. Οί Κείοι, έναγκαλισθέντες άπ' αρχής τον αγώνα της ανεξ- 
αρτησίας μετά ζήλου και ενθουσιασμού, δεν έπαυσαν μεθ' δλας τάς 
συμφοράς, αί'τινες ενέσκηψαν εις τήν νήσόν των εκ τε του λοιμοΰ και 
τών άτακτων στρατευμάτων, νά συντρέχωσι τον αγώνα ου μόνον χρη- 
ματικώς, άλλα και λαμβάνοντες μέρος ένεργόν εις δλας τάς πολε- 
μικάς επιχειρήσεις και ή ανδρεία, τήν οποίαν επέδειξαν, διέψευσε το 
είρωνικώς υπό τών Τούρκων άποδιδόμενον είς τους νησιώτας έπίθετον 
« ταουσσάν » = λαγωός, επειδή ούτοι, δταν έπαρουσιάζοντο Τούρκοι 
εισπράκτορες, δπως άπαιτήσωσι τον έτήσιον ψόρον, έτρέποντο είς 
φυγήν, ως τά δειμαλέα εκείνα τετράποδα, και κατέφευγον είς τα δρη. 
Και δμως οί λαγωοί ούτοι κατέστησαν τώρα ατρόμητοι τών Τούρκων 
διώκται. Και δταν ό καπουδάν πασάς μετά τήν άλωσιν της Τριπολι- 
τσάς καταδιωκόμενος υπό τών Ελλήνων νικητών διήρχετο έμπροσθεν 
της Κέω, νήσου ή οποία υπέρ πάσαν άλλην ήτο αξία της όρ^Ύ\ς του, 
διότι οί κάτοικοι αυτής είχον κατασφάξει τους Τούρκους, τους όποιους 
ή τύχη έ'ρριψεν εκεί, ό Τούρκος ναύαρχος αρκούσαν ίκανοποίησιν δια 
τήν δόξαν του έκρινε νά κανονιοβολήση τάς άκτάς της νήσου. Άλλα 
ό δειλός λαός τής νήσου ταύτης, προσεπάγεται ό Ροιίφίενίΐ, δστις 
έτρεμε προ ενός έτους επί τη θέα μόνη τής ίρυ^ρά,ς σημαίας, ήδυνήθη νά 
ήσυχάση βλέπων αυτόν έξακολουθοΰντα τον πλουν. Ό χαρακτηρισμός 
ούτος του λάου τής Κέω ως δειλού είναι ανάρμοστος. Έάν ό έξοχος 
συγγραφεύς έγίνωσκε τά γενναία αισθήματα και φρονήματα τών Νέα ήώς 263 Κείων, τά οποία έξεδηλώθησαν εις πάσας τάς έποχάς, άλλοίαν ήθελε ν 
εκφέρει περί αύτοΰ κρίσιν. 

§ 308. Έκτος των πεσόντων εις τάς διαφόρους μάχας, ους άνεφέ- 
ραμεν, Κεΐος αγωνιστής ήτο καΐ ο ιερομόναχος Βαρνάβας Πάγκαλος. 
Ούτος ήγωνίσθη εν Κρήτη, οπόθεν έπανελθών έλαβε τον βαθμό ν τοΰ 
ταγματάρχου. Αφιέρωσε τά δπλα του εις το Έθνικον Πανεπιστήμιον, 
ένθα και ευρίσκονται εις το ιστορικόν ΜουσεΤον. Άπέθανεν εις ήλικίαν 
110 ετών. "Κτερος Κείος αγωνιστής ήτο ό Κωνσταντίνος Δημητριά- 
δης. "Ελαβε \ιερος εις τάς μάχας 
Δραγομέστο, Μαχαλά, άγ. Νι- 
κολάου, Μάνηνας, Αιτωλικού, 
Κραβασαρα, Μαραθιά, Καρπε- 
νησίου και διετέλεσε γραμματεύς 
χιλιαρχίας από του 1825-1828. 
Παρευρέθη εις τήν απελευθέρω- 
σα της Δυτικής Ελλάδος υπό 
τον στρατηγό ν Τζώρτζ. Έγεν- 
νήθη το 1809 και απεβίωσε το 
1875 φέρων τον βαθμόν συντα- 
γματάρχου. 

§ 309. 'Γψηλόν πρόχΌπον 
στρατιώτου μάργας, εν ώ συνη- 
νοΰντο σωματική ρώμη και τόλμη 
άνέκπληκτος και συνεκεντροΰντο 
συλλήβδην πάσαι αί στρατιωτι- 
καί άρεταί υπήρξεν ό Τριαντά- 
φνλλος Λαζαρέτος. Γεννηθείς εν 
ϊτει 1800 διέτρεχε το 21 έτος 
της ηλικίας του και διέτριβεν εν 

Κωνσταντινουπόλει πλησίον του προς μητρός θείου του, άρχιερέως 
Βοοενών, δστις ήτο εις εκ των δώδεκα των μετά τοΰ πατριάρχου 
άπαγχονισθέντων, δτε εξερράγη ή ελληνική επανάστασις. Ίδών δτι 
οι Τούρκοι εισέβαλον εις τήν οίκίαν τοΰ άρχιερέως και ήρχισαν τήν 
διαρπαγήν άνεχώρησεν εκείθεν και διατρέξας Χίον, Ρόδον και Σά- 
μον ετέθη επί κεφαλής εικοσάδος Ελληνοπαίδων και κατήλθεν ώς 
άρματωλός εις τήν Ελλάδα αφιερωθείς ψυχή και σώματι εις τήν 
έλευθερίαν της πατρίδος, υπέρ τής οποίας ήγωνίσθη καθ 1 δλην τήν 
διάρκειαν του αγώνος. Συνετάχθη κατά "πρώτον εϊς τά άτακτα σώ- 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΑΖΑΡΕΤΟΣ 264 Ή νεωτέρα Κέοος 

ματα, εις τά οποία υπηρέτησεν επί 4 έτη, κατά δε το 1825 κατε- 
τάχθη ε£ς το πεζικόν προβιβασθείς εϊς τον βαθμόν του δεκανέως, είτα 
ε?ς τόν του λοχί'ου, έπιλοχίου, ανθυπασπιστού καί, δταν ή εκστρατεία 
της Χίου, ή τόσον περιφανής, έπέθετο στέφανον δάφνης εές τά γενναία 
της πατρίδος τέκνα, τά όποια μετέσχον αυτής, ό Τ. Λαζαρέτος έτι- 
μήθη ιδία χειρί του Φαβιέρου δια του βαθμού του υπολοχαγού. ? Ότε 
δε ό Κιουταχής έπανελθών είς Αθήνας έστενοχώρει την Άκρόπολιν, 
ή δε εν αύτη φρουρά, είχε λίαν άποθαρρυνθή υπό της εν Χαϊδαρίω 
αποτυχίας, κατεδείχθη δτι ή σωτηρία της Ελλάδος εξηρτητο από της 
Ακροπόλεως. Ό Φαβιέρος ανέλαβε τότε το μεγαλουργόν πραξικό- 
πημα νά έφοδιάση το πολιορκούμενον φροΰριοΊ δια πυρίτιδος καί δ 
Τ. Λαζαρέτος ύπήρξεν εις των αθανάτων εκείνων ηρώων, των φερόν- 
των επί των ώμων δερμάτινον σάκκον πλήρη πυρίτιδος και πορευομε- 
νων εις την Άκρόπολιν κατά την νύκτα της 1 2ης Δεκεμβρίου 1826, 
άνοιγόντων δε τόν ο'ρόμον διά λογχών κατά των έπιπιπτόντων έχθρων 
εν μέσω ζάλης μυδροβόλων και μολυβδοβόλων. Κατά την έναγώνιον 
έκείνην πορείαν ή Τύχη ή δ Θεός του πολέμου έτίμησε τόν Ααζαρέ- 
τον δια δύο εχθρικών σφαιρών επί του στήθους και του μετώπου, 
αί'τινες κατέλιπον ούλάς ανεξίτηλους ως αναμνηστικά παράσημα της 
ανδρείας και της συνέσεως. 

§ 310. Καθ' ην εποχή ν το πείσμα των κυβερνητικών τζρδς τους 
συνταγματικούς κρδ της έλεύσεως τοϋ βασιλέως "Οθωνος έπέβαλεν 
είς την τότε διοίκησιν του έν Πάτραις τάγματος την παράδοσιν του 
φρουρίου εις τους Γάλλους, τολμηρότατα ό Λαζαρέτος άντεστρατεύθη 
κατά της αποφάσεως ταύτης και μεγαθύμως προέταξε το στήθος του, 
καθώς και τήν γνώμην και άπόφασιν των συστρατιωτών του, κατά της 
ιδέας της παραδόσεως του φρουρίου, τήν οποίαν εθεώρει άντικειμένην 
προς το έθνικόν μεγαλεΐον και το Έλληνικόν όνομα. Το φρούριον 
έβομβαρδίσθη επιμόνως και εντόνως έζητείτο ή παράδοσις αύτου, αλλά 
τέλος υπερίσχυσεν ή άντίστασις και ή παραδειγματική τόλμη τοϋ' 
Λαζαρέτου και ή γνώμη, ίνα μετά τήν ελευσιν του βασιλέως "Οθωνος 
έπέλθη ή νόμιμος καί κατά πάντα αξιοπρεπής του φρουρίου παράδο- 
σις. Έπί της βασιλείας τοϋ "Οθωνος υπηρετήσας μετά πίστεως καί 
άφοσιώσεως τήν τε πατρίδα καί τόν %ρόνο^ έτιμήθη δ:ά πολλών 
παρασήμων καί άνήλθεν δλας τάς στρατιωτικάς βαθμίδας μέχρι τοϋ 
υποστρατήγου. Κατά τόν Όκτώβριον του έτους 1862 μέρος του κατά 
τήν στερεάν στρατού εστασίασεν, ό δε Λαζαρέτος εστάλη, ίνα κατα- 
στείλη τήν στάσιν και έπάναφέρη τήν τάξιν. Ό βασιλεύς εύρίσκετο Νέα ήώς 265 

έν περιοδεία και τη 9κ} Όκτωβρίου 1862 έν τω πλοίω « Όμονοία » ό 
"Οθων άποτεινόμενος προς τους κ. κ. αξιωματικούς είπε τα έξης. 
Κύριοι Αξιωματικοί, 

Πληροφορούμαι άπό τήν κυβέρνησίν μου μετά λύπης δτι μέρος τοϋ 
κατά τάς επαρχίας της στέρεας στρατού έλησμόνησε τήν προς τήν 
πατρίδα και τον βασιλέα ενορκον υπόσχεσίν του και συνεννοηθέν μετά 
τοϋ αντιστράτηγου θ. Γρίβα και πολιτών τίνων έστασίασε και ανησυ- 
χεί τους φιλήσυχους κατοίκους κατά τήν Αιτωλό -Άκαρνανίαν πέπει- 
σμαι δτι τήν διαγωγήν τών ευάριθμων εκείνων στρατιωτών θά τήν 
άποδοκιμάσητε, καθώς και δλος ό 6πό τήν διοίκησίν σας επίλοιπος 
στρατός. Ή κυβέρνησίς μου έχει πλήρη εις υμάς και τους ύφ' ύμας 
στρατιώτας έμπιστοσύνην διό σας έξαπέστειλε διά νά έπαναφέρητε εις 
το καθήκον τους άποπλανηθέντας στρατιώτας και πολίτας καΐ έπανα- 
φέρητε τήν τάξιν είς τά μέρη εκείνα. Εις τους λόγους τούτους του 
βασιλέως ό αρχηγός της δημοσίας δυνάμεως συνταγματάρχης Τριαν- 
τάφυλλος Ααζαρέτος άπήντησεν ως έξης. 
Μεγαλειότατε, 

Πιστός διερμηνεύς τών αισθημάτων πίστεως και άφοσιώσεως προς 
τήν πατρίδα και τήν Ύμετ. Μεγαλειότητα έμου τε και δλων τών υπό 
τήν διοίκησίν μου κ. κ. αξιωματικών και στρατιωτών διαβεβαιώ τήν 
Ύμετ. Μεγαλειότητα δτι μεταβαίνομεν προθύμως, δπου ή Κυβέρνησις 
της Υμετέρας Μεγαλειότητας έθεώρησεν άναγκαίαν τήν παρουσίαν 
της υπό τήν διοίκησίν μας δημοσίας δυνάμεως. Καθήκον ημών δλων 
είναι πιστώς τήν άποστολήν μας νά έκπληρώσωμεν και νά έπαναφέ- 
ρωμεν δσον τάχιον τήν διαταραχθεΤσαν τάξιν καΐ ήσυχίαν μετά πάσης 
θυσίας ημών. Δεν θέλομεν προσέτι λησμονήσει τάς διαθέσεις υμών 
δτι όφείλομεν νά προστατεύσωμεν θρησκευτικώς τήν ζωήν, τήν τιμήν 
και τήν ίδιοκτησίαν δλων τών δεινώς πασχόντων και φρονώ δτι και 
οι κύριοι αξιωματικοί θά έπιδοκιμάσωσι τους λόγους μου. 

Ζήτω ό βασιλεύς ! Ζήτω ή βασίλισσα ! 

Ή επιδοκιμασία εκ μέρους τών κ. κ. αξιωματικών ύπήρξεν ασθε- 
νέστατη. 

§ 311. Μετά τον αποχαιρετισμό ν τών βασιλέων έν Καλάμαις ή 
βασίλισσα ηύχήθη καλήν έπιτυχίαν, ό Ααζαρέτος δμως απήντησε 
«φοβούμαι δτι είναι πολύ αργά». Το πλοίο ν ή «Όμόνοια» άπέπλευ- 
σεν εκ Καλαμών εις Πάτρας, άλλ' εκεί αίφνης έστασίασε το πλήρωμα. 
Ό Ααζαρέτος ευρισκόμενος είς τον θάλαμο ν ήκουσε τάς επί τοϋ κατα- 
στρώματος φωνάς «κάτω ό τύραννος»• άρπάσας τά πιστολιά του 266 Ή νεώτερα Κείος 

έζήτησε ν* άναβή, άλλ' ό πλοίαρχος σπεύσας έκλεισε τήν θύραν τοΰ 
θαλάμου, διότι σκοπός του στασιάσαντος πληρώματος ήτο να ρίψη τον 
Λαζαρέτον ε?ς τήν θάλασσαν. Τήν έπιοΰσαν εις Μεσολόγγιον έμεινε ν 
αιχμάλωτος και εις ούδένα επετράπη να τον έπισκεφθη. Διαταχθείσης 
της εξορίας του, ήρωτήθη που θέλει νά υπάγη. Έζήτησε τήν πατρίδα 
της γεννήσεως του τήν Κέω. Ή Κέως είχεν ήδη εκ των πρώτων 
επαναστατήσει κατά του βασιλέως. Ό τότε δήμαρχος Σταύρος Αλε- 
ξάνδρου και το κρατούν κόμμα ήτο βασιλικώτατον. Τρεις άνδρες εξ 
Αθηνών μεμυημένοι, ο Νικόλαος Πάγκαλος, γραμματεύς τότε του 
ταμείου Κέω, 6 Γεώργιος Γονίδης, έμπορος, και 6 Ιωάννης Δρέτας, 
ιερεύς και δημοδιδάσκαλος, μετά τίνων άλλων, παρακολουθούντων και 
των παίδων τού σγ^ολείον και κραυγαζόντων «Ζήτω το "Εθνος! Ζήτα) 
ή Ελευθερία!» έθραυσαν τήν θύραν τοΰ δημαρχείου, κατεβίβασαν τήν 
εν αύτω εικόνα του βασιλέως, κατήργησαν τάς δημοτικάς αρχάς και 
έσύστησαν προσωρινήν διοικητικήν έπιτροπήν, όπως κυβέρνα, εις ην 
παρέδωκαν και τήν σφραγίδα τού δήμου. Ό επαναστατικός οργασμός 
έπεξετάθη εις όλους τους πολίτας, οι δε ολίγοι άπομείναντες βασιλικοί 
έκλείσθησαν εις τάς οικίας των. Τοιαύτη ήτο ή κατάστασις τού τόπου, 
δτε ήλθεν ο Λαζαρέτος, τον οποίον το πλοιον άπεβίβασεν εν καιρώ 
νυκτός ουχί ε£ς λιμένα, αλλά εις ΓΙετροΰσαν, δπου διενυκτέρευσεν ε'ίς 
τίνα σταΰλον. Γνωστού γενομένου δτι ο Λαζαρέτος ήλθεν είς Κέω, οι 
έπαναστάται μετά σημαιών και της εικόνος τοΰ πρίγκιπος Αλφρέδου 
έπιδεικνύμενοι οέν ήθελον νά τόν δεχθώσιν, άλλα διά παντός τρόπου 
έζήτουν τήν άπομάκρυνσιν αύτοΰ εκ Κέω. Έζήτησεν όλιγοήμερον 
προθεσμίαν ο Ααζαρέτος,ί'να παραμείνη προς τέλεσιν μνημόσυνου υπέρ 
των γονέων του, όπερ και έτέλεσεν. Άλλ' εν τω μεταξύ ήσθένησε 
βαρέως είς τόν λιμένα και έκινδύνευσε. Μετά τήν έλευσιν τοΰ βασι- 
λέως Γεωργίου έπανήλθεν εις Αθήνας και έζήτησε τήν άποστρατείαν 
του λέγων δτι δεν ήθελε νά συνυπηρέτηση μετ' εκείνων, οι όποιοι τοΰ 
έθεσαν τά όπλα εις το στήθος καλούντες αυτόν προδότην. Οι Κείοι 
μεταμεληθέντες έτίμησαν αυτόν μετά ταΰτα διά τοΰ βουλευτικού αξιώ- 
ματος και μάλλον έτίμησαν εαυτούς άναδείξαντες άντιπρόσωπόν των 
τόν γενναιότερον των συμπολιτών των, όστις άνήλθεν εις τά ανώτατα 
της πολιτείας αξιώματα, τοΰ προέδρου της βουλής και ύτ^ουργού των 
στρατιωτικών. 

Αποθανόντος τού βασιλέως "Οθωνος, ί Ααζαρέτος συνελυπήθη τόν 
πατέρα του ΛουδοβΤκον, όστις τω έπεμψε τήν έξης εύχαριστήριον έπι- 
στολήν. Νέα ηώς 267 

ΜοηδκηΐΓ 1ε §ειΐ6Γα1 Ι^αζαΓεΐΐοδ. 
^αί Γοςιι Ια Ιεΐΐτε εη αΙαΉε άιι 21 άιι ηιοΐδ ραδδέ άαιίδ 1α- 
ηηείΐε νοιίδ ηι'εχρπηιεζ Ιεδ δεηίήηεηίδ ά'αίΐαοΐιειηεηΐ: 61: οίε 
άοιιΙειίΓ ηαε Ια πιογΙ: άε ηιοη ίΐΐδ Οίΐιοη α Γανίνέ εη νοιίδ. 

3θ νΟΙΙδ 611 Γ6Ι1161-016 δίη06Γ61116η1; 6ί ]6 51115 ανεε Υθ115 ΟΟΠ- 

ναίηεα, φΐε Ια αίοαίοηι-εαδε ρειίε ομιε ^αί δαοί δεΓα ραΓΐίείρέε 
6Π Οτέεε ραΓ ίοιίδ ςυί οη οοηηιι ηιοη ίί1δ. ( 

ΥειπΠεζ 0ΓΟΪΓ6, ΜοηδίθιΐΓ 16 ΟέηεΓαΙ α 1'εδίίηιε ραΓϋίεαΙίεΓε. 

Ι,εοοοΜδεΓοιι ρΓ65 άε δαΙζοοιίΓ^ 16 29 Αοιιί: 1867. Όε νοίχε 
οίεη αίίεείίοηέ Ι^οηίδ Ι. 

Τοιούτον υπήρξε ν εν μικρογραφία το ενδοξον στρατιωτικόν στά- 
διον του Λαζαρέτου, τον όποιον άπεθαύμαζον οι σύγχρονοι του στρα- 
τιωτικοί δια τον χαρακτήρα, τήν σύνεσιν και την άνδρείαν. Είχε 
γράψει απομνημονεύματα, τα όποια ήθελον χρησιμεύσει ώς πολύτιμος 
ιστορική πηγή, άλλ' ατυχώς έκάησαν μετά τής οικίας του εν Πάτραις. 
Έτελεύτησεν εν ετει 1884. 

§ 312. Ίατροχειροϋργοι των άτακτων στρατευμάτων εν Κέω ανα- 
γράφονται εν τη έφημερίδι τής κυβερνήσεως ό Ιωάννης Ευσταθίου 
και ό Νικόλαος Μελισσηνός. 

Εις τους κατά θάλασσαν αγώνας εις και μόνος μνημονεύεται ό 
Αντώνιος. 

§ 313. Και ταύτα μεν εν γένει έκτος του τόπου. Εσωτερικώς δε, 
λυθέντων των δεσμών τής δουλείας, άνεζωπυρήθησαν δλα τά πάθν^ 
έπαγαγόντα τήν άνυποταγήν εις τους τοπικούς θεσμούς, τήν περι- 
φρόνησιν των άρχων, τήν έξέγερσιν των κακοποιών στοιχείων κατά 
των αρχόντων και ευπόρων και εν γένει πράξεις βίας και αυθαι- 
ρεσίας. Αυτός ό άρχιερεύς και οί πρόκριτοι υβρίζοντα διά τοΰ αναι- 
δέστερου και θρασυτέρου τρόπου, ώστε ήναγκάσθησαν, συμβουλίου 
γενομένου, θανατικήν άπόφασιν να έκδώσωσι και είς άγχόνην να 
παραδώσωσιν έν καιρώ νυκτός ενα εκ τών τριών αρχηγών αυτής τής 
πολιτοφυλακής, ή οποία συνέστη προς τήρησιν τής τάξεως, διά πρά- 
ξεις βίας και κλοπής και θρασύτητας, το δε πτώμα του νά έκθέσωσιν 
εις τήν άγοράν προς παραδειγματισμόν. Διά πλείστων κακών έμιαίνετο 
ή άγνότης τής ίερας επαναστάσεως και τής ελευθερίας. Ή κυβέρνη- 
σις κατά τά πρώτα μάλιστα ετη ήτο ανίσχυρος μή δυναμένη νά 
έπιβληθή. 

§ 314. Ή κυβέρνησις διώρισε τήν 2<*' Μαΐου άρμοοτάς και διωρ- 
γάνωσε τάς νήσους εις επαρχίας καΐ άντεπαρχίας, διώρισεν επάργους 268 Ή νεωτέρα Κέως 

και άντεπάρχους, έχοντας τήν άναγκαίαν έκτελεστικήν δύναμιν χάριν 
της τάξεως να ένεργήσωσι δάνειον, να συνάξωσι τα δέκατα, να πάρω- 
σιν άπό τα μοναστήρια τά χρυσά καΐ αργυρά σκεύη και νά στείλωσιν 
είς τήν βουλήν τους βουλευτάς των. Ή Κέως δεν είχε στείλει επι- 
τρόπους εις τήν εν Επίδαυρο) έθνικήν συνέλευσιν. Τη 21 Ό Ιανουα- 
ρίου 1823 «οι πρόκριτοι της νήσου "Υδρας προς τους ευγενείς Προ- 
κρίτους και Διοικητάς της νήσου Ντσιάς » Ιγραψαν δτι απεφασίσθη 
άπό τάς τρείς νήσους "Γδραν, Σπέτσας και ^αρά νά γίνη γενική 
συνέλευσις είς "Γδραν, είς τήν οποίαν νά συνέλθωσιν οι παραστάται 
πληρεξούσιοι δλων των ελευθέρων νήσων της Ελλάδος δια νά στε- 
ρεωθή ή εν Έπιδαύρω τον απελθόντα χρόνον θεσπισθείσα διοίκησις. 
"Ωριζον δε δτι πάσα επαρχία εκτός τοΟ παραστάτου της θέλει στεί- 
λει και δύο πληρεξουσίους και πάσα άντεπαρχία ενα μόνον. Το κοινόν 
της νήσου Τζιας τήν ΙΟην Φεβρουαρίου 1823 ανακοινώνει προς τήν 
έθνικήν συνέλευσιν δτι οί φέροντες το κοινοτικόν γράμμα αίδέσιμος 
άγιος Οικονόμος (ο Χωματιανός) καί 6 κύριος Ιωάννης Πάγκαλος 
στέλλονται πληρεξούσιοι παρά της νήσου των προς τήν συγκροτηθη- 
σομένην έθνικήν συνέλευσιν. 

§ 3 Ιδ. Τό διοικητικόν σύστημα των προεστώτων, κληρικών και 
λαϊκών και τών κατ' έτος εκλεγομένων είς τό διοικείν τά της κοινό- 
τητος διεδέχθη ή δημογεροντία. Ένσφράγιστον γράμμα της 2ας Σε- 
πτεμβρίου 1824 περιλαμβάνει δτι, γενομένης συνελεύσεως και υπαγο- 
ρεύσει του νόμου της Επιδαύρου έξελέχθησαν κοινή Υ νι *>μη και ψήφω 
δημογέροντες οί κύριοι Ανδρέας Σοφιανός και Αντώνιος Τεβελάκης, 
οί'τινες θέλουσι φροντίζειν τήν γενικήν διοίκησιν της νήσου έπιστα- 
τουντες εις τά πράγματα της πατρίδος. Προς δε δτι οσάκις οί δημο- 
γέροντες θέλουν νά γράφουν τινά υπόθεσιν είς τήν διοίκησιν νά είναι 
γνωστά είς όλους τους προκρίτους. Δημογέροντες κοιτά τά επόμενα 
Ιτη έξελέχθησαν οί έξης: 

Είς τά 1825 Μόσχος Πάγκαλος και Γεώργιος Χωματιανός. 

3 ^Ιουνίου 1825 Αντώνιος Γ. Διάγγελης και Αντώνιος Δεπάστας. 

Έλλείπουσι τά ονόματα τών δημογερόντων κατά τά £τη 1826, 
1827 και 1828. 

Έν έτει 1829 Γεώργιος Φ. Πάγκαλος, Βατάς Ιωσήφ και Νικό- 
λαος Σοφιανός. 

1831 Διονύσιος Μελισσηνός, Απόστολος Γιακουμέτος, γραμματεύς 
Δημήτριος Δελίνης. 

1 833 Αντώνιος Δεπάστας, "Ανδρέας Σοφιανός, Ζαφείριος Δεπάστας Νέα ηώς 269 

"Εκτοτε ή δημογεροντία ύπεχώρησεν εις την δημαρχίαν και το 
δημοτικόν συμβούλιον 1 . 

§ 316. Τη 25^ Νοεμβρίου 1824 το ύπουργείον της θρησκείας 
παραγγέλλει προς τους ιερείς της νήσου Τζίας δτι δ νόμος εμποδίζει 
να γίνεται τις των ιερέων επιστάτης ή δημογέρων καΐ να άπέχη από 
έπαρχιακάς υποθέσεις. Το να δίδουν δμως τήν ψήφόν των ως πολιται 
είς έκλογήν επιστατών ή δημογερόντων και παραστατών καΐ είς 
κοινήν συνεισφοράν χρημάτων είναι συγχωρημένον και άνεμπόδιστον. 

Τη 29τ) Δεκεμβρίου 1 825 ή γενική αστυνομία Κέας, Θερμίων και 
Σερίφου προς τους τακτικούς πληρεξουσίους της νήσου Κέας άγγέλ- 
λει δτι έπηνέθη ή επαρχία Κέας δια τήν προθυμίαν είς τό τακτικόν. 
Το Ιγγραφον υπογράφει δ Παύλος Σιδερής. 

Ή δέ σφραγίς φέρει αύμβολον δρϋν και κύκλω τα γράμματα 
«Γενική αστυνομία της επαρχίας Κέας». 

Τη 21 η Ιουλίου 1825 τό ύπουργείον της Οικονομίας παραγγέλλει 
τους έπιστάτας της επαρχίας Ζέας, θερμιών και Σερίφου να συνά- 
ξωσιν άπό τήν έπαρχίαν 12,900 ποσότητα άναλογισθεΐσαν δια τήν 
έπαρχίαν δι' αποφάσεως να συνεισφέρωσιν αί νήσοι τοΰ Αργαίου 
Πελάγους είς έπισκευήν, ά'γοράν και έτοιμασίαν εμπρηστικών πλοίων 
είς χρήσιν τοΰ στόλου. Δια τήν Ζέαν 6,000, θερμιά 3,000, Σέριφον 
2,400, άπό τον "Αγιον Ζέας 1,500. 

§ 317. Τό έπαρχείον Κέας συνέστησεν έπιτροπήν έκ πέντε μελών, 
ανδρών διακρινομένων έπ' αρετή και τιμιότητι, επέχουσαν τόπον προσ- 
ωρινού έκκλήτου κριτηρίου τών πρωτοπαρουσιαζομένων πολιτικών 
και εμπορικών υποθέσεων. Τάς αποφάσεις τών ουσιωδέστερων διαφο- 
ρών θέλουσι καθυποβάλει είς τήν έπίκρισιν του επαρχείου πρό της 
κοινοποιήσεως είς τους διαφερομένους (21 ^Ιου^ίου 1825). Άλλα τό 
ύπουργείον δεν ενέκρινε τούτο ανάθεσαν τήν ύπηρεσίαν ταύτην είς 
τους δημογέροντας. Άνέθετεν επίσης τό έπαρχείον είς προκρίτους τής 
εκλογής του κληρονομικάς διαφοράς προς κρίσιν και άπόφασιν. 1 Σημ. Έκδ, Δήμαρχοι κατά σειράν εξελέγησαν* 1885 Νικόλ. Γιαβρούδης, 
1837 Ζαννής Πάγκαλος, 1842 Ιωάννης Μελισσηνός, 1846 Άναγν. Πετρής, 1850 
Ζαφείριος Δεπάστας, 1853 Βατής Ιωσήφ, 1856 Ανδρέας Σοφιανός, 1860 Σταυρός 
Αλεξάνδρου, 1861 Ίωάν. Λαζαρίδης (πάρεδρος), 1863 Μιλτιάδης Πάγκαλος, 1866 
Γεώργ. Τήνιος, 1870 Στέφανος Μήλιος, 1874-1883 Γρηγόριος Ίερομνήμων, 1883 
Ανδρέας Φωκάς, 1887 Βακχυλίδης Περίδης, 1891 Γρηγ. Ίερομνήμων, 1895 Κωνστ. 
Χαρτοφυλακίδης, 1899 Γρηγ. Ίερομνήμων, 1903 Βαρθολ. Αντωνιάδης, 1907 Γρηγ. 
Ίερομνήμων, 1910 Κωνστ. Γ. Ίερομνήμων. 270 Ή νεωτέρα Κέως 

§ 318. Κατά τον Όκτώβριον του 1824 ανεφέρθησαν ή Κέως και 
τα θερμιά προς τήν διοικητικήν έπιτροπήν της Ελλάδος δτε. ο 
έπαρχος Μιχάλογλους φοβούμενος τον έλεγχον των πράξεων του 
ήμπόδιζε τα εισερχόμενα και εξερχόμενα γράμματα. Ή κυβέρνησις 
έπήκουσε τα παράπονα και διώρισεν άλλον επαρχον. Ό παραστά- 
της Ίω. Πάγκαλος, βουλευτής, ήλθεν έφωδιασμένος με διαταγάς του 
υπουργείου των Εσωτερικών και με τον διορισθέντα νέον επαρχον 
προς ήσυχίαν της πατρίδος. 'Ο Μιχάλογλους, δστις διετάσσετο να 
άποδ(όση λογαριασμόν και να αναχώρηση το ταχύτερον από τήν 
νήσο ν, ένισχυόμενος παρά μιας ίσχυράς ένοπλου φατρίας, ην προ 
καιρού είχε συστήσει, ήρνήθη αμφότερα, δεν άπέδωκε λογαριασμόν 
οϋτε άνεχώρησεν, άλλα περικυκλούμενος από τους ύπ' αυτόν απα- 
τημένους και άδελφοποιητούς εταίρους κατεφόβιζε και τον παραστά- 
την και τον νέον επαρχον και πάντα μή όμοφρονοΰντα. Ή αταξία 
και ή ανωμαλία, ην έπροξένησεν εις τήν πατρίδα μας, δεν τον έχόρ- 
τασεν, άλλ' ένήργησεν, ώστε συνέταιροι του τίνες όδηγοΰντες ολί- 
γους πλανωμένους να κηρύξωσιν έπανάστασιν κατά της διοικήσεως, 
νά ύβρίζωσι και νά διώκωσι τον νέον επαρχον μετά κραυγών και 
μαχαιρών ουροντες αυτόν άπό τάς άγκάλας της οικογενείας του. Δεν 
ήρκέσθη εις ταύτα ό άπειθής υπάλληλος, άλλα μετά το δράμα τούτο 
έλαβε τον Άνδρέαν Σοφιανόν, 'Αντώνιον Τεβελάκην και Δημήτριον 
Δελίνην και τρείς των χωριατών, άφοΰ μετ' αυτών έφωδιάσθησαν επί- 
πλαστα, απόκρυφα και ανύπαρκτα έφοδιαστικά πληρεξουσιότητος διά 
νυκτός και άνευ διαβατηρίων και κρυφίως απέπλευσαν διά τήν Έπί- 
δαυρον. "Αμα ούτοι έφυγον, ή πατρίς ανεφέρθη προς τον επαρχον, 
διεμαρτυρήθη κατ' αυτών προς τήν οιοίκησιν, επίσης ανεφέρθη και 
ο έπαρχος και ό παραστάτης και εξέθεσαν τά διατρέχοντα, παρεκά- 
λεσαν τήν άποστολήν εκτελεστικής δυνάμεως και τήν κράτησιν αυτών 
μέχρι τοΰ ερχομού νομίμων πληρεξουσίων. Ή εκτελεστική δύναμις 
τ)λθεν, άλλ' έπανήλθον και οι μάλιστα νά έκλειψη ή εκτελε- 
στική δύναμις. Ούχ ήττον οι ένοχοι έζήτησαν έλεος παρά της διοι- 
κήσεως και έσυγχωρήθησαν. Ή ησυχία έπανήλθεν. 

§ 319. 27*7 Σεπτεμβρίου 1831. Συνεπεία της διακηρύξεως του Ε. 
Κυβερνήτου και κατά τήν περί τούτου κοινοποίησιν της ^ημο^ερον- 
τίας εΐδοποιηθέντες άπό τους εφημέριους τών ενοριών συνήλθον οι 
κάτοικοι εις τακτικήν συνέλευσιν διά νά εκλέξουν τους εκλέκτορας 
διά τήν εκλογήν πληρεξουσίων αντιπροσώπων διά τήν εν 'Άργει έθνι- 
κήν συνέλευσιν. Έξελέξαντο παμψηφεί και όμογνωμόνως δέκα έκλέ- Νέα ηώς 271 

κτορας διά νά εκλέξουν πληρεξουσίους αντιπροσώπους της επαρχίας. 
Μετά τήν έκλογήν των εκλεκτόρων επακολούθησε συνεδρίασες προ- 
καταρκτική των εκλεκτόρων της επαρχίας προς θεώρησιν της νομι- 
μότητας των ενώπιον του διοικητού καΐ της δημογεροντίας. Ε2ς τήν 
έκλεκτορικήν ταύτην συνάθροισιν παρήσαν 16 εκλέκτορες, δέκα έκ 
Κέας και εξ έκ Θερμίων, έκ Σερίφου δε ουδείς. Κατόπιν συνήλθον 
και πάλιν οί 16 ούτοι ως νόμιμοι εκλογείς της επαρχίας Κέας, θερ- 
μίων και Σερίφου εις τήν Μητρόπολιν και έξελέξαντο ομοφώνως και 
παμψηφεί τους κ. κ. Άνδρέαν Σοφιανον και Νικόλαον Βάληνδαν. 13 
Όκτωβρίου 1831. 

§ 320. Ανίσχυρος ή Κέως ναυτικώς, ως και πασαι αί νομοταγείς 
νήσοι, ολιγάριθμος κατά τον πληθυσμόν, συνεπλήρου τό κατ' αυτήν 
κενόν τι της επαναστάσεως διά τής συνδρομής ανδρών, συνεισφορών 
και φόρων. 

Μικρά ήσαν τά προσκομιζόμενα, άλλα διά τής συνδρομής μικρών 
και πολλών ρυακιών σχηματίζονται τά μεγάλα ρεύματα, τά όποια 
έξογκούμενα πλημμυρούσι και συμπαρασύρουσι παν τό προστυχόν. ΜΕΡΟΣ Δ- 
η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ § 321. Ή σημερινή τοπογραφία έχει άλλως ή ή αρχαία. Διά της 
διασταυρώσεως των δύο κυριωτέρων οδών διαιρείται ή νήσος εις τέσ- 
σαρα μέρη ή διαμερίσματα. Ή μία οδός, αρχομένη άπό τοΰ λιμένος 
και \Ύ}•γο\)ασ. ύς τον ναόν του αγίου Συμεώνος, διαιρεί την νήσον εις 
βορειοανατολικον καΐ νοτιοδυτικόν μίρος. Ή άλλη οδός, άργομίνη άπό 
του μο^ρίου Παναγίας της Καστριανής, διασταυροϋσα την πρώτην 
και λήγουσα ε£ς τήν παραλίαν του Κουνδούρου, διαιρεί αυτήν ε£ς 
βόρειον καΐ νότιον μίρος. Έκτος της διαιρέσεως ταύτης οί εντόπιοι 
διαιροΟσι τήν νήσον ζίς πέντε τμήματα ή περιφερείας υπό τάς έξης 
επωνυμίας. 

α') Πετροϋσα. Περιλαμβάνει όλόκληρον τό μεσημβρινόν ίγ,ρον 
της νήσου άπό του δρους του αγίου Θεοδώρου άργομίνη και έχουσα 
ως δριον προς νότον μέν τήν Καλήν Συκιάν και προς βορράν τό 
Λιπαρόν. 

β') Κατωμεριά. Περιλαμβάνει τό μέρος, το οποίον ενώνει γραμμή 
αρχομένη άπό των Ποισσών και λήγουσα ε£ς τό άκρωτήριον Μακρο- 
ηονντα Καμπούρη προς ^ορρόί^ και ετέρα γραμμή προς νότον άπό τό 
Καμπι εις Πόλες. 

γ') Περαμεριά. Εκτείνεται άπό τό Σπαθί μέχρι της Μακρόπουν- 
τας Καμπούρη κατά μήκος και κατά πλάτος μέχρι των υπωρειών τοΰ 
ορούς Προφήτου Ηλία. 

δ') Μεσαριά. Περιλαμβάνει τό εντεύθεν μίρος τής Περαμεριάς Γεωγραφία, τοπογραφία, ΰδρογραφία 27;$ 

μέχρι της πόλεως ι . Χωρίζει από τήν θέσιν Βουλωμένος, προγωρέι εις 
Βάγιες και Σωτείρα, αναβαίνει εις Βιγλί, γυρίζει εις Καστανιές και 
λήγει εις Γυριστή. 

ε') Το τελευταΤον τμήμα αποτελείται από τό προς βορραν ύπολει- 
πόμενον κατά μήκος καΐ πλάτος μέρος, ού ή παραλία εις 2 μιλίων 
μήκος ανελίσσεται, εντός του οποίου περιλαμβάνεται και ή πόλις. 
"Απαντα δε τα προς τάς άκτάς μέρη δλων των τμημάτων καλούνται 
δια του κοινού ονόματος βράχια ή δξωνανλια 2 . 

§ 322. Έκαστον των διαμερισμάτων τούτων περιλαμβάνει δια- 
φόρους τοποθεσίας υπό διάφορα ονόματα, τα οποία νομίζομεν δτι δεν 
είναι άσ-λοκο^ να άναγράψωμεν ένταΰθα δια τον λόγον, δτι ταυτά εΐσιν, 
ως εύφυώς έρρέθη, έπιγραφαί χαραχθεΐσαι επί του εδάφους μαρτυ- 
ρουσαι ως τα επώνυμα τήν προέλευσιν καΐ καταγωγήν αυτών και 
καθώς εκ των επωνύμων δύναται τις να έξαγάγη κατά πόσον ξενικόν 
στοιχείο ν άνεμίχθη μετά τοΰ εγχωρίου, οϋτω και εκ των τοπωνυμιών 
δύνανται νά έξαχθώσιν ανάλογα συμπεράσματα περί τών ιστορικών 
γεγονότων και τών ξενικών επιδράσεων. Τά επώνυμα, τά σχηματιζό- 
μενα ουχί εξ αρχαίων ή λατινικών ονομάτων, αλλά κατά τον νεώτε- 
ρον τρόπον εκ λέξεων τής εν εποχή τινι ομιλούμενης γλώσσης, έκπη- 
γάζουσι προΒΎ]λως άπό τών σπλάγχνων κοινωνίας, νέαν τινά υπόστασιν 
και μόρφωσιν λαβούσης 3 . Τοιουτοτρόπως και αί τοπωνυμίαι, εκ τών 
ιδίων σπλάγχνων έξερχόμεναι, τήν εκάστοτε κοινωνικήν υπόστασιν, 
νέαν ζύμωσιν και μόρφωσιν δηλοΰσι. Τά επώνυμα π. χ. Πα(γ)ούρης, 
Ποδόγυρος, Πορίχης, Ξυπόλυτος, Ξέστερνος, Μαρούλης, Κρυονέρης 
και τά τοιαύτα, τήν εκ τών σπλάγχνων νέας κοινωνίας και εκ τής εν 
εποχή τινι ομιλούμενης γλώσσης προέλευσιν σημαίνουσιν, ως επίσης 
αί τοπωνυμίαι Μπέρλεβος και Μπερλεβάδος, Μεροβίγλι και Βιγλί, 
Φράντζα - Σπηλιά και Φράγκου - Λαγκάδι, Ρούκουνος και Ροντακάδο 
τήν φραγκικήν κατάκτησιν, τά δε Σκλάβος και Σκλαβονικόλας, Φονικά 1 Ό Α. Μηλιαράκης έν τή "ιστορική αυτού έρεύνη περί του ονόματος Μεσα- 
ριά αποδεικνύει, δτι τό δνομα τοΐ)το δεν είναι Έλληνικον και δεν προεκυψεν εκ 
του Μέσα -Μεριά, άλλ' δτι εισήχθη μετά τήν φραγκικήν κατάκτησιν. Έν Κέφ, 
λέγει, Μεσσαριά καλείται θέσις, απέχουσα περί ώραν τής ομωνύμου μόνης πόλεως, 
εύφορος και ένυδρος μασοάοα βεβαίως και αύτη υπάρξασά τίνος τών πολλών 
δεσποτών τής οίνοφόροΌ καϊ βαλανοφόρου ταύτης νήσου. 

2 (Σημ. Έκδ.) Βλέπε περί τών τοποθεσιών τούτων τον έν τέλει του βιβλίου 
παραρτώμενον γεωγραφικόν χάρτην. 

8 'Γστορία Παπαρ. 

Ι. Ν. ΨΥΛΛΛ — ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 18 274 Ή σύγχρονος Κέα 

και Ξυλοφάς συμβεβηκός τι. Πολλαι τοποθεσίαι φέρουσι τό όνομα των 
ναών, οί'τινές είσιν έκτισμένοι εις αύτάς, ως Άϊ Δημήτριος, "Αϊ Λου- 
κάς, "Αϊ Στέφανος κλπ. Εξαιρουμένων τούτων, αί λοιπά! φέρουσι τά 
έξης ονόματα* Αετοφωλιά, Ακρωτήρι, Άλοιφοί, "Αργιλα, Αμυγδα- 
λιές, Άξάχοι, Άσπροπόταμος, Άσπροχόρτι, "Ασπρη Βίγλα, "Ασπρη 
Διάσελα, Άστρα, 'Ασφέδαμνος, Άπεζεύτρα (τοποθεσία επί του παρά 
τον άγιον Ίωάννην βουνοΰ, καλούμενη ουτα) δια τά κακόβολον, ου 
ένεκα πεζεύουσι και καταβαίνουσιν εις τον ά'γιον Ίωάννην), Βαριές, 
Βαθυπόταμος, Βάτος, Βαθύρευμα, Βεζιά, Βελάδο, Βιγλί, Βριόκαστρο, 
Βλάντη, Βλειχάδα, Βουλομένου, Βουνό, Βούτουμος, Βουρκάρι, Βουρ- 
λοπόταμος, Βραχάς, Βρίσσες ! (ρευματιά πλησίον αγίου Συμεώνος), 
Βρουλίδια Βρόσκοπος. 

Γαϊδουρόμανδρα, Γιαννίκι, Γιαλίτες, Γαί'λου, Γεράνι, Γέρο-Γιώργη, 
Γερο-Παυλή, Γούρνες, Γρίκου, Γυριστής. 

Δασονάρι, Δάφνη, Διχάλες. 

Έγκρεμιά — τόπος έγκρημνός, έχουν κρημνούς, Έτζαιρίτη, Έλαι- 
οΰσα, Ελιές, "Εξινες, Έξωβοΰνι, Εκκλησιές χαλασμένες, Ελλη- 
νικά μικρά και μεγάλα. 

Ζερβού. 

θόλος, Ηολάρι. 

Κάλαμος, Καλαμίτση,Καλογεράδος,Καλόερος,Καλο-Δούκα,Καμπί, 
Καμίνια, Καμήλα, Καργιά, Καληδονύχι, Καμπούρης, Κάργα, Καρ- 
δάρα, Καλή-Συκιά ή Καύκαλος. Κάρλος, Κακοπέρατα των άγ. Αναρ- 
γύρων, Κακομισονησι ή Κόκκινη Στεφάνη, Κάππαρι, Καρέλι, Καστρί, 
Κάργας -ρέμα, Καστανιές, Κατεβατή, Καστέλας, Κελλιά, Κεραμωτή, 
Κλέπα, Κόκκινο -Κελί, Κόκκινου, Κορασανός, Κορακόγκρεμνο, Κο- 
κάρα, Κονιδοβοΰνι, Κοκκινάδα, Κρομμύδι, Κρεμαστή, Κούνδουρος, 
Κουροΰπι, Κουκουβάγια, Κουνούπα, Κουκίστρα, Κουρεμένου, Κουρ- 
κουνιστός, Κώμη. 

Λιανή Βίγλα, Λιανό-Πουντί (=άκρωτήριον προς νότον του Κουν- 
τούρου,προ του οποίου υπάρχει ΰφαλος (ξέρα), επί του όποιου έναυά- 
γησε το άτμόπλοιον «Πατρίς» εν Ιτει 18(>8 μετά 500 επιβατών). Λάκ- 
κος, Λάρνα, Λαούδι, Λειβάδι, Λιμπέριου, Λιόντας, Αοΰρος. Λουτριανή. 

Μάμα, Μαντοΰ, Μάρμαρο, Μαντρουλά. Ματζουκάτου, Μαυροκού- 
τσουρο, Μαυραμπέλι, Μαύρου, Μεροβίγλι, Μεγάλο- Τέμα, Μεγάλη 
Στεφάνη, Μελισσάκι, Μεγάλο-Χωριό, Μπέρλεβος, Μπερλεβάδος, Μπερ- 

1 Γραπτέον δια χοΰ ι, ήτις γραφή υπενθυμίζει τάς αρχαίας νΰμφας Βρίσσας. Γεωγραφίοί, τοπογραφία, υδρογραφία 275 

τίδια, Μπερτοΰνι, Μύλοι, Μπάρτζη, Μυλοπόταμος, Μέλισσα (Μέλισσα 
καλείται κρημνός υψηλός 50 και πλέον μέτρα υπεράνω της επιφα- 
νείας της θαλάσσης, ώσεί πελεκητός. Έίς τόν κρημνόν τούτον υπάρ- 
χει Μελισσών, εκ του οποίου τρέχει μέλι εις την θάλασσαν. Το μελίσσι 
κάθεται υψηλά εως τριάκοντα μέτρα και δεν δύναται να τρυγηθη. Ή 
θέσις αυτή ευρίσκεται μεταξύ Άσφενδάμνου καΐ Πλατύ-Γιαλοϋ, αντί- 
κρυ του νησιδίου Σαντζώρτζη). 

Νύχι, Ντάη (κτήμα). 

Ξηροπηγάδι, Ξύλα, Ξυλοφ&ς. 

Όμορφοκκλησιά, Όξωβούνι, Όρνός, Ότζιας. 

Παλιόμυλος, Πανάχρα, Παραδεΐσι, Παούρια, Πετροβούνι, Πήγα- 
νιά, Πηγαδιανή, Πηγάδι της Βίγλας, Πηγαδάκι, Πιάζη, Πλαγιά, 
Πλατύ - γιαλός, Πλατύκαμπος, Ποταμός, Πρόκυμα, Πύργος, Ποτάμια. 

Ρεούδια, Ροντοκάδος, Ρούκουνας, 

Σίδερου, Σκιάδας, Σκλάβος Σκλαβονικόλας, Σταυρός, Σταυρωτή, 
Σταυρουδ*άκι, Στερνιά, Στρογγυλή, Συκαμιά, Σωρός, Σωτείρα, Σκαν- 
τζόχοιρος. 

Τάρτιζα, Τράχηλας, ΤρεΤς Εκκλησιές, Τζουανέτου, Τρία Μαστέ- 
ρια, Τρυπητή, Τσηπι, Τσουκαλαριό. 

Φεγγού, Φίδες, Φονικόν (ένεκα φόνου μεταξύ ποιμένων έπι επα- 
ναστάσεως), Φράντζα - Σπηλιά, Φράγκου - Λαγκάδι, Φλέα, Φρέα, 
Φρύανα, Φουρνα, Φοΰσκα, Φυρά - Φώτη, Φωτημάρι. 

Χαβουνας, Χαλκιδιό, Χειμωνική, Χιλιομοδού, Χριστό, Χούχλι, 
Χωστό. 

Ψαρόπυργος, Ψαθί. 

§ 323. 'Όρη. Τρία εισι τα κυριώτερα όρη της νήσου κατευθυνό- 
μενα από .βορρόί προς νότον. 

1) Προφήτης Ηλίας. Είναι τό υψηλότερον, 570 μέτρα υπεράνω 
της επιφανείας της θαλάσσης. 

2) "Αγιος Παντελεήμων, προς μεσημβρίαν του Προφήτου Ηλία, 
εν τω μέσω περίπου της νήσου. 

3) "Αγιοι Θεόδωροι, προς νότον του ' Αγίου Παντελεήμονος. 
Ακρωτήρια. Δύο εισί τα άξιολογώτερα, τό εν προς νότον και τό 

άλλο προς βορραν. 

Άμίλιον. Προς νότον κείμενον προχωρεί πολύ είς την θάλασσαν 
και προσελκύει πολύ την προσοχήν των θαλασσοπόρων και των γεω- 276 Ή σύγχρονος Κέα 

λόγων δια το πελεκητόν των βράχων, τά χρώματα των στρωμάτων 
και τον γεωλογικόν σχηματισμών '. 

Πέρλεβος καί Ααδονς- Προς βορραν κείνται αντίκρυ αλλήλων 
σχηματίζοντα τά ακροτελεύτια άκρα του δρμου Ότζιά, ο μεν Πέρλε- 
βος το δυτικόν, ή δε Λαδού το άνατολικόν. 

Μεταξύ των δύο τούτων ακρωτηρίων εις τάς εκατέρωθεν άκτάς 
ύπάρχουσιν δσοι δρμοι τόσα και ακρωτήρια, που μεν πλειότερον, που 
δε όλιγώτερον προέχοντα εις την θάλασσαν, εκ των οποίαν το άνα- 
τολικώτατον είναι το του Σίδερου. Καί εις μεν την άνατολικήν παρα- 
λίαν άπό τοΰ Άμιλίου άπαντώμεν Σχοί^/ο\) όίκρον. Καλής - Σικυάς ή 
Χήρας Πούντα, "Αγιον Φίλιππον, Μακρύπουντα Καμπούρη, Συκα- 
μνιάς, Καλυδονύχι. Έπί δε της δυτικής παραλίας χωροΰντες προς 
βορρόίν άπαντώμεν Πεζούλια, Μακρύπουντα Καλογήρου, Σκλάβος, 
Κεφάλα. 

Νησίδια ή κορυφαί βράχων έξέχουσαι της θαλάσσης, ως σκόπελοι, 
περί την νήσόν είσι προς βορρόίν ή Σπανοποϋλα και εν μίλιον προς 
ανατολάς αυτής το Γαϊδονροχό,λαρον, λείψανα αρχαίων καταστροφών 
καί καταβυθίσεως του βορείου μέρους της νήσου. Επίσης το Γλαρο- 
νηαι εις το βόρειον μέρος, αντίκρυ της θέσεως "Αγιος Ιωάννης κείμε- 
νον, άπέχον εν τέταρτον της ώρας από της ξηράς. Μεταξύ αύτοΰ καί 
της νήσου εν καιρώ γαλήνης δύνανται νά διέρχωνται πλοιάρια. Τέταρ- 
τον νησίδιον κείται προς νότον εις την εισοδον τοΰ λιμένος ΙΙόλες. 

Λιμένες καί δρμοι. 

§ 324. Λιμήν εις καί μόνος υπάρχει άξιος τοΰ ονόματος, προς 
βορρόίν κείμενος, ο πάλαι λιμήν της Κορησσίας, ο-ημερον δε λειβάδι 
ή λιμήν καλούμενος. Είναι ούτος μεγάλη λεκάνη ωοειδής, επαρκώς 
προστατευόμενος υπό δύο γης γλωσσών, καμπτομένων καί πλησιαζου- 
σών προς άλλήλας, διά νά σχηματίσωσι το- στόμιον αύτοΰ, πλάτους 
400 περίπου μέτρων. Ή θέσις τοΰ λιμένος τούτου κατέστησεν αυτόν 
γνωστόν άπό των αρχαιοτάτων χρόνων καί ιστορικόν καθ' δλους τους 
αιώνας. Έκ παραδόσεως γινώσκομεν οτι Μίνως ό βασιλεύς της Κρή- 
της προαωρμίο^Ύ] εκεί μετά πεντήκοντα νεών, οτι ό Νέστωρ κατά την 1 (Σημ. Έκδ.) οί γεωγραφικοί πίνακες τό όνομάζουσ•. Τάμελος (Τ&ηιβίοδ). 
Φαίνεται έκ παραφθοράς της εγχωρίου προφοράς στ" Άμίλιου (Α. Μηλιαράκης 
υπ. περιγρ. σελίς 204). Γεωγραορία, τοπογραφία, ύδρογραψία 277 

έπιστροφήν του εκ Τροίας προσωρμί<3$"η επίσης εκεί και ί'δρυσεν επί 
της δυτικής παραλίας της Κέω ναον της Νεδουσίας Αθηνάς. Ό Σέξτος 
Πομπήιος έπεσκέφθη την νήσον τον πρώτον μετά Χριστόν αιώνα απερ- 
χόμενος εξ Ιταλίας εις Μ. Άσίαν και ο Κικέρων μεταβαίνων εις Κιλι- 
κίαν (50 μ. Χ.) ως διοικητής προσωρμίαθησαν επίσης είς τον λιμένα 
τούτον. Άλλα και κατά τους σκοτεινούς και απαίσιους χρόνους τοϋ 
μεσαίωνος ήτο ίκανώς γνωστός εις τους εκ της Εσπερίας κατερχό- 
μενους ναυτίλους ώς κείμενος εν τω μέσω του διάπλου των στόλων, 
οι'τινες μετεκόμιζον ότέ μεν στρατιώτας, οτέ δε προσκυνητάς εις 
"Ιεροσόλυμα και Κωνσταντινούπολη, άποτελών τον πρώτον σταθμόν 
και άνασύρων εκ της λήθης και της αφάνειας την άλλοτε άνθηράν 
και πλουσίαν νήσον. Έν ετει 710 ο πάπας Κωνσταντίνος, κληθείς είς 
Κων/πολιν υπό τοΰ αυτοκράτορας Ιουστινιανού Β' του ρινοτμήτου, 
όπως άπολογηθή δια την παρακοήν αυτού εις τάς αποφάσεις της έν 
Τρούλλω Συνόδου, ερχόμενος εκ Ρώμης εσταμάτησεν εις Κέω, δπου 
ό πατρίκιος Θεόφιλος σταλείς υπό τοΰ αύτοκράτορος διά να τον ύπο- 
δεχθη και όδηγήση εις Κων/πολιν, άπέδωκεν αύτω τάς προσήκουσας 
τιμάς ι . Εις τά 1470 μετά την άπώλειαν τού Νεγρεπόντου ό Βενετι- 
κός στόλος απεσύρθη εις τον λιμένα της Κέω. Έπί τουρκοκρατίας, 
δτε ό μεν Πειραιεύς ήτο σωρός ερειπίων, ή δε Σύρος δεν ύπήρχεν 
ή δεν ειχεν εισέτι άναπτυχθή, ό λιμήν της Κέω ήτο σταθμός των 
πλοίων, ό)στε. αν έν Αθήναις ειχον ανάγκην πλοίου, ήναπτον πυρρούς 
έπί των κορυφών του Υμηττού, όπερ έσήμαινε νά έλθη είς Πειραιά 
πλοΐον εκ Κέω* ήτο το έντευκτήριον τών ναυτιλλομένων και εμπο- 
ρευομένων, δι' δ και αί πλεΐσται τών θαλασσίων δυνάμεων της Ευρώ- 
πης ειχον είς Κέω προξένους και πράκτορας εμπορικούς. Ό Λάμπρος 
Κατσώνης έν ετει 1789 τον λιμένα της Κέω έξελέξατο, ίνα καταστήση 
αυτόν ορμητήριο ν τών πολεμικών αυτού ανά το Αιγαίον εκδρομών. 
Δι' Ι^γράγοΌ της Έλλην. Κυβερνήσεως υπό χρονολογίαν 14 Μαρτίου 
1827 ό λιμήν της Κέω ορίζεται ώς γενικόν φροντιστήριον της υπό 
την διεύθυνσιν τοΰ συνταγματάρχου θ. Γόρδωνος ένεργηθησομένης 
εκστρατείας. Κατά δε τον έν ετει 1886 γενόμενον άποκλεισμον τών 
παραλίων της Ελλάδος υπό τών Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης, 
ό "Αγγλος ναύαρχος Αλφρέδος έκεΤ έστάθμευεν. Ό διάσημος Δανός 
αρχαιολόγος ΒΐτόηθδίεεΙ, είς τον οποίον μεγάλη ευγνωμοσύνη οφείλε- 
ται, διότι πολύ έπέχυσε φώς έπί τε της αρχαιολογίας και ιστορίας της 

1 Αη&3ίίΐ56 ά6 νΐίίδ ΡοηΙϊϊΐοοηιιιι Γοιυαηοπιηι ΐη νΐΐα ΟοιίΒΐΗηίίηί. 278 Ή σύγχρονος Κέα 

νήσου, λέγει, περί τοΰ λιμένος και τά έξης: «Ό ωραίος ούτος λιμήν 
» αναντιρρήτως εις των καλυτέρων τοΰ Αρχιπελάγους και των μάλ- 
» λον επιτηδείων δια το έμπόριον, ήδύνατο νά άσφαλίση εϊς τους 
» Κείους τά μεγαλύτερα ωφελήματα, εάν οί νησιώται οΰτοι ήσαν 
» καλοί θαλασσινοί και φιλόπονοι, καθώς τίνες των δραστήριων γειτό- 
» νων των, οποίοι οι κάτοικοι της "Γδρας, των Σπετσών και του 
» Πόρου. Ή έξοχος θέσις και ό καλός λιμήν της νήσου, προσθέτει, 
» δεν θα λείψωσι του νά συντελέσωσι πολύ είς την αϋξησιν του πλη- 
» θυσμου αυτής και την εύτυχίαν της, δταν ή άπελευθέρωσις της 
» Ελλάδος, ή αναμενόμενη μετά τόσου ενδιαφέροντος υφ' δλων των 
» γενναίων καρδιών, συντελεσθη ». Ή άπελευθέρωσις της Ελλάδος 
συνετελέσθη, έστω και άν μη πλήρως εισέτι, άλλ' ή αβξησις του πλη- 
θυσμού και ή ευτυχία, ή προλεγόμενη 6πό τοΰ εξόχου φιλέλληνος, 
μένουσιν εν προσδοκία. Ό λιμήν ένδον εύρύνεται και εκτείνεται άπό 
βορρά προς μεσημβρίαν σχηματίζων προς τά άκρα δύο μυχούς, ων ό 
μεν ΒΑ., δστις είναι και το ασφαλέστερο ν μέρος τοΰ λιμένος, καλείται 
Βουρκάρι, ό δε μεσημβρινός Λειδάδι (Α. Μηλιαράκη ύπομν. Περιγρ. 
σελίς 218). 

§ 325. Οί όρμοι και οί ορμίσκοι, εάν άναχωρήσωμεν άπό του 
λιμένος και τραπέντες έπ' αριστερά και περιπλεύσαντες την νήσον 
έπανέλθωμεν είς αυτόν, είσίν οί έξης: 

Μαράς, ΙΙλατειά- "Αμμος, Μελισσάκι, Ξύλα, Καστέλας, Μαυρα- 
μπέλι, Καλαμίτση, Βρόσκοπος, Πηγανιά, Αιμιλιανός, Κούντουρος, 
Φρέα, Αιγια, Καμπί, Αιπαρός, Άσφένδαμνος, Τραγόμανδρα, Άβύθου, 
Πλατύ -γιαλός, Σπάσματα, ΣχοΙνος, Βριόκαστρο, Μαυριά, Καλή - Συ- 
κιά, Πόλες (μικρές και μεγάλες), Άϊ-Φίλιππας, Αμυγδαλιές, "Αϊ- 
Σέρης, Όρκος, Συκαμνιά, Άγριλιός, ι Γαθί, Καλυδονύχι. Σπαθί. Καστρί, 
Ξυλοφάς, Ότζιάς, Γιαλομούνι, Κεφάλας, Βρουλίδια και είτα ό λιμήν, 
ό όποιος παρουσιάζει τρεις αμμώδεις παραλίας, χωριζομένας άπ" αλλή- 
λων διά βραχωδών ακτών και φέρουσας τάς μεν δύο τά ώς ανωτέρω 
ονόματα Αειβάδι και Βουρκάρι, τήν δε τρίτην την έν τω μέσω Γιαλι- 
σκάρι. Οί ρηθέντες ορμίσκοι χρησιμεύουσι προς άλιείαν. 

Το Καμπί χρησιμεύει και ώς λιμήν προς φόρτωσιν βελανιδιών. Ό 
όρμος Ξυλοφάς είναι ονομαστός, διότι είς αυτόν πιθανολογείται ότι 
έξεβράσθη το πτώμα Αί'αντος τοΰ Αοκροΰ και τά συντρίμματα των 
ναυαγούντων περί τον Καφηρέα πλοίων εκεί συσσωρεύονται. Επιση- 
μότερος πάντων των δρμων είναι ό των 1Ιολ(ΐ)ν. καλύτερος δε ό Γεωγραφία, τοπογραφία, υδρογραφία 279 των μεγάλων, εις δν προσορμίζεται και το άτμόπλοιον και μικρά 
πλοία, δταν πνέωσι βόρειοι άνεμοι σφοδροί. 

" Υδρογραφία. 

§ 32β. Ή υδρογραφία της νήσου είναι ασήμαντος. Αι πηγαί πολ- 

λαί, αλλά το ύδωρ ολίγον. Διακοσίας τριάκοντα πηγάς ήριθμήσαμεν 
καθ' δλην τήν νήσον έκτος των φρεάτων, ων αί κυριώτεραι είναι. Ή 
Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΕΑ (ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ) βρύσις του λιμένος, οΊχρουνος αέναος, της οποίας το ύδωρ πηγάζει άπο 
του παρακειμένου λόφου Άο/'. Ή Φλέα, πηγή άφθονωτάτη παρά τους 
Άγ. Αποστόλους (Μυλοπόταμον), διά των υδάτων της οποίας άλέθου- 
σιν οι υδρόμυλοι. Εις Βουρκάρι ή πηγή του Βρωμονέρου άγ^ονος. Εις 
Βάτου τρεις αέναοι κρουνοί. Εις το ρεύμα των Βρισσών πηγή ισχυρά 
προς ανατολάς τοΰ όρους του αγίου Συμεώνος. Εις "Αϊ Σέρη τά 
ύδατα ρέουσιν ως άπό μαστού, έχοντος πολλάς και διαφόρους φλέβας. 280 Ή σύγχρονος Κέα 

"Αξιον σημειώσεως είναι και το εις θέσιν Κατεβατη σπήλαιον, του 
οποίου ή είσοδος ενός μέτρου ύφους και ήμίσεος πλάτους επί βράχου 
πελεκητού, κατάγει εις χωρον δσον δωματίου, εγ^οντος υψος δύο μέτρων. 
Το ύδωρ σταλάζει εκ των πλευρωμάτων του σπηλαίου ψυχρότατον, 
εύποτον και χωνευτικόν. Ή πόλις υδρεύεται άπό κρήνας, αί'τινες 
κείνται περί αυτήν. Πλησίον της εισόδου της πόλεως υπάρχει ή καλού- 
μενη 'Ροκομενος. Το ύδωρ της κρήνης ταύτης είναι έλαφρόν και 
ύγιεινόν. Παροιμιώδες είναι δτι «οποίος πιη τοΰ Φοκομένου το νερό οέν 
μπορεί να το ξεχάση».Καί στιχουργήματα αδονται, εν οίς και το έξης. 
« Τον ' Ροκομένον το νερό 

το λεν πώς ξχ άβδέλες' 

μά κείνο το κακόμοιρο 

εχ ώ μορφές κοπέλλες » . 

Κοπέλλες, αί'τινες ύπενθυμίζουσι τάς αρχαίας χαριέσσας υδροφόρους 
κόρας, όταν πλύνωσιν ενδύματα εις τα ποτάμια τα παρά τάς κρήνας. 
"Ισως ο 'Ροκομένος είναι ή αρχαία κρήνη ^Ιονλίς. Ή ονομασία Τοκο- 
μένος δεν ήξεύρομεν πόθεν προήλθεν. Ή γνώμη δτι έλέγετο Όοχο- 
μενός, κατ' άναγραμματισμόν δε και κατά τροπήν τοΰ χ εις κ μετε- 
βλήθη εις 'Ροκομένος, δεν στηρίζεται εις μαρτυρίαν τινά. Προτιμώμεν 
να πιστεύσωμεν δτι ή λέξις είναι διφυής (Ηνβπάε) συντεθειμένη εκ των 
λέξεων )'οε και κομμένος, οπότε πρέπει νά γράφεται διά δύο κ=Τοκ- 
κομενος, πράγματι δε είναι επί βράχου -κομμένος (ίίΐίΐΐέ άαηδ 1ε γοο). 

Τπερθεν της κρήνης ταύτης ου μακράν τοΰ προμνησθέντος Ελλη- 
νικού σχολείου προς δυσμάς της πόλεως είναι τά Τρία Πηγάδια. 

Προς ανατολάς της πόλεως είναι το εξω και μέσα Κανάλι, των 
όποιων το ύδωρ πολύ δροσερόν ιδίως του τελευταίου, το οποίον και 
βαρύ θεωρείται. 

Ή παρά την συνοικίαν του αγίου Σπυρίδωνος κατά την εξοοΌν 
άπό της πόλεως πηγή Κουρέντι αέναος. Το όνομα της κρήνης ταύ- 
της υπενθυμίζει την φραγκικήν κατάκτησιν. Πέραν ταύτης και εκτός 
της πόλεως ή βρύσις τοΰ Βενιαμίν. Έπί της άγούσης εις Προφήτην 
Ήλίαν οδοΰ εξω της πόλεως άνω της αγίας Τριάδος νέα κρήνη 
έφ' υψηλού μέρους. 

Έτερα κρήνη υπάρχει εις θέσιν "Αστρα, και πέραν ταύτης πηγαί 
υδάτων ρεόντων είς τά μικρά και μεγάλα Ελληνικά. 

Έ κρήνη τοΰ αγίου Μαρτίνου είς θέσιν Κάλαμος και ή πρό τΫ,ς 
μονής της αγίας Μαρίνης. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β 

ΚΛΙΜΑ, ΟΡΙΖΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Κλίμα. 

§ 327. Το κλίμα της Κέω, καθώς και δλων των Κυκλάδων, είναι 

εύκραές, όγιεινόν και ώραΤον. Τό ΰέρος είναι δροσερόν και ό χειμών 
ήπιος• ή χιών σπανία. Ή συχνή αλλαγή της διευθύνσεως των θαλασ- 
σίων και ατμοσφαιρικών ρευμάτων, ή διαύγεια του αέρος, 6 ως επί τό 
πολύ αίθριος κυανούς ουρανός, τό άπειρον του ορίζοντος, ή φυσική 
των τοπίων και των ξηρών βράχων καλλονή, από εκάστου τών όποιων 
νέα θέα και νέος ορίζων και ποικίλαι αποχρώσεις τοΰ ούρανοΰ και 
του πόντου προβάλλουσι. πολυθελγήτρους παρουσιάζουσι καλλονάς. 
Έάν δέ τις άναβή επί τοΰ υψηλότερου όρους, προφήτου Ηλία καλου- 
μένου και εν μέσο) της νήσου κειμένου, ή θέα ως δια μαγείας μετα- 
βάλλεται. Καθορών εκείθεν τήν νήσον δια πλατείας γλαυκής θαλάσ- 
σιας ζώνης περιεζωσμένην, τά εκείθεν κατά διαφόρους διευθύνσεις 
κατερχόμενα και άπό βαθείας φάραγγας διασχιζόμενα όρη και βουνά, 
τάς μικράς κοιλάδας, δάση πολυκλάδων και φιλερήμων δρυών, τον 
μαγικόν τών ορίων της Αττικής και τών πέριξ νήσων πίνακα, τον 
ορίζοντα έκτεινόμενον εις το άπειρον, τελεί αληθή πανήγυριν τής ορά- 
σεως και άλλος εξ άλλου καθίσταται απολαμβάνων τοΰ περικαλλεστά- 
του τών θεαμάτων και άναπνέων τον αιθέριον μυρο^όλον αέρα. Ευτυ- 
χής ό νησιώτης, εντός τοιούτου μέσου ζών, δυσκολώτατα δύναται να 
άποσπασθή άπό τοΰ προσφιλούς αύτώ βράχου, εις τον οποίον ως 
δστρακον είναι προσκεκολλημένος, χωρίς νά πάθη τήν άλγεινοτάτην 
τής νοσταλγίας νόσον και χωρίς νά ποθή καθ 1 δλον τον βίον νά άξιωθή 
νά 'ίδη τήν ήμέραν τής επανόδου, τό νόστιμον ήμαρ, νά Ιπανέλθη και 
έγκαταβιώση εκεί εις τήν γενέτειραν νήσόν του. 

§ 328. Διά τήν ωραιότητα ταύτην τοΰ κλίματος, τήν ύγιεινήν και 
εύεργετικήν θερμοκρασίαν διά τους ανθρώπους, τά ζώα και τά φυτά 
και τήν γονιμότητα, ήτις προκύπτει εκ τούτων, πολλάκις αί Κυκλά- 
δες ύμνήθησαν και έπηνέθησαν υπό τών αρχαίων και νεωτέρων ποιη- 
τών και πεζογράφων. Γραφικώτατα εκφράζεται ό \\ Τ ί11οίίϊθΠ λέγων 282 Ή σύγχρονος Κέα 

« Αι Κυκλάδες θαυμασίως στολίζονται από δλον τόν πλουτον του κλί- 
» ματος, από δλην τήν ωραιότητα της ατμοσφαίρας και ενδύονται τα 
» λαμπρά χρώματα, τα οποία εκπέμπει ο ουρανός». Αληθώς αί νήσοι 
είναι θαυμάσια πρίσματα ιδρυμένα επί της θαλάσσης, δπως άντανα- 
κλώσι τόν ήλιον και άποδίδωσιν ώραιοτέρας τάς καθ' έκάστην ώραν 
παραλλασσούσας αποχρώσεις του ορίζοντος της ανατολής. Τήν πρωιαν 
πριν ή άνατείλη ό ήλιος εν μέσω της ήρεμούσης θαλάσσης, ήτις φαί- 
νεται λευκή, ως λίμνη υδραργύρου, αί νήσοι λαμβάνουσι χρώμα θελ- 
κτικώτατον, όπερ ούτε κυανοϋν ούτε αίθριον είναι, και το όποιον μοι 
άνέμνησε το άκαριαίον εκείνο χρώμα, δπερ προογ,ολλώμε^ο^ ως λεπτό- 
τατη κόνις κατά τάς ώρας της δρόσου εις τά δαμάσκηνα του ά^ροΰ 
εξαφανίζεται βραδύτερον δια της θερμότητος. "Αμα δε ό ήλιος άνα- 
τείλη, ή θάλασσα καθίσταται πυρόγ^ρους, οι δε βράχοι σπινθηροβολοΟσι 
και λάμπουσιν ως αδάμαντες. Το εσπέρας, δταν δύη, καταυγάζονται 
πάλιν υπό της μεγαλόπρεπους αύτοΰ λαμπρότητος λαμβάνοντες και 
ούτοι βραδύτερον τά ροδόχροα χρώματα, άτινα κατά τήν ώραν της 
δύσεως διαδέχονται άλληλα βαθμηδόν εν άπάση τη διαφανεί αυτών 
ώχρότητι. Τήν νύκτα τέλος 6πό τήν λάμψιν των αστέρων νομίζεις δτι 
βλέπεις απείρους κυανούς θόλους, τους οποίους σκιαγραφεί ή ευρεία 
και λευκάζουσα ανταύγεια της άνατελλούσης σελήνης, περιβάλλει δε 
δι' αργυράς ζώνης ή θάλασσα παρά τάς άκτάς αυτών συντριβομένη. 
§ 329. Ε?ς τήν έντύπωσιν, ην το θελκτικον τούτο θέαμα έμποιεΐ, 
πρέπει ιδίως ν' άποόώση τις τά ενθουσιώδη αισθήματα, τά οποία 
αισθάνονται οι νησιώται οιά τάς δύσβατους και μικράς φωλεάς των. 
Πρέπει, λέγει ό ΒΐΌπάδίθοΙ, ν' άποδοθώσι τά αισθήματα ταύτα ούχι 
μόνον εις τήν προς τήν γενέθλιο ν γήν άφοσίωσιν, άλλα και εις τάς 
τοπικάς συνθήκας και ιδίως εις τήν έπενέργειαν, ην εξασκεί έπι της 
φυσικής και της ηθικής καταστάσεως λάου ευαίσθητου ή θέα τής 
θαλάσσης, ην καθίστα ετι μάλλον έπαγωγόν ή ποικιλία των περί 
αυτήν χρωμάτων και το άπειρον του ορίζοντος. "Οθεν και αληθής κ«ϊ 
παθητική είναι ή άναφώνησις τής Καλιρρόης εν τη μυθιστορία του 
Χαρίτωνος, ήτις, δτε έμελλε ν 1 άπαχθή εις τά ενδότερα τής 'Ασίας, 
τήν Βαβυλώνα, άνέκραξεν « Τπέρ τον Εύφράτην απάγομαι και βαρ- 
βάροις έγκέκλεισμαι μυχοΐς ή νησιώτις, δπου μηκέτι θάλασσα! ποίαν 
ετ' ελπίσω ναΰν, καταπλέουσαν εκ Σικελίας;» Έμέραν τινά, λέγει ό 
ϊδιος, ένφ έθαύμαζεν άπο τών υψωμάτων των Άμπελακίων παρά τη 
κοιλάδι τών Τεμπών τήν εκείθεν καλλίστην θέαν. τους τεραστίους 
όγκους τοΰ Όλύμπου και τον παρά τάς υπώρειας αύτοΰ ρέοντα ποτά- Κλίμα, ορίζων, προϊόντα 283 

μόν, Έλλην τις Τήνιος, δστις ήτο παρών μοί είπε* «το θέαμα τοΟτο 
είναι βεβαίως καλόν, αλλά που είναι ή θάλασσα ; μακράν άπ' εδώ » . 
Ή προτίμησις αυτή δια τάς νήσους του Αιγαίου πελάγους, το οποίον 
πομπολό^ος τις "Ελλην παρέβαλε προς τάς βαθείας κηλίδας δέρματος 
πάνθηρος, εικών αναπολούσα τους στίχους τοΰ Όρατίου (Ιη1:6Γίιΐ83. 
ηίΐεηίεδ ειεηιιοΓα Ονοΐ&ά&δ), είναι το δεσπόζον πάθος, το διακριτι- 
κών γνώρισμα των κατοίκων αυτών, οΓτινες προτιμώσι την άθλίαν 
ζωήν, την οποίαν διάγουσιν επί τών βράχων των, πάσης άλλης ευδαι- 
μονίας, την οποίαν ήθελον απολαύει οπουδήποτε άλλοθι της γης. Χάρις 
εις την τοιαύτην διάθεσιν τών νησιωτών οι περιηγηταΐ δύνανται κάλ- 
λιον νά παρατηρώσι τά κατά τον βίον αυτών καί βλέπωσιν ούτως δτι 
6πό την φαινομένην αθλιότητα υπάρχει ενίοτε παρ' αύτοίς πλειοτέρα 
καΐ αληθεστέρα ευτυχία παρ' δσην βλέπει τις μεταξύ λαών έκφυλι- 
σθέντων εκ τών καταχρήσεων του πολιτισμού. 

Προϊόντα- 

§ 330. Ή γη της Κέω είναι γονιμωτάτη και επιτήδεια εις βλά- 
στησιν και εύδοκίμησιν δένδρων παντοδαπών και παντοίων φυτών. 
Έτο και είναι επιμελώς καλλιεργημένη, ως φαίνεται άπό το περιτεί- 
χισμα τών αγρών και τά εν αύτοΤς τείχη (δχθας), τά οποία έχουν 
κτίσει παλαιά τε και νέα μέχρι της εσχατιάς τών δρέων προς υπο- 
στήριξιν και συγκράτησιν τών γαιών. Ή δρΟς, αυτομάτως φυομένη, 
καλύπτει μέγα μέρος τοΰ εδάφους. Ή θάλλουσα έλαία, ή τοσούτον 
σήμερον σπανίζουσα, φαίνεται δτι εις χρόνους παλαιοτέρους ίκανώς 
ήτο διαδεδομένη, ώς δύναται τις εκ της πληθύος τών άνευρισκομένων 
ελαιοτριβείων νά συμπεράνη. Ή άμπελος κάλλιστα επιδίδει. Τά εσπε- 
ριδοειδή και πλείστα άλλα δσα άγονους παρέχουσι τους καρπούς 
εύχυμοτάτους και ήδυτάτους. Αι τών αγρών πόαι και τά κηπαΐα φυτά 
είσιν ιδιαζόντως νόστιμα. Ό καρπός της δρυός, το βαλανίδι, αποτελεί 
το κυριώτερον προϊόν της νήσου* ο αριθμός τών δρυών υπερβαίνει, 
λέγουσι, το εν και ήμισυ έκατομμύριον, εξ ών παράγονται ετησίως κατά 
μέσον 6ρον 20,000 καντάρια βαλανιδίου. 'Γπάρχουσιν ετη, κατά τά 
οποία ή παραγωγή υπερβαίνει κατά πολύ τό ειρημένον ποσόν, δπως 
και ύπάρχουσιν ετη δυστυχίας, κατά τά όποΤα είναι μικρότερα. Ε£ς 
τά 1860 παρήγαγε 44,000 καντάρια. "Ηδη, επειδή τά δένδρα έπολ- 
λαπλασιάσθησαν, κοινώς πιστεύεται δτι εν ευτυχία θέλει παραγάγει ή 
νήσος 70-80,000 καντάρια. Ό κατώτατος ορός της παραγωγής, 6 γνω- 284 Ή σύγχρονος Κέα 

στός ήμίν, είναι ό κατά το 1847, δτε κατηλθεν εις 2,000 καντάρια 
μόνον. Το βαλανίδι κατατάσσεται υπό των εγχωρίων εις τρεις κατηγορίας. 

1) Δίμιτον, το πολύ σκληρόν και βαρύ* τούτο θεωρείται το καλλί- 
τερον ως περιέχον περισσοτέραν βυρσοδεψικήν ύλην και δύναμιν. 

2) Μαλλιαρόν, πολύ έλαφρόν και μαλακόν. 

3) Μαλλιαροδίμιτον, το μετέχον αμφοτέρων. Χαχάλα δε καλείται 
το βαλανίδι, δταν βραδύνη ή συλλογή, άνοιχθή δε το κύπελλο ν και 
έκπέση άπ' αύτοΰ ή βάλανος, οπότε και ή δύναμις ή δεψική εξασθενεί. 

Ή τιμή ενός κανταρίου κυμαίνεται μεταξύ 12-18 δραχμών. Εις τα 
1874 άνέβη εις δραχμάς 28-32 και κατά το έτος 1897 κατηλθεν εις 
δραχμάς 8 μόνον. Κατά τά τελευταία έτη ζήτησις του βαλανιδίου δεν 
είναι μεγάλη, ως άλλοτε, είτε διότι ή παραγωγή άλλαχοΰ υπήρξε 
μεγάλη είτε διότι ή βυρσοδεψική τέχνη μεταχειρίζεται ήδη προς δέψιν 
διάφορα χημικά προϊόντα. 

§ 331. Κατά δεύτερον λόγο ν έρχεται ο οίνος. Ει και στερούμενος 
οντος της αναγκαίας περί τήν κατασκευήν και συντήρησιν επιμελείας, 
είναι κάλλιστος. Ό οίνος των κάτω μερών τών προς τήν παραλίαν, 
διαφέρει τού άπό υψηλότερων μερών προερχομένου. Είναι παχύτερος, 
ήδύτερος και ευωδέστερος. Ή λευκή σταφυλή, λέγει ό ΒΐΌΐιάδίεά, είνα: 
λίαν ευχάριστος τρωγομένη και δίδει οίνον γενναιότατον, όστις ομοιά- 
ζει προς τον της Μαδέρας ή προς τον της Ζακύνθου και έξάγουσιν 
άρκετήν ποσότητα κυρίως διά Σμύρνην και θεσσαλονίκην. Ό οίνος 
της Κέω ή το γνωστός και πεφημισμένος και λίαν περιζήτητος εν Κων- 
σταντινουπόλει, ως εξάγεται εκ τίνος κανόνος Μιχαήλ του Ψ'ελλοΟ, 
τον οποίον έγραψε περί Ιακώβου τινός, έργου ρυπαρογραφικοΰ, παρω- 
οΌύντος εκκλησιαστικούς ύμνους. Έν τη παρωδία ταύτη ο ΚεΤος οίνος 
υπερέχει των άλλων, είναι ευεργετικός εις τά χείλη και το στόμα, 
ευώδης εις τήν δσφρησιν και μέλας εις το χρώμα. 

Ήχος πλ. δ' Έπταπλασίως κάμινον. «"Ωριμος βότρυς πέφυκεν ή 
» σή όψις, Μάκωβε, οίνους διαφόρους πανταχόθεν βλύζουσα, τον Χίον 
» τοΤς δμμασι, τοις γνάθοις τε τόν ΙΙράμνειον και τον άνθοσμίαν όχε- 
» τοις τών οφρύων, τοις χείλεσι τόν Κεΐον και τω στόματι, πάτερ, 
» ήδύοσμον όσφρήνη και μέλανα τη χρόα » '. 

Παράγει ή νήσος πλέον τών 10,000 βαρέλων, υπολογιζόμενης προς 
50 όκ. της βαρέλας. Εξάγονται ώς έγγιστα 4,000 βαρέλα:, το δε ύπό- 
λοιπον καταναλίσκεται έν τώ τόπω. Άλλ' εκ του ποσού αύτοΰ. ίνα 

Ι ι 

1 Σάθα μεσαίων, βιβλιοθ. τόμος ε'. Κλίμα, ορίζων, προϊόντα 285 

μή θεωρηθώσιν οί ΚεΤοι πολύ οίνοπόται, πρέπει νά άφαιρεθή το ποσόν 
των 1,000 βαρέλων, εις όξος μεταβαλλόμενον, και ετέρων 1,000 εις 
τρυγίαν ή υποστάθμην (σακέλην). 

§ -532. Ε'ίδη καλλιεργούμενα σταφυλών είναι περί τά τεσσαρά- 
κοντα, τά οποία φέρονται υπό τά έξης ονόματα. Άετονύχι, 'Ανατολί- 
τικον άοπρο και μαύρο, Άποστολιάτικα, ονομαζόμενα ούτω, διότι ώρι- 
μάζουσι περί την εορτών των "Αγίων Αποστόλων πρω'ι'μώτερον των 
άλλο3ν, Άμοργιανόν, Άγούμαστος, "Αγουρον, Άοπροτράγ^λον Άνε- 
καρού, Άσπροποτάμισα, Άσπρούδι, Βουρδουλιάτες, Βαφούρα, Γλυτσα- 
ρίδα, Έπτάκοιλον, θραψαθύρι, Κουμάρι, Μαύρο, Μαυράκι, Μηλέικο 
Μαυροποτάμισον, Μαλλιαρό, Μπιγλέρι, Μοσχάτο, Κορινθιακή σταχις 
(Κουρεντϊ πολλά ολίγη), Κουτούρα, Κορομηλάτο, Φράουλα, Ξυλο- 
μαχαιρούοα, άσπρη και μαύρη Παπαδιά, Τίκη, Τοδίται, Στυφός, 
Τοζακι οτρογγύλον και μακρόν, Τζάμουρα, Ψωριάτης, Ψ'ωροσήρικον, 
εκ των ωραιότερων προς βρώσιν ειδών μέλαν το χρώμα λεπτοτάτην 
την επιδερμίδα έχον και εύγευστότατον, Σουλτανιέ, Σερφιότικο άσπρο 
και κόκκινον, Σιδερίτης, Σαββατιανόν, Σασάλα. 

§ 338. Τά σύκα εύδοκιμοΰσι πολύ εν Κέα, διότι μεταχειρίζονται 
τον έρινεασμόν (όρνιασμα), δηλ. την νύξιν δι' εντόμων εξερχόμενων εκ 
τοΰ δρνού και εισερχομένων εις τους της Ύπερου συκης άό)ροΌς καρ- 
πούς (λίθια), διά νά ώριμάσωσι και γίνωσι σύκα. Ή αγρία συκή (όρνός) 
φέρει τρις τοΰ έτους καρπόν, τους Φουρνίτας, τους Κρατητήρας, τον 
Όρνόν. Οί Φουρνίται αναφαίνονται τον Αύγουστον και διαρκοΰσι 
μέχρι τού Νοεμβρίου. Εις αυτούς γεννώνται μικροί σκώληκες, εκ τών 
οποίων εξέρχονται μυιάριά τίνα περιϊπτάμενα μόνον περί τά ο^ένο'ρα 
ταύτα. Τους μήνας Όκτώβριον και Νοέμβριον τά μυιάρια ταύτα κεν- 
τώσι τους δεύτερους καρπούς, τους Κρατητήρας, οί'τινες αναφαίνονται 
περί τά τέλη Σεπτεμβρίου. Οί Φουρνίται πίπτουσιν ολίγον κατ' ολί- 
γον μετά την εξοοΌν τών μυιαρίων των ή εντόμων, οί δε Κοατητήρες 
κρατούνται επί τού δένδρου μέχρι τού Μαίου και έγκλείουσι τά ωά, 
τά οποία τά μυιάρια τών φουρνιτών έναπέθεσαν περιπετώντα (πουλιά). 

Τον Μάϊον αρχίζει νά άναφαίνηται το τρίτον είδος τού καρπού. 
Ό καρπός ο\)τος είναι γονορότερος και ονομάζεται όρνός. "Οταν 
φθάση εις μέγεθος κι' ό οφθαλμός του άρχίζη νά διανοίγεται, κεντά- 
ται εις το μέρος τούτο από τά μυιάρια τών κρατητήρων, ά'τινα είναι 
ήδη εν καταστάσει νά περ^σωσιν άπο τον ενα καρπόν είς τον άλλον 
διά νά έναποθέσωσι τά φά των. 

Εϊοη σύκων ύπάρχουσι τά εξής. 2#6 Γ Η σύγχρονος Κέα 

Πρωϊμώτερα δλων αί άμπουρκουνες και αί φούσκες. Ταύτα ώρι- 
μάζουσι κατά μήνα Ίούνιον. 

Άραπόμουνα. 

Βαμβακόσυκα άσπρα και τά πάντων προϊμώτερα. 

Βασιλικά άσπρα και μαύρα. 

Βοσίκοι. 

Μικρά μαΰρα. 

Μαρόνια. 

Λούτσα άσπρα και μαύρα. 

Φειδάτα λευκά και ανοικτά* εσωτερ